پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سرمایه اجتماعی

ها………………………………………………………………………………………………….88
فصل 4 : تجزیه و تحلیل داده ها و یافتههای تحقیق
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….91
4-2 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………………………………………………………92

 
 
4-3 توصیف متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………97
4-4 تحلیل عاملی تائیدی………………………………………………………………………………………………………….102
4-5 بررسی مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….108
4-5-1 بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد……………………………………………………………………………..108
4-5-2 بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری…………………………………………………………………..109
4-5-3 نتایج تحلیل مسیر………………………………………………………………………………………………………….110
4-5-4 بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق…………………………………………………..111
4-5-5 بررسی قدرت تبیین مدل…………………………………………………………………………………………………112
4-6 آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………..113
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….116
5-2 نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………116
5-3 نتایج آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………….117
5-4 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………120
5-6 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..124
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………………………………….125
فهرست منابع
الف ) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..127
ب ) منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..137
پیوست و ضمایم
پرسشنامه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..145
خروجی Spss…………………………………………………………………………………………………………………………..148
خروجی Lisrel………………………………………………………………………………………………………………………..151
سایر موارد………………………………………………………………………………………………………………………………..154
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
جدول 2-1 ) خلاصه تعاریف سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………….. 20-19
جدول 2-2 ) خلاصه تعاریف عملکرد و عملکرد شغلی……………………………………………………………… 36-35
جدول 2-3 ) خلاصه تعاریف رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………. 47
جدول 2-4 ) خلاصه تعاریف تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………….58
جدول 2-5 ) خلاصه تعاریف تعهد به کیفیت خدمات و تعهد مدیریت به کیفیت خدمات ………………………70
جدول 3-1 ) توصیف بخش سؤال های اختصاصی…………………………………………………………………………..86
جدول 3-2) مقدار آلفای متغیرهای پرسشنامه…………………………………………………………………………………..87
جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………92
جدول4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………93
جدول4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………..94
جدول4-4) توصیف وضعیت تأهل پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………95
جدول4-5) توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………….96
جدول4-6) توصیف متغیر سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………….97
جدول4-7) توصیف متغیر عملکرد شغلی……………………………………………………………………………………….98
جدول4-8) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………99

جدول4-9) توصیف متغیر تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………..100
جدول4-10) توصیف متغیر تعهد کیفیت خدمات…………………………………………………………………………..101
جدول4-11) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیر سرمایه اجتماعی………………………………………………..104
جدول 4-12) شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر سرمایه اجتماعی…………………….104
جدول4-13) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیرهای درون زا………………………………………………………107
جدول 4-14) شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیرهای درون زا…………………………..108
جدول4-15) نتایج تحلیل مسیر غیرمستقیم در مدل ساختاری…………………………………………………………110
جدول4-16) نتایج تحلیل مسیر مستقیم در مدل ساختاری………………………………………………………………110
جدول 4-17) شاخص های معنی داری و برازش مدل…………………………………………………………………….111
فهرست نمودار ها
نمودار 2-1) مدل سیستم عملکرد فردی…………………………………………………………………………………………..37
نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………92
نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………..93
نمودار4-3) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………………….94
نمودار4-4) نمودار دایره ای وضعیت تأهل پاسخ دهندگان…………………………………………………………………95
نمودار4-5) نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………96
نمودار4-6) هیستوگرام متغیر سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………..97
نمودار4-7) هیستوگرام متغیر عملکرد شغلی……………………………………………………………………………………98
نمودار4-8) هیستوگرام متغیر رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………….99
نمودار4-9) هیستوگرام متغیر تعهد سازمانی………………………………………………………………………………….100
نمودار4-10) هیستوگرام متغیر تعهد کیفیت خدمات………………………………………………………………………101
نمودار 4-11) مدل اندازه گیری متغیر های برون زا تحقیق………………………………………………………………..102
نمودار 4-12) مدل اندازه گیری متغیر های برون زا تحقیق………………………………………………………………..103
نمودار 4-13) مدل اندازه گیری متغیر های درون زا تحقیق……………………………………………………………….105
نمودار 4-14) مدل اندازه گیری متغیر های درون زا تحقیق ………………………………………………………………106
نمودار 4-15) آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد)………………………………………………………………………108
نمودار 4-16) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)…………………………………………………………….109
فهرست شکل ها


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکل 1-1 ) مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………8
شکل 2-1 ) مدل اسکات( (SCAT………………………………………………………………………………………………..24
شکل 2-2) تاثیر عوامل عملکردی دستگاه های دولتی بر سرمایه اجتماعی…………………………………………….25
شکل 2-3 ) الگوی رفتار شهروندی سازمانی ارگان…………………………………………………………………………..49
شکل 2-4 ) مدل چند بعدی تعهد سازمانی اریلی و چتمن………………………………………………………………… 60
شکل 2-5) عوامل سه گانه اثر گذار بر تعهد سازمانی……………………………………………………………………….. 63
شکل 2-6) پیامدها و نتایج تعهد به کیفیت خدمات کارکنان خط مقدم…………………………………………………..72
شکل 2-7 ) مدل مفهومی بهبود عملکرد خدمات………………………………………………………………………………74
چکیده
ازمسائلی اساسی که مدیران با آن روبه رو هستند بهبود عملکرد کارکنان برای افزایش بهره وری سازمان و پرورش کارکنانی است که ، با طیب خاطر تمامی تجربیات ، توانایی ها و ظرفیت های خود را در جهت اعتلای اهداف سازمانی بکار گیرند. این امر میسر نخواهد شد، مگر آنکه سازمان ها به شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و هر آن چه که واسطه این تأثیر است پرداخته ، تا از این طریق بتواند بستر های لازم را برای پیاده سازی این گونه رفتارها فراهم نمایند. لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات کارکنان ، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات کارکنان و آزمون کل مدل می باشد .
این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان بوده که دارای جمعیت 548 نفر می باشد اما از آنجا که فقط کارکنان این شرکت مد نظر بوده ، کارکنانی که هم قابلیت پاسخ گویی داشته باشند و هم دارای شرایط تحصیلی مورد نظر باشند 261 نفر بوده اند که 129 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه برآورد شده است ، جمع آوری داده ها به صورت میدانی و ازطریق پرسشنامه استاندارد الینجر و همکارانش( Ellinger et al , 2013) که دارای روایی ظاهری بوده و بعد از تحلیل عاملی تاییدی روایی سازه آن نیز تأیید و از نظر اساتید متخصص نیز مورد قبول قرار گرفته و سنجش پایایی آن نیز توسط آلفای کرونباخ نیز تأیید گردیده است ، انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده ، از آمار توصیفی(جدول فراوانی ، نمودار ها ، میانگین ، انحراف معیار و واریانس ) و در تحلیل استنباطی داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به وسیلۀ نرم افزار SPSS18 و LISREL 8.53 استفاده شده است. نتایج نشان داده است که سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی ، تعهد به کیفیت خدمات ، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معنادار دارد ، هم چنین تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی و تعهد به کیفیت خدمات بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان این شرکت تاثیر معناداری دارد در این میان فرضیه 4-ب نشان داده است که ، تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری ندارد.
واژه های کلیدی : سرمایه اجتماعی ، عملکرد شغلی ، رفتار شهروندی سازمانی ، تعهد سازمانی ، تعهد به کیفیت خدمات ، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی کار ، سرمایه ، مواد ، انرژی و اطلاعات ، هدف تمامی مدیران سازمان های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و موسسات خدماتی است . وجود ساختارسازمانی مناسب ، روش های اجرایی کارامد ، تجهیزات و ابزار کار سالم ، فضای کارمتعادل و از همه مهم تر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می باشد که برای نیل به بهره وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار بگیرد (طاهری ؛ 1386 : 231) . به همین دلیل امروزه عامل انسانی به عنوان کلیدی ترین و حساس ترین عنصر سازمانی محسوب می شود و بیشتر تئوری های جدید سازمان و مدیریت نیز به چنین عامل حساسی اشاره کرد ه اند) عسگریان ؛ 1370 : 11) زیرا که منابع انسانی توانا و کارآمد ، می تواند سازمان را کارآمد نماید و مفید به حال جامعه باشد و کل کشور را شکوفا کند. به همین دلیل از دیرباز کشورها و سازمان ها بر روی این نیروی با ارزش سرمایه گذاری کرده و سعی در شکوفا کردن و بهسازی آن دارند (اسفندیار؛ فلاح جلودار ؛ درویش متولی ؛ 1390 : 24) و از آنجایی که عملکرد اشخاص در یک سازمان به عنوان یک متغیر مهم در این زمینه می باشد برای موفقیت و کارایی یک سازمان نیاز به کارکنان خبره و با مسئولیت بالا یک امر ضروری برای آن می باشد. در این راه شناسایی عواملی که بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر گذار می باشند و هم چنین موانعی که در این راه وجود دارد از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد(Fang Chiang & Sheng Hsiesh ; 2012 : 181 ) لذا به منظور آگاهی از نتای

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*