منابع پایان نامه ارشد درمورد اضطراب امتحان، روانشناسی، جامعه ایرانی، بهداشت روانی

طولانی بودن روال اداری برای گرفتن مجوزهای انجام آن.
4- عدم همکاری برخی از شرکت کنندگان در تکمیل پرسشنامه ها از محدودیت های پژوهش بود.
پیشنهادهای کاربردی با توجّه به نتایج تحقیق:
1- با توجه به اینکه موقعیت های امتحانی که عمدتا به صورت سنتی و در غالب آزمون های مداد و کاغذی برگزار می شوند و توام با استرس و اضطراب آور هستند پیشنهاد می گردد در مقاطع تحصیلی دانشگاهی آزمون ها به صورت مهارتی برگزار شوند.
2- به کاربستن روشهای درمانگری محدود مانند روش های تنش زدایی،در کوتاه مدت می توانند سطح اضطراب را کاهش دهند اما با توجه به اینکه اضطراب امتحان مبتنی بر عوامل زیربنایی شخصیت هستند بایستی دانشجویان را با این عوامل آشنا نمود تا با درک موقعیت،درک اولویت نیازها و کسب اعتماد به نفس لازم عملکرد تحصیلی بهبود یابد.
3- آموزش ریشه یابی علل اضطراب به دانشجویان و بهره گیری از راهبردهای مناسب برای کنترل آن بایستی از اولویت های آموزشی و پژوهشی مراکز دانشگاهی باشد.
پیشنهادات پژوهشی:
در پژوهش‌های آینده، پیشنهاد می شود:
1. این پژوهش در سایر سطوح تحصیلی نیز مورد بررسی قرار داده شود.
2. در یک تحلیل مقایسه ای و با نمونه مناسب دانشجویان دختر و پسر به لحاظ متغیر های پژوهش با یکدیگر مقایسه گردند.
3. در یک تحلیل تاثیر اضطراب امتحان بر سایر جنبه های شخصیتی دانشجویان سنجیده شود.
4. در یک تحلیل رابطه ابعاد انگیزه پیشرفت تحصیلی با اضطراب امتحان دانشجویان بررسی شود.
5. در یک تحلیل رابطه ابعاد عملکرد تحصیلی با اضطراب امتحان دانشجویان بررسی شود.

منابع داخلی:
1. بیان، زهرا(1393)، از تنیدگی تا آسیمگی(دانش افزایی در راستای اضطراب زدایی در جامعه ایرانی)، تهران، میر ماه، چاپ اول، صفحه 1 تا 70.
2. بیابانگرد ،اسماعیل (1386). روش های پیشگیری از افت تحصیلی، فروست تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان ، شماره انتشار 115، چاپ پنجم
3. برقعی، الهام السادات(1393). انواع اضطراب، قابل دستیابی در نشانی اینترنتی
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36395
4. برونو، فرانک(1373)؛ فرهنگ توصیفی روان‌شناسی، ترجمه فرزانه طاهری، تهران، طرح نو، ، چاپ اول، صفحه 42.
5. پاکدامن ساوجی، آذر، گنجی، کامران،احمدزاد، محمود(1390). تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 47، صفحه 245 تا 265.
6. پورافکاری، نصرت‌الله(1370) فرهنگ جامع روان‌شناسی – روانپزشکی، تهران، فرهنگ معاصر، چاپ اول، صفحه 93 تا 95.
7. تمنایی فر، محمدرضا، گندمی، زینب(1390). رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان، فصلنامه راهبردهای آموزش دوره ۴، شماره ۱ صفحه 15 تا 19
8. خزائلی پارسا،فاطمه(1386). تاب آوری،ظرفیت غلبه بر دشواری ها، پایداری سر سختانه وبه سازی خویشتن مرکز مشاوره ی د انشجویی.معاونت دانشجویی وفرهنگی.
9. دادستان،پریرخ(1392 ).روانشناسی مرضی، ویرایش اول، چاپ چهاردهم، انتشارات سمت. تهران
10. درتاج، فریبز، موسوی، سید حمید، رضایی، پروین(1392). بررسی میزان اضطراب امتحان و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان جدیدالوورود دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، مجله پزشکی هرمزگان، سال هفدهم، شماره چهارم، مهر و آبان از صفحه 365 تا 374
11. رزم‌آزما، هوشیار؛ فرهنگ روان‌شناسی، ص 39.
12. روزنهان، دیویدال؛ ، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران، ساوالان، 1386، آسیب‌شناسی روانی، چاپ هفتم، ص 352.  
13. سامانی، سیامک، جوکار؛ بهرام؛ صحراگرد، نرگس(1386). تاب آوری، سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی، مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران، سال 13 ، شماره 3، صفحه 290
14. ساپینگتون، اندورا؛ ، ترجمه حمیدرضا حسین‌شاهی برواتی(1379)، بهداشت روانی ، تهران، روان، چاپ اول، ص 367
15. سیف، علی اکبر (1380). روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری وآموزش)،تهران: موسسه انتشارات آگاه ویراست نو
16. شعبانی، حسن(1386) .مهارت های آموزشی: روش ها و فنون تدریس،تهران : سمت، چاپ پنجم 
17. سبحانی نژاد مهدی, عابدی احمد (1385)، بررسی رابطه‌ بین راهبردهای یادگیری خود تنظیم و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ متوسط شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی آنان در درس ریاضی نشریه پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز) :  دوره 1 , شماره 1; از صفحه 79 تا صفحه 98 .
18. سدرپوشان،نجمه – 1384- تاثیر شیوه واقعیت درمانی گروهی بر کاهش اضطراب دانش آموزان نوجوان دختر – مجله دانش و پژوهش در روان شناسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان – شماره 25 – پاییز 1384 – صص 34-21
19. سرگلزاری، محمد رضا، ثمری، علی اکبر، کی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*