دانلود پایان نامه

خودتنظیمی تحصیلی و پیشرفت درسی دانش‌آموزان انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که خودتنظیمی والدین بر خودتنظیمی تحصیلی دانش‌آموزان و نیز تاثیر مستقیم خودتنظیمی دانش‌آموزان بر پیشرفت درسی آنان است؛ همچنین، ارائه خودتنظیمی توسط والدین از راه تاثیر بر خودتنظیمی دانش آموزان بطور معناداری پیشرفت درسی را تبیین می‌کند.

13-‌پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین باورهای انگیزشی(خودکارآمدی،ارزش گذاری درونی و اضطراب امتحان) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(راهبردهای شناختی و خودتنظیمی) با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان انجام شد. نتایج نشان دادند که خودتنظیمی، خودکارآمدی و اضطراب امتحان بهترین پیش‌بینی‌کنندگان عملکرد تحصیلی می‌باشد(کجباف، مولوی و شیرازی، 1382).
14-‌جوکار،(1384) نیز در پژوهشی باعنوان “بررسی رابطه هدف‌گرایی و خودتنظیمی در دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی در دانشگاه شیراز”،رابطه انواع هدف گرایی(تبحری، عملکردی، پرهیز از شکست) را با ابعاد مختلف خودتنظیمی(شناخت، فراشناخت و انگیزش) مورد بررسی قرار داد. نتایج این پژوهش نشان داد که هدف‌گرایی تبحری ابعاد فراشناخت و شناخت را بگونه مثبت و بعد انگیزش را بصورت منفی پیش‌بینی می‌کند. هدف‌گرایی عملکردی، تنها در بعد انگیزش نقـش پیش‌بینی‌کنندگی داشت. هدف پرهیز از شکست نیز در تمامی ابعاد پیش‌بینی‌کننده منفی بود.
15- ‌در پژوهشی دیگر، تاثیر آموزش مهارتهای خودتنظیمی بر کارکرد تحصیلی دانش‌آموزان بررسی شد.بدین منظور280 دانش‌آموز سال اول دبیرستان بصورت تصادفی در چهار گروه گواه، آموزش مستقیم، یادگیری همکارانه و یادگیری مستقل جای گرفتند. نتایج نشان داد که گروه یادگیری مستقل بالاترین و گروه گواه پایین‌ترین نمره را در مقیاسهای خودتنظیمی به‌دست آوردند.از دیدگاه کارکرد تحصیلی نیز در درس علوم زیستی، میانگین نمره‌های گروه یادگیری مستقل بگونه‌ای معنادار از سه گروه دیگر بالاتر بود. بطور کلی، یافته‌ها نشان دهنده تاثیر بیشتر روش یادگیری مستقل در پیامدهای مثبت تحصیلی، یعنی خودتنظیمی و کارکرد تحصیلی در درس علوم زیستی بود(رضویه، لطیفیان و فولادچنگ، 1385).
16- ‌سبحانی نژاد و عابدی،(1385) در پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی آنان در درس ریاضی” نشان دادند که بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان رابطه معناداری وجود دارد؛ بعـلاوه، سهم نسبی انگیزش پیشرفت و راهبردهای یادگیری خودتظیمی در تبیین عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در درس ریاضی به ترتیب 20٪ و 18٪ می‌باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

17-‌ در پژوهشی،باعنوان “رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان” یافته‌های حاصل ازاین پژوهش حاکی از آن بود که راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و همه مؤلفه‌های یادگیری خودتنظیمی توانایی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی را داشتند(محمد امینی، 1387).

18- ‌در پژوهش سیمیاریان،(1388) که بمنظور بررسی تاثیر آموزش خودکنترلی بر اهمال‌کاری و خودتنظیمی تحصیلی نوجوانان دختر شهر تهران انجام شد، نتایج حاکی از آن بود که آموزش خودکنترلی بر افزایش خودتنظیمی و کاهش اهمال‌کاری در گروه آزمایش به طور معناداری مؤثر بوده است.
19- ‌منصوریان، بهروزی و شهنی ییلاق(1388) پژوهشی را با موضوع” بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری با تعلل و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان سال اول دبیرستان شهرستان بوشهر” صورت دادند. طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون، از میان راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به عنوان متغیر پیش بین عملکرد تحصیلی، تنها راهبرد خودپیامدی پیش‌بینی‌کننده عملکرد تحصیلی است؛ همچنین، از میان راهبردهای یادگیری خودتنظیم به‌عنوان متغیرهای پیش‌بین تعلل، به‌ترتیب راهبردهای یادگیری مرور نکته‌ها،خودارزشیابی، خود پیامدی و مرور متن کتابها، پیش‌بینی کننده‌های تعلل هستند.
20- در پژوهشی دیگر که به‌منظور بررسی” آموزش هوش‌هیجانی و اثر بخشی آن بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی” برنامه آموزش هوش‌هیجانی بر کاهش خشم و مولفه‌های آن شامل ناکامی، پرخاشگری بدنی، ارتباط با همسالان، تاثیر مثبت و معناداری دارد.از این نقطه نظر،اخیرا مداخله‌هایی برای بهبود و ارتقاء هوش‌هیجانی بخصوص برای کودکان، نوجوانان، مدیران که مشکلات عاطفی دارند طراحی شده (میتوس، زیدنر و روبرتس، 2002)،اما این برنامه‌ها کمتر به پیشگیری و درمان پرخاشگری و اثراتی که برقربانیان دارد.پرداخته‌اند.(اسپلاج و سوارر، 2004، پاور، 2007، و ارجاس و دیگران، 2006)
21- در پژوهشی آندرسون،(1987) نشان داد که متغیرهای جنسیت، قومیت، تحصیلات پدر، درگیری تحصیلی والدین، احساس تنیدگی برای پیشرفت و مفهوم خود پیش بینی‌های مناسبی برای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان هستند.
22- مائو ،(1997)رابطه تاثیر والدین را برپیشرفت تحصیلی دانش اموزان مهاجرین و آمریکا بررسی کرد منظور پژوهشگر از تاثیر والدین عبارت از انتظارات والدین و درگیری تحصیلی والدین است. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه مهاجرین و آمریکاییها در زمینه اثر والدین وجود دارد و به‌عبارت دیگر مهاجرین زمان بیشتری را صرف تحصیل و انجام تکلیف درسی دانش‌آموزان می کردند.
23- تواتوین و همکاران (2002) در پژوهش با کنترل هوش، وضعیت اجتماعی -اقتصادی، انگیزشی، نوع مدرسه رابطه میزان انجام تکالیف در منزل را با پیشرفت تحصیلی در ریاضیات بررسی کردند آنها نشان دادن که فراوانی انجام تکلیف رابط مثبتی با کسب نمرات بالاتر در درس ریاضی دارد آنها اضافه می‌کنند که طولانی بودن زمان انجام تکلیف رابطه منفی با پیشرفت تحصیلی دارد.
24- باغانی، دهقانی نیشابوری،(1390)به بررسی تاثیر انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی و رویگردهای مطالعاتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی و خود کارآمدی و بین پیشرفت تحصیلی و انگیزش تحصیلی ارتباط مستقیم و معنا داری وجود دارد. بین پیشرفت تحصیلی و رویکرد مطالعه عمیق و راهبردی ارتباط مستقیم معنادار و بین پیشرفت تحصیلی و رویکرد مطالعه سطحی، ارتباط معکوس معنادار و جود دارد و همچنین بین خود کارآمدی و انگیزش تحصیلی ارتباط مستقیم معنادار و جود دارد.در حوزه آموزشی، انگیزه یک پدیده ی سه بعدی است که در برگیرنده ی باورهای شخصی در باره ی توانایی انجام فعالیت مورد نظر، دلایل یا اهداف فرد برا انجام آن فعالیت و واکنش عاطفی مرتبط با انجام آن فعالیت می باشد و با این انگیزه دانش آموزان محرک لازم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف، رسیدن به یک هدف آموزشی یا دستیابی به درجه ی معینی از شایستگی در کار خود پیدا می کنند تا بالاخره بتوانند موفقیت لازم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب نمایند. یوسفی، قاسمی، فیروزنیا( 1388).
25- یوسفی وهمکاران 1388) نتایج تحقیق نشان داده که انگیزش تحصیلی به طور خاص بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی تاثیر ذاتی داشته است.
26- هاشمی و همکاران(1392) نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که بین نمره کل هوش هیجانی, بین نمره کل تعلل ورزی با مولفه ی احساسات , بین تعلل ورزی در مقاله نویسی با مولفه ی وضوح احساسات , بین تعلل ورزی در تکلیف با نمره هوش هیجانی,رابطه منفی و معنا دار وجود دارد.و نمره کلی مولفه های هوش هیجانی پیش بینی کننده تعلل ورزی تحصیلی است.
فصل سوم
‌ روش شناسی پژوهش
روش پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. روش همبستگی در ساده‌ترین شکل خود عبارت است از اندازه‌گیری دو متغیر و تعیین درجه رابطه بین آنها. در این پژوهش تلاشی برای دستکاری متغیرها صورت نمی‌پذیرد. همچنین روش همبستگی ما را قادر می‌سازد تا پیش‌بینی کنیم، اگر بین دو متغیر رابطه پایا یافت شود ما نه تنها می‌توانیم رابطه بین آن دو را توصیف کنیم، بلکه می‌‌توانیم با اطلاع از متغیری، متغیر دیگر را پیش‌بینی کنیم(دلاور، 1387).
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ‌
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره اول دبیرستانهای منطقه 6 و11 شهر تهران است. نمونه پژوهش با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی دو مرحله‌ای انتخاب شد. شیوه انتخاب افراد نمونه بدین‌صورت بود که پس از هماهنگی با آموزش و پرورش استان تهران و آموزش وپرورش منطقه 6 و11 به‌عنوان نمونه‌های مرحله اول، سپس به‌صورت تصادفی از بین کلیه دبیرستانهای دو منطقه، چهار دبیرستان از هر منطقه انتخاب گردید. نمونه گیری از کلاسها و بچه ها با نظر مدیر دبیرستان و به صورت در دسترس انجام گرفت.در چهار دبیرستان انتخاب شده منطقه 6 تعداد کل دانش‌آموزان هر دبیرستان 360 نفر و هر دبیرستان به تعداد 120 دانش‌آموز پایه اول داشت که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند. بنابراین در منطقه 6 تعداد کل دانش‌آموزان در این چهار دبیرستان 1440 نفر و تعداد دانش‌آموزان پایه اول 480 نفر بودند.
در چهار دبیرستان انتخاب شده منطقه 11 تعداد کل دانش‌آموزان هر دبیرستان 350 نفر و هر دبیرستان به‌تعداد 112 دانش‌آموز پایه اول که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به‌تحصیل بودند. بنابراین در منطقه 11تعداد کل دانش‌آموزان در این چهار دبیرستان 1400 نفر و تعداد دانش‌آموزان پایه اول 448 نفر بود.
روش اجرای پژوهش:
ابتدا با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری در دسترس از دو منطقه و چهار مدرسه است ، و بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران در نیمه دوم سال تحصیلی93-92 از بین دانش‌آموزان دختر پایه ی اول دبیرستان نمونه‌ی مورد نظر به حجم 185 نفر انتخاب شد. سپس با هماهنگی مدیران مدارس پرسشنامه‌های ارزیابی اهمال‌کاری- نسخه دانش‌آموز(PASS)، پرسشنامه خودتنظیمی (SRLS) و پرسشنامه هوش‌هیجانی شات بین دانش‌آموزان دختر توزیع گردید. پس از گرد آوری پرسشنامه‌ها، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
ابزار(ابزارهای) گردآوری داده‌ها:
1) مقیاس ارزیابی اهمال‌کاری نسخه دانش‌آمو (PASS): مقیاس اهمال‌کاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم(1984) تهیه و تدوین شده است. این مقیاس دارای 27 گویه است که سه مؤلفه”آماده شدن برای امتحانات”(8 گویه)، “آماده کردن تکالیف”(11 گویه) و “آماده شدن برای مقاله های پایان ترم”(8 گویه) را مورد بررسی قرار می‌دهد.
شیوه نمره‌گذاری: در این مقیاس، در مقابل هرگویه طیف چهار گزینه‌ای از “بندرت”(نمره یک) تا”همیشه”(نمره چهار) قرار دارد و به استثنای 11 گویه، بصورت مستقیم نمره‌گذاری می‌شود. گویه‌های 2، 3، 5، 9، 11، 13، 15، 16، 21، 23و 25 بصورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند و گویه‌های 7، 8، 18، 19، 26 و 27 از این لحاظ که بیانگر اهمال‌کاری تحصیلی نمی‌باشند، در ارزیابی، نمره‌گذاری و محاسبه اهمال‌کاری تحصیلی مورد استفاده قرار نگرفته است. براین اساس، نمرات بالاتر از میانگین مبین این است که آزمودنی در قلمرو تحصیلی، اکثر مواقع و یا همیشه دچار اهمال کاری است و منظور از بررسی شیوع اهمال‌کاری در این پژوهش نیز بدین معنا است.
2) پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (SRLS): این مقیاس توسط زیمرمن و مارتینزپونز,(1988) ساخته شده است. مقیاس مذکور دارای 27 ماده است که 24 ماده اول، مربوط به راهبردهای چهارده‌گانه یادگیری خودتنظیمی بوده و نمره کل فرد، حاصل جمع این 24 ماده است.این راهبردها شامل: خودارزشیابی، سازمان دادن و انتقال، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی، یادداشت‌برداری و خودکنترلی، جستجوی اطلاعات، سازماندهی محیط، خودپیامدی، مرورذهنی و حفظ کردن، جستجوی کمک از همسالان، جستجوی کمک از معلم، جستجوی کمک از بزرگسالان، مرور نکته‌ها، یادداشت و جزوات، مرور تکالیف درسی و امتحانات و مرور کردن کتاب‌های درسی می‌باشد.
شیوه نمره گذاری: نمره‌گذاری این پرسشنامه بصورت مستقیم و لیکرت شامل گزینه‌های بندرت، گه گاهی، غالبا و اکثر اوقات است که به ترتیب نمره‌های 1، 2، 3 و 4 را به خوداختصاص می‌دهند.
3) پرسشنامه هوش هیجانی شات (SSRI): این پرسشنامه توسط شات و همکاران در سال 1998 براساس الگوی اولیه هوش‌هیجانی مایر و سالووی، (1990) ساخته شد. این مقیاس شامل 32 جمله توصیفی مانند” هنگامی که من دارای خلق مثبت (مانند شادی )هستم. حل مشکلات برای من آسانتر است” می باشد، این مقیاس 3 مولقه دارد که عبارتند از:
1- مولفه تنظیم هیجان: شامل سوالهای:
13،14،16،17،20،23،26،27،30،31 می‌باشد.
2- مولفه ارزیابی از هیجان و بیان هیجان: شامل سوالهای:
3،4،9،10،11،15،18،19،22،25،29،33 می‌باشد.
3- مولفه بهره برداری از هیجان: شامل سوالهای:
1،2،5،6،7،8،12،21،24،28 می‌باشد.
روش اجرا:
اجرای این پرسشنامه می‌تواند به صورت فردی یا گروهی صورت گیرد. دستورالعمل اجرا در پرسشنامه‌ای که به آزمودنی داده می‌شود، آمده است. بدیهی است آزمون بایستی در محیطی آرام و همراه با سایر شرایط لازم برای اجرای پرسشنامه که آرامش آزمودنی را ایجاد نماید، اجرا شود. مشخصات فردی آزمودنی توسط خود آزمودنی در بالای پاسخنامه درج می‌شود.
نمره گذاری:

مطلب مرتبط :   مهارت های ارتباطی

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید