دانلود پایان نامه

رابطه (2- 7)
Widget not in any sidebars

رابطه (2- 8)
رابطه (2- 9)
لازم به ذکر است چنانچه روش ANP فردی باشد در مخرج روابط (2-7) و (2-8) به جای ازn استفاده میشود.
برای محاسبه‌ی نرخ سازگاری، شاخص‌های تصادفیRm و Rg توسط گاگوس و بوچر (1998) ارائه شده است. اگر هر دو نرخ سازگاری (CRm و CRg) هر ماتریس مقایسه زوجی بزرگتر از 0.1 باشد، باید از خبره‌ی مورد نظر درخواست شود تا در ترجیحاتش تجدید نظر نماید. اگر فقط CRm (CRg) از 0.1 بزرگتر باشد، درحالیکه دیگری در طیف مورد قبول باشد، بهتر است تصمیم‌گیرنده برای ارزیابی مجدد مقادیر میانی (مقادیر حد‌ها) ترغیب شود و مقادیر حد‌ها (مقادیر میانی) بدون تغییر بمانند. اما با توجه به اینکه در این مطالعه از اعداد فازی مثلثی استفاده می‌شود که بین حد پایین، مقدار میانی و حد بالای هر عدد رابطه‌ی خاصی حاکم است، لذا با عدم سازگاری هر یک از این دو ماتریس، باید در کل ترجیحات ماتریس مربوطه تجدید نظر شود(گاگوس و بوچر، 1998).
2-3-پیشینه پژوهش
2-3-1-پژوهش‏های خارجی
رولاینز( 2014) در مقاله ای با عنوان “تاثیر رکود اقتصادی بر بازاریابی” به بررسی اینکه چگونه رکود بزرگ بر تصمیمات بازاریابی شرکت ها تاثیر می گذارد و در نتیجه اثرات طولانی مدت آن بر بازاریابی و کسب و کار شرکت می پردازد. نویسنده شرکت ها را بر اساس تفاوت آنها از نظر اندازه شرکت و صنعت بکار گرفته است و با شش مدیر اجرایی بازاریابی از چهار شرکت در چهار صنایع مختلف در طول تابستان سال 2010 مصاحبه کرد. همه شرکت های مورد مصاحبه از رکود جان سالم بدر بردند، اما آنها اثرات مختلفی از رکود بزرگ در کسب و کار خود و بازاریابی تجربه کردند. این شرکت ها همچنین استراتژی های مختلفی در طول رکود به کار بردند. رکود اقتصادی به شدت بر هزینه های بازاریابی در کسب و کار شرکت تاثیر می گذارد و پس از آن آنها را مجبور به اختصاص دوباره سرمایه گذاری روی بازاریابیشان می کند. این تخصیص مجدد شامل تغییر از بازاریابی سنتی به بازاریابی آنلاین، از جمله رسانه های اجتماعی می باشد. بر اساس یافته های این مصاحبه ، یکی از عواملی که ظهور پیدا کرد توانایی شرکت برای به سرعت سازگارشدن با بحران اقتصادی بود. نویسنده بیان می کند که رکود بزرگ سه اثر طولانی مدت در کسب و کار بازاریابی دارد که عبارتند از: تقاضا برای تجزیه و تحلیل و معیارهای، ادغام بهتر بین توابع فروش و بازاریابی، و افزایش استفاده از رسانه های اجتماعی.
بورل اتیدیس و ترین تافی لوپولوس(2014) در مقاله ای با عنوان “بقای شرکت ها ی کوچک و متوسط در زمان بحران ” به بررسی اینکه چگونه شرکت های کوچک ومتوسط استراتژی بازاریابی و تکنیک های ابتکاری و مفاهیم جدید را به منظور بقا در بحران توسعه می دهند، می پردازند. جامعه این تحقیق 50 شرکت تجاری است که به عنوان نمونه 30 تا انتخاب شده که 20 شرکت همکاری نمودند که شامل 10 شرکت خیلی کوچک، 5 شرکت کوچک و 5 شرکت متوسط در آتن و پیریوس می باشد. اطلاعات از طریق مصاحبه جمع آوری شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیان می دارد که 5 عامل مهم باعث بقای شرکت دردوران رکود می شود: فرآیند مهندسی مجدد محصولات – تاکید بر مشتریان جدید- تثبیت قیمت و ادراک از قیمت گذاری در دروان بحران – رویکرد متفاوت به تامین کنندگان و مدیدیت اطلاعات سهامداران.
یوسمان احمید و همکاران (2014) در مقاله ای با عنوان” اهمیت قابلیت های بازاریابی و عملیاتی بر عملکرد شرکت در دوران رکود و رشد اقتصادی” با استفاده از تئوری مبتنی بر منابع و دیدگاه مدیران به عنوان پایه و اساس، رابطه بین عوامل کسب و کار تحت شرایط اقتصادی مختلف با استفاده از داده های پنل، پرداختند. جامعه شرکت هایی هستند که اطلاعاتشان از سال 1992 تا 2010 در پایگاه داده کامپوستات وجود داشته که نمونه که به صورت تصادفی انتخاب شده شامل 1528مشاهده از 532 شرکت مختلف در 166 صنعت مختلف که توسط یک کد 4 رقمی شناخته شده اند. روش تحقیق روش معادلات ساختاری و آزمون مقایسه میانگین ها و تجزیه تحلیل پوششی داده ها می باشد. نتیجه این تحقیق این است که اهمیت دادن به عملیات و بازاریابی منجر به توسعه قابلیت ها در در این دو عامل می شود. قابلیت های عملیاتی و بازاریابی عملکرد شرکت را در شرایط مختلف اقتصادی بهبود می بخشد. البته قابلیت های عملیاتی در زمان رکود مهم تر است. همچنین اهمیت دادن به عملیات و بازاریابی بر توانایی ان ها در طول دوره رشد اقتصادی نیز کمک میکند.
تنسی و همکاران ( 2013) در مقاله ای با عنوان “یک نقد از راهبردهای پاسخ دهنده توسط شرکت های ساختمانی که در طول رکود اقتصادی اتخاذ شده” به پر کردن شکاف دانش در رابطه با اینکه شرکت ها چه استراتژی هایی را برای مقابله با رکود اتخاذ می کنند توسط: (1) بررسی انتقادی ادبیات استراتژی های پاسخ دهنده در صنعت ساخت و ساز. (2) توسعه یک طبقه بندی از استراتژی های پاسخ دهنده نسبت به استراتژی های عمومی پورتر رهبری هزینه، تمایز و تمرکز. (3) با استفاده از چارچوب طبقه بندی برای ارزیابی انتقادی استراتژی های پاسخ دهنده از پیمانکاران ساخت و ساز ایرلندی و انگلستان توسط طراحی بر روی داده های کیفی حاصل از مطالعات موردی مقدماتی. نتایج حاصل از بررسی انتقادی نشان می دهد که که اکثر شرکت های ساختمانی استراتژی تمایز را به منظور زنده ماندن در رکود اقتصادی اتخاذ می کنند. در حالی که نتایج مطالعه موردی مقدماتی نشان می دهد که استراتژی های رهبری هزینه بیشتر در رکود سال 2007 مورد استفاده قرار گرفته است.
پنته کاست و اندروس (2013) در مقاله ای با عنوان “آن اهمیت از اهمیت: اثر تصمیم گیری در طبقه بندی مراکز تجاری خرده فروشی بزرگ در طول دوره رکود اقتصادی” پژوهش اهمیت ارزش ارائه شده از طبقه بندی فروشگاههای خرده فروشی در دوران رکود اقتصادی ، همچنین تاثیرش بر ارتباط بین نگرش خرید مشتریان و احتمال خرید آنان بوسیله اپراتور های اصلی مراکز تجاری بین الملل اصلی در استرالیا شناسایی کرده است. این پژوهش در فروشگاههای: بزرگ- متوسط- پوشاک- اوقات فراغت- عمومی خرده فروشی- لوازم منزل- تلفن همراه- خدمات خرده فروشی – مواد غذایی- تهیه و رساندن غذا انجام شده است. تجزیه و تحلیل با نرم افزار SPSS انجام شده برای بررسی از آزمون تی تست استفاده شده است. نتیجه این پژوهش این است که اثرات متفاوتی در طبقات مختلف مشاهده شده است و نحوه ی درک اهمیت از طبقه بندی فروشگاههای خرده فروشی بر قصد خرید و تفاوت بین گروه های خریداران موثر است بنابراین استراتژی تصمیم گیری در طبقات مختلف متفاوت است.
نیکلز و رولاینز (2012) در مقاله ای با عنوان “چگونه نه تنها زنده ماند بلکه در طول رکود اقتصادی رشد کرد: مطالعه با رویکرد چند اکتشافی” به بررسی اقدامات بازاریابی که شرکت ها در طول رکود بزرگ انجام می دهند، و اثر حاصل از آن در عملکرد شرکت می باشد. هدف کشف اینکه چگونه اقدامات بازاریابی شرکت انجام می شود، و چگونه بر شرکت تاثیر می گذارد، و به آنها کمک می کند تا بهتر باشند ، به سادگی زنده بمانند و یا از بین بروند. روش مورد استفاده از رویکرد جهت دار اکتشافی، متشکل از یک مطالعه مقدماتی، یک بررسی، مصاحبه میدانی و یک مصاحبه متمرکز گروهی می باشد. در عمق مصاحبه انجام شده با شرکت کنندگان از انواع صنایع که آنها در مورد چگونگی تاثیر رکود بزرگ بر کسب و کارشان، و در نتیجه تاثیر آن بر بازاریابی می باشد. فاز دوم این مطالعه یک بررسی کمی بود. نویسندگان با ایمیل فرستادن به آگاهی دهندگان بالقوه همراه یک لینک به پرسشنامه از طریق بررسی آنلاین شرکت ، در ماه دسامبر 2010، به 11000مدیر ارشد بازاریابی و مدیران عمومی در ایالات متحده امریکا اجرا شد. نمونه پژوهش شامل 212 پاسخ، که 22 تا ناقص بود. نمونه نهایی شامل 190 پاسخ بود، بازده میزان پاسخ 1.73 درصد است. پاسخ دهندگان مدیر عامل شرکت، مدیر فروش و بازاریابی مدیر بازاریابی ارشد و مدیر بازاریابی بودند. نمونه عمدتا شرکت های کسب و کار. 65.2 درصد از نمونه مدیران B2B هستند و دوازده درصد (12.2 درصد) از مدیران پاسخ دهنده از شرکت های مصرف کننده هستند و 22.5 درصد باقی مانده از پاسخ دهندگان برای شرکت های کار که ارائه محصولات و خدمات به هر دو کسب و کار و مصرف کنندگان است. این نسبت سازگار با جمعیت کلی است اکثریت قریب به اتفاق از این شرکت های نمونه، 74.0 درصد، بیش از 1،000 کارمند داشتند. پاسخ دهندگان در تعدادی صنایع کار می کنند: چهار تا از بزرگترین هایش خدمات مالی (17.4 درصد)، تولید (12.8 درصد)، حمل و نقل و ذخیره سازی (11.6 درصد)، و خدمات حرفه ای (9.9درصد). یافته ها نشان می دهد که شرکت های موفق در روابط مشتریان فعلی خود سرمایه گذاری می کنند و با تقویت تیم حساب کلیدی خود و با ارتباط با مشتریان خود که از مشکلات مالی رنج می برند . شرکت های موفق نیز شروع به اجرای تکنیک های جدید بازاریابی مانند رسانه های اجتماعی و یافتن منابع جمعی و اجتماعی می کنند.
سیجان (2012) در پایان نامه ای با عنوان “بقای شرکت های کوچک و متوسط در رکود جهانی” به پیدا کردن تغییرات در استراتژی کسب و کار است که در طول دوره رکود ایجاد شده و چگونگی غلبه آنها بر وضعیت رکود می پردازد. این پژوهش یک مطالعه کیفی برای پیدا کردن تغییرات در استراتژی کسب و کار می باشد که یک مصاحبه مستقیم با آقای مارکو ، مدیر عامل شرکتCEO انجام شده و به تمام سوالات رو در رو پاسخ داده است. این فرایند یک تحقیق کیفی است که شرکت های کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفته اند. روش تجزیه و تحلیل ماتریس نقاط قوت و ضعف می باشد. پژوهش می خواهد نقاط قدرت، ضعف، فرصت و تهدید را در طول دوره رکود و دوره غیر رکود مقایسه کند. نتیجه نشان می دهد که تغییراتی که در طول دوره رکود اقتصادی ایجاد شده تصمیم گیری بسیار عاقلانه ای بوده است. تغییرات آنها در استراتژی یک و تنها یک دلیل داشته است که حمایت از رشد شرکتشان بوده است.
کیتچینگ و همکاران (2012) در مقاله ای با عنوان “تطبیق با بازیابی شکننده: پاسخ شرکت های کوچک و متوسط به رکود اقتصادی و عملکرد پس از رکود اقتصادی” به بررسی مفاهیم پاسخ شرکت کوچک و متوسط به رکود اقتصادی در سال 2008-2009 و عملکرد پس از رکود اقتصادی در سال 2010- 2011 پرداختند. این مطالعه از داده های تجربی اولیه کمی و کیفی، از یک مطالعه 2مرحله ای از کسب و کارهای کوچک و متوسط مستقر در لندن: که به صورت آنلاین / ایمیل به بررسی 221 صاحبان کسب و کار کوچک و متوسط، و مصاحبه چهره به چهره / تلفنی با 28 تا از صاحبان کسب و کار می باشد.یافته های آن اول، طیف گسترده ای از ارتباط بین اعمال مدیریت که در طی رکود اقتصادی 2008- 2009 و عملکرد بعد از آن امکان پذیر است. دوم، میزان موفقیت آن ها در سازگاری با شرایط رکود اقتصادی متنوع است، هیچ تضمینی وجود ندارد که سازگاری موفق خواهد بود. سوم، سازگاری کسب و کار کوچک و متوسط و عملکرد پس از رکود اقتصادی 2008 -2009 منوط بر پاسخ شرکت ها در طول رکود اقتصادی هستند و همچنین اقدامات فعلی و نفوذ خارجی، از جمله محصول، نیروی کار و شرایط بازار سرمایه. چهارم، بازار و تنوع محصولات، به تنهایی یا در ترکیب با شیوه های دیگر، به نظر می رسد موفق ترین شکل از سازگاری است ، هر چند تنها تحت شرایط خاصی است. پنجم، پروژه های صاحبان کسب و کار، شیوه و عملکرد هر یک در طول زمان متفاوت است. حتی در طی یک دوره کوتاه مدت 2 ساله ، شرکت ها فعالیت هایشان را در پاسخ به تغییر شرایط سازگار می کنند، عملکرد ضعیف شرکت را برای تنظیم محصولات و فرآیندها تشویق می کند.
فاپوهوندا (2012) در مقاله ای با عنوان “رکود اقتصادی جهان: تاثیرات و استراتژی برای مدیریت منابع انسانی در نیجریه” به بررسی ارتباط میان رکود اقتصادی و برنامه ریزی منابع انسانی می پردازد. رکود اقتصادی و عوامل تشدید آن، رابطه بین رکود اقتصادی و مدیریت منابع انسانی، و چالش های مختلف برای مدیریت موثر منابع انسانی ناشی از رکود اقتصادی را بررسی میکند. همچنین استراتژی برای مقابله و گزینه های سیاست پیشنهاد می دهد، بنابراین این کار ابزار و استراتژی مبارزه با مشکلات غیر قابل اجتناب پذیر از کوچک سازی و نو سنگر سازی موثر بر منابع انسانی در یک بحران اقتصادی جهانی تقویت می کند.نتیجه این پژوهش این است که رکود اخیر در اقتصاد اثرات منفی بر روی سطح تعامل داشته و این چیزی است که هر کسب و کار باید نگران آن باشد. در حالی که کارکنان متعهد نمی خواهند در رکود اقتصادی ناپدید شوند، آنها قطعا کمک خواهند کرد که شرکت از طریق آن ها به موفقیت هایی به مراتب بیشتر از گذشته دست یابد. برای غلبه بر این بحران، متخصصان منابع انسانی نیاز به استراتژی بیشتر و نیاز به حمایت کارکنان متعهد خود دارند این پژوهش پذیرش و نگرش مثبت سازمان ها و به ویژه دولت و همه ذینفعان را برای رسیدن به اهداف مدیریت منابع انسانی موثر تشویق می کند. دخالت دولت در مبارزه با مشکلات رکود اقتصادی جهانی ضروری است.
میچیل اسکات (2011) در پایان نامه ای با عنوان “استراتژی های بقا در شرکت های خدماتی پیمانکاری در رکود اقتصادی” به بررسی استراتژی ها مورد استفاده توسط پیمانکاران فرعی نیوزلند ، به خصوص تجارت خدمات، برای زنده ماندن در این زمان پرداختند . روش مورد استفاده پرسشنامه ای نیمه ساخت یافته از هشت شرکت کننده که مدیران ارشد شرکت های پیمانکاری از بازارهای خدماتی بودند می باشد در ابتدا از شرکت کنندگان خواسته شد که به سوالات دموگرافیک راجع به خود و شرکت خود و سپس به سوالات مطرح شده در بکارگیری و اهمیت یک لیست از استراتژی پاسخ دهند. فهرست استراتژی مدنظر نتیجه بررسی ادبیات تحقیق می باشد. نتیجه این پژوهش این بود که استراتژی های مختلفی وجود دارد که مهم ترین آن ها برای بقای این شرکت ها افزایش تمرکز بر ایجاد روابط با پیمانکاران اصلی ”اجرای مدیریت مالی سختگیرانه تر در جریان نقدی شرکت “و ” اجرای مدیریت سایت سختگیرانه تر برای کاهش اتلاف مواد و زمان” می باشد.
رسولی(2011) در پایان نامه ای با عنوان “بازاریابی در رکود” به بررسی اینکه چگونه رکود اقتصادی بر مصرف کننده بخش اختیاری در کشور سوئد تاثیر می گذارد و چه نوع استراتژی را شرکت ها برای زنده ماندن ، و یا شاید حتی برای به دست آوردن سود از این شرایط انتخاب کرده اند و به بررسی اینکه آیا رکود اقتصادی برای شرکت های سوئدی به عنوان یک فرصت برای گرفتن سهم بازار از رقبای خود و برای افزایش فروش و سودشان می باشد یا نه می پردازد. محقق با سه شرکت فروش لوازم خانگی برای پیدا کردن استراتژی آن ها در طول رکود اقتصادی 2007-2012 و نتیجه رکود برای آنها مصاحبه کرد. چگونه باید شرکت های سوئدی در بخش مصرف کنندگان احتیاطی نسبت به رکود فعلی واکنش نشان دهند؟ “هدف تحقیق فهمیدن این است که این شرکت ها چه واکنشی به رکود نشان می دهند و آن را در طول رکود اقتصادی برای زنده ماندن و قوی تر بیرون آمدن توصیه می کنند. نتیجه این تحقیق از این سه مصاحبه نشان می دهد که این شرکت ها همه عملکرد نسبتا خوبی در این رکود اقتصادی دارند و روشی که آنها انجام داده اند از هر دو طریق استراتژی ها از نظریه های موجود و ایجاد استراتژی های اصلاحی توسط خودشان می باشد.
لاتام و براون (2011) در مقاله ای تحت عنوان رکود اقتصادی، استراتژی ها و عملکردها بیان می کنند که عملکرد شرکت در دروه رکود و بعد آن تا حد زیادی تحت تاثیر شرایط آن ها در ابتدای رکود قرار می گیرد. شرایط آغازین هر شرکت بر حسب منابع و ظرفیت های آن در آغاز رکود، تعیین کننده نوع واکنش شرکت خواهد بود و درک مدیریت از تهدیدات و فرصت های دوره رکود که در کوتاه مدت شکل می گیرد می تواند ماهیت اقدامات استراتژیک را تعدیل نماید. انتخاب استراتژی تثبیت در مقابل استراتژی تغییر جایگاه در بازار بستگی به عملکرد کوتاه مدت شرکت در دوره رکود دارد. استراتژی شرکت به ویژه اقدام برای تغییر جایگاه در بازار، تعیین کننده اقدامات بلندمدت بعد از دوره رکود خواهد بود. توانایی شرکت برای مقاومت در برابر رکود فعلی، روی توانایی آن ها برای ادامه فعالیت در رکودهای بعدی تا حد زیادی تاثیر دارد.
مانیمالا و پانیکار (2011) در مقاله ای با عنوان احیا موفق: نقش استراتژی های مناسب برای شرکت ها، به مقایسه 68 شرکت موفق در احیا و 34 شرکت ناموفق در رکود از لحاظ راهبردهای بقا و دلایل وقوع بحران پرداختند که در فاصله سال های 1998 تا 2010 دچار بحران شده بودند. علل وقوع بحران در این شرکت ها شامل رشد بدون پشتوانه منابع و تقاضای بازار، شرایط رکودی، کارای عملیاتی پایین، ناکافی بودن به کارگیری منابع، توجه کم به تغییرات بازار و فناوری، انطباق پذیری ضعیف بوده است. شرکت های موفق در رکود بیشتر دلیل وقوع بحران را رشد بدون پشتوانه منابع و تقاضای بازار تلقی کرده اند. شرکت هایی که در رکود موفق بوده اند راهبردهایی چون درگیرسازی و متعهد کردن کارکنان، مدیریت هزینه، مدیریت ناب، تصویر سازی مثبت را نسبت به شرکت هایی که در رکود ناموفق بوده اند بیشتر به کار برده اند.
تی کی سی و همکاران (2011) در پژوهشی با عنوان بررسی استراتژی های احیا در طول دوره رکود: یک تحقیق روی شرکت های تولیدی، به بررسی تاثیر راهبردهای عملیاتی احیا و بهبود عملکرد در 93 شرکت تولیدی مالزیایی در دوره بحران پرداختند. نتایج تحقیقات آن ها نشان می دهد که بین اجرای راهبردهای عملیاتی کاهش هزینه، تولید درآمد، فروش دارایی و بهبود عملکرد شرکت های بحران زده رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.
هو و همکاران (2010) در مقاله ای با عنوان بررسی استراتژی کارا در رکود اقتصادی، به بررسی رابطه بین راهبردهای اتخاذ شده و شاخص های عملکردی در 144 شرکت کوچک و متوسط در هنگ گنگ بعد از سونامی اقتصادی آسیا پرداختند. این تحقیق به شیوه پیمایشی و با روش رگرسیون چند متغیره انجام شده است. محققان تلاش کرده اند رابطه بین ابعاد راهبردهای بقا در رکود شامل کاهش هزینه، راهبرد رقابتی، قابلیت ها و عوامل کلیدی موفقیت با عملکرد مالی را بررسی کنند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که استراتژی کاهش هزینه شامل کاهش نیروی انسانی و تقلیل روش های کاری و اجتناب از برون سپاری و عملیات داخلی رابطه مثبتی با شاخص های عملکردی مجموع سالانه فروش و بازده سرمایه گذاری دارد. همچنین افزایش کارای عملیاتی در بهبود شاخص های عملکردی شرکت های مذکور موثر بوده است. این محققان دریافتند که کاهش هزینه از طریق تعدیل دلخواهانه نیروی انسانی و بدون در نظر گرفتن عواقب و پیامدهای آن، نتیجه عکس داده و زیان های زیادی به دنبال دارد. اما اجرای استراتژی کاهش هزینه از طریق مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار و حذف فرآیندهای کاری زائد و ترکیب بهینه آن ها منجر به آزاد شدن منابع و امکان تخصیص آن ها در مواقع مورد نیاز را می دهد. توجه زیاد به عوامل برون سازمانی و غفلت از عوامل درون سازمانی شامل بهبود فرآیندها، نوآوری در محصول، انگیزش نیروی انسانی مانع از بقای شرکت های بحران زده در این تحقیق بوده است.
کیتچینگ و همکاران (2009) در پایان نامه ای با عنوان “استراتژی کسب و کار و عملکرد در شرایط دشوار اقتصادی” به بررسی ادبیات موجود به منظور: شناسایی فشار، تهدیدها و فرصتهای کسب و کار در شرایط دشوار اقتصادی با آن مواجه است مانند شرایطی که در حال حاضر در بریتانیا و در سطح جهان تجربه شده پرداختند آنها به شناسایی استراتژی هایی که توسط کسب و کار در چنین شرایطی اتخاذ شده و به ارزیابی استراتژی هایی که ثابت شده میتواند مشکل ساز باشد و آنهایی که که باعث می شوند کسب و کار به صورت پویا به رکود پاسخ دهد و در رکود زنده بماند و قدرتمند ظهور یابد و شرایط اقتصادی را بهبود بخشد پرداختند.آنها همچنین ، استراتژی نمونه کارها (سرمایه گذاری، کسب، اتحاد، توسعه محصول جدید)، استراتژی رشد (به عنوان مثال، تثبیت، خروج، راه اندازی محصولات جدید، ورود به بازارهای جدید)، استراتژی کسب و کار (به عنوان مثال، تمرکز هزینه، تمایز یا ترکیبی) و استراتژی تامین مالی (برای مثال، تغییر زمان بدهی، بالا بردن حقوق صاحبان سهام) مناسب دانستند. نتایج عملکرد شامل خرید و فروش، سود و دستیابی به سهم بازار می باشد. منابع استفاده شده محقق از جستجو از مواد کتابخانه، پایگاه داده های الکترونیکی، گوگل و منابع اینترنتی دیگر می باشد. از جمله مقالات روزنامه ها و مطالعات انجام شده توسط کسب و کار، مدیریت مشاوران و دیگران می باشد. نتیجه این پژوهش این است که رکود اقتصادی فعلی نشان دهنده یک تهدید و یک فرصت برای کسب و کار انگلستان می باشد که بتواند فرصت هایی که برای تامین مزیت رقابتی شرکت های بریتانیا در عرصه جهانی کلیدی است استفاده کند. سیاست می تواند نقش مهمی در حمایت از کسب و کار انگلستان بازی کند، می توان به بهره برداری از فرصت های فعال شده توسط رکود اقتصادی، یا مدیریت تهدید های مطرحه پرداخت.
یاوسن(2009) در پژوهشی باعنوان اثر متقابل تجدید ساختار مالی و سازمان دهی مجدد شرکت بر بهبود عملکرد در بحران به بررسی رابطه بین تجدید ساختار مالی و سازمان دهی مجدد شرکت بر بهبود عملکرد در 269 شرکت استرالیایی پرداختند که دچار بحران و رکود در فاصله سال های 2003-1994 شده بودند. نتایج این تحقیق نشان داده است که راهبردهای تجدید ساختار بدهی، کاهش هزینه و افزایش درآمدها از راهبردهای ضروری برای احیای شرکت های بحران زده است. همچنین واگذاری و فروش دارایی ها و تغییر مدیر عامل احتمال بهبود عملکرد و احیا را افزایش می دهد اما رابطه بین راهبرد توسعه دارایی ها و بهبود عملکرد به اثبات نرسید.

مطلب مرتبط :   انواع تعهد از منظر مدیران

دسته بندی : علمی