منابع تحقیق با موضوع پردازش اطلاعات

ماندگاری اطلاعات بر خلاف ماندگاری مرئی، بینایی و قابل دیدن نیست. در حالیکه مدت ماندگاری مرئی مربوط به شروع محرک است، ماندگاری اطلاعاتی حدود 300-150 هزارم ثانیه بعد از پایان محرک ادامه مییابد ( فیلیپس، 1974).
حافظهی کوتاه مدت بینایی: بازنماییهای بینایی برگرفته از اطلاعات ( درون داده ) حسی را ابقاء میکند. بر خلاف ظرفیت بالای ماندگاری حسی، حافظهی کوتاهمدت بینایی گنجایش محدود سه یا چهار شی را دارد که در عین حال، وابسته به راهبردی که از طریق آن رمزگردانی اطلاعات صورت میگیرد نیز می باشد البته ظرفیت آن برای مکان، متفاوت از ظرفیت آن برای ویژگیهایی نظیر رنگ و جهت است
( لاک، 1997؛ به نقل از هالینگورث و همکاران، 2005 ؛ رنسینک؛ به نقل از بروکمل، وانگ و همکاران، 2002). و دقت فضایی کمتری نسبت به ماندگاری مرئی دارد. اما بهطور قابل توجهی نیرومند تر از ماندگاری حسی است و برای مدتزمان کوتاه تری باقی میماند ( 600 هزارم ثانیه در مقابل 100 هزارم ثانیه در ماندگاری حسی) و به ویژگیهای عالیتر شیء حساس است (هالینگورث و همکاران، 2005). شواهد برای بازنماییهای مبتنی بر شی در حافظهی کوتاه مدت بینایی، از این حقیقت ناشی میشود که ظرفیت حافظهی کوتاه مدت بینایی از تعداد اشیایی که باید به خاطر سپرده شود ناشی می‌شود و نه از ویژگیهای بینایی که باید به خاطر سپرده شود ( لاک، 1997؛ به نقل از هالینگورث و همکاران، 2005). البته حافظهی کوتاهمدت بینایی، در پردازش مفهومی اطلاعات بینایی نیز نقش عمده‌ای بر عهده دارد و منجر به سبک اطلاعات از حالت بازنماییهای بینایی به صورت بازنماییهای طرحوارهای میشود. بنابراین، این ساختار از سو وظیفهی نگهداری اطلاعات بینایی را به عهده دارد و از سوی دیگر، در تجزیه و تحلیل بعدی اطلاعات بینایی، مانند بازشناسی شیء ) سهیم میباشد.
حافظهی بلندمدت بینایی، بازنمایی بصری ویژگیهای متناظر در حافظهی کوتاهمدت بینایی را حفظ می‌کند، اما این توانایی را دارد که صدها بازنمایی بصری از اشیاء را در مقیاسهای زمانی طولانیتر ذخیره کند ( تارک- براون و فان، 2013)
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بینایی، این اطلاعات وارد قشر بینایی اولیه (v1) واقع در قشر بینایی می‌شود و از آنجا برای تجزیه و تحلیلهای اختصاصیتر ( مانند رنگ، شکل، حرکت) به مناطق دیگری از قشر بینایی وارد میشود.
2-2-2- حافظهی کوتاه مدت(S.T.M)
هنگام ثبت اطلاعات حسی، یعنی هنگام تشکیل حافظهی حسی اگر به محرک توجه کنیم، میتوانیم آن را، بعد از آن که خود محرک از بین رفت، به مدت تقریباً یک دقیقه در حافظهی کوتاه مدت خود نگهداریم ( ابراهیمی مقدم، 1390). در واقع با « توجه» و « دقت کردن» اطلاعات از حافظهی حسی به حافظهی کوتاهمدت انتقال می یابد حتی در مواردی که اطلاعات معینی را برای فقط چند لحظه باید به خاطر بسپاریم باز هم سه مرحلهی حافظه شامل رمزگردانی، اندوزش و بازیابی در کارند
( احمدی، 1390).
رمزگردانی- برای رمزگردانی اطلاعات در حافظهی کوتاه مدت نخست باید توجه ما بر آن اطلاعات متمرکز شود. از آنجا که توجه امری انتخابی است تنها آنچه انتخاب شود به حافظهی کوتاه مدت راه مییابد. در واقع بخش عمده ناتوانی حافظه ناشی از کم توجهی است ( چلبیانلو، 1383)
رمزگردانی شنیداری- در جریان رمزگردانی اطلاعات به صورت رمز یا بازنمایی وارد حافظهی کوتاه مدت میشود (بوتلا، سوپالو و همکاران، 2004)
رمزگردانی دیداری- در صورت نیاز میتوانیم مواد کلامیرا به صورت بازنمایی یا رمز دیداری حفظ کنیم. آزمایشها نشان دادهاند هرچند مواد کلامی را میتوان به صورت دیداری حفظ کرد، اما این رمز دیداری به سرعت محو میشود. مثال پس از نگاه کردن به نشانی 7915 TH IRD AVENVE میتوانید به مدت یکی دو ثانیه بازنمایی دیداری از آن در ذهن داشته باشید. در این بازنمایی جزئیات دیداری حفظ می‌شود. مثلاً این که نشانی را با حروف بزرگ نوشتهاند اما بعد از چند ثانیه آنچه باقی میماند صدای آن نشانی است (یعنی رمزشنیداری آن ) و این رمز اطلاعات مربوط به شکل حروف را حفظ خواهند کرد (هال، سوپلا و همکاران، 2008)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اندوزش- ظرفیت محدود: بارزترین مشخصه حافظهی کوتاه مدت، گنجایش بسیار محدود آن میباشد که به طور متوسط برابر با هفت ( اضافه یا منهای دو ماده ) است. بعضی افراد تنها پنج ماده و عدهای تا نه ماده را میتوانند در حافظه نگهدارند این رقم فراخنای حافظه نامیده میشود ( بدلی، 2002). با توجه به این که گنجایش حافظهی کوتاه مدت محدود است، زمانیکه این گنجایش تکمیل میشود، اطلاعات قبلی باید از آن خارج گردند تا اطلاعات تازهای وارد آن شوند. به این پدیده « جانشینی اطلاعات » می‌گویند. بنابراین، عامل مهم فراموش شدن مطالب از حافظهی کوتاه مدت جانشین شدن مطالب جدید با آن مطالب است. از این رو، اگر بخواهیم مطلبی را برای مدتی در حافظه کوتاه مدت نگهداریم، باید آن را تکرار کنیم. این تکرار از ورود مطالب تازه به این حافظه جلوگیری به عمل میآورد و مانع جانشینی مطالب جدید با مطالب موجود در حافظه میشود. روشی که موجب افزایش ظرفیت حافظهی کوتاه مدت میگردد روش « تقطیع » نام دارد. تقطیع به معنای قطعه قطعه کردن اطلاعات و دسته بندی آن هاست؛ مثلاً، اگر بخواهیم این حروف را به حافظه بسپاریم به دلیل زیاد بودن آن با مشکل مواجه هستیم. به فرض، حروف « ی ، م، ا، ل، س، ا، د، ا، ز، آ، ه، ا، گ، ش، ن، آ، د» حال اگر تمام این حروف را به طور معکوس به سه قطعه دسته بندی کنیم کلمات دانشگاه آزاد اسلامی به دست می آید؛ یعنی 16 حرف را در سه قطعه قرار دادهایم، در حالی که اگر این کار را انجام نمیدادیم قادر به خواندن آن نبودیم. بنابراین، ظرفیت حافظهی کوتاه مدت را به مقدار بالا افزایش دادهایم ( هاتن، توز و همکاران، 2001)
بازیابی – در حافظهی کوتاهمدت، کم و بیش عاری از خطاست، به طوریکه اگر مطلبی در حافظه باشد، حتماً قابل دسترسی است. بدلی (2002) حداقل دو نوع حافظهی کوتاه مدت را پیشنهاد میکند؛ یکی حافظهی دیداری- فضایی (در حال حاضر معروف به حافظهی بینایی- فضایی است) که به رمز گردانی اطلاعات فضایی یا دیداری اختصاص دارد و دیگری حافظهی آوایی ( در حال حاضر به حافظه ی واجی معروف است ) که اطلاعات را به شکل واجشناختی ( مبتنی بر گفتار) نگه میدارد کنش هر دو حافظه این است که اطلاعات را آماده نگه میدارد تا این که ارگانیزم نسبت به آن واکنش ذهنی یا بدنی نشان دهد ( خداپناهی، 1382؛ اتکینسون، اسمیت و همکاران 1378). در مطالعهی مربوط به این حافظه، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که حافظهی کوتاه مدت دو انبارهی موقت دارد؛ انبارهی موقت شنیداری، که اطلاعات را برای مدتی کوتاه به شکل رمز صوتی ذخیره میکند و دیگری انبارهی موقت دیداری که اطلاعات را برای مدتی کوتاه به صورت رمز دیداری یا فضایی ذخیره میکند ( مارتینوسن، 2005)
حافظهی فعال:
حافظهی فعال یک اصطلاح جدید میباشد. دانشمندان حافظهی فعال را جانشین حافظهی کوتاه مدت کردهاند، چرا که حافظهی کوتاه مدت نمیتواند یک حافظهی منفعل باشد و دستکاری اطلاعات نیز در آن صورت میگیرد. از این رو ظرفیت حافظهی کوتاه مدت جای خود را به ظرفیت پردازش داده است حافظهی فعال یک سیستم فعال و پویایی است که برای اندوزش و دستکاری موقتی اطلاعات و به منظور انجام تکالیف شناختی پیچیدهتر نظیر یادگیری، استدلال، ادراک و تفکر کردن به کار می رود. حافظه‌ی فعال به طور فعال در ارتباط با اطلاعاتی است که می خواهند به حافظهی بلند مدت منتقل گردند. در مجموع سرحد مشخصی نمیتوان میان حافظه و افکار تعیین کرد. در هر فرایندی که نیاز به استدلال دارد ( مثل خواندن، نوشتن و محاسبات ذهنی ) حافظه ی فعال درگیر می باشد. مثل تکراری از فهرست ارقام که خوانده میشود و میبایست آنها را عکس ترتیب اولیشان ( به طور معکوس ) بازگو کرد و یا ترجمهی همزمان و یا رانندگی ( اهلیز، باهنه و همکاران، 2007). به طور کلی حافظهی فعال، یک مکانیسم پویایی است که به فرد اجازه میدهد در حالی که در فعالیتهای شناختی درگیر هستند، اطلاعات را برای مدتی کوتاه ذخیره کنند ( بدلی، 2007). بر خلاف حافظهی کوتاه مدت که معمولاً بر حسب اندوزش موقتی اطلاعات توصیف میشود، حافظهی فعال قادر است اطلاعات ذخیره شده را دستکاری کند. حافظهی فعال به یک سیستم کنترلی توجه، محدود از نظر ظرفیت، وابسته است
( کیلیکمن، تییتر و همکاران، 2007)
بر اساس مدل بدلی ( 1986) حافظهی فعال یک نظام چند بخشی است که از عنصر اجرایی مرکزی، حلقهی واج شناختی و صفحهی ثبت اطلاعات دیداری فضایی تشکیل شده است. عامل اجرایی مرکزی وظیفهی کنترل، نظارت و هماهنگی ورودی و خروجی اطلاعات را بر عهده دارد.
حلقهی واجشناختی کار نگهداری و پردازش اطلاعات کلامی و وابسته به گفتار و صفحهی ثبت اطلاعات دیداری- فضایی مسئول اندوزش و پردازش اطلاعات دیداری فضایی است. هر کدام از این عناصر ظرفیت محدودی دارند به نظر میرسد برای تکالیف به ویژه تکالیف دشوار و پیچیده ناکافی باشد
( اسنولینگ،2000).
2-2-3- حافظهی دراز مدت( L.T.M)
حافظهی بلند مدت سومین نوع تشکیل حافظه از نظر مدت است که میتواند اطلاعات را به صورت همیشگی و در تمام طول عمر حفظ کند. میتوان حافظهی بلند مدت را به انبار بزرگی تشبیه کرد که همهی اطلاعات در آنجای گرفته است: اسامی، تاریخ ها، محل و زمان وقوع رویدادها، فرمولهای ریاضی و غیره. حافظهی بلند مدت، در اثر تکرار اطلاعات موجود در حافظهی بلند مدت به وجود میآید و می‌تواند تا آخر عمر دوام پیدا کند. برخی روانشناسان معتقدند که همهی ادراکها و همهی افکار تقریباً برای همیشه در انبار حافظهی بلندمدت باقی میماند. بنابراین، وقتی نمیت
وانیم برخی اطلاعات قدیمی را به سطح آگاهی بیاوریم، به این علت است که شاخصهای مناسب یا کدهای لازم برای یادآوری را در دسترس نداریم. این اطلاعات گم شدهاند، نه این که از بین رفته باشند ( زارع، 1390).
رمزگردانی معنایی- رمزگردانی مطالب در حافظهی دراز مدت عمدتاً نه شنیداری است و نه دیداری. بلکه مبتنی بر معانی مطالبی است که باید حفظ شود. رمزگردانی معنایی حتی در حفظ مطالبی مانند واژههای مجزا و غیره وابسته به یکدیگر دخیل است. اما در مورد مطالب متشکل از جملهها بارزتر است. چند دقیقه پس از شنیدن هر جمله آنچه میتوان به یادآورد و یا بازشناسی کرد معنی آن جمله است. فرض کنید این جمله را میشنوید، نویسندهی کتاب نامه مفصلی به شورا نوشت، شواهد حاکی است که دو دقیقه بعد نمیتوانید تشخیص دهید که همین جمله یا جملهای که با آن هم معنی است را شنیدهایم ( بازیابی در حافظهی دراز مدت با خطا و اشکالاتی همراه است که گنجایش زیاد آن و اطلاعات نامحدود موجود در آن بر گذشت زمان از دلایل آن میتواند باشد ( سولسو، 1381، بدلی و همکاران، 2002).
طبقهبندی حافظه بر اساس نوع اطلاعات در حافظهی بلند مدت:
1) حافظهی اظهاری و یا آشکار: این حافظه نیاز به یادآوری آگاهانه و هوشیارانه دارد. فرایند یادگیری در حافظهی آشکار خودآگاه است. برای بازیابی آن به محرکات مختصر و سرنخ ها نیاز است

( تارک – براون، یی و همکاران، 2007؛ به نقل از احمدی، 1390). به دو زیر مجموعه تقسیم بندی میگردد:
حافظهی معنایی: دانش عمومی ما از جهان پیرامون را در بر میگیرد ( زارع، 1388) شامل دانش وی از مفاهیم، قوانین، اصول و مهارتها میشود مانند این که پایتخت ایران، تهران است. بنابراین حافظهی معنایی مفاهیمی است که در قالب گزارهها، شبکه ها و طرحواره ها ذخیره میشود (نیکدل، کرمی نوری و همکاران ، 1388)
حافظهی رویدادی: این حافظه رویدادها و تجارب سیالی (زنجیره ای ) را در بر میگیرد و به بافتار زمان و مکان وابسته است. حافظهی رویدادی همان حافظهی شخصی در فرد می باشد مثل احساسات و هیجانات مربوط به یک زمان و مکان خاص. حافظهی سرگذشتی ( اتوبیوگرافیک) نیز زیر مجموعهی این حافظه میباشد که به حافظهی یک رویداد خاص در زندگی شخصی فرد دلالت دارد. مثل: تاریخ یک رویداد مهم ملی، غذایی که دیشب میل کردهاید، نام یک همکلاسی قدیمی. در مجموعه حافظهی رویدادی عبارت است از به خاطر سپردن رویدادها به علاوه کل بافتار پیرامون آن (کوهن و کانوی،2008)
2) حافظهی روندیو یا ضمنی: این حافظه به یادآوری خودآگاه و هشیارانه متکی نیست. فرایند یادگیری در حافظهی ضمنی ناخودآگاه است. بیان گفتاری در آن درگیری نبوده و شامل مهارت های حرکتی می باشد. مثل راندن دوچرخه و یا نواختن پیانو. واکنش های هیجانی شرطی شده نیز در این دسته جای دارند ( احمدی، 1390)
برخی از تفاوتهای فرایند حافظهی کوتاهمدت و بلند مدت عبارتند از: 1- تغییراتی که در مغز به هنگام به خاطر سپاری کوتاهمدت و دراز مدت انجام میگیرد، متفاوت است. 2 – حافظهی کوتاه فعالیتی است که به سادگی به وسیله دیگر فعالیتها گسسته میشود؛ در حالیکه در حافظهی دراز مدت گسستگی به آسانی ایجاد نمیشود. 3- حافظهی کوتاهمدت گنجایش محدود دارد، در حالیکه دراز مدت واقعاً نامحدود است. 4- بازیابی و استخراج از حافظهی کوتاهمدت، فرایندی است خودکار و جهشی؛ اما مشکلات بازیابی، در حافظهی دراز مدت پدیدار میگردد. 5- بعضی از داروها و بیماریها روی حافظهی کوتاه مدت تأثیر میگذارند بی آنکه تأثیری بر حافظهی دراز مدت داشته باشند و بر عکس ( لزاک، 2005).
فرا حافظه:
وقتی اقدامشناختی، یک اقدام به یاد آوردن باشد، دانش و فعالیت شناختی مربوط به آن فراحافظه نامیده می شود. به عبارت دیگر، فعالیت شناختی که در ارتباط با یاد سپاری یک مطلب باشد نام دارد. بنابراین فراحافظه نوعی فراشناخت است که اقدامات حافظه را به عنوان هدف خود در نظر میگیرد. دو طبقه عمدهی فراحافظه از هم تمیز داده شده است:
دانش فراشناختی دربارهی حافظه
تجارب فراشناختی دربارهی حافظه
طبقه دانش فراشناختی به دانش در مورد یادسپاری اشخاص، تکالیف و راهبردها تقسیم میشود. تجارت فراشناختی دربارهی حافظه شامل داوریها یا احساسهای فرد دربارهی این است که اندوزش یا بازیابی چیزی تا چه حد مشکل و وقتگیر است ( احدی، 1387).
2-3- دیدگاه پردازش اطلاعات
همانگونه که در ابتدا عنوان شد دیدگاه پردازش اطلاعات به نحوهی رمزگردانی (تبدیل )، پیوند، اندوزش، مرور ذهنی، یادآوری و فراموشی توجه دارد.
2-3-1- مرحلهی یادگیری
در این مرحله که رمزگردانی، درونداد و ثبت نیز نامیده میشود، اطلاعات بیرونی، به صورت محرکهای شیمایی و فیزیکی، حواس را تحریک میکنند و به صورت علامت یا کد در حافظه قرار میگیرد ( گنجی، 1391). بنابراین در هر یادگیری، رمزگردانی اطلاعات ممکن است با ویژگیها و خصوصیات فیزیکی از قبیل رنگ، شکل، اندازه و … ) یا معنایی ( مقوله بندی، مفهوم، سازماندهی و …) ارتباط داشته باشند. این ویژگیها و خصوصیات از طریق مواد یادگیری و دستور العملهای ارائه شده از طرف یاد دهنده یا آزمایشگر ( پردازش از پایین به بالا ) یا از طریق خود یادگیرنده ( پردازش از بالا به پایین ) مشخص میشوند ( ویلنسون، کاپلمن و همکاران،2002 ).
یادگیری (رمزگردانی) ممکن است به صورت ارادی و هوشیارانه یا به صورت غیر ارادی و تصادفی صورت گیرد (کرمی نوری، 1391). در رمزگردانی ارادی فرد با خواست و ارائهی خویش و با هوشیاری به رمزگردانی میپردازد و میداند که اطلاعات ارائه شده را باید به حافظهی خود بسپارد تا بعداً آنها را ارزیابی کند و در رمزگردانی غیر ارادی بر تصادفی فرد هیچ آگاهی ندارد و تلاشی هم انجام نمیدهد و علیرغم نبود آگاهی و تلاش، ماده اطلاعاتی مورد نظر به رمز تبدیل شده و در حافظه میماند. امروزه عقیده بر این است که بسیاری از اطلاعات حافظه به این شیوه وارد حافظه میشود ( درودی، 1390).
2-3-2- مرحلهی ذخیره سازییا نگهداری
این دو اصطلاح به مرحلهی بعد از یادگیری و مرحلهی قبل از بازیابی اطلاق میشود. در این مرحله، اطلاعاتی که رمزگردانی شده باید با توجه به زمان، نگهداری شود که این زمان میتواند بسیار کوتاه و

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*