منبع تحقیق با موضوع ویژگی های شخصیتی

مصالحه، مدارا) به طور منفی مرتبط بود. بین روانرنجورخویی و سبک مصالحه ارتباط منفی یافت شد، بدین معنی که افرادی که در روان رنجور خویی بالا هستند کمتر احتمال دارد که برای رویارویی با تعارض از سبک مصالحه استفاده کنند. ارتباط مثبت پیشگویی کنندهای بین روان رنجور خویی و رقابت یا اجتناب تائید نشد. برونگرایی به طور مثبتی با سبکهای مقابلهای شامل رقابت و تشریک مساعی مرتبط بود و به طور منفی با سبکهای غیر مقابلهای (اجتناب، مصالحه و مدارا) مرتبط بود. بین برونگرایی و مصالحه و مدارا ارتباط منفی یافت شد. برای خوشایندی ارتباط مثبتی با مصالحه و ارتبا ط منفی با سبک رقابت یافت شد. انعطاف پذیری و وجدانی بودن با هیچ یک از سبکهای مدیریت تعارض مرتبط نبود.
آنتونیونی (2000)، تحقیقی را با عنوان « ارتباط بین پنج فاکتور بزرگ شخصتیی و سبکهای مدیریت تعارض» در 351 دانشجو و 110 مدیر انجام دادند. نتایج نشان داد برونگرایی، وجدانی بودن، باز بودن و خوشایندی (توافق) ارتباط مثبتی با سبک تلفیقی دارد. برونگرایی ارتباط مثبتی با تسلط و خوشایندی و روان رنجورخویی ارتباط منفی با سبک اجتناب دارد. برونگرایی، باز بودن و وجدانی بودن ارتباط منفی با سبک اجتناب دارد و هم چنین خوشایندی و روان رنجور خویی ارتباط مثبتی با سبک اجتناب دارد.

ارنست (2000)، مطالعهای را در زمینه «تعیین سبکهای مدیریت تعارض و نوع شخصیت مدیران یک شرکت تعاونی» انجام داد. در این پژوهش سبک مدیریت تعارض تلفیقی، مدارا، اجتناب، تسلط، مصالحه و ویژگیهای شخصیتی چون برونگرایی- درونگرایی، احساسی- شهودی، تفکری- احساسی و قضاوتی- ادراکی مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین سبک مدیریت تعارض مورد استفاده به ترتیب شامل سبک تلفیقی، مصالحه، مدارا، تسلط و در آخر اجتناب بود. یافتهها نشان داد که 61 درصد برونگراها و 85 درصد درونگراها سبک مدیریت تعارض تلفیقی را ترجیح دادند.
2-21. جمع بندی
موضوع مدیریت یکی از مباحث مهم و تأثیر گذار در سازمانها محسوب می‌گردد. مدیر می تواند با شیوه های مدیریتی خود موجب رشد و توسعه و یا سقوط سازمان گردد. تعارض واقعیتی است که بشر در طول تاریخ با آن آشنا بوده ولی متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح، بیشتر تعارضات به ستیزه جویی و دشمنی مبدل شده است و امروزه جوامع بشر به علت پیشینه ناخوشایندی که از آن دارند، به تعارض به عنوان یک پدیده منفی مینگرند. . مدیران باید این حقیقت را بپذیرند که تعارض جزء انکارناپذیر زندگی است و مدیریت سازمانی چارهای ندارد جز آنکه به استقبال آن برود و از تعارض برای افزایش اثربخشی سازمان بهره جوید. در این فصل مباحث مربوط به تعارض، سبکهای رویارویی با آن و پیامدهای مختلف تعارض شرح داده شد. سبکهایی که هر یک از مدیران برای حل تعارض انتخاب میکنند، تحت تأثیر ویژگیهای منحصر به فرد آنها نظیر شخصیت، نگرشها، سبک رهبری، جنسیت، شایستگیها و میزان قدرت و اقتدار آنها و نقشی که در تعارض دارند قرار میگیرد. از جمله مهمترین عواملی که تعیین کننده شیوه برخورد افراد با دیگران است شخصیت میباشد. در این بخش رویکردهای مختلف شخصیت بیان شد و با توجه به نقشی که شخصیت در انتخاب سبکهای مدیریت تعارض دارد به ذکر تعدادی از تحقیقات انجام شده در این فصل پرداخته شد.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1. مقدمه
در این فصل روش شناسی انجام تحقیق بررسی می شود. بدین منظور ابتدا روش تحقیق ،جامعه و نمونه آماری توضیح داده می شود و سپس در مورد روش نمونه گیری ، روش و ابزار گردآوری اطلاعات ، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون های مورد استفاده در این تحقیق بحث و بررسی می شود.
3-2. روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع مطالعات همبستگی است که جمع آوری اطلاعات آن به صورت میدانی و کتابخانه ای انجام شد.
3-3. جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران و نائب روسا هیئت های ورزشی استان فارس می باشد که بر اساس آمارهای موجود تعداد آنان 92 نفر می باشد. که 79 پرسش نامه جمع آوری شد.که از این تعداد 5پرسش نامه مخدوشه بود که پس از جدا سازی تعداد74 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
با توجه به اهداف تحقیق نمونه آماری با بهره گرفتن از روش تمام شمار مشخص گردید. این بدان معنا می باشد که تعداد جامعه آماری و نمونه آماری مساوی می باشد.

3-4. متغییر های تحقیق

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

متغییر پیش بین : ویژگی های شخصیتی
متغییر ملاک : راهبرد های مدیریت تعارض
3-5. روش جمع آوری اطلاعات و داده ها:
الف –کتابخانه ای: هر محققی قبل از شروع تحقیق هنگامی که به موضوع علاقه مند شده است، ناگریز از مراجع به کتابخانه خواهد بود. با مطالعه کتاب ها، مقالات، و تحقیقات انجام شده می تواند موضوع تحقیق و هدف یا هدف های آن را به خوبی بشناسد. در این تحقیق نیز از منابع کتابخانه ای فارسی و لاتین و منابع موجود در شبکه اینترنت استفاده شده است.
ب- روش میدانی: از لحاظ مطالعات محیطی این تحقیق از مطالعه میدانی به حساب می آید که با مطالعه و بررسی نظری و جمع آوری اطلاعات لازم با بهره گرفتن از پرسش نامه از جامعه آماری صورت گرفته است.
3-6. ابزارهای پژوهش
با توجه به اهداف تحقیق ، جمع آوری داده ها با بهره گرفتن از پرسش نامه استاندارد صورت گرفت. بدین منظور از دو پرسش نامه ویژگی های شخصیتی NEO-FFI و پرسش نامه سبک های مدیریت تعارض استفاده گردید.
3-6-1. پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI:
پرسش نامه ویژگی های شخصیتی NEO-FFI که برای نخستین بار در سال (1985)توسط مک کری و کاستا ساخته شده و در سال (1992) مورد بررسی مجدد قرار گرفت که در آن پنج عامل بزرگ شخصیت شامل فراخ ذهنیo ، روان رنجور خویی N، برونگراییE، خوشایندی(توافق)A و وجدانی بودن بودن C اندازه گیری می گردد(مک کی،کاستا،1992).
این پرسش نامه شامل 60 گویه و در شمار پرسش نامه های بسته پاسخ است و برای هر عامل، 12 ماده وجود دارد. پاسخ دهی به این آیتم ها در قالب مقیاس 5 درجه ای (کاملا موافقم، موافق، نظری ندارم، مخالف، کاملا مخالف) امکان پذیر است. روش نمره گذاری به صورت 0،1،2،3،4(با در نظر گرفتن گویه های منفی) می باشد.
در جدول 1-3 حیطه های ویژگی های شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI و گویه های آنان آورده شده است.
جدول 1-3. حیطه های ویژگی های شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI و گویه های ان
پنج عامل نئو
گویه ها

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*