مهارت های ارتباطی

فرضیه 8- بین روابط خصوصی با همسر و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
این فرضیه در پژوهش حاضر تأیید گردید و جهت رگرسیون مثبت بود.
افرادی که در رابطه جنسی خود با همسرشان رضایت بالایی داشتند، به گونه قابل ملاحظه ای کیفیت زندگی بهتری را نسبت به آنهایی که رضایت ندارند، گزارش می کنند (عسکری، 2010).
هنگامی که پیوند گرم و صمیمانه زن و شوهر، به دلیل رخ نمون مشکلات (و مخصوصاً فشارهای اقتصادی) تبدیل به رابطه سرد و پر تعارض شود، این مسأله بر خصوصی ترین رابطه آنها یعنی رابطه جنسی، تأثیری منفی خواهد گذاشت. در دوره های مختلف و فرهنگ های گوناگون کاهش رابطه جنسی به هنگام بروز تعارض، در بیشتر و شاید همه زوج ها دیده می شود که خود نشان دهنده انتقال این زمینه از تعارض زناشویی است (حسینی، ثنایی.1384).
کانجر و دیگران نشان دادند که مشکلات اقتصادی (از جمله درآمد کم، عدم ثبات شغلی) موجب کاهش کیفیت زناشویی می شود. یافته های آنان نشان داد که تأثیر مشکلات اقتصادی بر کیفیت زناشویی، از طریق افزایش خشونت و کاهش گرمی و حمایت کنندگی در روابط زناشویی نمود می یابد (مسعود صادقی، 1392).
طبق اظهار نصر (1391) در بین والدین، تنیدگی تأثیر مستقیم بر کیفیت زناشویی آنها می گذارد.
در تبیین این موضوع که هرچه روابط خصوصی با همسر افزایش یابد، کیفیت زندگی آنها نیز افزایش می یابد، به نظر می رسد وقتی فرد مصروع می تواند در استرس زا ترین رابطه (روابط خصوصی با همسر) موفق شود؛ امید و اعتماد به نفس وی بالا رفته در نتیجه سطح کیفیت زندگی و تلاش برای بهبود آن بالا می رود.
فرضیه 9- بین رابطه مثبت با فرزند و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
این فرضیه در پژوهش حاضر تأیید نگردید.
در تبیین نتیجه حاصل شده به نظر می رسد رابطه با فرزند از طرف فرد مصروع، بیشتر تحت تأثیر پیشینه ذهنی درباره رابطه والد-فرزند باشد تا نسبت به تأثیرات کنونی صرع.
همچنین قابل ذکر است که در این پژوهش مقیاس کیفیت زندگی فقط جنبه های شخصی و ابعاد فردی صرع در زندگی فرد مبتلا را می سنجد و تحت تأثیر روابط یا فرزند قرار نمی گیرد.
فرضیه 10- بین رابطه مثبت با فرزند و تعارض با فرزند، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
این فرضیه در پژوهش حاضر تأیید گردید و جهت رگرسیون مثبت بود.
دو دیدگاه متداول درمورد تعارض وجود دارد که هرکدام به جنبه ای از آن می پردازند. دیدگاه سنتی که نظریه غالب است؛ تعارض را موجب افت و تخریب و مسبب بحران می داند و بر پیامدهای مخرب و معایب آن تمرکز دارد. بنابراین، جهت گیری این دیدگاه درمان و حل سریع تعارض است. از طرف دیگر، دیدگاه تعاملی؛ اختلاف ادراک و نظرات مختلف و عدم توافق در تصمیمات را موجب بهبود و رشد، رفع نقایص و عامل پویایی و تحرک می داند (به نقل از صمدی، 1388).
شواهدی وجود دارد دال بر اینکه تعارض هایی که دارای سطوح پایین فراوانی هستند و شدت بالایی ندارند؛ به واقع می توانند باعث تسهیل مهارت های ارتباطی مانند حل مسأله، مصالحه جوئی و همدلی شوند. این مهارت ها که از حل تعارض آموخته می شوند، احتمالاً با عواطف مثبت رابطه دارند (به نقل از صمدی، 1388).
بهترین پیش بینی کننده موفقیت یک رابطه، فقدان تعارض نیست، بلکه کنترل آن است. کنترل موثر تعارض مستلزم مخالفت آشکار همراه با مهارت های ارتباطی خوب در حل کردن آن است. مشخصه تاب آوری خانواده، توانایی مدیریت تعارض و پرداختن به مشکلات به شکل مشارکتی است. این امر مستلزم تحمل پذیرش عدم توافق و مهارت های حل مسأله در زندگی روزمره و نیز بحران های پیش رو است (والش، 2006؛ مسعود صادقی، 1392).
در تبیین این موضوع که هرچه رابطه مثبت با فرزند افزایش یابد، تعارض با فرزند نیز افزایش می یابد، به نظر می رسد فرد مصروع از طرفی نگرش مناسبی نسبت به رابطه والد-فرزند ندارد، از طرف دیگر خواهان برقراری رابطه با فرزند هست، از طرفی مهارت های ارتباطی مناسب را یاد نگرفته؛ پس رابطه گاه به سمت ارتباط مثبت و گاه به سمت تعارض کشیده می شود (فرد در برقراری رابطه افراط می کند). در واقع، به محض برقراری رابطه مثبت و صمیمیت، فرد مصروع حد و مرز رابطه را رعایت نکرده (و احتمالاً در امور فرزند دخالت می کند) و رابطه به سمت تعارض پیش می رود.
فرضیه 11- بین رابطه مثبت با فرزند و وابستگی به فرزند، در افراد مبتلا به صرع، رابطه‌ معنادار وجود دارد.
این فرضیه در پژوهش حاضر تأیید گردید و جهت رگرسیون منفی بود.
در تبیین این موضوع که هرچه رابطه مثبت با فرزند کاهش یابد، وابستگی به فرزند افزایش می یابد، به نظر می رسد چون وابستگی به فرزند از طرف فرد مصروع افزایش یافته، حد و مرزها رعایت نشده و رابطه مثبت بین طرفین کاهش یافته و یا به عبارتی، فرد مصروع مهارت های ارتباطی مناسب را ندارد؛ توانایی برقراری رابطه مثبت را ندارد و به سمت وابستگی پیش می رود.
فرضیه 12- بین وابستگی به فرزند و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.