Comments: 0 Posted by: ادمین Posted on: آوریل 21, 2019

یکی دیگر از مشکلاتی که ناشی از فرهنگ جنسیتی و سلطه مردانه در جامعه است، دخالتهای خانواده و سایر خویشاوندان و یا کنترل مضاعف آنان بر زندگی زنان مطلقه است. در حقیقت فرهنگ موجود در جامعه همانگونه که در قبال دختران مجرد نظارت و اعمال نظر بیشتری میکند، بر زندگی زنان مطلقه نیز اعمال قدرت میکند. این اعمال نظر زمانی تشدید میگردد که فرهنگ جنسیتی موجود در جامعه چنین تصویرسازی منفیای از وضعیت زنان مطلقه ارائه میدهد و خانوادهها را به شیوهای پنهان تحت تأثیر هژمونی خود قرار میدهد و منجر به کنترل مضاعف آنان بر زندگی زنان مطلقه میگردد.
نسترن، 32 ساله میگوید:
“من دورهای مجردیم خیلی آزادتر بودم تا الان. خانوادهام خیلی منو بابت رفت و آمدهام تحت فشار قرار میده، همش میگن زود برو شوهر کن.”
یلدا، 29 ساله میگوید:
“زندگی کردنه یه دختر طلاق گرفته با خانواده اش خیلی مشکله چون ناخودآگاه بهش گیر داده میشه یا وجودش ناراحت کننده است، غمها رو به یاد همه میاره؛ یا از روی اون ناراحتیها بهش گیر میدن یا از سر نگرانی و چیزهای دیگه. تو فامیل گاهی خجالت میکشی…در ظاهر ممکنه تأییدت کنن اما در باطن پشت سرت حرف میزنن. مدام میخوان تو زندگی شخصیم دخالت کنن. تو محیط کارم هم پنهان کردم طلاقم رو چون ممکنه خیلی از مردها چشم داشته باشن بهم. حتی به همسایه ها هم تا امسال نگفتیم. حتی ممکنه تو محل امنیت نداشته باشی. بگن این زنه راحته، بدزدیمش.”
زیبا، 25 ساله اینگونه میگوید:
“خانواده شوهرم پس از طلاق مدام میگفتند که تو طلاق گرفتی که آزاد شی بری فلان کار کنی. برادر شوهرم زنگ زده بود به عمهام میگفت من دارم میرم خونه تیمی! خانوادم به همین دلیل تا چند ماه بعد از طلاق جواب تلفنهای من رو نمیدادن. بخاطر نگاه منفی جامعه، ترجیح میدم تا اونجایی که میشه عنوان نکنم که طلاق گرفتم.”
بوردیو مدعی است نوعی علیت چرخشی در نظام نابرابری جنسیتی جوامع وجود دارد به گونهای که ساختارهای عینی اجتماعی، باورهای فردی را شکل میدهد و افراد بر پایه این باورها به نحوی عمل میکنند که نظم اجتماعی جنسیتی تقویت میشود (هال،2002). وضعیتی که منجر به خشونت نمادین مضاعف بر زنان میگردد. در حقیقت گفتمان غالب و فرهنگ جنسیتی با بازنمایی تصویری دوکساوار از سوژههای مطلقه، نه تنها خشونت نمادین خود را بر آنان اعمال میکند، بلکه نظم نمادینی را شکل میدهد که میتواند اساس توهم را در جامعه تشکیل دهد. نباید فراموش نمائیم که چنین تصویرسازیهایی علیه افراد مطلقه، میتواند کژکارکردهایی برای گفتمان غالب در جامعه داشته باشد چرا که مطابق با نظریه برچسبزنی، چنین برچسبهایی ممکن است در ابتدا منجر به تغییر تصویر فرد از خود گردد و سپس با پذیرش این تصویر از سوی سوژه و درونیسازی آن، منجر به اتخاذ همان نقش و تصویر و رفتار متناسب با آن در آینده گردد.
پیش از ورود به بخش مقولات پیامدی، به مرور تسهیلکنندهها و موانع بازسازی که تا بدین جا به آنها اشاره نمودیم میپردازیم. این تسهیلکنندهها و موانع را در قالب نمودارهای زیر مشاهده میکنید.
تیپ طلاق عقلانی
نمودار 1. عوامل تسهیلکننده بازسازی
تسهیل کنندههای بازسازی
سن پائین به هنگام طلاق
عدم وجود فرزند