منابع و ماخذ پایان نامه استراتژی تمرکز مجدد بر محصول بازار

3-3-1-تعیین مدل ارزیابی
Widget not in any sidebars

شکل 3-1-چارچوب پژوهش
ساختار مدل که بر اساس نظرات نخبگان ، مصاحبه اکتشافی با مدیر عاملان شرکت های جامعه آماری و همچنین ادبیات تحقیق(پیشینه وجدول عملیاتی سازی) مدیریت نقدینگی(پیرس و رابینسون، 1392)؛ کاهش هزینه ها، حفظ مشتریان وفادار و افزاایش سهم بازار و فروش(واکرو همکاران، 1383)؛ قابلیت قیمت گذاری(حسینی و همکارن،1390) استراتژی تمرکز مجدد بر محصول بازار و استراتژی رهبری هزینه(ایراندوست، 1392)؛ استراتژی کاهش( کیتچینگ و همکاران، 2009)تعیین شده است. هدف کلی آن بقا در شرایط رکود اقتصادی، از طریق تعیین درجه اهمّیت معیارهای موثر در انتخاب استراتژی برای بقا و اولویت بندی استراتژی ها بر آن اساس، میباشد. این مدل و عناصرش در شکل (3-1) قابل مشاهده است، که ابعاد و زیر ابعاد آن در فصل 1و 2 به طور کامل شرح داده شده است.
فرضیه پژوهش این که استراتژی های رهبری هزینه ، استراتژی تمرکز مجدد بر محصول بازار و استراتژی کاهش در شرایط رکود اقتصادی از اولویت یکسانی برخوردارند.
با توجه به مدل و روابط درونی بین عناصر موجود در آن که توسط خبرگان تعیین شد، به منظور تعیین درجه اهمّیت معیارهای موثر در انتخاب استراتژی، تکنیک ANP فازی استفاده شده و در پایان اولویت بندی استراتژی ها، با توجه به این معیارها و اوزان حاصله برای آنها انجام می شود.
3-3-2-تعریف معیارهای زبانی فازی جهت ارزیابی
معیارهای زبانی استفاده شده و اعداد فازی معادل آنها،‌ به شرح جداول(3-1) آمده است.
3-3-4-محاسبه درجه اهمّیت عناصر مدل با استفاده از روش ANP فازی
روابط خارجی بین خوشههای موجود در مدل با استفاده از روش ANP فازی، محاسبه میشود. در ANP نیز مانند AHP، مقایسات زوجی عناصر، با توجه به اهمّیت نسبی هر عنصر و با در نظر داشتن معیار کنترلی حاصل میگردد. ماتریس مقایسات زوجی در این مرحله تشکیل میشود. تعداد مقایسات زوجی صورت گرفته در هر ماتریس برابر است که برابر با سطرها یا ستونهای ماتریس مقایسه زوجی مربوطه است.که در این پژوهش m برابر با 5 می باشد پس 10 مقایسه زوجی داریم.
پس از جمع آوری نظرات خبرگان به صورت مقایسات زوجی، برای α به ازای همه i و j ها که و به منظور کنترل نتیجه مقایسات، نرخ سازگاری برای هر ماتریس، محاسبه میگردد تا سازگاری مقایسات زوجی، تخمین زده شود. در این پژوهش، از روش گاگوس و بوچر برای محاسبه سازگاری مقایسات زوجی فازی در دست، استفاده شد که شرح مفصل این روش در فصل دوّم بخش (2-2-1-1) آمده است.
پس از آنکه از سازگاری مقایسات، اطمینان حاصل شد وزنهای مربوط به اهمّیت نسبی هر ماتریس مقایسه زوجی محاسبه میشود. در واقع برای پر نمودن ستونهای مختلف موجود در سوپرماتریس، بردارهای اولویت مربوط به هر ماتریس مقایسه زوجی باید محاسبه گردد. با استفاده از ماتریسهای قضاوت زوجی، اولویتهای فازی تخمین زده میشود. لازم به ذکر است که روش لگاریتم حداقل مجذورات برای محاسبه این وزنها، مورد استفاده قرار میگیرد. این روش در سال 1983 توسط دو محقق به نامهای لارهون و پدریک برای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پیشنهاد گردید که برای محاسبه وزن از روابط زیر استفاده مینماید:
() K=1,2,……n
رابطه (3-1)
رابطه (3-1)
وزنهای حاصله از این روش، فازی بوده که با استفاده از رابطه(4-6) مرکز ثقل دیفازی میگردد. بردارهای اولویت محاسبه شده در این بخش در جای مناسب، سوپر ماتریس اوّلیه تشکیل میشود.
در نهایت پس از نرمالسازی سوپرماتریس اوّلیه که از تکنیک بردار ویژه (نرمال سازی خطی) استفاده می شود. وزن هر سطر تقسیم بر کل اوزان می شود تا نرمال شود یعنی جمع کل اوزان تمامی معیارها یک شود.
و همگرا نمودن آن با استفاده از رابطه(2-1) ، که سوپرماتریس نهایی بدست میآید و در قالب آن، اثر کلی هر عنصر بر دیگر عناصر که با آن رابطه متقابل دارد حاصل میگردد.
3-4-انتخاب خبره و گردآوری نظرات
انتخاب 5 خبره از صنعت با ویژگی پست مدیرعاملی یا مدیر بازاریابی یا مدیر فروش با تحصیلات کارشناسی ارشد و فعالیت بدون وقفه در شرکتی که طی دو سال(91-92) که رکود در کشور حاکم بوده است، توانسته از رکود جان سالم به در ببرد و انتخاب 4 استاد دانشگاه با رشته تخصصی بازاریابی می باشد. پرسشنامه حاضر توسط 9 خبره تکمیل شده است. این نظرات باید به صورت همزمان مد نظر قرار گیرند. جهت ادغام نظرات خبرگان در روش ANP از میانگین هندسی استفاده شده و فرض بر این است که نظریات اعضای گروه از اهمّیت یکسانی برخوردار است.