پایان نامه ارشد درمورد سطح معنادار، زنان خانه دار

زیاد در زندگی خود احساس بیقدرتی میکردهاند.

جدول شماره 17- اطلاعات آماری مربوط به بعد ذهنی متغیر مشارکت اجتماعی

آمارهها
متغیر
فراوانی سئوالات
میانگین وزنی
میانگین
کل
مد
انحراف معیار
واریانس
کمترین نمره
بیشترین نمره
بعد ذهنی متغیر مشارکت اجتماعی
11
3.66
40.34
45
6.15
37.92
24
53
بعد عینی متغیر مشارکت اجتماعی
9
42/0
3.82
0
5.36
28.78
0
22

دادههای جدول فوق نشان میدهد که پاسخگویان از نظر ذهنی آمادگی نسبتا بالایی جهت مشارکت اجتماعی داشته اما به لحاظ عینی و عملی مشارکت بسیار پایینی داشتهاند.
.

جدول شماره 18- اطلاعات آماری مربوط به متغیر مشارکت اجتماعی

آمارهها
متغیر
فراوانی سئوالات
میانگین وزنی
میانگین
کل
مد
انحراف معیار
واریانس
کمترین نمره
بیشترین نمره
متغیر مشارکت اجتماعی
20
2.2
44.16
45
7.40
54.84
27
65

برای سنجش متغیر مشارکت اجتماعی، از دو بعد ذهنی و عینی مشارکت استفاده شده است. دادههای جدول فوق حاکی از آن است که بطورکلی مشارکت افراد در حد نسبتا پایینی بوده است.

جدول شماره 19- توزیع فراوانی جمعیت با توجه به متغیر مشارکت اجتماعی

احساس بی قدرتی
فراوانی
درصد
زیاد
0
0
متوسط
234
58.5
کم
166
41.5
جمع
400
100

دادههای بدست آمده نشان میدهد مشارکت اجتماعی 58.5 درصد پاسخگویان درحد متوسط و 41.5 درصد درحد پایینی بوده است. این امر مشارکت نسبتا پایین پاسخگویان را نشان میدهد.

4-4. یافته های تحلیلی:

آزمون فرضیات:

1- بنظر میرسد بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد؛

جدول شماره 20- تعیین رابطه بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی

متغیر
میانگین
انحراف معیار
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
مشارکت اجتماعی
167/44
41/7
217/0
00/0
اعتماد اجتماعی
21/53
83/7

از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون این فرضیه استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون برابر با 217/0 است و چون سطح معناداری کمتر از 05/0 است، بنابراین فرض وجود رابطه معنادار و مثبت بین این دو متغیر تایید میگردد. مقدار ضریب همبستگی 217/0 نشان دهنده همبستگی نسبتا ضعیف بین این دو متغیر است. بنابراین هر چه اعتماد اجتماعی بیشتر گردد، مشارکت اجتماعی نیز بیشتر میشود.

2- بنظر میرسد بین احساس تعلق اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد؛

جدول شماره 21- تعیین رابطه بین تعلق اجتماعی و مشارکت اجتماعی
متغیر
میانگین
انحراف معیار
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
مشارکت اجتماعی
167/44
41/7
284/0
00/0
تعلق اجتماعی
318/33
16/6

از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون این فرضیه استفاده شد. نتایج یافتهها نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون برابر با 284/0 است و چون سطح معناداری کمتر از 05/0 است، بنابراین فرض وجود رابطه معنادار و مثبت بین این دو متغیر تایید میگردد. مقدار ضریب همبستگی 284/0 نشان دهنده همبستگی نسبتا ضعیف بین این دو متغیر است. .بنابراین هر چه احساس تعلق اجتماعی بیشتر گردد، مشارکت اجتماعی نیز بیشتر میشود.

3- بنظر میرسد بین میزان مسئولیتپذیری اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد؛

جدول شماره 22- تعیین رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و مشارکت اجتماعی

متغیر
میانگین
انحراف معیار
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
مشارکت اجتماعی
167/44
41/7
499/0
00/0
مسئولیت پذیری اجتماعی
07/33
34/4

از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون این فرضیه استفاده شد. نتایج یافتهها نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون برابر با 499/0 است و چون سطح معناداری کمتر از 05/0 است، بنابراین فرض وجود رابطه معنادار و مثبت بین این دو متغیر تایید میگردد. مقدار ضریب همبستگی 499/0 نشان دهنده همبستگی متوسط بین این دو متغیر است. .بنابراین هر چه مسئولیتپذیری اجتماعی بیشتر گردد، مشارکت اجتماعی نیز بیشتر میشود.

4- بنظر میرسد بین احساس بیقدرتی و مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد؛

جدول شماره 23- تعیین رابطه بین احساس بی قدرتی و مشارکت اجتماعی

متغیر
میانگین
انحراف معیار
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
مشارکت اجتماعی
167/44
41/7
392/0-
00/0
احساس بی قدرتی
298/22
231/5

از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون این فرضیه استفاده شد. نتایج یافتهها نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون برابر با 392/0- است و چون سطح معناداری کمتر از 05/0 است، بنابراین فرض وجود رابطه معنادار و معکوس بین این دو متغیر تایید میگردد. مقدار ضریب همبستگی 392/0- نشان دهنده همبستگی متوسط بین این دو متغیر است. بنابراین هر چه احساس بی قدرتی کمتر گردد، مشارکت اجتماعی بیشتر میشود.

5- بنظر میرسد بین عوامل فردی(جنس، سن، وضعیت تاهل، شغل، سطح تحصیلات، درآمد ماهیانه خانوار و وضعیت بومی بودن) و مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد؛

جهت بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی با جنسیت از آزمون t دو نمونه ای مستقل استفاده شده است.

جدول شماره 24- تعیین رابطه بین جنسیت و مشارکت اجتماعی

متغیر
طبقه
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
مشارکت اجتماعی
مرد
195
7/43
825/7

زن
205
61/44
974/6

آزمون لوین
سطح معناداری
مقدار آزمون t
سطح معناداری
اختلاف
میانگین ها
با فرض برابری واریانس ها
745/1
187/0
225/1-
221/0
907/0-
با فرض نابرابری واریانس ها

222/1-
223/0
907/0-

با توجه به سطح معناداری آزمون لوین(187/0) که بیشتر از 05/0 است، فرض برابری واریانسها پذیرفته میشود و با توجه به این برابری واریانسها و سطح معناداری سطر اول آزمون t (221/0) که بیشتر از 05/0 است، فرض صفر تایید میگردد و نشان میدهد که اختلاف معناداری بین مشارکت اجتماعی مردان و زنان وجود ندارد و بنابراین میتوان نتیجه گرفت که جنسیت با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری ندارد.

بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی با سن از طریق آزمون آنوا انجام شده است.
جدول شماره 25- تعیین رابطه بین سن و مشارکت اجتماعی

متغیر
طبقه
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
مشارکت اجتماعی
24-18 سال
89
728/41
152/8

34-25 سال
110
226/45
739/8

44-35 سال
73
562/44
902/6

54-45 سال
70
391/43
153/5

55 سال به بالا
58
224/46
088/8

تحلیل واریانس ارتباط بین دو متغیر
مجموع مجذورات
مجذور میانگین
F
سطح معنیداری
واریانس بین گروهی
613/832
153/208
87/3

004/0
واریانس درون گروهی
795/20976
787/53

جمع
408/21809
…….

با توجه به مقدار سطح معناداری آزمون آنوا (004/0) که کمتر از 05/0 است، نتیجه می شود که مشارکت اجتماعی گروههای سنی با همدیگر تفاوت دارد و می توان نتیجه گرفت که سن با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری دارد. از بین گروههای سنی، رنج سنی 55 سال به بالا با میانگین 224/46، 25 تا 34 سال با 226/45، 35 تا 44 سال با 562/44، 45 تا 54 سال با 391/43 و 18 تا 24 سال با 728/41 به ترتیب بیشترین مشارکت اجتماعی را دارند.

رابطه مشارکت اجتماعی با وضعیت تاهل از طریق آزمون آنوا سنجیده شده است.
جدول شماره 26- تعیین رابطه بین وضعیت تاهل و مشارکت اجتماعی

متغیر
طبقه
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
مشارکت اجتماعی
مجرد
90
189/44
806/9

متاهل
279
247/44
793/6

بدون همسر به دلیل متارکه یا فوت
31
387/43
981/3

تحلیل واریانس ارتباط بین دو متغیر
مجموع مجذورات
مجذور میانگین
F
سطح معنیداری
واریانس بین گروهی
698/20
349/10
188/0

829/0
واریانس درون گروهی
079/21863
071/55

جمع
778/21883
…….

با توجه به مقدار سطح معناداری آزمون آنوا (829/0) که بیشتر از 05/0 است، نتیجه می شود که مشارکت اجتماعی افراد مجرد، متاهل و افراد بدون همسر به دلیل متارکه یا فوت با همدیگر تفاوت معناداری ندارد و می توان نتیجه گرفت که مشارکت اجتماعی با وضعیت تاهل رابطه معناداری ندارد.
جهت بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی با شغل از آزمون آنوا استفاده کردهایم.
جدول شماره 27- تعیین رابطه بین شغل و مشارکت اجتماعی
متغیر
طبقه
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
مشارکت اجتماعی
شاغل بخش دولتی
74
176/46
273/6

شاغل بخش خصوصی
39
615/52
515/8

بیکار
5
45
125/2

خانه دار
108
87/41
916/4

دانشجو و محصل
49
041/40
874/6

کارکن مستقل (آزاد)
89
674/41
745/6

بازنشسته
36
444/49
217/6

تحلیل واریانس ارتباط بین دو متغیر
مجموع مجذورات
مجذور میانگین
F
سطح معنیداری
واریانس بین گروهی
288/6045
548/1007
25

00/0
واریانس درون گروهی
49/15838
302/40

جمع
778/21883
…….

با توجه به مقدار سطح معناداری آزمون آنوا (00/0) که کمتر از 05/0 است، نتیجه می شود که مشارکت اجتماعی گروههای شغلی با همدیگر تفاوت دارد و می توان نتیجه گرفت که نوع شغل با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری دارد. در بین گروههای شغلی مختلف، افراد شاغل در بخش خصوصی با 615/52، افراد بازنشسته با 444/49، افراد شاغل در بخش دولتی با 176/46، افراد بیکار با 45، زنان خانه دار با 87/41، افراد شاغل در بخش آزاد با 674/41 و دانشجویان و محصلین با 041/40 به ترتیب بیشترین مشارکت اجتماعی را دارند.
رابطه بین مشارکت اجتماعی با سطح تحصیلات توسط آزمون آنوا بررسی شده است.
جدول شماره 28- تعیین رابطه بین سطح تحصیلات و مشارکت اجتماعی

متغیر
طبقه
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
مشارکت اجتماعی
بیسواد
22
318/44
985/1

ابتدایی
11
09/42
789/6

راهنمایی
34
471/41
421/6

دیپلم
144
637/41
387/7

فوق دیپلم
85
482/46
752/7

لیسانس
91
792/44
651/7

فوق لیسانس و دکتری
13
385/48
557/1

تحلیل واریانس ارتباط بین دو متغیر
مجموع مجذورات
مجذور میانگین
F
سطح معنیداری
واریانس بین گروهی
542/1620
09/270
238/5

00/0
واریانس درون گروهی
236/20263
56/51

جمع
777/21883
…….

با توجه به مقدار سطح معناداری آزمون آنوا (00/0) که کمتر از 05/0 است، نتیجه می شود که مشارکت اجتماعی گروههای تحصیلی با همدیگر تفاوت دارد و می توان نتیجه گرفت که سطح تحصیلات با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری دارد. از بین گروههای تحصیلی به ترتیب فوق لیسانس و دکتری با میانگین 385/48، فوق دیپل
م با 482/46، لیسانس با 792/44، بیسواد با 318/44، دیپلم با 637/44، ابتدایی با 09/42 و راهنمایی با 471/41 بیشترین مشارکت اجتماعی را دارند.
جهت بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی با درآمد خانوار از آزمون آنوا استفاده کردهایم.

جدول شماره 29- تعیین رابطه بین میزان درآمد خانوار و مشارکت اجتماعی

متغیر
طبقه
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
مشارکت اجتماعی
کمتر از 500 هزار تومان
26
654/41
452/3

500 هزار تا 700 هزار تومان
91
418/43
628/8

701 هزار تا یک میلیون تومان
160
219/45
985/5

یک میلیون تا یک میلیون و پانصد هزار تومان
70
2/42
282/5

بیش از یک میلیون و پانصد هزار تومان
53
113/46
095/11

تحلیل واریانس ارتباط بین دو متغیر
مجموع مجذورات
مجذور میانگین
F
سطح معنیداری
واریانس بین گروهی
897/863
974/215
059/4

003/0
واریانس درون گروهی
981/21019
215/53

جمع
778/21883
…….

با توجه به مقدار سطح معناداری آزمون آنوا (003/0) که کمتر از 05/0 است، نتیجه میشود که مشارکت اجتماعی افراد با درآمدهای مختلف با همدیگر تفاوت دارد و میتوان نتیجه گرفت که درآمد خانوار با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری دارد.
در بین گروههای درآمدی، افراد با درآمد بالاتر از یک میلیون و پانصد هزار با میانگین 113/46، افراد با درآمد بین 701 هزار تا یک میلیون با میانگین219/45، افراد با درآمد 500 هزار تا 700 هزار با میانگین 418/43، افراد با درآمد یک میلیون تا یک میلیون و پانصد هزار با میانگین 2/42 و افراد با درآمد کمتر از 500 هزار با میانگین 654/41 به ترتیب بیشترین مشارکت اجتماعی را دارند.

بررسی رابطه مشارکت اجتماعی با وضعیت بومی بودن توسط آزمون t دو نمونهای مستقل انجام شده است.

جدول شماره 30- تعیین رابطه بین وضعیت بومی بودن و مشارکت اجتماعی
متغیر
طبقه
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
مشارکت اجتماعی
بومی
209
163/44
474/8

غیر بومی
191
172/44
048/6

آزمون لوین
سطح معناداری
مقدار آزمون t
سطح معناداری
اختلاف
میانگین ها
با فرض برابری واریانس ها
842/22
00/0
014/0-
989/0
01/0-
با فرض نابرابری واریانس ها

014/0-
989/0
01/0-
با توجه به سطح معناداری آزمون لوین (00/0) که کمتر از 05/0 است، فرض نابرابری واریانسها پذیرفته م

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*