همبستگی

9ـ بَلْ نَظَروا إلی کمالِ العقلِ و اعتَبَروا فی ذاک سِنِّ الفَضلِ
ترجمه ـ بلکه به کمال عقل [فرد] نگریستند و در این [گزینش] سنّ عقل و فضل را به حساب آوردند.
10ـ فَنَهَضَ الأوَّلُ للخِطابِ فقال: إنَّ الرَّأی ذا الصَّوابِ
ترجمه ـ پس اولین نفر برای سخنرانی برخاست و گفت: تنها اندیشۀ درست[این است…]
11ـ أَنْ نَتْرُکَ الأرضُ لِذِی الخُرطومِ کی نَستَریحَ مِنْ أَذی الغَشومِ
ترجمه ـ که [این] سرزمین را برای فیل بگذاریم تا از آزار آن ستمگر آسوده شویم.
12ـ فَصاحَت الأرانبُ الغَوالی: هذا أَضَرُّ مِنْ أَبی الأَهوالِ
ترجمه ـ اما خرگوشهای عالیمقام فریاد برآوردند: این کار از [وجود] فیلها زیانبارتر است.
13ـ و وَثَبَ الثانی فقال: إنّی أَعهَدُ فی الثعلبِ شیخَ الفَنِّ
ترجمه ـ و دومی از جا برخاست و گفت: من با روباه پیر چارهگر پیمان میبندم.
14ـ فَلْنَدْعُهُ یُمِدُّنا بِحکمِتِهْ و یأخذ اثنینِ جزاءَ خِدمتِهْ
ترجمه ـ و او را به این جا میخوانم تا ما را با دانش خود یاری کند و به پاداش خدمتش دو تن از ما را ببرد.
15ـ فقیل: لا یا صاحبَ السُّمُوِّ لا یُدْفَعُ العدوُّ بالعدوِّ
ترجمه ـ [اما به او] گفتند: ای بزرگوار، دشمن را به وسیلۀ دشمنِ دیگر نمیتوان نابود کرد.
16ـ و انْتَدَبَ الثالثُ للکلامِ فقال: یا معاشِرَ الأقوامِ
ترجمه ـ و سومین نفر به نمایندگی از دیگران برای سخنرانی برخاست و گفت: ای گروه خویشاوندان من.
17ـ إجتَمِعوا؛ فالإجتماعُ قُوَّه ثُمَّ احفِروا علی الطَّریق هُوَّه
ترجمه ـ گردهم آیید؛ که همبستگی قدرت است؛ سپس گودالی بر سر راه حفر کنید.
18ـ یَهوی إلیها الفیلُ فی مُرورِه فنَستریحُ الدَّهرَ مِنْ شُرورِه
ترجمه ـ تا فیل هنگام رد شدن از آن، در آن سقوط کند و ما همۀ روزگار از شرّش آسوده باشیم.
19ـ ثُمَّ یقول الجِیلُ بَعدَ الجِیلِ قد أکَلَ الأرنبُ عقلَ الفیلِ
ترجمه ـ سپس [خرگوشها] دسته دسته گفتند، خرگوش خردِ فیل را خورده است. ( کنایه از این که خرگوش فیل را به گمراهی و نابودی میکشاند)
20ـ فاسْتَصْوَبُوا مقالَهُ، و اسْتَحسَنوا و عَمَلوا مِنْ فَوْرِهِم، فأَجسَنوا
ترجمه ـ و سخن او را پذیرفتند و بیدرنگ دست به کار شدند و [خاک را] پسودند.
21ـ و هلکَ الفیلُ الرَّفیعُ الشَّانِ فأَمْسَتِ الأُمَّهُ فی أمانِ
ترجمه ـ و فیل بلند مرتبه هلاک شد و گروه [خرگوشها] به آرامش رسیدند.