منابع و ماخذ پایان نامه سبک زندگی، همبستگی پیرسون، باورهای غیرمنطقی، رگرسیون

است.
زیر مقیاس ترس از مرگ با 7 عبارت (1، 2 ،7، 18، 20، 21‌، 32)، زیر مقیاس اجتناب از مرگ دارای 5 عبارت (3، 10، 12، 19، 26)، زیر مقیاس پذیرش خنثی با 5 عبارت (6، 14، 17، 24، 30)، زیر مقیاس پذیرش گرایشی با 10 عبارت (4، 8، 13، 15، 16، 22، 25، 27، 28، 31)، و زیر مقیاس پذیرش اجتنابی با 5 عبارت (5، 9، 11، 23، 29)، این ابزار را فراهم آورده اند.

روایی و اعتبار آزمون:
نسخه تجدید نظر شده نیم رخ نگرش نسبت به مرگ با مطالعه بر روی نمونه ای متشکل از 100 نفر بزرگسال جوان (18 تا 29 سال)، 100 نفر بزرگسال میانسال (30 تا 59 سال) و 100 نفر بزرگسال سالمند (60 تا 90 سال) تهیه و هنجاریابی شده است.
ونگ و همکاران (1994) ضریب آلفای زیر مقیاس های این آزمون را بین 65/. (پذیرش خنثی) تا 97/. (پذیرش گرایشی) گزارش کرده اند. ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی را نیز بین 61/. (اجتناب از مرگ ) تا 95/. (پذیرش گرایشی) گزارش نموده اند. در ایران نیز باقریان، ایرانمنش، درگاهی و عباس زاده (1388) آلفای این پرسشنامه را در زیر مقیاس ترس از مرگ 63/. و در پذیرش مرگ 87/. گزارش کرده و ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی را در ترس از مرگ 65/. و در پذیرش و اجتناب مرگ 79/. گزارش نموده اند.

آزمون باورهای غیر منطقی جونز (IBT)257:
این آزمون توسط جونز (1968) بمنظور سنجش عقاید غیر منطقی بر اساس نظریه الیس، ساخته شده است. این پرسشنامه یکی از پر استفاده ترین ابزار اندازه گیری باورهای غیر منطقی در جهان است. اکثر پژوهش هایی که پیرامون رابطه عقاید و باورهای غیرمنطقی و واکنش های رفتاری و عاطفی در زمینه درمان عقلانی-هیجانی صورت گرفته است از این آزمون استفاده نموده اند. این آزمون از 10 زیر مقیاس و هر مقیاس از 10 سوال تشکیل می شود. که روی هم از 100 سوال تشکیل شده است و هر زیر مقیاس یک باور غیر منطقی را اندازه گیری می کند (گردی، 1382).
زیر مقیاس ها عبارتند از: نیاز به تایید دیگران (1، 11، 21، 31، 41، 51، 61، 81، 91)، مقیاس انتظار بالا از خود (2، 12، 22، 32، 42، 52، 62، 72، 82، 92)، مقیاس تمایل به سرزنش (3، 13، 23، 33، 43، 53، 63، 73، 83، 93)، مقیاس واکنش به ناکامی (4، 14، 24، 34، 44، 54، 64، 74، 84، 94)، مقیاس بی مسئولیتی عاطفی (5، 15، 25، 35، 45، 55، 65، 75،85 ، 95)، مقیاس نگرانی زیاد توام با اضطراب (6، 16، 26، 36، 46، 56، 66، 76، 86، 96)، مقیاس اجتناب از مشکلات (7، 17، 27، 37، 47، 57، 67، 77، 87، 97)، مقیاس وابستگی (8، 18، 28، 38، 48، 58، 68، 78، 88، 98)، مقیاس درماندگی نسبت به تغییر (9، 19، 29، 39، 49، 59، 69، 79، 89، 99) و مقیاس کمال گرایی (10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100).

روایی و اعتبار آزمون:
اسمیت و زوراسکی258 (1984، به نقل از سودانی، 1375) در تحقیقات متعددی مشاهده نمودند که بین آزمون باورهای غیرمنطقی جونز و آزمون آشفتگی عاطفی، همبستگی بالایی وجود دارد. در این تحقیقات آن ها رابطه آزمون باورهای غیر منطقی و آزمون آشفتگی عاطفی را یکبار 66/. و یکبار دیگر 71/. بدست آوردند. همبستگی این دو آزمون با آزمون هایی همچون، آزمون وضعیت اضطراب، آزمون وضعیت خشم، به ترتیب 70/.، 77/.، 59/.، 70/.، 55/. و 50/. بدست آمده است که همگی در سطح 99% معنادار هستند (سودانی، 1375).
این آزمون در ایران توسط تقی پور (1373، به نقل از گردی، 1382) هنجاریابی شده است. ضریب آلفای کرونباخ آن71/0 است. نمره گذاری این پرسشنامه در مقیاس چهار امتیازی لیکرت صورت می گیرد و دامنه نمره کل بین 100 تا 500 می باشد. جهت نمره گذاری به طرف غیرمنطقی بودن است یعنی اگر پاسخ فرد بیشتر غیرمنطقی باشد، نمره غیرمنطقی او زیاد می شود، ولی اگر بیشتر منطقی باشد، نمره او کم می شود. بنابراین نمره پایین نشان دهنده پایین بودن باورها و عقاید غیرمنطقی است و بالا بودن آن نشان دهنده زیاد بودن عقاید غیرمنطقی است. در پایان نمرات فرد را در سوالات گوناگون جمع نموده تا نمره کل فرد به دست آید. جمع نمرات مربوط به سوالات هر خرده مقیاس، نمره کل آن مقیاس را تشکیل می دهد و جمع نمره فرد در همه مقیاس ها، نمره کل عقاید غیر منطقی وی را نشان خواهد داد.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
در این مطالعه در بخش آمار توصیفی، داده ها با استفاده از شاخص های میانگین و انحراف معیار، خلاصه و گزارش شدند. برای تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spssنسخه 22صورت گرفت.

در این فصل یافته های توصیفی در دو بخش ارائه گردیده، در بخش اول: اطلاعات جمعیت شناختی و یافته های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش و در بخش دوم: پیش فرض های لازم در تحلیل و تحلیل استنباطی فرضیه های اصلی پژوهش گزارش گردیده است. لازم به ذکر است که داده ها در این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 تحلیل شده اند.

بخش اول: یافته های توصیفی:

جدول 1-4. ویژگی های جمعیت شناختی جامعه نمونه
ویژگی های جمعیت شناختی
زیرگروه ها
فراوانی
درصد فراوانی فراوانی
جنس
زن
139
66.19

مرد
71
33.81
تحصیلات
زیر دیپلم
19
9.05

دیپلم
101
4.81

فوق دیپلم و لیسانس
50
23.81

کارشناسی ارشد
26
12.38

دکتری
14
6.67
تعداد فرزندان
یک
81
38.57

دو
73
34.76

سه
50
23.81

چهار و بیشتر
6
2.86

متغیر های اصلی پژوهش:

نگرش به مرگ
نگرش نسبت به مرگ با استفاده از نیم رخ تجدید نظر شده نگرش نسبت به مرگ سنجیده شده است. این پرسشنامه شامل 5 مولفه (ترس از مرگ، اجتناب از
م
رگ، پذیرش خنثی، پذیرش گرایشی، پذیرش اجتنابی) می باشد. در ادامه میانگین و انحراف استاندارد نمرات پنج مولفه نگرش به مرگ در کل نمونه آمده است. همانطور که ملاحظه می‌گردد بیشترین میانگین مربوطه به مولفه پذیرش خنثی و کمترین میانگین مربوط به پذیرش اجتنابی می باشد.
جدول 2-4. میانگین و انحراف استاندارد نمرات نگرش به مرگ

میانگین
انحراف استاندارد
حداقل
حداکثر
ترس از مرگ
3.99
1.65
1.00
7.00
اجتناب از مرگ
3.81
1.69
1.00
7.00
پذیرش خنثی
5.72
0.67
3.80
6.60
پذیرش گرایشی
5.13
0.84
3.40
6.70
پذیرش اجتنابی
3.79
1.08
1.80
5.40

باورهای شناختی
باورهای غیرمنطقی با استفاده از پرسشنامه جونز سنجیده شده است. این پرسشنامه شامل یک نمره کلی می باشد. در ادامه میانگین و انحراف استاندارد نمرات باورهای غیرمنطقی در کل نمونه آمده است. نمرات کل بیشتر افراد در دامنه 290 تا 302 می باشد.
جدول 3-4. میانگین و انحراف استاندارد نمرات باورهای غیرمنطقی
مقیاس های باورهای غیرمنطقی
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل
حداکثر
نیاز به تایید دیگران
21.20
4.4
20.00
31.15
انتظار بالا از خود
36.12
2.31
22.17
29.18
تمایل به سرزنش
33.14
2.18
18.97
32.05
واکنش به ناکامی
26.05
1.75
29.27
30.02
بی مسولیتی عاطفی
27.25
3.05
19.07
27.14
نگرانی زیاد توام با اضطراب
42.19
2.27
18.03
38.00
اجتناب از مشکلات
26.43
3.95
26.75
31.83
مقیاس وابستگی
32.95
2.96
21.21
30.25
درماندگی نسبت به تغییر
38.05
3.05
22.75
34.19
کمال گرایی
20.25
2.02
20.52
29.18
نمره کل
240
3.96
291.56
299.11
سبک زندگی
سبک زندگی با استفاده از پرسشنامه نیمرخ سبک زندگی ارتقاء بخش سلامتی سنجیده شده است. در ادامه میانگین و انحراف استاندارد نمرات سبک زندگی در گروه نمونه آمده است.

جدول 4-4. میانگین و انحراف استاندارد نمرات سبک زندگی
مقیاس های سبک زندگی
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل
حداکثر
تغذیه
2.5
25.
2.34
3.19
ورزش
2.43
13.
2.13
3.61
مسئولیت پذیری در برابر سلامت
2.08
14.
2.07
3.08
مدیریت استرس
1.8
17.
1.18
3.02
رشد معنوی
2.81
20.
2.31
3.16
حمایت بین فردی
3.12
22.
2.96
3.77
نمره کل
2.56
.26
2.17
3.50

بخش دوم- یافته های استنباطی:

در این بخش به منظور پاسخگویی به سوال های مربوطه از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. تحلیل استنباطی بدون در نظر گرفتن پیش فرض های آن کاری ناتمام است. بنابراین در ادامه، ابتدا پیش فرض هایی که برای تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد نیاز است بررسی می شود.

پیش فرض های تحلیل استنباطی:
به گفته استیونس259(1996) در مطالعات علوم رفتاری برای تحلیل رگرسیون حدود 15 آزمودنی برای هر متغیر پیش بین کفایت می کند. با این حال فرمول بهتری در سال های اخیر توسط تباچنیک و فیدل260(2007) ارائه شده است که بر اساس آن می توان حجم نمونه مورد نیاز را با توجه به تعداد متغیرهای پیش بین، تعیین نمود (در این فرمول m تعداد متغیرهای پیش بین می باشد؛ در اینجا مولفه های نگرش به مرگ و باورهای غیرمنطقی متغیرهای پیش بین هستند):
N˃ 50 + 8m
50 + 8(6) = 98
با قرار دادن تعداد متغیرهای پیش بین در این مطالعه که برابر با 6 متغیر می باشد حجم نمونه مورد نیاز برابر با 98 خواهد بود. لذا همانطور که مشخص است حجم نمونه پژوهش پیش رو 210 نفر بوده و از میزان حداقل پیشنهاد شده بیشتر است.
بر اساس محاسبات صورت گرفته، داده های به دست آمده از ابزار گردآوری این پژوهش فاقد داده های پرت بوده و احتمال چند هم خطی261 بودن متغیرهای پیش بین، رد می گردد. در بررسی شاخص های کجی و کشیدگی، همه مقیاس ها از کجی و کشیدگی کمتر از ׀2׀ برخوردار بودند که بیانگر نرمال بودن مقیاس های به کار رفته می باشد. در بررسی نرمال بودن و استقلال پس ماندها که مربوط به تحلیل رگرسیون می باشد، نرمال بودن داده ها در اولین نمودار ارائه شده در زیر نمایان است. همانطور که انتظار می رود نقاط به طور قابل قبولی در روی خط قطری از انتهای سمت چپ تا بالای سمت راست قرار دارند. این بدان معنی است که انحراف زیادی از نرمال بودن صورت نگرفته است. در نمودار دوم نیز، در پس ماندها توزیع اکثریت داده ها در مرکز نمودار، در امتداد نقطه صفر متمرکز شده اند.

تحلیل سوالات پژوهش:

آیا بین نگرش منفی به مرگ و باورهای شناختی در افراد میانسال رابطه وجود دارد؟
جهت بررسی این سوال از همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج مربوط به همبستگی پیرسون در جدول 5-4 گزارش شده است.

جدول 5-4. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون بین نگرش منفی به مرگ و باورهای شناختی
متغیر ملاک
متغیر پیش بین
ضریب همبستگی پیرسون
تعداد
(N)
سطح معناداری
(P)
باورهای غیرمنطقی

نگرش منفی ترس از مرگ
0.53**
210
0.001

نگرش منفی اجتناب از مرگ
0.36**
210
0.001

یافته های جدول بالا حاکی از آن است که بین باورهای غیرمنطقی و ترس از مرگ و اجتناب از مرگ رابطه مستقیم و معنی دار (05/ (P0وجود دارد. در واقع می توان گفت هرچه ترس از مرگ و اجتناب از مرگ افزایش می یابد، باورهای شناختی به س
مت غیرمنطقی پیش می‌رود.

آیا بین نگرش منفی به مرگ و سبک زندگی در افراد میانسال رابطه وجود دارد؟
جهت بررسی این سوال از همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج مربوط به همبستگی پیرسون در جدول 6-4 گزارش شده است.

جدول 6-4. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون بین نگرش منفی به مرگ و سبک زندگی
متغیر ملاک
متغیر پیش بین
ضریب همبستگی پیرسون
تعداد
(N)
سطح معناداری
(P)
سبک زندگی
نگرش منفی ترس از مرگ
-0.24**
210
0.001

نگرش منفی اجتناب از مرگ
-0.05
210
0.44

یافته های جدول بالا حاکی از آن است که بین سبک زندگی و ترس از مرگ رابطه منفی و معنی دار (05/ (P0وجود دارد. در واقع می توان گفت هرچه ترس از مرگ افزایش می یابد نمرات سبک زندگی سالم کاهش می یابد. اما علیرغم رابطه منفی بین سبک زندگی و اجتناب از مرگ، این ارتباط معنی دار نیست.

آیا بین نگرش مثبت به مرگ و

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*