موقعیت جغرافیایی

4-2-2 . شکل : موقعیت جغرافیایی شهر گرگان…………………………………………………162
4-3-1 . شکل : موقعیت سایت مورد نظر طراحی ……………………………………………..168
4-3-2 . شکل: همسایگان سایت مورد نظر طراحی…………………………………………….168
4-3-3 . شکل: موقعیت ارتباطی سایت مورد نظر طراحی…………………………………….169
4-3-4 . شکل: آلودگی صوتی سایت مورد نظر طراحی………………………………………..169
5-3-1 . شکل: سه بعدی…………………………………………………………………………..174
5-3-2 . شکل: سه بعدی……………………………………………………………………………174
5-3-3 . شکل: سه بعدی……………………………………………………………………………175
5-3-4 . شکل: سه بعدی…………………………………………………………………………175
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
5-3-1 . نقشه :سایت پلان و پلان بام………………………………………………………………176
5-3-2 . نقشه :پلان طبقه همکف :…………………………………………………………………177
5-3-3 . نقشه :پلان طبقه اول :…………………………………………………………………….178
5-3-4 . نقشه :نما شرقی:…………………………………………………………………………..179
5-3-5 . نقشه :نما غربی:…………………………………………………………………………..179
5-3-6 . نقشه : نما جنوبی:…………………………………………………………………………180
5-3-7 . نقشه :بنما شمالی :………………………………………………………………………..180
5-3-8 . نقشه :برش a :……………………………………………………………………………181
5-3-9 . نقشه :برش b :……………………………………………………………………………181
چکیده
بیشترین جلوه های تاریخی در موضوعات مختلف را در موزه ها می توان یافت و موزه ها را می توان مکانی برای تماشای اشیاء تاریخی و ارزشمند قلمداد کرد که یادآور خاطره هنر ، فرهنگ و تاریخ گذشتگان است. هر یک از گنجینه ها ، اشیای عتیقه و آثار در عین بی زبانی هنر و اسناد و تاریخ گذشته را بازگو می کند. به عبارت دیگر می توان موزه ها را آیینه ای تمام نما از آداب و سنن ، فرهنگ معنوی و هنر دوران گذشته دانست و با دیدن این آثار با گذشته ها ارتباط برقرار کرد. از مهمترین کارهایی که یک موزه می تواند انجام دهد، ترسیم جالبترین داستانی است که حکایت از پیروزی انسان بر جهان دارد و نشان می دهد که او چگونه دانش خود را در دنیایی برپا ساخته است که در آن زندگی می کند و اینکه او چگونه زندگی خانوادگی، هنرها وصنایع دستی فرهنگ ها وتمدن های خویش را توسعه داد.یکی دیگر از کارکرد های موزه ، کمک آنها به جذب گردشگر میباشد. هنگامی که سخن از جذب گردشگر به میان می‌آید، بدون شک عناصر و زیر ساخت‌های بسیاری برای ایجاد انگیزه و جذب آنها مطرح می‌شود. بنابراین هر اندازه به مقوله توریسم نگاه تخصصی‌تری داشته باشیم، به همان میزان نقش عناصر مختلف برای جذب بیشتر گردشگر نیز پررنگ‌تر خواهد شد.یکی از این عناصر که از دیر باز مورد توجه و علاقه گردشگران بوده است، معماری بناهای قدیمی و همچنین مدرن و معاصر است. شاید در این میان موزه‌ها به عنوان نماد شاخص معماری‌ بیش از سایر بناها مورد توجه قرار گیرند.این موضوع تا آنجا پیش رفته که در حال حاضر معماری موزه‌ها به عنوان نماد و شاخصه هزاره سوم مطرح شده است. چرا که فارغ از دیگر نقش‌های موزه، معماری این بناها خود گویا و نماد تفکر و اندیشه‌ای خاص است و حتی گاه کارکرد یک نماد را در القای مفاهیم خاص دارد. استان گلستان گنجینه ای از آثار دارای ارزش تاریخی و معماری را در دل خودجای داده است ،اما متاسفانه این آثار از نظر نگهداری شرایط خوبی ندارند و روند حفظ و مرمت آن ها ، مطلوب نیست.همچنین شهرگرگان در زمینه ی بهره مندی از موزه های تخصصی در زمینه ی میراث باستانی و تاریخی اش با کمبود های فراوانی روبروست. بنابراین ایجادموزه باستان شناسی با رویکرد بازیابی هویت معماری سنتی در جهت ارتقا فرهنگ و آموزش حفظ میراث باستانی، همچنین پیوند معماری با شهر و اجتماع در منطقه ضروری می باشد. که می تواند زمینه حضور و مشارکتبیش از پیش مردم را در فضاهای فرهنگی فراهم آورد.