Comments: 0 Posted by: ادمین Posted on: می 7, 2019

1392
Widget not in any sidebars

راهبردهای احیا و عملکرد تجاری در شرایط رکود اقتصادی
بین راهبردهای سازماندهی مجدد بدهی، کاهش هزینه، کاهش دارایی عملیاتی، سرمایه گذاری در مجموعه دارایی ها، تغییر در عرضه محصول، تغییر بازار و عملکرد تجاری شرکتهای بحران زده رابطه معناداری وجود دارد. اما بین راهبرد واگذاری یا فروش مجموعه دارایی ها و عملکرد تجاری رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین تأثیر اندازه شرکت و کمک های دولت بر رابطه میان راهبردهای احیا و عملکرد تجاری مورد تأیید قرار نگرفت.
2-4-خلاصه فصل
در این فصل به تعریف رکود اقتصادی و تاریخچه آن در ایران و جهان پرداخته شده است . همچنین عواملی مانند حفظ مشتریان وفادار، مدیریت نقدینگی، افزایش سهم بازار و فروش، کاهش هزینه ها و قابلیت های قیمت گذاری که در شرایط رکود اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است را معرفی می کند. رکود بزرگ تقریبا تمام شرکت ها و صنایع در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. شواهد تجربی از رکود قبلی نشان می دهد که شرکت ها باید برمشتریان خود تمرکز کنند و در طول رکود اقتصادی تلاش های بازاریابی خود را افزایش دهند. با این حال، بررسی های اخیر و گزارش ها کاهش شدیدی در بودجه بازاریابی در صنایع را نشان می دهد.کاهش هزینه های بازاریابی یقینا حملات رقبایی را در پی خواهد داشت که این کار را نکرده اند و با ارزشترین مشتریان را از چنگ شرکت در خواهد آورد.
استراتژی که به وسیله مصرف کنندگان در زمان بحران اقتصادی به کار گرفته می شود عبارتند از خرید مقایسه ای بیشتر،به تاخیر انداختن خرید اقلام گران قیمت، تاکید بیشتر بر دوام و قابلیت محصول، تعویض کردن و گرایش به مارک های محلی و پایین تر ،توسعه دادن چرخه زندگی محصول و دیدگاه ارزش، تکیه بیشتر بر روی فایده محصول می باشد. بسیاری از شرکتهای موفق، بخشی از موفقیت خود را در زمان رکود به دست آورده اند، درست در زمانیکه رقبا با کاهش هزینه های بازاریابی خود، بخشی از بازار را از دست داده و دقیقا آن زمانی است که شرکت میتواند با سیاستهای منطقه ای خود آن بخش از بازار را در اختیار بگیرد و در زمان رونق آن را گسترش دهد. لذا در این دوران بکارگیری استراتژی های مناسبی که به خروج از رکود و بقا کمک کند برای مدیران شرکت ها حائز اهمیت می باشد. در پایان به بیان استراتژی هایی که به بقای شرکت ها در شرایط رکود اقتصادی کمک می کند می پردازد.
فصل سوّم
روش شناسی پژوهش
فصل سوّم
روش شناسی پژوهش
3-1-مقدمه
در این فصل، به توصیف روش انجام پژوهش پرداخته میشود، بدین صورت که اطلاعاتی در مورد نوع تحقیق و روش آن، چگونگی انتخاب خبرگان و گردآوری اطلاعات، روش و ابزار جمع آوری داده ارائه میگردد و در پایان نرم افزارهای مورد استفاده در پژوهش معرفی میشود.
3-2-نوع تحقیق
اوّلین موضوع در تدوین روش شناسی تحقیق، تعیین نوع تحقیق است. وقتی نوع تحقیق مشخص شود محقق در مییابد مراحل مختلف تحقیق چگونه باشد، هدف اصلی تحقیق، نتایج مورد انتظار، نوع تحلیل داده و روش انجام کار چه چیزی است. از این رو، این موضوع دارای اهمّیت فراوان است(رضوانی،1390). تحقیق حاضر که به بررسی پدیدهای مستند در محیط و شرایطی جدید در یک مقطع زمانی میپردازد بر مبنای نتیجه، توسعهای است که هدف اصلی آن استفاده از مدلها و الگوها در جهت حل مسائل و مشکلات سازمانهاست. از لحاظ هدف،کاربردی و نتیجه توصیفی و از لحاظ روش پیمایشی است.
از منظری دیگر، این پژوهش مطالعه پیمایشی است و نحوه گردآوری اطلاعات، بصورت کتابخانهای و میدانی(ازطریق پرسشنامه و مصاحبه) بوده است. نوع داده کیفی و مبتنی بر پیمایش می باشد.
3-2-1-بخش توصیفی و اکتشافی
با توجه به اینکه جامعه ما خبرگان شرکت های واقع در شهرک های صنعتی استان مازندران که دچار رکود شده اند می باشد. هدف توصیف (شناسایی و اولویت بندی) وضعیت موجود استراتژی های بازاریابی این شرکت ها در شرایط رکودی است. اما نکته حایز اهمیت در فرآیند پژوهش این است که بعضی متغیرهای مورد استفاده در مدل مذکور به صورت ذهنی،کیفی و متغیرهای کلامی بیان می‌شوند و سنجش آنها به وسیله شیوههای قطعی و با اعداد ریاضی مشکل بهنظر میرسد. محققین با استفاده تکنیک FANPدر محیط فازی این مشکل را مرتفع خواهند نمود. در واقع محققین با استفاده از مفاهیم فازی، عبارتهایِ کلامی را به صورت عبارت هایی با زبان طبیعی و محاوره‌ای برای ارزیابی استراتژیهابه کاربرده وتحلیلهای مناسبتر و دقیقتری را بر روی آنها اِعمال نمودهاند.
3-3-روش تحقیق
در پژوهش حاضر براساس جلسات بحث گروهی و تبادل نظر با اساتید، متخصصان و مصاحبه اکتشافی خبرگان جامعه آماری مورد مطالعه و ادبیات تحقیق، معیارها و زیر معیارها تعیین شده است و در نهایت بر اساس پرسشنامه مقایسات زوجی، اولویت بندی هر یک از فاکتورها بر مبنای فرآیند تحلیل شبکه ای فازی تعیین می گردد .همچنین نیز با بررسی تحقیق و مصاحبه اکتشافی با خبرگان،استراتژی های بازاریابی موثر بر بقای شرکت در شرایط رکود اقتصادی پیشنهاد شده، تا در تحقیق با استفاده از این روش اولویت بندی شوند. در پایان اولویت بندی استراتژی ها با روش فرآیند تحلیل شبکه فازی صورت می پذیرد.