پایان نامه ارشد درمورد فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی، دانش سیاسی، برابری جنسیتی

فعالیت های مدنی مشارکت نمی کنند و به دیگران اعتماد ندارند و بالاخره فرهنگ سیاسی کوته فکرانه نگرش های متنوع سیاسی را نمی پذیرد با برابری جنسیتی مخالف است به سیاست بی علاقه است و در فعالیت های جمعی و مدنی مشارکت نمی کند و به دیگران اعتماد ندارد.( Tessler , 2011 :203 -207)
الگوی مارک تسلر برای تعریف و تعیین شاخص های فرهنگ سیاسی دمکراتیک از این نظر که بطور ویژه بر ارزش های فرهنگ خاص دمکراتیک متمرکز است و سنخ شناسی خاصی را بر اساس میزان دوری یا نزدیکی به فرهنگ دمکراتیک ارائه می کند و نیز به دلیل اینکه الگوی ایشان اکثر ابعاد و شاخصه های مورد استفاده در الگوهای دیگر را پوشش میدهد . تناسب بیشتری با اهداف پژوهشی این تحقیق دارد بنابر این در این تحقیق در تعیین ابعاد و شاخصه های فرهنگ دمکراتیک از الگوی کلی وی استفاده خواهد شد .
ضمناَ دو مولفه دیگر که در الگوی تسلر مورد توجه قرار نگرفته و در سنجش فرهنگ دمکراتیک مهم به نظر میرسد و میتواند تعریف مفهومی و عملیاتی این مفهوم را غنی تر سازد و ضمنا مورد تاکید محققینی چون اینگلهارت بوده است به الگوی مذکور اضافه می گردد این مولفه ها عبارتند از : مطلوبیت ارزش آزادی و میزان حمایت از دمکراسی .
با توضیحات ارائه شده میتوان تعریف مورد نظر این تحقیق را از فرهنگ سیاسی دمکراتیک به شرح زیر ارائه کرد :
فرهنگ سیاسی دمکراتیک فرهنگی است که در آن شهروندان واجد هنجارها و الگوهای رفتاری مشوق دمکراسی باشند هنجارها و الگوهایی از قبیل مدارای سیاسی، حمایت از برابری جنسیتی ، حمایت از آزادی ، ترجیح نظام سیاسی دمکراتیک ، مشارکت سیاسی، علاقه سیاسی و دانش سیاسی .
ذیلاَ تعاریف مفهومی هر کدام از مفاهیم بکار رفته در تعریف فوق ارائه می گردد :
مدارای سیاسی۷۰ : « مدارای سیاسی میزانی از آزادی های قانونی دموکراتیک است که شهروندان خواهان گسترش آن به افراد و گروههایی هستند که ممکن است جزء مخالفان باشند » (فینکل ، ۲۰۰۳ :۲). بعبارت دیگر مدارا یا تساهل به معنای بردباری فرد یا نظام سیاسی در قبال امر سیاسی است که نسبت به آن گرایش منفی دارد این مفهوم ناظر بر تحمل کردن عقاید و رفتارهایی است که با انگاره ها و هنجارهای قابل قبول فرد درتعارض است . تساهل دینی ، سیاسی و اخلاقی صورت هایی از تساهل هستند که در عرصه فرهنگ سیاسی و اخلاقی اهمیت بسزایی دارند .
مشارکت سیاسی۷۱ : به گفته مایکل راش مشارکت سیاسی افراد عبارتست از « درگیری افراد در سطوح مختلف فعالیت های سیاسی که از دامنه وسیعی شامل عدم دخالت در فعالیت های سیاسی تا داشتن مقام سیاسی برخوردار است .» در واقع مشارکت سیاسی نوعی تظاهر علنی اراده مردم برای تعیین سرنوشت جمعی خود است .
حمایت از ارزش آزادی۷۲ : به معنای فقدان دخالت و ممانعت دولتها ( بطور غالب ) در برابر اشخاص یا تشکل های سیاسی در جامعه به منظور انجام رفتارهای سیاسی خاص خود و یا برخورداری از حقوق اساسی است . و مطلوبیت ارزش آزادی از نظر شهروندان میزان اهمیتی است که هر فرد برای این ارزش قایل است . اشکال مختلف آزادی نیز عبارتست از آزادی بیان ، قلم ، مطبوعات ، عقیده ، دین ، تشکیلات و احزاب سیاسی .
برابری جنسیتی۷۳ : عبارتست از برخورداری مساوی زنان از تمامی امتیازات و حقوقی که مردانی در شرایط برابر با آنها ، از آن بهره مندند بدون اینکه مرد بودن تاثیری در میزان بهره مندی آنها داشته باشد . از نظر مارک تسلر عمومی بودن چنین طرز تفکری برای دمکراتیک بودن فرهنگ سیاسی یک جامعه اساسی است و دمکراسی در حالتی که نیمی از شهروندان از حقوق و و دسترسی برابر به قدرت و نفوذ سیاسی محروم باشند بی معنا است . Tessler,2011:198))
علاقه سیاسی۷۴ : عبارتست از گرایش مثبت عاطفی و روانی فرد نسبت به موضوعات سیاسی اعم از علاقه به بحث های سیاسی ، دنبال نمودن اخبار و رویدادهای سیاسی ، گرایش مثبت نسبت به مشارکت سیاسی .
دانش سیاسی۷۵ عبارتست از میزان اطلاعات و دانش هر فرد از نظام سیاسی موجود و موضوعات مربوطه اعم از شخصیتها ، فرایندها و سیاست های جاری .
حمایت از دمکراسی۷۶ :میزانی که شهروندان از دمکراسی به عنوان شکلی از حکومت در مقایسه با سایر نظام های سیاسی جایگزین حمایت می کنند . ( فینکل ، ۲۰۰۳ : ۲ )
تعریف عملیاتی فرهنگ سیاسی دمکراتیک :
همانطور که میدانیم مرحله تعریف عملیاتی ، مرحله ایست که متغیرهاو مفاهیم تحقیق به گونه ای تعریف می شوند که امکان اندازه گیری و سنجش آنها فراهم گردد در واقع این مرحله که از آن به « پایین آمدن از نردبان انتزاع » نیز یاد می شود ، فرایند رسیدن از مفاهیم کلی به نقطه ای است که بتوان گویه های پرسشنامه را به گونه ای تدوین کرد که ترجمان و برگردان مفاهیم باشند.(دواس ، ۱۳۸۴ :۵۸ )
در این تحقیق اولین و مهمترین مفهوم که بدنبال تعریف عملیاتی آن خواهیم بود مفهوم فرهنگ سیاسی دمکراتیک (متغیر وابسته تحقیق) است . این متغیر که در سطح سنجش ترتیبی قرار دارد در مرحله تعریف اسمی و مفهومی از طریق ابعاد و مولفه هایی نظیر مدارای سیاسی ، حمایت از آزادی ، مشارکت سیاسی ، حمایت از برابری جنسیتی ، دانش سیاسی ، علاقه سیاسی و گرایش به حکومت دمکراتیک تعریف گردید .
در این مرحله جهت عملیاتی کردن و سنجش پذیر کردن این مفهوم برای هر کدام از ابعاد مذکور گویه ها و سنجه هایی در نظر گرفته می شود تا از این طریق بتوان به وضعیتی مشاهده پذیر و قابل سنجش دست یافت این گویه ها در ارتباط با هر یک از ابعاد فرهنگ دمکراتیک در جدول زیر فهرست شده اند .
جدول ۲-۶-۲- معرف ها و گویه های فرهنگ سیاسی دموکراتیک
متغیر
ابعاد
معرف ها
فرهنگ سیاسی دمکراتیک
مدارای سیاسی
موافقت با داشتن شهروندانی از اقلیت های مذهبی در مقام سیاسی
موافقت با برگزاری میتینگ ها ی سیاسی احزاب سیاسی مخالف
مخالفت با تعطیلی روزنامه های مخالف عقاید سیاسی فرد
موافقت با فعالیت سیاسی احزابی که نظرات متضادی با نظر فرد پاسخگو دارند .
حمایت از آزادی
تضمین آزادی عقیده برای افراد از گرایش های فکری گوناگون
آزادی داشتن روزنامه و رسانه برای گرایش های سیاسی گوناگون
آزادی ایجاد تشکیلات سازمانی برای گروههای سیاسی مختلف
مخالفت با سانسور و ممیزی مطبوعات (درجهت حمایت از آزادی بیان )
آزادی تجمعات سیاسی مختلف
مشارکت مدنی – سیاسی
عضویت در حزب و انجمن های سیاسی
عضویت ومشارکت درسازمانهای مدنی
کاندیداتوری برای نقش های سیاسی یا میزان تمایل به آن
مشارکت در جلسات پرسش و پاسخ نقد کاندیداها
فعالیت در روزنامه ها و مطبوعات سیاسی
دانش سیاسی
نام سخنگوی هیات دولت فعلی را بداند .
یکی از مناصب قبلی رئیس جمهور کنونی را نام ببرد .
نام یکی از نایب رئیسان مجلس را بداند .
به این سوال که « سند چشم انداز بیست ساله افق تحولات ایران را تا چه سالی پیش بینی میکند » پاسخ دهد .
حمایت از برابر جنسیتی
مخالفت با در اولویت قرار گرفتن مردها نسبت به زنان در هنگام مواجهه با بیکاری
مخالفت با اینکه مردان رهبران سیاسی بهتری هستند
مخالفت با اینکه تحصیلات برای پسران مهمتر است
مخالفت با اینکه مردان نسبت به زنان مدیران تجاری بهتری هستند
علاقه سیاسی
میزان اهمیت سیاست در زندگی فرد
میزان شرکت در بحث های سیاسی
میزان ترجیح برنامه های سیاسی تلویزیون نسبت به سایر برنامه ها
حمایت از حکومت دمکراتیک
مخالفت با داشتن رهبر قدرتمند
مخالفت با داشتن حکومت نظامی
موافقت با داشتن رژیم سیاسی دموکراتیک
اهمیت و مطلوبیت دموکراسی برای فرد
( گویه ها و معرف های مذکوراز تحقیقات اینگلهارت و تسلر اقتباس شده و توسط نگارنده با شرایط اجتماعی ایران و جامعه آماری مورد مطالعه تطبیق داده شده است )
۲-۶-۲-متغیرهای مستقل :
۲-۶-۲-۱- احساس امنیت :
تعریف مفهومی : صاحبنظران بر آنند که امنیت مفهومی بیرونی و عینی و احساس امنیت مفهومی درونی و ذهنی است . مقوله امنیت اولین بار توسط باری بوزان۷۷ (۱۹۹۸ ) بصورت منسجم مورد توجه قرار گرفت . بوزان معتقد است که امنیت را بایستی برابر با رهایی از خطر و تهدید تعریف نمود . از نظر وی امنیت در نبود مساله ای بنام تهدید درک می شود . (Buzan,1998:1) وی نقطه آغازین امنیت را ذهنی و مبتنی بر تصمیم بازیگران دانسته و معتقد است مساله امنیت در اجتماع شناخته شده و آنچه ما از این مفهوم در ذهن داریم بیشتر به جنبه اجتماعی آن راجع است به این معنا که بیشتر تهدیدات برای افراد ناشی از این حقیقت است که آنها در محیط انسانی به سرمی برند و این محیط بوجود آورنده انواع فشارهای غیر قابل اجتناب اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی است . به نظر بوزان امنیت اجتماعی ، نوع وسطحی از احساس اطمینان خاطر است که جامعه و گروه در آن نقش اساسی دارد . امنیت اجتماعی به معنای تمهید فضا و ابزارهای لازم برای ابراز وجود و طرح نظر گروههای مختلف اجتماعی از قبیل زنان جوانان ، اقوام و اقلیتها میباشد . امنیت اجتماعی به حفظ ویژگی هایی اشاره دارد که بر اساس آن ، افراد خود را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می کند و عبارتست از : توانایی گروههای مختلف صنفی ، قومی ، ملی و جنسی و… در حفظ هویت و ارزش های خود . ( Buzan , Veaver , 1998 :45 )
بنابراین احساس امنیت را می توان این گونه تعریف کرد : حالتی ذهنی و روانی است که معطوف به آزادی از خطرات و تهدیداتی می باشد که جنبه های جانی ، مالی – اقتصادی و سیاسی دارد .
ابعاد احساس امنیت :
با بررسی ادبیات نظری و تحقیقی موجود در حوزه امنیت مشخص شد که اغلب مطالعات این مفهوم را در سه بعد جانی ، اقتصادی و سیاسی مورد مطالعه قرار داده اند و در تعریف عملیاتی آن نیز معرف ها و گویه ها در این سه بعد طرح و مورد سنجش قرار گرفته است .ضمن اینکه نظریه مدنیزاسیون بطور عام و نظریه توسعه انسانی اینگلهارت بطور خاص بیشتر به ابعاد جانی و اقتصادی امنیت نظر داشته اند و آنچه از آن بعنوان امنیت سازنده نام برده اند اشاره به ابعاد جانی و اقتصادی این مفهوم بوده است . توجه به بعد سیاسی امنیت نیز با توجه به موضوع تحقیق که موضوعی مشخصاَ سیاسی است میتواند دارای اهمیت و ارزش مضاعف باشد .
با توجه به توضیحات فوق تعریف هر کدام از ابعاد امنیت عبارتست از :
امنیت جانی : عبارتست از شرایطی که هیچگونه تهدیدی علیه جان افراد جامعه وجود نداشته باشد . ویا در صورت وجود تهدید ، میزان آن درحدی بسیار ناچیز و قابل اغماض باشد . ( صمدی بگه جان ، ۱۳۸۴ ) در واقع منظور از امنیت جانی میزان مصونیتی است که شهروندان از تعرض مجرمین نسبت به موجودیت فیزیکی خود احساس می کنند(کتابی و همکاران ، ۱۳۸۶ ).
امنیت اقتصادی : وضعیت با ثباتی از شرایط و وساختار فعلی و افق روشن و

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*