وزارت امور خارجه

مصدر، م. ح: تاریخ ارجان، چاپ اول، انتشارات احرار، 1387.
مصطفوی، محمد تقی: « آبادیهای شاهانه در خوزستان»، کانون وکلا، شماره 94، بهمن و اسفند 1343.
مطهری، مرتضی: خدمات متقابل اسلام و ایران، انتشارات صدرا، تهران، چاپ پانزدهم، 1368.
معتقد، سوسن: « پارچه ی مکشوفه از تابوت برنزی کتین هوتران در ارجان بهبهان»، اثر، شماره 17، بهار1369.
معین، محمد: فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ25، 1388.
مقدسى، أبو عبد الله محمد بن أحمد: أحسن التقاسیم فى معرفه الأقالیم، ترجمه: علینقى منزوى، شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، تهران، چ اول، 1361ش.
مقدسى، مطهر بن طاهر: البدء و التاریخ یا آفرینش و تاریخ، ترجمه: محمد رضا شفیعى کدکنى، انتشارات آگه، تهران، چ اول، 1374.
ملایرى، محمد مهدى: تاریخ وفرهنگ ایران در دوره انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، انتشارات توس، تهران، چاپ اول، 1379.
موسوی بجنوردی، کاظم (گرد آورنده): مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی: دائره المعرف بزرگ اسلامی، ناشر مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، چاپ دوم.
مولف مجهول: تاریخ سیستان،‏ محقق / مصحح: ملک الشعراء بهار، انتشارات پدیده خاور، تهران، چاپ دوم، 1366.
مؤلف مجهول: حدود العالم من المشرق الی المغرب: به کوشش: دکتر منوچهر ستوده، ناشر کتابخانه طهوری، تهران، 1362، 1403ق،1983م.
نواده مهلب پسر محمد پسر شادى‏: مجمل التواریخ و القصص، محقق / مصحح: ملک الشعراء بهار و بهجت رمضانى‏، انتشارات کلاله خاور، تهران، چاپ دوم.
نویری، شهاب الدین احمد: (قرن8ه. ق) نهایهالارب فی فنون الادب، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، انتشارات امیر کبیر، تهران،1364.
والا ، فرانسوا: « تذکری در مورد نوشته میخی شیئ طلایی مکشوفه از ارجان»، مترجم: افسانه خلعت بری، اثر، شماره 10و 11، بهمن 1364.
ولایتی، علی اکبر: پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، چاپ چهارم، 1390.
هدایت، رضا قلى خان‏: فهرس التواریخ،‏ محقق / مصحح: عبد الحسین نوایى و میر هاشم محدث‏، ناشر پژوهشگاه علوم انسانى ومطالعات فرهنگى‏، تهران، چاپ اول، 1373.
همدانى،‏ رشید الدین فضل الله: جامع التواریخ، اسماعیلیان‏، محقق / مصحح: محمد روشن، انتشارات میراث مکتوب، تهران، چاپ اول، 1387.
همدانی، محمد بن محمود: عجایب نامه، ویرایش جعفر مدرس صادقی، نشر مرکز، تهران، 1375.
یثربی، مهدی: « ابن عمید وزیر عهد دیالمه»، ارمغان، شماره 123، فروردین 1310.
یوسفی، احمد علی: « برآورد کمی غنائم در عصر خلفای راشدین و برخی پیامد های آن»، تاریخ اسلام، شماره16، زمستان1382.
منابع عربی:
ابن الجوزى، ابو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد (م 597): المنتظم فى تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق: محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا، دار الکتب العلمیه، بیروت، ط الأولى، 1412/1992.
ابن حجر العسقلانى، احمد بن علی (م 852): الإصابه فى تمییز الصحابه، تحقیق: عادل احمد عبد الموجود و على محمد معوض، دارالکتب العلمیه، بیروت، ط الأولى، 1415/1995.
ابن خلکان: ابی العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر (608-681ه.): وفیات الاعیان، تحقیق: دکتر احسان عباس، دارلاصادر، بیروت، لبنان.