دانلود پایان نامه

ی شود که دانسته های خود را هنگام امتحان به ظهور برساند. (ساراسون، 1975)
همچنین اضطراب امتحان به عنوان یک مفهوم و سازه علمی به مجموعه ای از پاسخ های ادراکی، فیزیولوژیکی و رفتاری اطلاق می شود که با نگرانی درباره پیامدهای منفی یا شکست احتمالی از امتحان یا موقعیت های ارزیابی کننده مشابه همراه است.(ارگین، 2002)

فرضیه فرعی دوم:
بین اضطراب امتحان با ابعاد انگیزه ی پیشرفت دانشجویان علمی و کاربردی رابطه معنا داری وجود دارد. به منظور آزمون این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی وجود یا عدم وجود همبستگی بین شاخص های اضطراب امتحان با انگیزش پیشرفت دانشجویان نشانگر وجود همبستگی معکوس بین دو شاخص با اطمینان 95 درصد بود. تایید رابطه معناداری بین اضطراب امتحان با ابعاد عملکرد تحصیلی نشان می دهد که اضطراب امتحان می تواند در کاهش انگیزش پیشرفت دانشجویان نقش به سزایی را ایفا نماید. لذا بین اضطراب امتحان با انگیزش پیشرفت رابطه معناداری وجود دارد.
یافته های این بخش از تحقیق با یافته های تحقیقات فریدخت یزدانی(1391)،نصری و همکاران(1391)، خدیوی و وکیلی مفاخری(1390)، رضویه و همکاران(1388)، نریمانی و همکاران(1379)، اسچافر63 و همکاران، پیک ران64 و همکاران (2011) همسو بود و با یافته های تحقیق غفاری و بلوچی(1390) در تضاد است.
در تبیین این یافته ها می توان چنین اظهار داشت که با توجه به تایید وجود رابطه منفی و معکوس شاخص اضطراب با ابعاد انگیزش پیشرفت(اعتماد به نفس، پشتکار، آینده نگری، سخت کوشی) اضطراب امتحان می تواند تمامی جنبه های منجر به پیشرفت تحصیلی فرد را به گونه ای ناتوان کننده مختل نماید به نحوی که فرد با از دست دادن انگیزه پیشرفت در ابعاد دیگر شخصیت همانند اعتماد به نفس، پشت کار، آینده نگری و سخت کوشی نیز دچار سستی خواهد شد و این نوع از اضطراب نه تنها جنبه های تحصیلی را می تواند تنزل دهد بلکه منجر به افت سطوح شخصیتی فرد نیز خواهد شد.
مولا65(2010) انگیزش پیشرفت را عالی ترین شاهراه یادگیری دانسته است. بدین معنی که هرچه انگیزه فرد برای دانستن، آموختن و تحصیل بیشتر باشد، فعالیت و رنج و زحمت بیشتری برای رسیدن به هدف نهایی متحمل خواهد شد. وقتی فرد از انگیزه پیشرفت بالایی برخوردار باشد، به تکالیف درسی به خوبی توجه می کند، تکالیف درسی را جدی می گیرد و علاوه بر آن سعی می کند اطلاعاتی بیش از آنچه در کلاس درس به او می آموزند، یاد بگیرد. همچنین برای یادگیری، مهارت های لازم و راهکارهای مناسب را می یابد. بدیهی است که موفقیت در یادگیری نیز، سبب احساس توانمندی بیشتر و افزایش علاقه به موضوع یادگیری می شود(ظهیری ناو و رجبی،1388).
انگیزش در محیط های آموزشی بیشتر به انگیزش یادگیری و فعالیت های یادگیری باز می گردد. انگیزش برای یادگیری از این نظر اهمیت دارد که در صورت فقدان آن پر جاذبه ترین و سودمند ترین آموزشها بی نتیجه و بی حاصل خواهد بود و هیچ عامل دیگری نیز نمی تواند جایگزین عامل انگیزش در یادگیری باشد.(فردانش، 1390)
از لحاظ پرورشی انگیزش هم هدف است هم وسیله. به عنوان هدف، ما از دانش آموزان و دانشجویان می خواهیم نسبت به موضوع های مختلف علمی و اجتماعی علاقه کسب کنند(دارای انگیزه باشند).از این رو تمام برنامه های درسی که برای آنها فعالیت های مربوط به جنبه های عاطفی در نظر گرفته شده است دارای هدف های انگیزشی هستند. به عنوان وسیله انگیزش به صورت آمادگی روانی یک پیش نیاز یادگیری به حساب می آید و تاثیر آن بر یادگیری کاملا آشکار است. (سیف، 1387)

فرضیه فرعی سوم:
اضطراب امتحان پیش بینی کننده ابعاد عملکرد تحصیلی دانشجویان می باشد. به منظور آزمون این فرضیه از روش آماری تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد.
دراین تحلیل حدود 36.9 درصد تغییرات متغیر ملاک تأثیرات هیجانی و حدود 6 درصد تغییرات متغیر ملاک خود کار آمدی به کمک متغیر پیش بین اضطراب تبیین گردید. و همچنین مشخص گردید متغیر اضطراب می توانند به احتمال 16% متغییر ملاک “فقدان کنترل پیامد”، به احتمال 2.9% متغییر ملاک انگیزش و به احتمال 2.3% متغییر ملاک برنامه ریزی را پیش بینی کنند. بنابراین متغیر اضطراب پیش بینی کننده قوی تری برای تاثیرات هیجانی نسبت به سایر مولفه های عملکرد تحصیلی است و همانطور که در نتایج تحلیل این تحقیق مشاهده می شود که اضطراب کمترین قدرت پیش بینی کنندگی را برای ابعاد انگیزش و برنامه ریزی دارد.
یافته های این بخش از تحقیق با یافته های تحقیقات، سعادت و همکاران (1392)، فریدخت یزدانی (1391) نصری و همکاران(1391)، خدیوی و وکیلی مفاخری(1390)،رضویه و همکاران(1388)، خسروی و بیگدلی(1387)،.(هانکوک، 2001 ) و آیسان و سایرین(2001) همسو بود. اما با یافته های تحقیق چراغیان و همکاران ( 1387) در تضاد است.
در تبیین این یافته ها می توان چنین اظهار داشت که وجود و یا عدم وجود اضطراب امتحان می تواند در عملکرد تحصیلی دانشجویان تاثیرات به سزایی بگذارد.
اضطراب یکی از عواطفی است که برای حفظ بقای جانداران لازم است. یعنی باعث می شود هوشیار و گوش به زنگ باشند تا بتوانند از خطرات محیط اجتناب کنند. بسیاری از رفتارهای خطرجویانه مثل رانندگی های پرسرعت، پرش از ارتفاع، موج سواری، پرواز با کایت ممکن است تا حدی به دلیل کم
بودن اضطراب در فرد باشد. در شرایطی که محیط زندگی امن است، مثل زندگی امروز ما که در خانه ی امنی در شهر یا روستا، زندگی می کنیم و خطرات محیطی مثل حمله جانوران تهدیدمان نمی کند، اضطراب برای حفظ عملکرد روزانه مثل بیدار شدن از خواب برای رفتن به مدرسه یا سرکار، تنظیم وقت برای قرارهای کاری، به موقع رسیدن به اتوبوس یا هواپیما، و نیز افزایش انرژی جهت انجام تکالیف، پروژه ها و … لازم است. بنابراین برای آنکه فرد رفتارهای مناسب را برای درس خواندن داشته باشد لازم است اضطراب متناسبی داشته باشد تا سر وقت از خواب بیدار شود، وقت برای انجام تکالیف بگذارد و با بی خیالی دنبال کارهای دیگر نرود و شب هم تا وقتی تکالیف را انجام نداد، نخوابد.
وقتی انسان در حد طبیعی اضطراب دارد، خون رسانی و فعالیت مناطق خاصی از مغز که با توجه، تمرکز و یادگیری ارتباط دارد بیشتر و بهتر می شود، اما وقتی اضطراب شدید و نامتناسب باشد، تأثیر بسیار بدی بر عملکرد تحصیلی او می گذارد. یعنی موقع یادگیری، توجه و تمرکز ندارد، بیقرار است، نمی تواند تکالیف را شروع کند یا به پایان برساند، توانایی او در فراخواندن مطالب از حافظه و استفاده از آن ها موقع آزمون و امتحان کاهش می یابد، شب ها نمی تواند خوب بخوابد و همین بی خوابی توجه و تمرکز او را پایین می آرد. علائم جسمی اضطراب مثل لرزش دستان، تپش قلب، نفس نفس زدن، عرق کردن، سرخ شدن یا رنگ پریدگی و….. فرد را متوجه اضطراب می کنند و علائم ذهنی اضطراب مثل دلهره، دلشوره، دستپاچگی، ناامنی، بی قراری، عدم اطمینان به خود و … را زیاد می کنند. یعنی اضطراب به سرعت دچار سیکل معیوب می شود و هر علامت، علائم دیگر را تشدید می کند.(موسوی،1393)
با توجه به تعیین اثر گذاری اضطراب امتحان بر عملکرد تحصیلی و افت شاخص های آن پژوهشگران می بایست راهکارهای مناسبی را برای شناسایی علل ایجاد آن و رفع آن به دانشجویان ارئه کنند.

مطلب مرتبط :   نقد و بررسی لپ ‌تاپ مقرون به صرفه‌ی Lenovo g770

فرضیه فرعی چهارم
اضطراب امتحان پیش بینی کننده ابعاد انگیزه ی پیشرفت دانشجویان می باشد. به منظور آزمون این فرضیه از روش آماری تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.
همانگونه که مشاهده می شود، در این تحلیل حدود 27.8 درصد تغییرات متغیر ملاک “اعتماد به نفس” به کمک متغیر پیش بین اضطراب تبیین می شود.و حدود 32.5 درصد تغییرات متغیر ملاک “پشتکار” به کمک متغیر پیش بین اضطراب تبیین می شود. همچنین متغیر پیش بین اضطراب می توانند به احتمال 28.6% متغییر ملاک “آینده نگری” و به احتمال 30.5% متغییر ملاک (سخت کوشی) را پیش بینی کنند.
یافته های این بخش از تحقیق با یافته های تحقیقات یزدانی(1391)،نصری و همکاران(1391)، خدیوی و وکیلی مفاخری(1390)، رضویه و همکاران(1388)، نریمانی و همکاران(1379)، اسچافر66 و همکاران، پیک ران67 و همکاران (2011) همسو بود و با یافته های تحقیق غفاری و بلوچی(1390) غیر همسو است.
در تبیین این یافته ها می توان چنین اظهار داشت که اضطراب امتحان به نحوی موثر تبیین کننده انگیزش پیشرفت دانشجویان است.
گرچه اضطراب امتحان امری تازه نیست، اما سابقه انجام پژوهشهای تجربی و میدانی در این باره به چند دهه اخیر باز می گردد. هیل68 اشاره دارد که بر اساس برآورد پژوهشگران، سالانه حدود ده میلیون دانش آموز در سطح دبیرستان و 15 درصد از دانشجویان دانشگاه های آمریکا اضطراب امتحان را تجربه می کنند و به نظر می رسد که آزمودنی های بزرگتر، به اضطراب بیشتری دچار هستند. (بیابانگرد، 1387)
همچنین ترس از شکست، به افراد انرژی می دهد که از آن دوری کنند زیرا نتایج شکست مثل شرم و خجالت موجب بیزاری از آن می شود. ترس از شکست نشان دهنده یک محرک برای بدست آوردن موفقیت بر مبنای اجتناب است که قویاً به منظور پیشگیری از خجالت و تحقیر شدن که بدنبال شکست بوجود می آید پیش بینی می شود (کنروی و همکاران ۲۰۰۷).
فقدان سرویس های مشاوره برای کودکان در معرض خطر: دانش آموزان در معرض خطر، خصوصاً در زمان های استرس زا از سوی معلمان و مشاوران نیاز به توجه بیشتری دارند. هنگامی که دانش آموزان در معرض ترک تحصیل هستند، مشاوران در دسترس و اطلاعات درباره راه های جایگزین می تواند موثر باشد. نرخ بالای ترک تحصیل در دانش آموزان اقلیت زبانی می تواند ناشی از فقدان توجه از سوی معلمان باشد(یوسفی وهمکاران،1388).
در زمینه مقابله با اضطراب، رویکردهای گوناگونی وجود دارد. در برخی از این رویکردها( برنامه های مشاوره ای با تاکید بر آموزش عادت هایی بهتر مطالعه)) مطرح می شوند. برخی دیگر به آموزش روش های تن آرامی توجه دارند، بعضی هم ((تقویت راهبردهای آزمون)) را معرفی می کنند. و سر انجام برخی بر همه راهکارهای فوق تاکید می ورزند. در این گونه رویکردها، توصیه می شود که هم باید عادت های خوب مطالعه مکردن را آموزش داد، هم به انش آموزان دانشجویان کمک کرد تا بتوانند آرامش خود را حفظ کنند و هم راهبردهای آزمون ها را به آنها آموخت(رضایی، 1384).
ویژگی هاى شخصیتى نیز به عنوان مجموعه سازمان یافته و واحدی متشکل از خصوصیات نسبتاً ثابت و پایدار در افراد که بر روی هم، یک فرد را از فرد یا افراد دیگر متمایز می سازد، نیز میتواند بر اضطراب تاثیر بگذارد( شاملو، 1382).
در کشور ایران نیز چنین بنظر می رسد که وحشت از گرفتن نمره ضعیف و سرزنش افراد خانواده، تمسخر همکلاسان و دوستان، ترس از ناتوانی برای ادامه تحصیل، همواره دانشجویان را مورد آزار و ا
ذیت روانی قرار می دهد (نورگاه و قره گزلی، 1381).
یکی از رویکردهای جامع، یعنی روش آزمون تلقینی به فرد یاد می دهد که واکنش های ناشی از اضطراب را در یابد، تا بتواند زمان بروز آن را تشخیص دهد و روش های گوناگونی را برای تسلط بر اضطراب فرا بگیرد. در روند این آموزش، به فرد امکان داده می شود مهارت هایی فراگرفته را در شرایط خاص تمرین کند و سپس در موقعیت های واقعی زندگی روزمره به کار ببندد.(میکن بام، 1975)

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره پردازش اطلاعات

محدودیت های تحقیق:
محدودیت های در اختیار محقق:
1- نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند، امکان تعمیم نتایج را به جامعه با محدودیت مواجه می کند.
محدودیت های خارج از کنترل محقق:
1- انگیزه پایین و کمبود آگاهی در مورد ضرورت و نتایج مثبت رواج تحقیق و پژوهش در میان دانشجویان.
2- استفاده صرف از پرسشنامه از محدودیت های عمومی اکثر پژوهش ها می باشد.
3- کمبود زمان برای انجام تحقیق و

دسته بندی : علمی

پاسخی بگذارید