پایان نامه با واژه های کلیدی بانک کشاورزی، خدمات الکترونیک، بانکداری الکترونیک

ز 224 مشتری بانک مورد مطالعه بر حسب شغل، بیشتر افراد (8/34 درصد، 78n=) دارای شغل آزاد بودهاند (جدول 4-4).
جدول 4-4- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب شغل
شغل
فراوانی
درصد
درصد معتبر
کشاورز
61
2/27
29
کارمند
41
3/18
5/19
فرهنگی
30
4/13
3/14
شغل آزاد
78
8/34
1/37
بدون پاسخ
14
3/6

جمع
224
0/100
100

4-2-5- سابقه استفاده از خدمات الکترونیک
یافتههای تحقیق نشان میدهد از 224 فرد مورد مطالعه بر حسب سابقه استفاده از خدمات الکترونیک، بیشتر افراد (6/32 درصد، 73n=) در گروه زیر 3 سال قرار داشتهاند. کمینه و بیشینه سابقه استفاده از این خدمات پاسخگویان به ترتیب 1 و 15 سال بوده است (جدول 4-5).
جدول 4-5- توزیع فراوانی افراد برحسب سابقه استفاده از خدمات الکترونیک
سابقه استفاده
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
زیر 3 سال
73
6/32
3/40
3/40
3 تا 5 سال
58
9/25
32
4/72
5 تا10 سال
43
2/19
8/23
1/96
بالاتر از 10 سال
7
1/3
9/3
0/100
بی پاسخ
43
2/19

جمع
224
0/100
0/100

نما: 3
میانگین: 59/4

میانه: 4
بیشینه: 15
کمینه: 1

انحراف معیار: 650/2

4-2-6- روش استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی
یافتههای تحقیق نشان میدهد از 224 فرد مورد مطالعه بر حسب استفاده از روشهای خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی، عابر بانک با 4/96 درصد بیشترین درصد و اینترنت بانک با 5/13 درصد کمترین درصدرا به خود اختصاص دادهاند. (جدول 4-6).
جدول 4-6- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی
روش خدمات بانکداری الکترونیک
فراوانی
درصد
عابر بانک
214
4/96
تلفن بانک
122
55
همراه بانک
98
1/44
اینترنت بانک
30
5/13
جمع
224
0/100

4-2-7- بیشترین روش استفاده از خدمات الکترونیک بانک کشاورزی
یافتههای تحقیق نشان میدهد که بیشتر افراد مورد مطالعه (1/93 درصد) از خدمت الکترونیک دریافت وجه استفاده میکنند ولی فقط 4/12 درصد از پاسخگویان خرید اینترنتی انجام میدهند (جدول 4-7).
جدول 4-7- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب روشهای استفاده از خدمات الکترونیک بانک کشاورزی
خدمات الکترونیک بانک کشاورزی
فراوانی
درصد
دریافت وجه
203
1/93
انتقال وجه کارت به کارت
187
8/85
پایانه فروش (خرید در فروشگاه با کارت)
170
0/78
پرداخت قبوض
154
6/70
خرید شارژ
148
9/67
دریافت صورتحساب
117
7/53
پرداخت قسط
48
0/22
خدمات ویژه
42
3/19
خرید اینترنتی
27
4/12

4-2-8- دفعات استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*