نیروی انسانی

توجه به مناطق جدید برای توسعه و بلاتکلیف رها شدن بافت های موجود و قدیمی شهرها
بی توجهی به نقش مردم و عدم مشارکت جدی مردم در اجرای طرح
نقش بازدارنده سخت گیری های طرح در زمینه تفکیک اراضی و ضوابط ساخت و ساز در راه توسعه ی فعالیت های ساختمانی، ممنوعیت ها و محدودیت های دست و پاگیر.
2)- نارسایی و مشکلات پیرامونی محیطی:
مشخص نبودن سیاست های شهر نشینی و توزیع جمعیت در کشور و نبود طرح های ملی و منطقه ای فرادست برای طرح های جامع
رشد و توسعه ناهماهنگ و غیر متوازن شهرها در گذشته و پر خرج بودن اصلاحات شهری و تأمین تأسیسات عمومی و اجتماعی
فقدان سازمان های مشخص و مسئول برای اداره امور عمومی روستاها و هجوم روستاییان به شهرها
بخشی بودن برنامه های عمرانی در کشور و عدم تطبیق سیستم برنامه ریزی طرح های جامع با ماهیت میان – بخشی سیستم برنامه ریزی عمومی کشور
تقلیل سرمایه گذاری درشهرها به لحاظ شرایط خاص اقتصادی آن تاریخ
ج) نارسایی ها و تنگناهای ناشی ازوجود ناهماهنگی و عدم ارتباط کافی بین ارگان های اجرایی طرح:
ضعف شهرداری در زمینه ایجاد هماهنگی بین سازمان های عهده دار وظیفه در تأمین خدمات مختلف شهری و نبود مکانیسم های لازم برای اعمال هماهنگی
تعلق اراضی غیر خصوصی شهری به سازمان های زمین شهری و منابع طبیعی و تفاوت نگرش و دیدگاه این دستگاه به اراضی شهری
عدم احترام دستگاه های دولتی به طرح جامع و پیروی نکردن این دستگاه ها از ضوابط طرح ها و غیره
د) نارسایی ها و تنگناهای مالی:
ضعف شهرداری ها در جنبه های مالی و مستمر نبودن منابع درآمد شهرداری ها
عدم تدوین تراز مالی برای طرح ها و ناتوانی مالی شهرداری در اجرای پیشنهادها
تقلیل کمک های دولتی به شهرداری ها و تأکید بر خود کفایی شهرداری ها
مالکیت خصوصی اراضی و تفکیک ثبتی اراضی حاشیه شهرها در گذشته و لزوم پرداخت غرامت در اجرای طرح ها
نبود مکانیسم های لازم جهت برگشت منافع ناشی از اجرای طرح های جامع به شهرداری و …
هـ ) نارسایی ها و تنگناهای مدیریتی، سازمانی و نیروی انسانی:
ضعف شهرداری ها در جنبه های مختلف استخدامی، سازمانی و مدیریتی و نقص قوانین در این خصوص
کمبود کادر متخصص شهرسازی در کشور و کم تجربه بودن کادر موجود، عدم امکان جذب این نیروها در شهرداری به لحاظ محدودیت های موجود در نمودار(chart) تشکیلاتی و نیز پایین بودن سطح دستمزدهای پرداختی
محدودیتهای قوانین استخدامی کشور و شهرداری ها در مورد پرداخت حقوق و مزایای کافی به کادر متخصیصین و جذب اندک نیروهای موجود از سوی بخش خصوصی

                                                    .