Comments: 0 Posted by: ادمین Posted on: می 7, 2019

رهبری هزینه
Widget not in any sidebars

تمرکز مجدد بر محصول بازار
تمرکز مجدد بر محصول بازار
کاهش
همچنین با ارائه یک برگ دستورالعمل برای تکمیل پرسشنامه، نحوه پرکردن پرسشنامه به اعضای جامعه آماری آموزش داده شد و به هنگام پر کردن پرسشنامه‌ها، محقق خود جهت رفع هرگونه ابهام احتمالی حضور داشته‌است. پرسشنامه بصورت کامل در ضمائم ذکر میگردد.
3-6-3-روایی و پایایی پرسشنامه خبره
3-6-3-1-روایی
روایی نشان می‌دهد ابزار سنجش آنچه را که درصدد سنجش آن است، می‌سنجد. در پرسشنامه خبره که مبتنی بر مقایسه زوجی تمامی عناصر با یکدیگر است احتمال اینکه یک متغیر درنظر گرفته نشود صفر است. بنابراین چون تمامی معیارها در این سنجش مورد توجه قرار گرفته است و طراح قادر به جهت گیری خاصی در طراحی سوالات نمی باشد بنابراین پرسشنامه‌های مبتنی بر مقایسه زوجی فی نفسه از روائی برخوردار هستند(قدسی پور،1387).
3-6-3-2-پایایی
پایائی پرسشنامه خبره نیز با محاسبه شاخص سازگاری داشت از طرفی با توجه به اینکه پرسشنامه براساس تحلیل شبکه و از نوع مقیاس ساعتی می‌باشد لذا برای بررسی پرسشنامه از شاخصی به نام شاخص ناسازگاری استفاده می‌گردد. این شاخص‌ها بیان می‌کند که اگر میزان ناسازگاری مقایسه‌ها زوجی بیشتر از 1/0 باشد بهتر است در مقایسه‌ها تجدید نظر گردد. به دلیل اینکه در پرسشنامه تمامی عوامل مدل در نظر گرفته شده و با یکدیگر مقایسه می‌گردند لذا تمام احتمالات مرتبط با در نظر نگرفتن یک متغیر از بین خواهد رفت. از طرفی چون پرسشنامه تمامی معیارها را به صورت دو به دو مقایسه و سنجش می‌کند لذا حداکثر سوالات ممکن با ساختاری مطلوب از مخاطب پرسیده می‌شود و چون تمامی معیارها در این سنجش مورد توجه قرار گرفته است و طراح قادر به جهت گیری خاصی در طراحی سوالات نمی باشد نیازی به سنجش پایایی وجود نخواهد داشت (مهرگان،1383).
3-7-روش وابزارهای تجزیه و تحلیل داده و اطلاعات
در این پژوهش برای وزندهی به ابعاد پنج گانه بقا در رکود اقتصادی و زیر بعدهای آن و همچنین ارزیابی مقایسهای بین استراتژی ها از نرمافزارهای Excel و Super Decision استفاده شده است. علت استفاده از نرم افزار سوپردسیژن این است که نرم افزار دیگری که بتواند به روش FANP رتبه بندی نماید وجود ندارد.
3-8-خلاصه فصل
در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم، روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از لحاظ هدف، توصیفی و از لحاظ روش پیمایشی است و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای می باشد. ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. دادهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ بصورت کتابخانهای و میدانی(ازطریق پرسشنامه و مصاحبه) بوده است اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، خبرگان (مدیران شرکت ها و استاتید بازرگانی استان مازندران) می باشند و ﺗﻌﺪاد 9 نفر به عنوان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‌اﻧﺪ. دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم‌اﻓﺰار اکسل و سوپردسیژن ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داد ه ها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داد ه ها
4-1- مقدمه