میزان تحصیلات

شکل4-3: نقشه موقعیت سکونتگاههای استان نسبت به توپوگرافی………………………………………………………………………118
شکل 4-4: نقشه گروه بندی جمعیتی نقاط شهری استان90-1385…………………………………………………………………………139
شکل 4-5: نقشه گروه بندی جمعیتی نقاط شهری کمتر از5000 نفر استان………………………………………………………………141
شکل 4-6: نقشه گروه بندی جمعیتی نقاط شهری 5.000 تا10.000 نفر استان…………………………………………………………142
شکل 4-7: نقشه گروه بندی جمعیتی نقاط شهری 10.000 تا25.000 نفر استان……………………………………………………….144
شکل 4-8: نقشه گروه بندی جمعیتی نقاط شهری 25.000 تا 50.000 نفر استان……………………………………………………..145
شکل 4-9: نقشه گروه بندی جمعیتی نقاط شهری 50.000 تا100.000 نفر استان……………………………………………………..147
شکل 4-10: نقشه گروه بندی جمعیتی نقاط شهری100.000 تا250.000 نفر استان…………………………………………………..148
شکل 4-11: نقشه گروه بندی جمعیتی نقاط شهری بیش از 250.000 نفر استان………………………………………………………149
شکل5-1: ویژگیهای جامعه نمونه بر حسب جنسیت………………………………………………………………………………………….198
شکل5-2: وضعیت تأهل پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………………………199
شکل5-3: وضعیت سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………… 199
شکل5-4: وضعیت اشتغال پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………..200
شکل5-5: میزان تحصیلات پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………………….200
شکل5-6: وضعیت پایداری بهداشت و خدمات محیط………………………………………………………………………………………..182
شکل5-7: وضعیت پایداری مولفه منابع سرزمین…………………………………………………………………………………………………203
شکل5-8: وضعیت پایداری آسیب پذیری محیط………………………………………………………………………………………………..204
شکل5-9: وضعیت پایداری کل زیست محیطی………………………………………………………………………………………………….205
شکل5-10: وضعیت پایداری مولفه های زیست محیطی شهرهای کوچک…………………………………………………………….205
شکل5-11: ارزش پایداری مولفه های منابع انسانی……………………………………………………………………………………………210
شکل5-12: ارزش پایداری مولفه های مراقبت های اجتماعی………………………………………………………………………………210
شکل5-13: ارزش پایداری مولفه های زیرساخت نهادی…………………………………………………………………………………….210