ویژگی های جمعیت شناختی

پس از هماهنگی با انجمن صرع، با کلیه افراد مورد نظر تماس حاصل گردیده و درباره این پژوهش با آنها صحبت و از آنان برای شرکت در این طرح دعوت شد. روند تکمیل پرسشنامه ها به صورت انفرادی بوده و مدت زمان لازم 25 دقیقه می باشد، که البته بطور کلی مدت زمان پاسخگویی مراجعین بین 20 تا 40 دقیقه به طول می انجامید. هر سه پرسشنامه به صورت کاغذ -مدادی بود که در اختیار افراد مبتلا قرار می گرفت. در این میان حدود 60 درصد افراد به علت بی سواد بودن یا نداشتن شرایط جسمی-روانی مناسب، روند اجرا را به گونه ای دیگر طی کردند و به جای تکمیل پرسشنامه به صورت انفرادی، پرسشنامه توسط پژوهشگر برای آنان خوانده شده و تفهیم گردید و سپس آنان به سوالات پاسخ گفتند.
3-6 تجزیه و تحلیل دادهها
روش آماری به کار رفته در این پژوهش، تحلیل مسیر است و از نرم افزارهای SPSS نسخه 17 و Amos نسخه 21 جهت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است. همچنین در این پژوهش از طرح توصیفی- همبستگی استفاده شده است.
فصل چهارم
نتایج پژوهش

4-1 مقدمه
در این فصل، نتایج مربوط به بررسی فرضیه های پژوهش، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بدین منظور، ابتدا با استفاده از شاخص های توصیفی، ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها ارائه خواهد شد و سپس با استفاده از تحلیل های استنباطی، به بررسی هریک از فرضیه های پژوهش، پرداخته خواهد شد.
4-2 بررسی توصیفی دادهها
4-2-1 اطلاعات جمعیت شناختی
در پژوهش حاضر، میانگین سن آزمودنی ها 60/39 سال می باشد. 20/43 درصد آزمودنی ها زن و 80/56 درصد آن ها مرد بودند. نمودار ستونی مربوط به ترکیب جنسیتی آزمودنی ها در نمودار 4-1 ارائه شده است.
نمودار 4-1. نمودار ستونی مربوط به ترکیب جنسیتی آزمودنی ها

در زمینه وضعیت شغلی، 90/36 درصد آزمودنی ها خانه دار، 30/6 درصد کارمند، 60/12 درصد دارای شغل آزاد، 50/13 درصد کارگر، 60/21 درصد بیکار و 9 درصد دارای مشاغل دیگر بودند. نمودار ستونی مربوط به وضعیت شغلی آزمودنی ها در نمودار 4-2 ارائه شده است.
نمودار 4-2. نمودار ستونی مربوط به وضعیت شغلی آزمودن ها

در زمینه وضعیت تحصیلات، 30/6 درصد آزمودنی ها بی سواد، 10/26 درصد دارای تحصیلات مقطع ابتدایی، 70/20 درصد دارای تحصیلات مقعطع راهنمایی، 70/38 درصد دارای تحصیلات مقطع دبیرستان، 70/2 درصد داری فوق دیپلم و 40/5 درصد دارای تحصیلات لیسانس بودند. نمودار ستونی مربوط به وضعیت تحصیلی آزمودنی ها در نمودار 4-3 ارائه شده است.
نمودار 4-3. نمودار ستونی مربوط به وضعیت تحصیلی آزمودنی ها

در زمینه سن ابتلاء به صرع نیز 80/1 درصد آزمودنی ها در بدو تولد، 10/26 درصد در دوره کودکی، 60/21 درصد در دوره نوجوانی، 30/6 درصد در دوره بزرگسالی و قبل از ازدواج، 20/16 در دوره بزرگسالی و بعد از ازدواج، و20/25 درصد در دوره بزرگسالی و بعد از به دنیا آمدن فرزند، به این بیماری مبتلا شده بودند. نمودار ستونی مربوط به سن ابتلاء آزمودنی ها در نمودار 4-4 ارائه شده است.
نمودار 4-4. نمودار ستونی مربوط به سن ابتلاء آزمودنی ها