مکان ارسال و دریافت داده پیام‌ها

6- جائیکه اعلام وصول دریافتی بیانگر این است که داده پیام مطابق با شرایط فنی (انجام) شده است، خواه بر استانداردهای قابل اجرا توافق شده باشد، فرض این است که آن شرایط فنی حاصل شده است.
7- باستثنای مواردی که به ارسال و دریافت داده پیام مرتبط می‌شود، این ماده، میزان عواقب قانونی ای که ممکن است، ناشی از داده پیام یا اعلام وصول آن باشد را در نظر نمی گیرد.
ماده 15 – زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام‌ها
1- مگر به گونه‌ای دیگر بین اصل ساز و مخاطب توافق صورت گرفته، ارسال یک داده پیام زمانی صورت می‌گیرد که وارد یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا شخصی که داده پیام را بنمایندگی از طرف ساز ارسال کرده است.
2- مگر به گونه‌ای دیگر بین اصل ساز و مخاطب توافق صورت گرفته باشد، زمان دریافت یک داده پیام به صورت ذیل مشخص می‌گردد:
الف) اگر اصل ساز یک سیستم اطلاعاتی را برای دریافت داده پیام تعیین نموده باشد، دریافت صورت می‌گیرد:
(i در زمانیکه داده پیام وارد سیستم اطلاعاتی تعیین شده، می‌شود: یا
(ii اگر داده پیام به یک سیستم اطلاعاتی از مخاطب فرستاده شود که آن سیستم اطلاعاتی تعیین نشده باشد، در زمانی که داده پیام توسط مخاطب، برداشته (برگرفته) می شود؛
ب) اگر طرف قرارداد یک سیستم اطلاعاتی را تعیین نکرده باشد، وصول زمانی صورت می گیرد که داده پیام وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب می‌شود.
3- پاراگراف (2) قابل اجرا می‌باشد، علیرغم آنکه مکانی که سیستم اطلاعاتی قرار گرفته ممکن است متفاوت با مکانی باشد که فرض می گردد داده پیام در آن مکان دریافت شود با توجه به پاراگراف(4).
4- مگر به گونه‌ای دیگر مورد توافق اصل ساز و مخاطب قرار گرفته باشد، فرض است که داده پیام در مکانی که مکان تجاری اصل ساز (در آنجا) قراردارد، ارسال شده باشد و فرض است که داده پیام در مکانی که مخاطب در آن مکان تجارت می‌کند، دریافت شود، برای اهداف این پاراگراف:
الف) اگر اصل ساز یا مخاطب بیشتر از یک مکان تجاری داشته باشند، آن اقامتگاه انتخابی که نزدیک ترین ارتباط را با معامله فرعی دارد مورد نظر می‌باشد یا، در صورت فقدان معامله فرعی ، اقامتگاه اصلی تاجر موردنظر، مطرح می‌باشد.
ب) اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد مکان تجاری باشند، ارجاع به اقامتگاه همیشگی آن ها داده می‌شود.
5- مفاد (مقررات) این ماده قابل اجرا در موارد ذیل نمی‌باشد: […]
بخش دو . تجارت الکترونیک در نواحی خاص
فصل 1 . حمل کالا
ماده 16 – اقدامات مرتبط با قراردادهای حمل کالا
بدون فسخ و ابطال شروط بخش اول این قانون، از این فصل برای انجام هرگونه اقدامی در ارتباط با قرارداد حمل کالا استفاده می شود، که شامل موارد زیر بوده اما به آنها محدود نمی شود:
الف)
(i) تجهیز علائم، عدد، تعداد و یا وزن کالا.
(ii) بیان ویژگی و ارزش کالا.
(iii) صدور رسید برای کالا.
(iv) تایید بارگیری کالا.
ب)
(i) مطلع ساختن فرد از شروط و مفاد قرارداد.