دانلود پایان نامه

بیرونی
و درونی بر خلاقیت
انگیزش درونی نقش مثبتی بر خلاقیت میگزارد.
ریان و دسی
2000
7
مدیریت برای چالشی جدید
رهبری مهمترین عامل برای پرورش خلاقیت وپیشرفت محیط میباشد.

لارسون
2001
2-13- چارچوب نظری تحقیق:
در این پژوهش متغیرهای اصلی شامل سلامت سازمانی و خلاقیت و نوآوری مدیران و معلمان میباشد.پارسونز برای مفهوم سازی و اندازه گیری سلامت سازمانی یک مدرسه طرح یگانه ای ارائه نموده است ،که سطح فنی ،اداری و نهادی آن هماهنگ بوده ونیازهای بیانی وابزاری را برآورده میسازد،با نیروهای خارجی به طور موفقییت آمیزی برخورد کرده و نیروی آنها را درجهت هدف اصلی سازمان هدایت میکند.
سطح فنی محصول سازمان را تولید میکند. در مدارس، کارکرد تکنیکی عبارتست از فراگرد آموزش و یادگیری که معلمان مستقیماَ در این رابطه مسئولیت دارند. این سطح شامل بعد روحیه و تأکید علمی میباشد که روحیه به احساس اطمینان،اعتماد، همدردی و دوستی که در بین معلمان وجود دارد اشاره میکند و تأکید علمی به تأکید مدرسه برای یادگیری دانش آموزان اشاره میکند.
سطح اداری میانجی تلاش های داخلی سیستم بوده ،آنها را کنترل میکند. مدیران ،کارمندان اصلی در مدارس هستند. آنها باید راهی پیدا کنند که وفاداری و اعتماد معلم را توسعه داده وی را برای تلاش برانگیخته ودر امور مدرسه هماهنگی ایجاد کنند. این سطح شامل چهار بعد نفوذ مدیر، رعایت ،ساختدهی و حمایت منابع میباشد. نفوذ مدیر به توانایی مدیر در تأثیر کردن به عمل مافوق ها اشاره میکند. رعایت نشان دهنده رفتاری از مدیر است که دوستانه ،حمایتی، باز و همکارانه است.
ساختدهی به رفتاری از مدیر اشاره دارد که وظیفه مدار و موفقیت مدار است . حمایت منابع به مؤسسه ای اشاره میکند که دارای مواد و وسایل آموزشی لازم بوده و وسایل اضافی دیگر به راحتی قابل حصول است.
سطح نهادی سازمان را با محیط پیوند میدهد. داشتن مشروعیت و حمایت اجتماعی برای مدارس اهمییت دارد . این سطح تنها شامل یک بعد یگانکی نهادی است.
یگانگی نهادی مدرسه ای را توضیح میدهد که دارای یگانگی در برنامه آموزشی خود میباشد
استین رابینز خلاقیت را به معنای توانایی ترکیب اندیشه ها و نظریات در یک روش منحصر به خود، با ایجاد پیوستگی بین آنها بیان میدارد. از نظر آمابیل ترزا خلاقیت دارای 5 مرحله میباشد که عبارتند از: 1- ارائه مسئله 2- آماده کردن 3- ایجاد ایده ها یا امکانات 4- اعتبار یابی 5- ارزیابی نتیجه
همچنین در مورد ویژگی های افراد خلاق گیلفورد سه ویژگی روانی وسیالی جریان فکر ، انعطاف پذیری نیروی فکر و اصالت اندیشه و تصمیم گیری را مستقیماَ بر خلاقیت مؤثر میداند.
آلبرشت وجه تمایز خلاقیت و نوآوری را به این صورت مطرح کرده که خلاقیت یک فعالیت ذهنی وعقلایی برای بوجود آوردن اندیشه جدید و بدیع است و نوآوری تبدیل این خلاقیت و اندیشه نو به عمل ویا نتیجه است.
مدل شماره 2-1-مدل تحلیلی سلامت سازمانی مدرسه
مفهوم مؤلفه شاخص
توانایی مدرسه در تطابق با محیط

یگانگی نهادی
سازش موفقیت آمیزبانیروهای مخرب بیرونی
درامان بودن از درخواست های نامعقول والدین

توانایی کارکردن با رؤسا به طور اثربخش
نفوذ مدیر
ستقلال در فکر و عمل
توانایی مدیردرتأثیر کردن در عمل مافوق

1-سلامت سازمانی
رعایت
متغیر ملاک رفتار دوستانه و حمایتی مدیر با معلمان
توجه به پیشنهادات معلمان
توجه به رفاه شخصی معلمان
ساختدهی

تعیین انتظارات،استانداردها و رویه های کار
رفتار وظیفه مدارو موفقیت مدار
برنامه ریزی در کارها

حمایت منابع
دسترسی به مواد و وسایل آموزشی
دسترسی به امکانات مورد نیاز معلمان
روحیه
احساس اطمینان،اعتمادو دوستی بین معلمان
شورو اشتیاق در اتمام کارها
تأکید علمی

تأکید بر یادگیری

تعیین اهداف علمی سطح بالاو قابل حصول

فصل سوم
روش پژوهش
3-1- روش تحقیق:
در تحقیق حاضر با توجه به موضوع و هدف آن از روش تحقیق (توصیفی- همبستگی) استفاده شده است. توصیفی- همبستگی از این حیث که هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و خلاقیت و نوآوری مدیران و معلمان دبیرستان های ناحیه 2 شهر کرمان می باشد. در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است که از هر یک از آن ها اطلاعات خاصی جمع آوری می شود.
در این پژوهش به منظور بررسی رابطه سلامت سازمانی و خلاقیت و نوآوری معلمان و مدیران دبیرستانی ناحیه 2 کرمان، متغیر اول یعنی سلامت سازمانی به عنوان متغیر پیش بین در نظر گرفته شده است. البته لازم به درک است که متغیر سلامت سازمانی خود شامل ابعاد (روحیه، تأکید علمی، مراعات، ساخت دهی، نفوذ مدیر، حمایت به وسیله منابع، یگانگی نهادی) می باشد و متغیر خلاقیت و نوآوری به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده است.
3-2- جامعه آماری:
جامعه آماری به مجموعه ای از اشیاء، اشخاص، مکان ها و رویدادها و اموری اطلاق می شود که دارای حداقل یک صنعت مشترک باشند. (سرمد و همکاران، 1388)
در این پژوهش هر دو پرسشنامه سلامت سازمانی و خلاقیت و نوآوری توسط مدیران و معلمان تکمیل شده اند. لذا جامعه آماری این پژوهش شامل همه مدیران و150 نفر معلمان مدارس متوسطه دخترانه ناحیه 2 شهر کرمان می باشد که تعداد آن ها براساس آمار سازمان آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 91-90 شامل 22 مدیر و 513 معلم می باشد.
3-3- حجم نمونه:
نمونه گروه کوچکتری از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب می شود (بست، ترجمه شریفی و طالقانی،1381)
اگر جامعه مورد نظر کوچک و حجم و تعداد افراد آن کم باشد، می توان آن را به طور کامل مطالعه نمود. (حافظ نیا، 1382، به نقل از لشکری، 1387)
در این پژوهش نیز به دلیل کوچک بودن جامعه آماری مدیران و قابل دسترسی بودن آنها همچنین به منظور تجزیه و تحلیل و تعمیم نتایج به جوامع بزرگتر، از روش نمونه گیری تمام شماری استفاده می شود. اما در مورد جامعه آماری معلمان، با بهره گرفتن از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران که در ذیل آمده حجم نمونه معلمان جهت گردآوری داده های مورد نیاز 150 نفر بدست آمد.
n=نمونه آماری
N= تعداد جامعه آماری
Z2= 1.962 صدک نود و پنج توزیع نرمال استاندارد
d2= خطای نسبی برآورد.
=150
3-4- روش نمونه گیری:
گردآوری داده های مورد نیاز در پژوهش هایی که با روش همبستگی انجام می شود به دو طریق امکان پذیر است.
الف- شمارش کامل افراد جامعه
ب- نمونه گیری و انتخاب نمونه معرف از جامعه
همان طور که گفته شد در این پژوهش به دلیل کوچک بودن جامعه آماری مدیران از روش نمونه گیری تمام شماری استفاده شده است.
نمونه بررسی شده از جامعه آماری معلمان نیز از روش نمونه گیری تصادفی تعیین گردید.
3-5- ابزارهای جمع آوری داده ها:
ابزارهای به کار گرفته شده در این پژوهش، دو پرسشنامه می باشد که هر دو از نوع پرسشنامه های بسته پاسخ می باشد.
پرسشنامه ای که برای گردآوری داده های مربوط به متغیر پیش بین این پژوهش به کار رفته پرسشنامه سلامت سازمانی (OHI) می باشد که شامل 44 سوال بوده و در مقیاس چهار درجه ای لیکرت شامل «همیشه، غالبا، گاهی و به ندرت» تنظیم شده و ابعاد مختلف سلامت سازمانی را از نظر پارسونر شامل: یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، رعایت، ساختدهی، حمایت منابع، روحیه و تأکید علمی می سنجد که شماره مربوط به هر کدام از این ابعاد در جدول 3-1 که در زیر آمده ذکر شده است.
جدول 3-1 تفکیک سوالات پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه
ردیف
مولفه
شماره سوالات
1
یگانگی نهادی
سوالات 7-1
2
نفوذ مدیر
سوالات 12-8
3
مراعات
سوالات 17-13
4
ساختدهی
سوالات 22-18
5
حمایت منابع
سوالات 27-23
6
روحیه
سوالات 36-28
7
تأکید علمی
سوالات 44-37
پرسشنامه خلاقیت که دارای 50 سوال است و سوالات امتیازبندی شده است و بر حسب جمع امتیازات پنج طیف خیلی خلاق، بالای متوسط، متوسط، زیر متوسط، غیر خلاق محاسبه می شود این پرسشنامه توسط رندسیپ ابداع شده است و در جمله personal-journal به چاپ رسیده است.
3- 6- روایی و پایایی ابزارهای سنجش
روایی و پایایی خصوصیاتی هستند که برای مفید و مؤثر بودن روش های جمع آوری داده ها از شرط های اساسی به شمار می روند.( قائمی،1368، به نقل از بهیادی، 1385)
3-6-1- روایی
منظور از روایی پرسشنامه مناسب بودن، با معنی بودن و مفید بودن استنباط های خاصی است که از روی نمره های پرسشنامه به عمل می آید. در حقیقت در روایی پژوهشگر در پی آن است که تعیین نماید آیا ابزار سنجش آنچه را که مدنظر است می سنجد یا خیر. یعنی پرسشنامه باید چیزی را اندازه بگیرد که برای اندازه گیری آن ساخته شده است. بر این اساس هر ابزار پژوهشی با داشتن این خصیصه همان مقولاتی را تعیین می کند که برای تعیین آن طرح ریزی شده است (بست، ترجمه شریفی و طالقانی، 1379)
بنابراین آزمون زمانی دارای روایی محتوایی است که سوالات مطرح شده در آن تمامی جنبه های مورد نظر محقق را اندازه گیری نماید.
روایی سوالات پرسشنامه های این پژوهش نیز هر کدام به طور جداگانه با بهره گرفتن از نظرات پنج نفر از افراد صاحب نظر سنجیده وبا روش سیگما شمارشی تأیید گردید. نتایج آن در جدول 3-2 که در زیر آمده نشان داده شده است. ضمناً جدول خلاصه محاسبه روایی پرسشنامه ها نیز در قسمت پیوست ضمیمه می باشد.
جدول 3-2 نتایج روایی پرسشنامه های پژوهش
پرسشنامه
روایی
پرسشنامه سلامت سازمانی
95%
پرسشنامه خلاقیت ونوآوری
84%
3-6-2- پایایی یا ثبات
پایایی یا اعتبار به معنای آن است که یک آزمون آنچه را که اندازه می گیرد و نتایج حاصل از آن دارای ثبات، پایایی، قابلیت اعتماد و قابلیت تکرار باشد و مقصود این است که اگر خصیصه مورد سنجش را تحت شرایط مشابه دوباره اندازه بگیریم نتایج حاصل مشابه وقابل اعتماد باشد (هومن، 1366، به نقل از بهیادی، 1385). بنابراین اعتبار به دقت اندازه گیری و ثبات و پایایی آن مربوط است و دومعنی دارد، اول اینکه اگر یک آزمون در زمان مختلف چندین بار اجرا شود نتایج آن در همه موارد یکسان باشد.
مفهوم دوم اعتبار به همسانی دورنی آن اشاره دارد و نشان دهنده این است که سوالات آزمون تا چه اندازه با یکدیگر همبستگی متقابل دارد. (بست، ترجمه شریفی وطالقانی، 1379)
اعتبار و پایایی پرسشنامه های مربوط به این پژوهش نیز به وسیله روش آلفای کرونباخ سنجیده و تأیید گردید. نتایج آن در جدول 3-3 که در زیر آمده نشان داده شده است. ضمناً جدول خلاصه محاسبه پایایی پرسشنامه ها نیز در قسمت پیوست ضمیمه می باشد.
جدول 3-3- نتایج پایایی پرسشنامه های پژوهش
پرسشنامه
روایی
پرسشنامه سلامت سازمانی
90%
پرسشنامه خلاقیت ونوآوری
87%
3-7- شیوه های جمع آوری اطلاعات:
برای گردآوری داده های مورد نیاز این تحقیق از دو پرسشنامه بسته پاسخ که قبلاً به آن اشاره شد استفاده گردید. جهت انجام این کار پس از اخذ مجوز از بخش حراست سازمان آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرکرمان به مدارس متوسطه و دخترانه ناحیه 2 مراجعه کرده و پرسشنامه ها توسط مدیران و معلمان تکمیل شد.
جهت گردآوری داده ها تلاش شد که تا حد امکان بیشتر پرسشنامه ها در حضور محقق و با توضیحات لازم تکمیل و سپس جمع آوری شوند.
3-8- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها
بدون شک یکی از مهمترین مراحل انجام تحقیق تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده است. زیرا به کارگیری روش های صحیح آماری امکان ارائه نتایج صحیح را میسر می سازد (دلاور، 1383)
تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته و به منظور تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است.
الف) آمار توصیفی
جهت تحلیل داده ها در سطح توصیفی از روش های زیر استفاده شده است:
استفاده از جدول توزیع فراوانی
استفاده از نمودارها
استفاده از شاخص های مرکزی مانند میانگین
استفاده از شاخص های پراکندگی مانند واریانس و انحراف معیار
ب) آمار استنباطی
جهت تکمیل داده ها در سطح استنباطی از روش های زیر استفاده شده است:
ضریب همبستگی پیرسون
آزمون همبستگی اسپیرمن
رگرسیون
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1- مقدمه
برای اجرای یک طرح پژوهشی به روش علمی، محقق با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، اطلاعات و شواهد کافی برای اندازهگیری و ارزیابی فراهم میآورد و با بهره گرفتن از روش های معین، داده های گردآوری شده را تلخیص، تنظیم و طبقه بندی میکند و به صورت جداول و نمودارهای آماری نمایش میدهد. به بیان دیگر، اطلاعات جمعآوری شده به منظور استنتاج صحیح آماری و توجیه و تفسیر دقیق، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
با توجه به اینکه صرف حدس وگمان، ایجاد یقین نمیکند لذا بایستی با بهره گرفتن از روش های آماری و استدلال قیاسی به طریقی صحیح حدس و گمان بخردانه را تأیید و یا تکذیب نمود. در فصل سوم روش های جمعآوری داده ها و نحوه پردازش آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه ها فراهم گردید. در این فصل به تجزیه و تحلیل حاصل از اطلاعات پرداخته میشود و اثر پنج متغیر مستقل موردنظر بر متغیر وابسته تشریح میگردد.
داده ها با بهره گرفتن از دو پرسشنامه سلامت سازمانی مشتمل بر 44 سوال (9 سوال مربوط به تاکید علمی و 10 سوال مربوط به روحیه و 5 سوال مربوط به حمایت منابع و 5 سوال مربوط به ساختدهی و 6 سوال مربوط به ملاحظه گری و 5 سوال مربوط به نفوذ مدیر و 4 سوال مربوط به یگانگی نهادی) که در بین مدیران دبیرستان های دخترانه ناحیه 2 شهرستان کرمان در سال تحصیلی 91-90 توزیع و جمع آوری شد، و پرسشنامه خلاقیت و نوآوری مشتمل بر 50 سوال می باشد و در بین معلمان دبیرستان های دخترانه ناحیه 2 شهرستان کرمان در سال تحصیلی 91-90 توزیع و جمع آوری شد.
در تجزیه و تحلیل داده‌ها، ابتدا با بهره گرفتن از جدول‌های فراوانی و نمودارهای میله‌ای، توصیفی از ویژگی‌های فردی ( سن، سابقه خدمت، میزان تحصیلات، و وضعیت تاهل) مدیران و معلمان ارائه شده است. و سپس با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ میزان پایایی برای اثبات اعتبار پرسشنامه اندازه گیری شده است. و همچنین از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه بین متغیرهای پژوهش(برای پذیرش و یا رد فرضیه‌های تحقیق) استفاده شده است و در انتها برای ارائه دادن یک رابطه خطی بین متغیرهای مورد بررسی از رگرسیون خطی استفاده شده است.
4-2- ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری
در این بخش به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری پرداخته می شود. در ابتدا مشخصات عمومی پاسخگویان و در ادامه نظر پاسخگویان در ارتباط با هر یک از ابعاد و جوانب بررسی خواهد شد.
4-2-1- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن
بر اساس یافته‌های جدول (4-1) ملاحظه می‌گردد که از مجموع 22 مدیر پاسخگو، بیشترین تعداد پاسخگویان با فراوانی 13 نفر (1/59 درصد) 40 سال و بیشتر از 40 سال، 3 نفر پاسخگویان (6/13 درصد) 30 سال تا 34 سال، 6 نفر پاسخگویان (3/27 درصد) دارای 35 سال تا 39 سال سن هستند و همچنین نمودار میله‌ای درصد فراوانیها نیز در نمودار 4-1 آمده است.
بر اساس یافته‌های جدول (4-1) ملاحظه می‌گردد که از مجموع 150 معلم پاسخگو، بیشترین تعداد پاسخگویان با فراوانی 82 نفر (6/54 درصد) 40 سال و بیشتر از 40 سال، 15 نفر پاسخگویان (0/10 درصد) زیر 30 سال، 13 نفر پاسخگویان (7/8 درصد) 30 سال تا 34 سال و 40 نفر پاسخگویان (7/26 درصد) دارای 35 سال تا 39 سال سن هستند و همچنین نمودار میله‌ای درصد فراوانیها نیز در نمودار 4-2 آمده است.
جدول4-1 : فراوانی و درصد آزمودنیها بر حسب سن
معلمان
مدیران
شاخص آماری

مطلب مرتبط :   فعالیت های فوق برنامه

درصد
فراوانی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید