پایان نامه ارشد درمورد انحراف معیار، درصد تجمعی، مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی

می باشد . در این تحقیق نمونه انتخاب شده در چهار گروه سنی طبقه بندی گردید . نتایج بدست آمده حاکی از آنست که بیشترین فراوانی پاسخگویان در گروه سنی (۴۵ – ۴۱ ) سال قرار دارند که ۵/ ۳۵ در صد از کل نمونه مورد مطالعه را شامل می شود . پس از آن گروههای سنی ( ۴۰ – ۳۶ سال ) ، ( ۵۰ – ۴۶ سال وبالاتر ) و (۳۵ -۳۱ سال ) به ترتیب ۸/۲۵ درصد ، ۳/۲۰ درصد و ۵/۱۸ درصد پاسخگویان را به خود اختصاص داده اند .
جدول ۴-۱-۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
۳۵-۳۱ سال
۴۰-۳۶ سال
۴۵-۴۱ سال
۵۰ – ۴۶ سال وبالاتر
۶۱
۸۵
۱۱۷
۶۷
۵/۱۸
۸/۲۵
۵/۳۵
۳/۲۰
۵/۱۸
۲/۴۴
۷/۷۹
۱۰۰
جمع
۳۳۰
۱۰۰
۱۰۰
میانگین : ۵/۴۲
۴-۱-۳- رشته تحصیلی :
در جدول و نمودار ۴-۱-۳- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی ارائه شده است . با توجه به تنوع و تکثر جامعه آماری از لحاظ متغیر مذکور و عدم امکان تفسیر داده ها بر اساس تک تک رشته های علمی ، چهار گروه اصلی تحصیلی علوم انسانی ، علوم پایه ، علوم مهندسی و علوم پزشکی مبنای طبقه بندی رشته ها قرار گرفت و داده های مرتبط با آن در قالب این گروههای تحصیلی جمع آوری گردید . نتایج نشان می دهد که بیشترین فراوانی پاسخگویان در گروه علوم انسانی با ۳/۴۳ درصد و گروه علوم پایه با ۳۷ درصد از کل حجم نمونه قرار دارد . لازم به توضیح است که تعداد اعضای گروه های علوم انسانی و علوم پایه به این دلیل بیشتر است که افراد مرتبط بااین رشته های تحصیلی هم در دانشگاه ها حضور دارند و هم در مدارس و مراکز آموزش متوسطه دارای بیشترین فراوانی هستند حال آنکه گروه علوم پزشکی و علوم مهندسی صرفاَ رشته های دانشگاهی بوده و عملاَ در مدارس و مراکز آموزشی متوسطه حضور ندارند .
جدول ۴-۱-۳- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
علوم انسانی
علوم پایه
علوم پزشکی
علوم مهندسی
۱۴۳
۱۲۲
۳۱
۳۴
۳/۴۳
۳۷
۴/۹
۳/۱۰
۳/۴۳
۳/۸۰
۷/۸۹
۱۰۰
جمع
۳۳۰
۱۰۰
۱۰۰
۴-۱-۴- توزیع پاسخگویان از نظر موقعیت شغلی :
جدول زیر وضعیت پاسخگویان را از نظر موقعیت شغلی نشان می دهد از آنجاییکه در این تحقیق پاسخگویان در دو گروه شغلی مشخص ( اساتید دانشگاه و دبیران دبیرستان ) قرار داشتند و نمونه آماری انتخاب شده با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به گونه ای انتخاب شده بود که نسبت آماری موجود در جامعه آماری در حجم نمونه انتخابی نیز رعایت شود توزیع شغلی موجود درجدول زیر تحت تاثیر شیوه اختصاص متناسب نمونه قرار دارد .
جدول ۴-۱-۴- فراوانی بر حسب موقعیت شغلی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
دبیران
اساتید دانشگاه
۲۰۰
۱۳۰
۶/۶۰
۴/۳۹
۶/۶۰
۱۰۰
جمع
۳۳۰
۱۰۰
۱۰۰
۴-۱-۵- اعتماد درون گروهی
جدول و نمودار ۴-۴ نشان دهنده توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد درون گروهی ( یکی از شاخص های سرمایه اجتماعی ) است . حداقل نمره ممکن برای این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه ۴ و حداکثر نمره ۲۰ می باشد که میانگین نمره ۱۵/۱۳ با انحراف معیار ۶/۲ ، معرف حد متوسط اعتماد درون گروهی در بین افراد مورد مطالعه است . البته بررسی چارک ها و ستون درصد تجمعی نشان می دهد که به غیر از حد متوسط این متغیر که با ۴۵ درصد ، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده درصد افرادی که اعتماد درون گروهی بالا و بسیار بالایی را نشان داده اند ۴۰ درصد و درصد افرادی اعتماد درون گروهی پایین و بسیار پایینی را نشان داده اند ۲۰ درصد بوده که نشان میدهد میزان متوسط این متغیر در بین پاسخگویان از نوع متوسط رو به بالا می باشد .
جدول ۴-۱-۵- اعتماد درون گروهی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
اعتماد خیلی پایین
اعتماد پایین
اعتماد متوسط
اعتماد بالا
اعتماد خیلی بالا
۱۶
۵۴
۱۴۷
۱۰۷
۳
۸/۴
۴/۱۶
۵/۴۴
۴/۳۲
۹/۰
۸/۴
۴/۲۱
۴/۶۶
۱/۹۹
۱۰۰
جمع
۳۳۰
۱۰۰
۱۰۰
میانگین :۱۵/۱۳ انحراف معیار : ۶/۲
۴-۱-۶- اعتماد نهادی
جدول ۴-۱-۶-وضعیت پاسخگویان را بر اساس متغیر میزان اعتماد نهادی نشان می دهد کمترین نمره ممکن در این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه ۶ و بیشترین نمره مجموع ۳۰ بوده است . مقدار میانگین ۹۶/۱۴ و مقدار انحراف معیار ۶۶/۴ می باشد . با توجه به داده های مندرج در جدول می توان میزان این نوع اعتماد را در بین افراد مورد مطالعه متوسط پایین ارزیابی کرد حدود نیمی از پاسخگویان ( ۷/۴۹ درصد ) از اعتماد نهادی پایین و خیلی پایینی برخوردارند ۳۵ درصد اعتماد متوسطی به نهادها اجتماعی- سیاسی دارند که در مجموع ۸۵ درصد کل فراوانی را شامل می شود و درمقابل تنها حدود ۱۵ درصدازآنها اعتماد نهادی بالایی را نسبت به نهادهای اجتماعی – سیاسی از خود نشان داده اند
جدول ۴-۱-۶- اعتماد نهادی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
اعتماد نهادی پایین
اعتماد نهادی پایین
اعتماد نهادی متوسط
اعتماد نهادی بالا
اعتمادنهادی خیلی بالا
۵۹
۱۰۵
۱۱۵
۴۴
۷
۹/۱۷
۸/۳۱
۸/۳۴
۳/۱۳
۱/۲
۹/۱۷
۷/۴۹
۵/۸۴
۹/۹۷
۱۰۰
جمع
۳۳۰
۱۰۰
۱۰۰
میانگین :۹۶/۱۴ انحراف معیار : ۶۶/۴
۴-۱-۷- اعتماد برون گروهی ( اعتماد تعمیم یافته ) :
داده های مربوط به متغیر اعتماد برون گروهی یا اعتماد تعمیم یافته نیز حاکی از میزان متوسط این نوع اعتماد در بین افراد مورد مطالعه است . حداقل نمره ممکن در این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه ۳ و حداکثر نمره ۱۳ است . میانگین پاسخگویان ۶/۷ با انحراف معیار ۲/۲ می باشد که مبین وجود حد میانه ای از اعتمادبرون گروهی در بین افراد مورد مطالعه است . بررسی درصد ها نیز حاکی از وجود یک توزیع نسبتاَ متوازن و نرمال درمورد این متغیر است به این ترتیب که حد متوسط این اعتماد که با میانگین بدست آمده انطباق دارد دارای بیشترین فراوانی است و حدهای بالا و پایین اعتماد تعمیم یافته هر کدام به نحو متعادل ۳۰ درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده است .
جدول ۴-۱-۷- اعتماد برون گروهی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
اعتمادتعمیم یافته خیلی پایین
اعتماد تعمیم یافته پایین
اعتماد تعمیم یافته متوسط
اعتماد تعمیم یافته بالا
اعتمادتعمیم یافته خیلی بالا
۲۲
۷۹
۱۲۲
۶۳
۴۴
۷/۶
۹/۲۳
۳۷
۱/۱۹
۳/۱۳
۷/۶
۶/۳۰
۶/۶۷
۷/۸۶
۱۰۰
جمع
۳۳۰
۱۰۰
۱۰۰
میانگین: ۶/۷ انحراف معیار : ۲/۲
۴-۱-۸- انسجام اجتماعی :
داده های جدول ذیل به متغیر انسجام اجتماعی اختصاص دارد حداقل نمره ممکن پاسخگویان در این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه ۷ و حداکثر نمره ۳۵ بوده است . میانگین بدست آمده ۱۸/۲۷ با انحراف معیار ۶/۳ بوده است که نشان دهنده وجود میزان نسبتاَ بالایی از انسجام در بین افراد مورد مطالعه است بررسی ستون درصد تجمعی نیز معرف آنست که حدود ۷۵ درصد از پاسخگویان از نظر این صفت در حد بالا (۶/۶۰ درصد ) و خیلی بالا (۱۴ درصد) ارزیابی شده اند .
جدول ۴-۱-۸- انسجام اجتماعی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
انسجام اجتماعی خیلی پایین
انسجام اجتماعی پایین
انسجام اجتماعی متوسط
انسجام اجتماعی بالا
انسجام اجتماعی خیلی بالا
۴
۷
۷۳
۲۰۰
۴۶
۲/۱
۱/۲
۱/۲۲
۶/۶۰
۹/۱۳
۲/۱
۳/۳
۵/۲۵
۱/۸۶
۱۰۰
جمع
۳۳۰
۱۰۰
۱۰۰
میانگین: ۱۸/۲۷ انحراف معیار : ۶/۳
۴-۱-۹- مشارکت اجتماعی :
جدول ذیل مربوط به متغیر مشارکت اجتماعی ( از شاخص های سرمایه اجتماعی ) است . حداقل نمره ممکن در این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه ۸ و حداکثر نمره ۳۱ است . میانگین بدست آمده برای این متغیر ۱/۲۱ و انحراف معیارآن نیز ۸۶/۳ می باشد که معرف حد متوسطی از مشارکت اجتماعی در نزد پاسخگویان است . داده های جدول فراوانی نیز نشان می دهد که نزدیک به نیمی از پاسخگویان ( ۲/۴۸ ) میزان متوسطی از مشارکت اجتماعی یا تمایل به آن را نشان داده اند و در مرتبه بعد مشارکت اجتماعی بالا و خیلی بالا مجموعاَ ۳۶ درصد و مشارکت اجتماعی پایین و خیلی پایین مجموعاَ ۵/۱۵ درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده است .
جدول ۴-۱-۹- مشارکت اجتماعی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مشارکت اجتماعی خیلی پایین
مشارکت اجتماعی پایین
مشارکت اجتماعی متوسط
مشارکت بالا
مشارکت اجتماعی خیلی بالا
۷
۴۴
۱۵۹
۱۱۵
۵
۱/۲
۳/۱۳
۲/۴۸
۸/۳۴
۵/۱
۱/۲
۵/۱۵
۶/۶۳
۵/۹۸
۱۰۰
جمع
۳۳۰
۱۰۰
۱۰۰
میانگین: ۱/۲۱ انحراف معیار : ۸۶/۳
۴-۱-۱۰- سرمایه اجتماعی کل :
جدول زیر معرف وضعیت پاسخگویان بر حسب متغیر سرمایه اجتماعی است . این متغیر یک متغیر ترکیبی است که از تجمیع شاخص هایی مانند اعتماد درون گروهی ، اعتماد نهادی ، اعتماد تعمیم یافته ، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی ساخته شده است . مقدار میانگینی که برای این متغیر بدست آمده ۰۵/۸۴ از مجموع نمره ۱۰۵ و انحراف معیار آن نیز ۵/۱۰ است که معرف سرمایه اجتماعی نسبتاَ بالای افراد مورد مطالعه است . بررسی درصد تجمعی نیز نشان میدهد که سرمایه اجتماعی بیش از ۹۰ درصد پاسخگویان در حدی متوسط و بالاتر ارزیابی شده است .
جدول ۴-۱-۱۰- سرمایه اجتماعی کل
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سرمایه اجتماعی خیلی پایین
سرمایه اجتماعی پایین
سرمایه اجتماعی متوسط
سرمایه اجتماعی بالا
سرمایه اجتماعی خیلی بالا
۶
۱۷
۱۲۸
۱۳۰
۴۹
۸/۱
۲/۵
۸/۳۸
۴/۳۹
۸/۱۴
۸/۱
۷
۸/۴۵
۲/۸۵
۱۰۰
جمع
۳۳۰
۱۰۰
۱۰۰
میانگین: ۰۵/۸۴ انحراف معیار : ۵/۱۰
۴-۱-۱۱- دینداری :
جدول ۴- ۱۰ معرف نتایج بدست آمده درباره متغیر دینداری است . حداقل نمره ممکن برای این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه ۱۹ و حداکثر نمره ۹۵ بوده است . میانگین محاسبه شده برای این متغیر ۷۲ و انحراف معیار آن ۱۵ می باشد که بیانگر نمره بالای پاسخگویان در متغیر دینداری است بعبارت بهتر داده های بدست آمده نشان می دهند که پاسخگویان خود را افرادی نسبتاَ دیندار معرفی کرده اند .
جدول ۴-۱-۱۱- میزان دینداری
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
دینداری خیلی پایین
دینداری پایین
دینداری متوسط
دینداری بالا
دینداری خیلی بالا
۱۳
۳۹
۶۶
۱۵۵
۵۷
۹/۳
۸/۱۱
۲۰
۴۷
۳/۱۷
۹/۳
۸/۱۵
۸/۳۵
۷/۸۲
۱۰۰
جمع
۳۳۰
۱۰۰
۱۰۰
میانگین: ۷۲ انحراف معیار : ۱۵
۴-۱-۱۲-امنیت اقتصادی :
جدول فراوانی ذیل وضعیت پاسخگویان را از نظر متغیر احساس امنیت اقتصادی نشان می دهد . مقدار میانگین ۱۷/۱۲ از حداکثر نمره ۲۵ و انحراف معیار آن ۹/۳ است . مقادیر مذکور مبین وجود حد نسبتاَ پایین

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*