نهادهای اجتماعی

بند26ماده71: تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط.
بند27ماده71: تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری.
بند28ماده71: وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
بند29ماده71: وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌های ذی‌ربط برای دایر کردن نمایشگاه‌های کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط.
این مورد به یکی از وظایف بسیار مهم شورای شهر در تنظیم اقتصاد شهری اشاره شده است. جمله تشریک مساعی شهرداری تا حدی محدود شده است.به نظر شایسته است که به جای اینکه کانال ارتباطی شورای شهر با ادارات و بنگاه‌های ذی‌ربط که در این بند آمده است از طریق شهرداری می‌بود و شورای شهر مستقیماً با سازمان‌های ذی‌ربط در ارتباط باشد و از طریق تشریک مساعی با سازمان‌های یاد شده زمینه حکمرانی شهری مطلوب و هماهنگ را فراهم می‌کرد(طلایی و طالب نژاد،همان: 482).
بند34ماده71: بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهایی.
در ذیل مواردی از وظایف و اختیارات شوراها که جنبه نظارتی دارد تبیین می‌شود:
بند3ماده71: نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
بند8ماده71: نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی ، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن‌ها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
بند17ماده71: نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
بند18ماده71: نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
بند19ماده71: نظارت بر امور تماشاخانه‌ها ، سینماها و دیگر اماکن عمومی ، که توسط بخش خصوصی ، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن.
بند21ماده71: نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
بند23ماده71: نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابان‌ها ، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
بند30ماده71: نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها ، مؤسسات ، شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی‌ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن‌ها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی.
البته شوراها دارای وظایف متفرقه دیگری می‌باشد که در ذیل تیتر وار به آن‌ها اشاره خواهد شد:
بند2ماده71: بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسائی‌های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط.
بند4ماده71: همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
بند5ماده71: برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط.
بند6ماده71: تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط.
بند7ماده71: اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری ، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط.
بند11ماده71: همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
بند31ماده71: شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه‌ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
بند32ماده71: واحدهای شهرستانی کلیه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه