منابع پایان نامه ارشد درمورد انگیزه پیشرفت، اضطراب امتحان، انگیزش پیشرفت، هنجاریابی

دادند.
3-3- نمونه تحقیق و روش نمونه‌گیری
نمونه آماری شامل یک گروه 304 نفری (304=N) از دانشجویان دختر و پسر مرکز جامع علمی و کاربردی بهزیستی شیراز بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند59 انتخاب شدند. همچنین به منظور برآورد حجم نمونه از جدول استاندارد کرجسی و مورگان بهره گرفته شد.
3-3-1- اطلاعات جمعیت شناختی نمونه:
جدول(3-1): شاخص های توصیفی جنسیت شرکت کنندگان:
جنسیت

فراوانی
درصد
درصد داده‌های معتبر
درصد تجمعی
مقادیر
زن
229
75.3
75.3
75.3

مرد
75
24.7
24.7
100.0

کل
304
100.0
100.0

شاخص های توصیفی جنسیت شرکت کنندگان در جدول 3-1، آورده شده است. همانگونه که ملاحظه می شود، توزیع جنسیت نشان می دهد75.3% شرکت کنندگان زن و 24.7% از آنها مرد بوده اند.
همانطور که در جدول فوق دیده می‌شود مد”نما” افراد پاسخگو از نظر جنسیت زن می باشند زیرا دارای بیشترین فراوانی (229 نفر از 304 نفر پاسخگو) می باشد و به عبارت دیگر حدود 75.3 درصد افراد پاسخگو زن می باشند.
فراوانی توزیع پایه های تحصیلی در ادامه ارائه می شود:
جدول فراوانی پایه تحصیلی:
جدول(3-2) شاخص های توصیفی متغیر پایه تحصیلی شرکت کنندگان:
مقطع تحصیلی

فراوانی
درصد
درصد داده‌های معتبر
درصد تجمعی
مقادیر
کاردانی
153
50.3
51
51

کارشناسی
147
48.4
49.0
100.0

کل
300
98.7
100.0

بی پاسخی
4
1.3

کل
304
100.0

همانطور که در جدول زیر دیده می‌شود مد”نما” افراد پاسخگو از نظر سطح تحصیلات افراد با مدرک تحصیلی کاردانیمی باشند زیرا دارای بیشترین فراوانی (151 نفر از 304 نفر پاسخگو) می باشد و به عبارت دیگر حدود 49.7 درصد افراد پاسخگو دارای مدرک تحصیلی کاردانی بوده اند. و از طرف دیگر حدود 98 درصد افراد پاسخگو دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر هستند.
در ادامه نتیجه جدول توزیع متغیر سال ورد دانشجویان را در زیر مشاهده می نمایید.
جدول(3-3) شاخص های توصیفی متغیر سال ورد شرکت کنندگان:
سال ورود

فراوانی
درصد
درصد داده‌های معتبر
درصد تجمعی
مقادیر
90
3
1.0
1.1
1.1

91
12
3.9
4.2
5.3

92
102
33.6
36.0
41.3

93
166
54.6
58.7
100.0

کل
283
93.1
100.0

بی پاسخی
21
6.9

کل
304
100.0

3-4- ابزار گرد آوری اطلاعات
در این تحقیق برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های اضطراب امتحان ساراسون، انگیزش پیشرفت هرمنس و عملکرد تحصیلی فام و تیلور استفاده شده است که در ادامه به آنها اشاره می گردد.
3-4-1- پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون (1990)
اضطراب امتحان مجموعه‌ای از پاسخ‌های جسمی، روانشناختی و رفتاری است که در هنگام آماده شدن برای یک امتحان و انجام آزمون مشخص می‌شود. به دلیل عواقب منفی این نوع از اضطراب به خصوص در دانش‌آموزان و دانشجویان، روانشناسان همواره در پی ارزیابی صحیح و درمان آن بوده‌اند. از جمله ابزارهایی که برای ارزیابی و تشخصی اضطراب امتحان به کار می‌رود پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون است.
این پرسشنامه دارای 37 گویه است که باید در مدت 10 الی 15 دقیقه به صورت “بلی و خیر” به آن پاسخ داده شود. هر چه نمره فرد در این پرسشنامه بالاتر باشد نشان دهنده اضطراب امتحان بیشتر است. با توجه به مشخصات روانسنجی مناسب و وجود نمرات برش استاندارد برای این پرسشنامه، استفاده از آن در سنجش اضطراب امتحان بسیار مناسب است.
برای نمره گذاری پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون باید به جواب خیر برای سوالات 3- 15- 26- 27 -29- 33 نمره 1 داد. همچنین برای هر جواب بلی به سایر سوالات نیز باید یک نمره داد. پس از جمع کردن نمرات، نمره اضطراب امتحان فرد بدست می‌آید. نمره بیشتر نشانگر اضطراب امتحان بیشتر است و فرد با توجه به نمره کسب شده در یکی از این سه طبقه قرار می‌گیرد:
اضطراب خفیف: نمره 12 و پایین‌تر، اضطراب متوسط: نمره 13 تا 20، اضطراب شدید: نمره 21 و بالاتر
* پایایی و روائی
روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعات متعددی سنجیده شده و با ضریب آلفای کرونباخ 0.88 و همسانی درونی 0.95 و روایی معیار برابر 0.72 بدست آمده است که در مجموع قابل قبول می باشد و می توان از آن در پژوهش های مشابه استفاده نمود.(یزدانی، 1391)
همچنین در این تحقیق با استفاده از داده‌های به دست آمده برای کل پرسشنامه اضطراب میزان آلفای کرونباخ 0.882 بدست آمد. این عدد نشان دهنده سازگاری درونی مناسب می باشد زیرا بیشتر از 0.7 می‌باشد و این پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار می‌باشد.
جدول-3-4- پایایی پرسشنامه اضطراب امتحان
پایایی پرسشنامه اضطراب امتحان
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد آیتم
.882
37
3-4-2- پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس(1977)
یکی از رایج ترین پرسشنامه های مداد و کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت است. هرمنس (۱۹۷۷) برمبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پیشینه پژوهش های مربوط به موضوع نیاز به پیشرفت، این پرسشنامه را ساخته است.
پرسشنامه دارای ۲۹ سؤال بود که بر مبنای ده وِیژگی که متمایز کننده افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا از افراد با انگیزش پیشرفت پایین به شرح زیر تهیه گردید. هرمنس برای تهیه مواد پرسشنامه، نه وِیژگی افراد دارای انگی
ز
ه پیشرفت بالا از افراد انگیزش پیشرفت پایین حاصل از پژوهشهای قبلی را به عنوان مبنا برای انتخاب سؤالها برگزید.
1. سطح آرزوی بالا
2. انگیزه قوی برای تحرک به سوی بالا
3. مقاومت طولانی در مواجهه با تکالیف یا سطح دشواری متوسط
4. تمایل به تلاش مجدد در انجام تکالیف نیمه تمام
5. ادراک پویا از زمان، این احساس که امور به سرعت روی می دهند.
6. آینده نگری
7. توجه به ملاک شایستگی در انتخاب دوست، همکار و الگو
8. بازشناسی از طریق عملکرد خوب در کار
9. کاری را به خوبی انجام دادن
10. رفتار ریسک کردن پایین
این ده وِیژگی را هرمنس بر مبنای پژوهشهای قبلی بدست آورده بود و به عنوان اساس و راهنما برای انتخاب سؤالات برگزید.

سؤالات پرسشنامه به صورت جملات ناتمام بیان شده است. و به دنبال هر جمله چند گزینه داده شده است. جهت یکسان سازی ارزش سؤالات برای هر ۲۹ سؤال پرسشنامه ۴ گزینه نوشته شد. این گزینه ها به حسب اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشد به آنها نمره داده می شود.
نمره گذاری پرسشنامه با توجه به ویژگیهای ۹ گانه که سؤالات براساس آنها تهیه شده است، انجام می گیرد. بعضی از سؤالات به صورت مثبت و بعضی دیگر به صورت منفی ارائه شده است. در سؤالات شماره ۱،۴، ۹، ۱۰، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۲۳، ۲۷، ۲۸، ۲۹ به الف ۱، به ب ۲، به جیم ۳، و دال ۴ و در سؤالات شماره ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۴، ۲۵، ۲۶، به الف ۴، به ب ۳، به جیم ۲ و دال ۱ داده می شود و دامنه تغییرات از ۲۹ تا ۱۱۶ می باشد.
نمره کل یعنی نمره ای که از مجموع سؤالات به دست می آید اگر بالا ( بالاتر از میانگین) باشد نشانگر انگیزه پیشرفت بالا و نمرات پایین (پایین تر از میانگین) بیانگر انگیزه پیشرفت پایین در فرد می باشد.
روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس(1970):
هرمنس (۱۹۷۰) برای محاسبه روایی از روایی محتوا که اساس آن را پژوهش قبلی درباره انگیزه پیشرفت تشکیل می داد، استفاده کرد و همچنین او ضریب همبستگی هر سؤال را با رفتارهای پیشرفت گرا محاسبه کرده است. ضرایب به ترتیب سؤالات پرسشنامه در دامنه ای از 0.30 تا 0.57می باشد.
هرمنس در سال ۱۹۷۰ برای محاسبه پایایی آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی از روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده کرد. ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسشنامه به میزان 0.84 بدست آمد. با استفاده از روش بازآزمایی در مطالعه اصلی پرسشنامه بعد از گذشت سه هفته مجددا به کارآموزان داده شد. ضریب پایایی بدست آمده 0.84 بدست آمد. در پژوهش حاضر روایی آزمون توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفته است.و پایایی آن در این پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ 090، بدست آمد. که قابل قبول می باشد و نشان می دهد که سوالات از نظر درونی با آزمون همبستگی معنا داری دارند.
همچنین در این تحقیق با استفاده از داده‌های به دست آمده برای کل پرسشنامه انگیزه پیشرفت میزان آلفای کرونباخ 0.883 بدست آمد. این عدد نشان دهنده سازگاری درونی مناسب می باشد زیرا بیشتر از 0.7 می‌باشد و این پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار می‌باشد.
جدول3-5- پایایی پرسشنامه انگیزش پیشرفت
پایایی پرسشنامه انگیزش پیشرفت
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد آیتم
.883
29
هنجاریابی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس در ایران
در سال۷۹-۷۸ در یک پژوهش دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه اقدام به استاندارد کردن و تهیه آزمون انگیزه پیشرفت شد که در زیر چکیده این پژوهش آمده است.
این پژوهش با هدف ساخت،اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی آزمون انگیزه پیشرفت روی گروه نمونه ای به حجم ۱۰۷۳نفر (۵۶۰دختر و ۵۱۳پسر) از دانش آموزان دبیرستانی شهرستان ساوه و حومه که با روش نمونه برداری چند مرحله ای انتخاب شده اند،اجرا شده است. ابزار پژوهش را پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس با ۲۹ سؤال به همراه ۱۱ سؤال اضافه شده توسط پژوهشگر تشکیل می دهد. ضریب اعتبار آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ پس از حذف ۸ سؤال برابر با 0.83 بدست آمد. اجرای روش تحلیل مؤلفه های اصلی در پژوهش درباره روایی پرسشنامه نشان داد که مواد پرسشنامه به گونه کلی با یک عامل همبسته است.نتیجه نشان داد که دختران در تمام پایه های تحصیلی، انگیزه پیشرفت بیشتری نسبت به پسران دارند. (نامدار،۱۳۸۲).
3-4-3- پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور(1999)
ابزار سنجش عملکرد تحصیلی دانش آموزان در این پژوهش، پرسشنامه ی سنجش عملکرد تحصیلی است. این پرسشنامه اقتباسی از پژوهش های فام و تیلور(1999) در حوزه ی عملکرد تحصیلی است که برای جامعه ی، ایران اعتباریابی شده است. (فام و تیلور، 1999به نقل از درتاج، 1383).
آزمون عملکرد تحصیلی قادر است با 48 سئوال، 5 حوزه مربوط به عملکرد تحصیلی به شرح ذیل را اندازه گیری نماید: عامل خود کارآمدی، تأثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش. به هر یک از این عامل ها نمره ای اختصاص یافته است که به ترتیب 5 و 4 و3 و 2 و 1 می باشد که در 12 سوال روش نمره دهی برعکس است و بر این اساس نمره ی کمتر از 53 نشان دهنده ی خودکارآمدی ضعیف و نمره بالاتر از 85 نشان دهنده ی خود کارآمدی قوی می باشد. نمره کمتر از 28 بیانگر تأثیرات هیجانی ضعیف و نمره ی 53 به بالا بیانگر تأثیرات هیجانی قوی می باشد. نمره ی کمتر از 11 بیانگر برنامه ریزی ضعیف و نمره ی بالاتر از 23 بیانگر برنامه ریزی قوی می
باشد. نمره ی کمتر از 6 بیانگر کنترل پیامد ضعیف و نمره ی بالاتر از 13 بیانگر فقدان کنترل پیامد قوی می باشد. نمره ی کمتر از 14 بیانگر انگیزش ضعیف و نمره ی بالاتر از 24 بیانگر انگیزش قوی می باشد. نمره ی کمتر از 120 بیانگر عملکرد تحصیلی ضعیف نمره ی بالاتر از175 بیانگر عملکرد تحصیلی قوی و نمره ی بین 174-121 بیانگر عملکرد تحصیلی متوسط می باشد.
جدول 3-6- مولفه ها و سوالات مربوط به هر مولفه در پرسشنامه عملکرد تحصیلی
مولفه
تعداد سوال
شماره سوال
خود کارآمدی
15
4 و 9 تا 12 و 28 تا 37
تأثیرات هیجانی
8
13 تا 20
برنامه ریزی
10
1 تا 3 و 5 و 41 تا 48
فقدان کنترل پیامد
5
6 – 7 – 8 – 38 – 39
انگیزش
10
21 تا 27 – 40 تا 43
مجموع
48
1 تا 48
* پایایی و روائی
درتاج(1383) در تحقیق خود برای محاسبه روایی آزمون عملکرد تحصیلی (EPT) از دو روش روایی محتوایی و روش سازه استفاد کرد که محتوا با استفاده از جدول محتوا و هدف و نظر اساتید مورد تایید قرار گرفت. به این صورت ک

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*