پایان نامه با موضوع انحراف معیار، نوآوری سازمان، نوآوری سازمانی، قابلیت نوآوری

معادل 21/2 و بیشترین امتیاز معادل 87/3 است.
4-2-3)توصیف متغیر قابلیت جذب بالفعل

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگى
کشیدگى
قابلیت جذب بالفعل
33
45/2
65/3
9363/2
25009/0
063/0
586/0
928/0
جدول(4-3) توصیف متغیر قابلیت جذب بالفعل

نمودار(4-3) هیستوگرام متغیر قابلیت جذب بالفعل

مطابق جدول و نمودار 4-3 میانگین امتیاز متغیر قابلیت جذب بالفعل از نظر پاسخ دهندگان 9363/2 ، انحراف معیار 25009/0 و واریانس برابر 063/0 است. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر قابلیت جذب بالفعل از نظر پاسخ دهندگان معادل 45/2 و بیشترین امتیاز معادل 65/3 است.
4-2-4)توصیف متغیراشتراک گذاری دانش

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگى
کشیدگى
اشتراک گذاری دانش
33
19/2
61/4
02/3
252/0
064/0
855/0-
798/0
جدول(4-4) توصیف متغیراشتراک گذار ی دانش

نمودار(4-4) هیستوگرام متغیراشتراک گذاری دانش
مطابق جدول و نمودار 4-7 میانگین امتیاز متغیر اشتراکگذاری دانش از نظر پاسخ دهندگان 02/3، انحراف معیار 252/0 و واریانس برابر 064/0 است. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر اشتراکگذاری دانش از نظر پاسخ دهندگان معادل 19/2 و بیشترین امتیاز معادل 61/3 است.
4-3) بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق
در این بخش از فصل چهارم تحقیق به بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف پرداخته میشود.
متغیر های تحقیق دارای توزیع نرمال میباشد:H_0
متغیر های تحقیق دارای توزیع نرمال نمیباشد:H_1

تعداد
آماره آزمون
سطح معنی داری

نوآوری سازمانی
33
494/0
967/0
قابلیت جذب بالفعل
33
602/0
861/0
قابلیت جذب بلقوه
33
519/0
95/0
اشتراک گذاری دانش
33
569/0
903/0

جدول(4-5) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق

با توجه به جدول 4-5 مربوط به آزمون کولموگروف- اسمیرنف متغیرهای اصلی تحقیق مشاهده میشود که مقدار سطح معنیداری بدست آمده برای هر متغیر بالاتر از 05/0 است، درنتیجه فرض صفر پذیرفته میشود. بنابراین متغیرهای تحقیق در نمونه مورد بررسی دارای توزیع نرمال میباشد. حال می توان از روشهای پارامتریک برای بررسی فرضیات تحقیق حاضر استفاده نمود.
4-4) بررسی معیار نکویی برازش کلی مدل148
مدل کلی شامل هر بخش مدل اندازهگیری و ساختاری میشود وبا تأیید برازش آن، بررسی برازش کلی مدل کامل میشود. معیار کلی که در روش pls برای بررسی برازش کلی مدل ارایه میگردد توسط تننهاوس و اسپوزیتو وینزی149 (2005) ارایه شده است و تنها معیار موجود در حال حاضر میباشد، به صورت زیر محاسبه میگردد:

که در آن منظور از (com) ̅ عبارت است از میانگین مقادیر اشتراکی150 متغیرهای مکنون مدل وهمچنین (R^2 ) ̅ نیز عبارت از میانگین ضرایب تعیین متغیرهای مکنون تحقیق است.بنابراین میزان این آماره برای مدل تحقیق عبارت است از:

نحوه تفسیر معیار GOF:
با توجه به سه مقدار 1/0و 25/0 و36/0 که به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط وقوی برای GOF معرفی شده است (وتزلس151 وهمکاران، 2009) وحصول مقدار 581/0 حاکی از برازش بسیار مناسب مدل است.
4-5) بررسی مدل تحقیق
در این بخش به بررسی مدل تحقیق پرداخته میشود.
4-5-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد

نمودار( 4-5) آزمون مدل تحقیق (در حالت استاندارد)

نمودار 4-5 نمایانگر میزان رابطه متغیرهای تحقیق بر همدیگر است.
4-5-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنیداری

نمودار( 4-6) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنیداری)

با استفاده از این حالت میتوان به معنی دار بودن ارتباط بین متغیرهای تحقیق پیبرد. در این حالت اعدادی معنیدار خواهند بود که خارج از بازه ( 96/1 و 96/1- ) باشند. به این معنی که اگر در آزمون t عددی بین 96/1 و 96/1- باشد بیمعنا خواهد بود.
4-6) آزمون فرضیه ها
دربخش به آزمون فرضیههای تحقیق پرداخته میشود:
فرضیه اصلی: بین قابلیت به اشتراکگذاری دانش و نوآوری سازمانی باتوجه به قابلیت جذب (بالقوه وبالفعل) دانش رابطه وجود دارد.
با توجه به مدل کلی تحقیق در حالت اعداد معنیداری، مشاهده میشود که میزان آمارۀ t بین متغیرهای قابلیت به اشتراکگذاری دانش با قابلیت جذب بالقوه و همچنین قابلیت جذب بالقوه دانش و جذب بالفعل دانش و در نهایت مسیر جذب بالفعل دانش و نوآوری سازمانی بالاتر از 96/1 است. لذا میتوان گفت که بین قابلیت به اشتراکگذاری دانش و نوآوری سازمانی از طریق قابلیت جذب (بالقوه وبالفعل) رابطه وجود دارد. میزان این رابطه نیز از حاصل ضرب ضرایب مسیر به صورت زیر حاصل می شود:
591/0=887/0*940/0*709/0
فرضیات فرعی:
1)بین قابلیت به اشتراکگذاری دانش وقابلیت جذب بالقوه دانش رابطه وجود دارد.
با توجه به مدل کلی تحقیق در حالت اعداد معنیداری، مشاهده میشود که میزان آمارۀ t بین متغیرهای قابلیت به اشتراکگذاری دانش و قابلیت جذب بالقوه دانش بالاتر از 96/1 است، لذا فرضیه تأیید میشود. با توجه به ضریب استاندارد هم میتوان گفت که میزان رابطه قابلیت به اشتراکگذاری دانش و قابلیت جذب بالقوه دانش برابر با 709/0است.
2)بین قابلیت جذب بالقوه وقابلیت جذب تحقق یافته ارتباط وجود دارد.
با توجه
ب
ه مدل کلی تحقیق در حالت اعداد معنیداری، مشاهده میشود که میزان آمارۀ t بین متغیرهای قابلیت جذب بالقوه وقابلیت جذب تحقق بالاتر از 96/1 است، لذا فرضیه تأیید میشود. با توجه به ضریب استاندارد هم میتوان گفت که میزان رابطه قابلیت جذب بالقوه و قابلیت جذب تحقق برابر با 941/0است.
3)بین قابلیت جذب تحقق یافته وقابلیت نوآوری سازمانی ارتباط وجود دارد.
با توجه به مدل کلی تحقیق در حالت اعداد معنیداری، مشاهده می شود که میزان آمارۀ t بین متغیرهای قابلیت جذب تحقق یافته و قابلیت نوآوری سازمانی بالاتر از 96/1 است، لذا فرضیه تأیید میشود. با توجه به ضریب استاندارد هم میتوان گفت که میزان رابطه قابلیت جذب تحقق یافته و قابلیت نوآوری سازمانی برابر با 887/0 است.

فصل پنجم:نتیجهگیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه
نتیجه گیری، مرحله نهایی کار عملی تحقیق است. این مرحله به چند دلیل حائز اهمیّت خاص است. همه نتایج در این قسمت مشخص میشوند. این قسمت خلاصهای از یافتهها و ایدههای کل فرایند علمی تحقیق است و مهمتر از همه اینکه حاصل تحقیق، آن چیزی است که در نتیجهگیری به دست میآید. در چهار فصل گذشته کلیات تحقیق، مبانی نظری و پیشینه تحقیق، روشهای جمع آوری دادهها، روششناسی تحقیق و همچنین تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها تشریح گردید. فرضیههای مورد آزمون این تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد مورد آزمون قرار گرفت. در این فصل پس از ارائه نتایج، پیشنهادات کاربردی و همچنین پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی در رابطه با موضوع تحقیق بیان خواهد شد. مطالعۀ حاضر نیز دانش مفیدی را برای مدیران گمرک فراهم میآورد، تا به میزان آموزش و تبادل اطلاعات، دانش، تجربه و ایدهپردازی میان ادارات و پرسنل چه در داخل و چه با خارج از واحد و سازمان خود پیببرند. زیرا ایجاد رابطۀ مثبت میان مدیریت دانش و نوآوری سازمانی علاوه بر رضایتمندی خدمت گیرندگان ، به دلیل ایجاد شفافیت و تسهیل و روانسازی تجارت، منجر به رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال بیشتر از طریق جذب سرمایهگذاری خارجی و جلوگیری از فرار سرمایۀ داخلی میشود و به تبع آن موجب افزایش درآمد دولت و تعلق وجوه اختصاصی (2 در هزار) بیشتری به گمرک، جهت کمک های رفاهی به پرسنل سازمان میگردد.
5-2)نتایج تحقیق
نتایج تحقیق حاضر در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه شدند.
5-2-1) نتایج آمار توصیفی
بر اساس توصیف و تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده میتوان گفت:
1) توصیف متغیر اشتراکگذاری دانش
براساس یافته های موجود در فصل چهارم تحقیق، این نتایج از پاسخهای داده شده به سوالات 1 تا 16پرسشنامه به دست آمده، و شامل کمترین ، بیشترین ، میانگین ، واریانس وانحراف معیار امتیازات داده شده، به هر یک از سوالات ذکر شده است.

ردیف سئوال
شرح سئوال
کمترین
بیشترین
میانگین
واریانس
انحراف معیار
1
کارکنان ما همیشه تجارب کاری خویش را ، با دیگر کارکنان واحد خود به اشتراک میگذارند.
2.1
4
3.1054
0.141
0.376
2
کارکنان ما همیشه ایدهها و پیشنهادات خویش را ، با دیگر کارکنان واحد خود به اشتراک میگذارند.
2.1
3.92
3.0494
0.133
0.36402
3
کارکنان ما همیشه مهارت های خویش را ، به سایر کارکنان واحد خود آموزش میدهند.
2.06
4.33
3.0562
0.136
0.36915
4
کارکنان ما می توانند سایر کارکنان واحد خود را ، از طلاعات مرتبط با کار خویش آگاه سازند.
2.23
3.92
3.353
0.097
0.31094
5
کارکنان ما تجربۀ کاری خویش را ، با کارکنان خارج از واحد خود به اشتراک نمیگذارند.
2.62
4
3.1845
0.079
0.28105
6
کارکنان ما همیشه ایدههای جدید را ، با کارکنان خارج از واحد خود به اشتراک میگذارند.
2.03
3.2
2.6868
0.076
0.27621
7
کارکنان ما همیشه آنچه را که میدانند ، به کارکنان خارج از واحد خود آموزش میدهند.
1.97
3.25
2.6004
0.076
0.27502
8
کارکنان ما همیشه اطلاعات مربوط به کار را ، با کارکنان خارج از واحد خود به اشتراک میگذارند.
1.82
3.08
2.521
0.089
0.29855
9
کارکنان ما هر زمان که از آنها خواسته شود ، تجارب کاری خویش را با سایرکارکنان واحد خود به اشتراک میگذارند.
2.16
3.92
3.2254
0.123
0.35118
10
کارکنان ما هر زمان که از آنها خواسته شود ، ایدههای خویش را با سایر کارکنان واحد خود به اشتراک میگذارند.
2.2
4.17
3.2465
0.131
0.36246
11
کارکنان ما هر زمان که از آنها خواسته شود ، آنچه را میدانند که به کارکنان واحد خود آموزش میدهند.
2.3
4
3.335
0.111
0.33294
12
کارکنان ما هر زمان که از آنها خواسته شود ، اطلاعات مربوط به کار خویش را با سایر همکاران واحد خود به اشتراک میگذارند.
2.13
4
3.2771
0.131
0.36158
13
کارکنان ما هرزمان که از آنها خواسته شود ، تجارب کاری خویش را با کارکنان خارج از واحد خود به اشتراک میگذارند.
2.26
3.43
2.9401
0.077
0.27777
14
کارکنان ما هرزمان که از آنها خواسته شود ، ایدهها و نظرات خود را با کارکنان خارج از واحد خود به اشتراک میگذارند.
2.29
3.44
2.9632
0.078
0.27902
15
کارکنان ما هرزمان که از آنها خواسته شود ، آن چه را که می دانند به کارکنان خارج از واحد خود آموزش میدهند.
2.29
3.44
2.9795
0.053
0.23021
16
کارکنان ما هرزمان که از آنها خواسته شود ، اطلاعات مربوط به کار را با کارکنان خارج از واحد خود به اشتراک میگذارند.
2.32
3.33
2.9454
0.064
0.25363
جدول(5-1) توصیف معیارهای اشتراک گذاری دانش

با توجه به جدول مشاهده می شود که سوالات 6، 7،8، 13، 14، 15 و 16 دارای پایین ترین میانگین هستند.
2) توصیف متغیر جذب بالقوه
براساس یافته های موجود در فصل چهارم تحقیق، این نتایج از پاسخهای داده شده به سوالات 17تا 23پرسشنامه به دست آمده، شامل کمترین ، بیشترین ، میانگین ، واریانس وانحراف معیار امتیازات داده شده، به هر یک از سوالات ذکر شده است.

ردیف سئوال
شرح سئوال
کمترین
بیشترین
میانگین
واریانس
انحراف معیار
17
سازمان ما همیشه با مراجعین خود برای آگاهی از خدماتی که در آینده مورد نیاز آنها است ، تبادل نظر می کند.
2.27
4
3.0365
0.108
0.32843
18
سازمان ما همیشه بمنظور بررسی کیفیت خدمات ارائه شده ، تماسهای منظمی با مراجعین خود برقرار می کند.
1.7
4
2.8589
0.165
0.40588
19
سازمان ما همیشه در کسب دانش جدید مورد نیاز، عقبتر از سایر سازمانها است.
2.25
3.71
2.7679
0.122
0.34922
20
سازمان ما جلسات منظمی با

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*