منبع پایان نامه درباره کارآفرینی، رفتار کارآفرینانه، مزیت رقابتی، جامعه آماری

عنوان ” مطالعه هوش استراتژیک به عنوان ابزاری برای مدیریت استراتژیک در مدت طولانی در صنعت بیمه آفریقای جنوبی” انجام داد. هدف از تحقیق بررسی میزان هوش استراتژیک است که در صنعت بیمه آفریقای جنوبی به مدت طولانی استفاده شده است و اینکه استفاده از آن برای شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات در محیط جهانی و حفظ رقابت، ایجاد نوآوری‌های بزرگ و ایجاد مزیت برای شرکت مفید بوده است یا خیر. در این تحقیق به این نتیجه رسیدند که تفاوت‌هایی مشخص در انطباق و استفاده از هوش استراتژیک و اجزای آن بین سازمان‌هایی که دارای اندازه مختلف هستند از نظر کوچکی و بزرگی تفاوت وجود دارد؛ با این حال در این تحقیق به این نتیجه رسیدند که به طور کلی استفاده از چارچوب هوش استراتژیک می‌تواند تصمیم گیری را بهبود و توسعه بخشد.
➢ آنالویی، احمد101 و همکاران (2010)، تحقیق تحت عنوان” پارامترهای اثر بخشی مدیران” انجام دادند و به این نتیجه دست یافتند که توجه به هشت پارامتر مربوط به اثر بخشی مدیران و یا رهبران، بخش مهمی از فرایند توسعه سازمانی است، که اظهار داشتند این هشت پارامتر شامل موارد زیر می‌باشد: دانش و آگاهی، ادراک، مهارت‌ها( حل مسئله)، طبقه بندی و ارتباطات سازمانی، انگیزه، میزان تقاضاها و محدودیت‌ها و وجود انتخاب‌ها و فرصت‌ها برای اثر بخشی.
➢ ابسکنکا وسیلبرسن102 و همکاران(2010)، در تحقیقی تحت عنوان” هدف کارآفرینی، نتیجه رشد و نمو” به این نتیجه دست یافتند که رابطه مثبت بین شایستگی کارآفرینی( فعالیت‌های تجاری، رهبری، مداخلات) با کارآفرینی شخصی( برون گرایی، وظیفه شناسی، آزادی در سطح بالا و پایین بودن از نظر میزان سازگاری(پذیرش سریع) و مشکلات عصبی ) وجود دارد.
➢ لئونیداس و واسیلیس( 2007)، در تحقیقی تحت عنوان” رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی یونان” به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبتی بین رفتار کارآفرینانه خدمتگزاران دولتی و محیط حمایتی( از طریق دستیابی به اطلاعات مدیریتی و تشویق ابتکارات) وجود دارد. آن‌ها بیان می‌کنند که، ما انتظار داشتیم کارمندان زن و کارمندان با مدرک دانشگاهی از نظر کارآفرینی نمره بیشتری را نسبت به کارمندان مرد و کارمندان فاقد مدرک دانشگاهی کسب کنند. با این وجود هیچ تفاوت مشخصی از این تحقیق به دست نیامده است، که این جواب غیر منتظره است اما تعجب آور نیست زیرا زنان تمایل بیشتری نسبت به همتایان مرد خود در اجتماعی و یکی شدن با هنجارهای سازمان دارند و همچنین باید در نظر گرفت که 60% افراد این تحقیق را مردان تشکیل داده‌اند.
➢ راسموسن و سورهیم103(2006)، در تحقیقی تحت عنوان” آموزش کاربردی کارآفرینی” به این نتیجه رسیدند که لازمه‌ی بروز رفتارهای کارآفرینانه ، پرورش ویژگی‌های کارآفرینانه در محیط‌های آموزشی مانند دانشگاه‌ها است و در مطالعه ای که در پنج دانشگاه کشور سوئد انجام داده‌اند بیان می‌دارند، انتظارات و ادراکات افراد از محیط بر میزان ویژگی‌های کارآفرینانه‌ی دانشجویان و در نتیجه بروز رفتار کارآفرینانه تأثیر می‌گذارد.
2-3. خلاصه و نتیجه گیری فصل
در محیطی پر رقابت امروزی سازمان‌ها برای بقاء باید از تمامی ظرفیت‌های موجود بهترین استفاده را ببرند تا بتوانند از طریق ایجاد مزیت رقابتی، سازمان‌های خود را توسعه دهند. آنچه می‌تواند برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند، داشتن تفاوت‌های بهینه نسبت به سازمان‌های دیگر است که می‌توان این تفاوت‌های بهینه را از طریق منابع انسانی و غیر انسانی به دست آورد. اما با توجه به دسترس بودن منابع برای اکثریت سازمان‌ها، این توجه به منابع انسانی است که می‌تواند مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد کند. مؤلفه‌هایی مانند هوش انسانی( در برگیرنده هوش تجاری، هوش هیجانی، هوش عملی، یادگیری، خلاقیت و نوآوری، مدیریت دانش) و رفتارهای کارآفرینانه ( ریسک پذیری، تحمل ابهام، کشف فرصت‌ها و تسهیل فرصت‌ها، تمایل به کسب موفقیت، عبور از خطوط قرمز) در افراد باعث می‌شود که افراد در موقعیت‌های مختلف و دشوار دست به ابتکاراتی بزنند که توسعه و پیشرفت سازمان را در بر خواهد داشت و سازمان‌های فاقد چنین منبع با ارزشی محکوم به فنا خواهند بود.
در این فصل به تعاریف هوش استراتژیک، فعالیت‌های عمده هوش استراتژیک، نقش پایه هوش استراتژیک و ویژگی‌های هوش استراتژیک رهبری، تعاریفی از توسعه سازمانی و مؤلفه‌های تشکیل دهنده آن و تعاریفی از رفتار کارآفرینانه و مؤلفه‌های تشکیل دهنده آن بیان شده است. آنچه درباره هوش استراتژیک بیان شده به طور خلاصه در جدول 2-1( جنبه‌های ترکیبی از هوش) و شکل 2-1( مدل هوش استراتژیک) بیان شده است. خلاصه مباحث توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه در جداول زیر بیان شده‌اند.

جدول2-4. خلاصه توسعه سازمانی
گهیل و دشپاند
2014
توسعه سازمانی بر افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها، روابط و جامعه تأثیر می‌گذارد.
مایس

2011
توسعه سازمانی فعالیتی برنامه ریزی شده تغییر است که توسط مدیران، کارشناسان تغییر و کارکنان به منظور حل مشکل است.
کامینگز و ورلی
2008
توسعه سازمانی:
1.تمایل به تغییر در سیستم‌های استراتژی، ساختار و فرایندها
2.برنامه‌های آن شامل داشتن رهبری، فعالیت گروهی در سطح خرد و استراتژی و طراحی سازمانی در سطح کلان
3. طراحی، اجرا و تقویت تغییر
4. افزایش بهره وری سازمانی
دینسر
2008
اهداف توسعه سازمانی: بهبود مکانیزم ه
ا
ی تصمیم گیری، ایجاد نگرش روشنفکری نسبت به تغییر و نوآوری و راه اندازی یک سیستم پاداش و تشویق
بورک
2004
توسعه سازمانی، سازمان را در رسیدن به اهداف از طریق بهبود عملکرد فردی و سازمانی تضمین می‌کند.
بنیس
1969
توسعه سازمانی پاسخی به تغییر و هدف آن تغییر باورها، رفتارها، ارزش‌ها و ساختار سازمان است.

جدول2-5. خلاصه رفتار کارآفرینانه
ملکیان
1391
ویژگی‌های محتوایی سازمان‌های کارآفرین: پویایی محیطی، داشتن مأموریت، اهداف و استراتژی‌های واضح و منعطف، برخورداری از فرهنگ مناسب.
صفر زاده
1384
کارآفرینی سازمانی مؤثر از عوامل درون سازمانی نظیر حمایت و پشتیبانی مدیریت، سازوکارهای پاداش و تقویت، فرهنگ سازمانی، ارتباطات سازمانی و ساختار سازمانی است.
رضا زاده و همکاران
1383
مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادات متاسبترین بستر برای توسعه کارآفرینی در سازمان‌ها می‌باشد.
اکهلس و نک
2001
رفتار کارآفرینانه افراد شامل کشف فرصت‌ها و تسهیل فرصت‌هاست.
پترز و پتلزبرگ
2001
سه بستر مؤثر کارآفرینی: مؤلفه‌های ارتباطی، مؤلفه‌های ساختار سازمانی، مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی.
پیرس و همکاران
1997
چهار جنبه رفتار کارآفرینانه: چشم انداز استراتژیک، ایجاد یک محیط کار پر انرژی، جهت گیری به سمت تغیییر و توانایی عبور از خط قرمز

جدول2-6. خلاصه پیشینه تحقیق
محقق
سال
شرح
اسماعیلی
2014
هوش استراتژیک تأثیر مثبت و معنی داری بر تصمیم گیری استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک دارد.
پیرایش و علی پور
1391
بین هوش رقابتی و اثر بخشی بازاریابی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
دولت آبادی و همکاران
1390
هوشمندی رقابتی یک عامل کلیدی در کسب مزیت رقابتی برای شرکت‌های مورد بررسی است.
اعرابی و پیرمراد
1389
تاکید بر نقش محوری رهبری در بقا و توسعه سازمان – تاکید بر راهبردهای رهبری متخصصان به عنوان محور حرکت سازمان- تاکید بر مباحث رفتار سازمانی
جهانگیری و ثقفی
1387
کارآفرین بودن با سابقه کار، جنسیت و پست سازمانی رابطه ندارد.
آقا، اتوا و همکاران
2014
شرکت‌ها از استفاده از توانایی ابعاد هوش استراتژیک( پیش بینی، چشم انداز، انگیزه)در روبه رو شدن با محیط‌های پیچیده، مسسیر کسب و کار و تشویق کارکنان در مشارکت در تصمیم گیری و شرکت داشتن در مسئولیت پذیری راضی هستند.
آزما و مصطفی پور
2012
استفاده از هوش تجاری باعث بهبود تصمیم گیری مدیران، صرفه جویی در هزینه اضافی، بهبود عملکرد و افزایش بهره وری می‌شود.
لرنزو، کاوال و
همکاران
2012
رفتارهایی که باعث ایجاد کارآفرینی می‌شوند تحت تأثیر عوامل آگاهی و انگیزه سازمان است و محیط سازمانی مانند دو عامل قبلی مؤثر است
لوکس
2012
نیاز زیادی به حمایت از رفتارکارآفرینانه و نوآوری وجود دارد.
مدیریت شرکت می‌تواند فرهنگ سازمانی را در مسیر نوآوری‌ها و تنظیم سیستم‌هایی که کارکنان را تشویق به رفتار به شیوه ای کارآفرینی می‌کند، تغییر دهد
رنه
2011
استفاده از چارچوب هوش استراتژیک می‌تواند تصمیم گیری را بهبود و توسعه بخشد.
آنالویی و عبدالله و همکاران
2010
توجه به هشت پارامتر مربوط به اثر بخشی مدیران و یا رهبران، بخش مهمی از فرایند توسعه سازمانی است (دانش و آگاهی، ادراک، مهارت‌ها( حل مسئله)، طبقه بندی و ارتباطات سازمانی، انگیزه، میزان تقاضاها و محدودیت‌ها و وجود انتخاب‌ها و فرصت‌ها برای اثر بخشی).
ابسکنکا وسیلبرسن و همکاران
2010
رابطه مثبت بین شایستگی کارآفرینی( فعالیت‌های تجاری، رهبری، مداخلات) با کارآفرینی شخصی( برون گرایی، وظیفه شناسی، آزادی در سطح بالا و پایین بودن از نظر میزان سازگاری(پذیرش سریع) و مشکلات عصبی ) وجود دارد
لئونیداس و واسیلیس
2007
رابطه مثبتی بین رفتار کارآفرینانه خدمتگزاران دولتی و محیط حمایتی( از طریق دستیابی به اطلاعات مدیریتی و تشویق ابتکارات) وجود دارد. بین کارمندان زن و کارمندان با مدرک دانشگاهی از نظر نمره کارآفرینی با کارمندان مرد و کارمندان با مدرک دانشگاهی وجود ندارد.

مقدمه
روش‌های پژوهش در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می‌روند. در هر پژوهش، پژوهشگر تلاش می‌کند تا مناسب‌ترین روش را انتخاب کند و آن روشی است که دقیق تر از روش‌های دیگر، قوانین و واقعیت‌ها را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را نشان دهد. بنابراین شناخت واقعیت‌های موجود و پی بردن به روابط بین آن‌ها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است. در همین راستا و برای دستیابی به نتایج قابل قبول و قابل اجرا در این تحقیق، سعی بر آن شده است که مناسب‌ترین روش اجرایی، انتخاب گردد، که هم دربرگیرنده اساس و اصل موضوع تحقیق باشد و هم تأمین کننده نیازها و نظرات سازمان و مدیریت باشد.
در این فصل روش تحقیق، جامعه آماری و روش نمونه گیری، روش و ابزار گردآوری داده‌ها و روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها معرفی می‌گردد.
3-1. روش تحقیق:
این پژوهش از نظر روش گردآوری داده‌ها ” توصیفی” از نوع “همبستگی” و از نظر هدف “کاربردی” می‌باشد.
3-2. جامعه آماری و روش نمونه گیری:
جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران در سه ماهه اول سال 1394 می‌باشد. حجم جامعه به تعداد 310 نفر
بوده است. تعداد نمونه با استفاده از جدول ” کرجسی و مورگان” با سطح خطای پنج درصد 170 نفر تعیین شد، که از این میان 153 نفر به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند.
3-3. روش و ابزارگردآوری داده‌ها:
” روش گردآوری داده‌ها” شامل: ” کتابخانه ای” و ” میدانی” بوده است. در روش کتابخانه ای، کتاب‌ها، مقالات و اسناد و مدارک مربوط به تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است و در روش میدانی داده‌های مربوط به جامعه آماری از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است.
” ابزار گردآوری داده‌ها” در این تحقیق، سه پرسشنامه بوده است که توسط محققین قبلی بر اساس ادبیات موضوع تهیه شده بود. گوایچارد( 2011)، پرسشنامه هوش استراتژیک را بر اساس ادبیات هوش استراتژیک ارائه داد است. پرسشنامه توسعه سازمانی توسط لاک و کرافورد(2000) با ترکیب دو پرسشنامه مربوط به پرزیوس (1980) و ویزبورد(1976) ارائه شد و پرسشنامه رفتار کارآفرینانه توسط لئونیداس و واسیلیس (2007) با استفاده از تحقیقات انجام شده توسط پیرس(1997)که سؤالات 1تا 10 پرسشنامه را تشکیل می‌دهد و با اضافه کردن دو سؤال 11 و 12 مربوط به زمینه حمایتی، این پرسشنامه را ارائه نمودند. اعتبار روایی و پایایی این سه پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. اعتبار روایی هر سه پرسشنامه توسط چند نفر

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*