Comments: 0 Posted by: ادمین Posted on: می 7, 2019

2011
Widget not in any sidebars

بازاریابی در رکود
هدف تحقیق فهمیدن این است که این شرکت ها چه واکنشی به رکود نشان می دهند و آن را در طول رکود اقتصادی برای زنده ماندن و قوی تر بیرون آمدن توصیه می کنند. نتیجه این تحقیق از این سه مصاحبه نشان می دهد که این شرکت ها همه عملکرد نسبتا خوبی در این رکود اقتصادی دارند و روشی که آنها انجام داده اند از هر دو طریق استراتژی ها از نظریه های موجود و ایجاد استراتژی های اصلاحی توسط خودشان می باشد.
12
لاتام و براون
2011
رکود اقتصادی، استراتژی ها و عملکردها
بیان می کنند که عملکرد شرکت در دروه رکود و بعد آن تا حد زیادی تحت تاثیر شرایط آن ها در ابتدای رکود قرار می گیرد. انتخاب استراتژی تثبیت در مقابل استراتژی تغییر جایگاه در بازار بستگی به عملکرد کوتاه مدت شرکت در دوره رکود دارد. استراتژی شرکت به ویژه اقدام برای تغییر جایگاه در بازار، تعیین کننده اقدامات بلندمدت بعد از دوره رکود خواهد بود..
13
مانیمالا و پانیکار
2011
احیا موفق: نقش استراتژی های مناسب برای شرکت ها
شرکت های موفق در رکود بیشتر دلیل وقوع بحران را رشد بدون پشتوانه منابع و تقاضای بازار تلقی کرده اند. شرکت هایی که در رکود موفق بوده اند راهبردهایی چون درگیرسازی و متعهد کردن کارکنان، مدیریت هزینه، مدیریت ناب، تصویر سازی مثبت را نسبت به شرکت هایی که در رکود ناموفق بوده اند بیشتر به کار برده اند.
14
تی کی سی و همکاران
2011
بررسی استرتژی های احیا در طول دوره رکود: یک تحقیق روی شرکت های تولیدی
نتایج تحقیقات آن ها نشان می دهد که بین اجرای راهبردهای عملیاتی کاهش هزینه، تولید درآمد، فروش دارایی و بهبود عملکرد شرکت های بحران زده رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.
15
هو و همکاران
2010
استراتژی بازاریابی کارا در دروان رکود اقتصادی
نتایج این پژوهش نشان می دهد که استراتژی کاهش هزینه شامل کاهش نیروی انسانی و تقلیل روش های کاری و اجتناب از برون سپاری و عملیات داخلی رابطه مثبتی با شاخص های عملکردی مجموع سالانه فروش و بازده سرمایه گذاری دارد. همچنین افزایش کارای عملیاتی در بهبود شاخص های عملکردی شرکت های مذکور موثر بوده است. این محققان دریافتند که کاهش هزینه از طریق تعدیل دلخواهانه نیروی انسانی و بدون در نظر گرفتن عواقب و پیامدهای آن، نتیجه عکس داده و زیان های زیادی به دنبال دارد. اما اجرای استراتژی کاهش هزینه از طریق مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار و حذف فرآیندهای کاری زائد و ترکیب بهینه آن ها منجر به آزاد شدن منابع و امکان تخصیص آن ها در مواقع مورد نیاز را می دهد. توجه زیاد به عوامل برون سازمانی و غفلت از عوامل درون سازمانی شامل بهبود فرآیندها، نوآوری در محصول، انگیزش نیروی انسانی مانع از بقای شرکت های بحران زده در این تحقیق بوده است.
16