پایان نامه ارشد رایگان درباره ارزیابی عملکرد

شهروندان جای دادند.

 
 
2-13- بازنگری ادبیات و پیشینه تحقیق و ارائه الگوی نظری و تحلیلی تحقیق
پس از بررسی ادبیات پژوهش و مدلهای گوناگون ارزیابی عملکرد کارکنان و بررسی و مطالعه پیشینه تحقیق اعم از تحقیقات داخلی و خارجی میبایست چارچوب نظری تحقیق ارائه گردد. به منظور رسیدن به چارچوب نظری، محقق پس از بررسی تعاریف، مفاهیم، نقش، تاریخچه، رویکردها، روشها و مدلهای مختلف ارزیابی عملکرد کارکنان و نیز مطالعه پیشینه تحقیقات در داخل و خارج از کشور شامل پایاننامهها، مقالات و پروژه ها به این نتیجه رسید که بسیاری از مدلها وجه عملی نداشته و مناسب برای اجا نمیباشد. برخی از مدلها و رویکردهای مناسب نیز استخراج شدند که محقق براساس اشتراکات، نقاط قوت وضعف و عوامل عمده جداول ذیل را استخراج و مبادرت به طراحی الگوی اولیه تحقیق (چارچوب نظری) نمود.
جدول شماره 2- 11- معیارها و اشتراکات مدلهای ارزیابی عملکرد کارکنان
معیارها و اشتراکات مدلهای ارزیابی عملکرد کارکنان
رهبری، ارتباطات، خلاقیت و نوآوری، فرهنگ سازمانی، انگیزش، تفویض اختیار، آموزش، یادگیری و توسعه مستمر، مدیریت، مسئولیتپذیری، صداقت، شجاعت، فداکاری، اخلاق، تخصص حرفهای، استقامت و استواری، مشارکت، احترام، تعهد، همکاری، صمیمیت، هماهنگی، نظارت و کنترل، انعطاف پذیری، قدرت برنامه ریزی، صبر و پایداری، تصمیم گیری و حل مساله، نظم در انجام امور،
جدول شماره 2-12- معیارها و اشتراکات پیشنه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور
معیارها و اشتراکات پیشنه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور
انعطافپذیری، اخلاق، نوآوری، رهبری(فرماندهی)، خلاقیت، ابتکار، اعتماد و احترام، صداقت، ارتباطات، مدیریت، وظیفهشناسی، صمیمیت در کار، مسئولیتپذیری، آموزش، صبر و پایداری، شهامت و شجاعت، تعهد، برنامه ریزی، قدرت حل مسئله و تصمیمگیری، دانش عمومی، دانش تخصصی، قدرت طرحریزی، انتقادپذیری، تلاش و سختکوشی، مشارکت، نظم و انضباط، اعتماد به نفس، رشد و توسعه
عوامل و معیارهای مشترک برگرفته از دو جدول فوق بعنوان معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی اجا در نظر گرفته شد.
جدول شماره 2-13- برگرفته از جدول 2-11 و جدول 2-12
عوامل مشترک مدلهای ارزیابی عملکرد کارکنان و تحقیقات انجام شده
رهبری(فرماندهی)، ارتباطات، خلاقیت و نوآوری، آموزش، مسئولیتپذیری، مدیریت در امور صداقت، شهامت و شجاعت، تعهد، صمیمیت، برنامه ریزی، صبر و پایداری، انعطاف پذیری، قدرت حل مسئله و تصمیمگیری، نظم و انضباط، ادب و احترام، اخلاق، اعتماد به نفس، رشد و توسعه
بهبود عملکرد
بهبود عملکرد
مولفه ها و شاخصهای ارزیابی: رهبری(فرماندهی)، ارتباطات، خلاقیت و نوآوری، آموزش، مسئولیتپذیری، مدیریت در امور، صداقت، شهامت و شجاعت، تعهد، صمیمیت، برنامه ریزی، صبر و پایداری، انعطاف پذیری، قدرت حل مسئله و تصمیمگیری، نظم و انضباط، ادب و احترام، اخلاق، اعتماد به نفس، رشد و توسعه
مولفه ها و شاخصهای ارزیابی: رهبری(فرماندهی)، ارتباطات، خلاقیت و نوآوری، آموزش، مسئولیتپذیری، مدیریت در امور، صداقت، شهامت و شجاعت، تعهد، صمیمیت، برنامه ریزی، صبر و پایداری، انعطاف پذیری، قدرت حل مسئله و تصمیمگیری، نظم و انضباط، ادب و احترام، اخلاق، اعتماد به نفس، رشد و توسعه
متغیر وابسته متغیر های مستقل
الگوی تحلیلی پژوهش منطبق بر الگوی مفهومی به شرح جدول 2-14- میباشد:
جدول 2-14- الگوی تحلیلی تحقیق
متغیرها
مولفه ها
شاخص ها
سئوالیهها/ گویه ها
مستقل
رفتار
عملکرد
مسئولیتپذیری
صداقت
شهامت و شجاعت
تعهد و صمیمیت
صبر و پایداری
اعتماد به نفس
اخلاق
ارتباطات
انعطافپذیری
نظم و انضباط
ادب و احترام
رهبری(فرماندهی)
خلاقیت و نوآوری
آموزش
مدیریت در امور
برنامه ریزی
قدرت حل مسئله و تصمیمگیری
رشد و توسعه سازمانی
کمیت وظایف انجام شده
کیفیت وظایف انجام شده
میزان مسئولیت پذیری فردی، گروهی، تلاش و پشتکار
درگفتار، نوشتار، در رفتار و محیط کار


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در پذیرش اشتباهات، انجام ماموریت در شرایط خاص، انتقادپذیری، فداکاری
تعهد شغلی، سازمانی، پایبندی به ارزشهای اسلامی و انقلابی، برخورد صمیمیانه در محیط کار، برخورد صمیمانه با همکاران، برخورد صمیمانه با زیردستان
در سختیها، در شرایط حساس و مشکلات، در ماموریتهای محوله
در تصمیمگیری، امور اجرایی
امانتداری، الگو بودن برای دیگران، رعایت شئونات اخلاقی و نظامی، احترام به رسوم و عقاید دیگران
کیفیت و میزان ارتباطات و بیان و شنود موثر، مذاکره و متقاعدسازی
میزان انعطافپذیری در برخورد با مسائل و مشکلات، انعطاف پذیری در مقابل تغییرات
حضور به موقع در محیط کار، رعایت آراستگی ظاهری، توجه به آراستگی ظاهری زیردستان
اطاعت از دستورات و خواسته های مقامات مافوق، رعایت سلسه مراتب فرماندهی، احترام به زیردستان، برخورد مناسب با همکاران
ترغیب و قدردانی، نفوذ در دیگران، ایجاد انگیزه در محیط کار
میزان خلق ایدههای جدید، پذیرش و تشویق پیشنهادات، تغییر در جهت بهبود
میزان دانش تخصصی و حرفهای، دانش نظامی و عمومی، انتقال تجربه به دیگران
توانایی و قدرت سازماندهی در محیط کار، میزان هماهنگی، توانایی و قدرت تقسیم کار، توزیع مناسب مسئولیت ها
توانایی برنامه ریزی فردی، میان مدت، استراتژیک
تصمیم سازی و ارائه گزارش با تحلیل به سلسه مراتب، میزان درک موقعیت و شرایط جدید، توانایی حل مسائل کلی
میزان رشد و توسعه فردی، گروهی، سازمانی
انجام تمامی امور مربوطه، انجام وظایف فراتر از وظایف قید شده در شرح وظایف
انجام کارهای محوله با دقت، پیگیری امور تا حصول نتیجه، استفاده مناسب از تجهیزات و بکارگیری بهینه آن
وابسته
بهبود عملکرد
2-14- خلاصه فصل
در این فصل پس از مقدمه در ابتدا کلیات و مفاهیم اولیه، اهمیت و ضرورت، اهداف ارزیابی، معیارها و شاخص های ارزیابی، رویکردهای ارزیابی، فنون و روش های ارزیابی، مدلهای ارزیابی عملکرد کارکنان، مقایسه مدلها و عوامل مشترک مدلها، ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش مورد بحث قرار گرفت و سپس تحقیقات پیشین انجام شده در خصوص موضوع تحقیق ارائه شد و عوامل مشترک این تحقیقات نیز استخراج و ارائه گردید. در انتهای فصل براساس عوامل مشترک بدست آمده مدل مفهومی و تحلیلی تحقیق طراحی و ارائه گردید.
فصل سوم
روششناسی تحقیق
فصل سوم
روششناسی تحقیق

مقدمه
دستیابی به اهداف علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر یکی از مشخصههایی که تعیین کننده اعتبار و ارزش یک کار تحقیقاتی میباشد، روش و ابزاری است که محقق در انجام پژوهش خود در پیش گرفته است(خاکی،1386، 85). اتخاذ روش تحقیق مناسب علاوه بر اینکه محقق را در رسیدن به نتیجهای محکمتر و قابل اتکاتر یاری میدهد، روند پیشرفت تحقیق را تسهیل مینماید. روش تحقیق دستورالعملی است که از طریق آن، تحقیق اجرا میشود. در این فصل ابتدا نوع و روش تحقیق مشخص گردیده است، سپس به جامعه و نمونه تحقیق پرداخته شده و در ادامه، روشها و ابزار گردآوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانهای و پرسش نامه معرفی میشود . سپس محقق با بهره گرفتن از تکنیکهای آماری به تحلیل داده های گردآوری شده میپردازد. بدین ترتیب از یک متدولوژی هدفمند با بهرهگیری و بکارگیری از یافتههای هر مرحله از تحقیق در مراحل بعدی، در جهت دستیابی به پاسخ مناسب به سئوالات و اهداف تحقیق، استفاده انجام شده است.
3-1- نوع و روش تحقیق
نوع پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها تحقیق توصیفی- پیمایشی است. در پژوهش پیمایشی توجه محقق بیشتر به نکات و عوامل مهم و با معنی جلب میشود؛ به طوری که شناخت و مطالعهی میزان تغییرات خاصی مدنظر قرار میگیرد. این روش متداولترین شکل تحقیق است. این روش از طریق شمارش کامل یا نمونهگیری با بهره گرفتن از مصاحبه و پرسشنامه انجام میشود. در روش پیمایشی محقق به طور عمیق کنش و واکنشهای میان عوامل به وجود آورندهی تغییر یا رشد و توسعه را وارسی میکند(سنجری،1388، 102).
3-2- جامعه آماری و نمونهگیری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرسنل دانشگاه علوم پزشکی ارتش میباشند که در معاونتهای آموزش، تحقیقات و فناوری، اداری و پشتیبانی، بهداشت و درمان، دانشجویی، فرهنگی و دانشکدههای پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری، دندانپزشکی به کاراشتغال دارند و در زمان انجام این تحقیق (درسال 93-1392) حدود 500 نفر میباشند.
حجم نمونه این تحقیق برگرفته از جامعه آماری معلوم دانشگاه علوم پزشکی آجا به تعداد 210 نفر میباشد. که برای نمونهگیری جامعه به 10 بخش تقسیم شده است. حجم نمونه تحقیق با بهره گرفتن از فرمول تعیین حجم نمونه در جامعه محدود به شرح زیر محاسبه میشود(آذر، 1380).

که دراین فرمول :
P: برآورد نسبت صفت متغیر؛ 5/0= P از آنجا که مقدار p در دسترس نیست آن را مساوی 5/. در نظر می گیریم.
Z: متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان؛ 96/1
: مقدار اشتباه مجاز؛ 06/0=
سطح اطمینان 95/. ( 05/0= α)
و تعداد افراد جامعه=N
روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق روش نمونهگیری طبقهای میباشد. در این روش محقق نمونه تحقیق را به گونهای انتخاب میکند که مطمئن شود زیر گروه ها با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند به عنوان نماینده جامعه در نمونه نیز حضور داشته باشند. این نوع نمونهگیری وقتی بکار میرود که جامعه دارای ساخت همگن و متجانس نیست. یعنی در این روش درصد آزمودنیهایی که به صورت تصادفی از هر گروه انتخاب می شوند با درصد همان گروه در جامعه مورد نظر برابر است(سنجری،1388، 177) . دلیل انتخاب این روش نمونه گیری، وجود پزشکان، پیراپزشکان، تکنولوژیست و سایر کارکنان مختلف در 10 بخش مختلف در دانشگاه علوم پزشکی ارتش و نمونهگیری از این 10 بخش میباشد.
3-3- روشها و ابزار گردآوری داده ها
در این تحقیق با توجه به هدف و سئوالات تحقیق، محقق از روش کتابخانهای استفاده نموده است. کلیه مدارک، اسناد و مبانی تئوریک موضوع چه از طریق جستجوی کتابخانهای و چه از طریق جستجوی رایانهای به روش کتابخانهای جمعآوری شد. شیوه های گردآوری داده ها عبارتند از مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه، ابزار فیزیکی و مطالعه اسناد و مدارک (داناییفرد و همکاران، 1389، 262). پرسشنامه ابزار اصلی گردآوری داده های این تحقیق میباشد. در این تحقیق برای اعتبار سنجی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان دو پرسشنامه طراحی شد، پرسشنامه اول در مورد مولفه ها و شاخصهای الگوی اولیه از خبرگان نظر سنجی انجام شد. در این پرسشنامه از خبرگان خواسته شد ضرورت وجود مولفه ها و شاخص های الگوی اولیه مورد تأیید است یا خیر و آیا مولفه یا شاخص دیگری را پیشنهاد میدهند.
پس از تأیید ضرورت وجود مولفه ها و شاخصها از طریق پرسش نامه اول, پرسشنامهای برای بررسی وضع موجود هر شاخص(میزان در نظر گرفتن در الگوی فعلی) و میزان اهمیت آن شاخص در الگوی مطلوب، طراحی و توزیع شد به این ترتیب در این پرسشنامه متناظر با هر شاخص دو پرسش (وضع موجود و وضع مطلوب) مورد سنجش قرار گرفت.

3-4- جدول سئوالات متناظر با اهداف و سئوالات تحقیق
سئوالات متناظر با اهداف و سئوالات تحقیق به شرح جدول 3-1 میباشد:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*