منابع تحقیق با موضوع سلامت سازمانی-فروش پایان نامه

متغیر های مستقل شامل سلامت سازمانی،جو سازمان،سن ، جنس ، سالهای خدمت،تجربه معلم ،سطح آموزشی،هزینه سرانه مدرسه ، سطح حقوق معلمان، موقعیت اجتماعی و اقتصادی و اندازه مدرسه به این نتیجه رسید که فقط جو سازمان و سلامت سازمانی در رضایت شغلی معلمان مؤثر میباشند.
2-پاتل (1996) تحقیقی به منظور بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارمندان صنعتی انجام داده است . نتایج تحقیق او یک ارتباط مثبت و معنی دار بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی آشکار کرد. به علاوه 50 نفر از کارکنان ماهر که از نظر سلامت سازمانی، سازمانشان را وضعیت مظلوب دانستند دارای تعهد بیشتری به سازمانشان نسبت به کارگران یا کارکنان عادی بودند .

3-رابطه بین شایستگی های رهبری مدیران برنامه های بخش درمان شغلی وسلامت سازمانی حوزه هایشان عنوان پژوهشی است که دادک (1997) انجام داده است. در این تحقیق 65 مدیر از مدیران برنامه های بخش درمان شغلی و 180 عضو از دانشکده درمان شغلی فرمهای ارزیابی سلامت سازمانی خود را تکمیل کردند. به علاوه اعضای دانشکده مشاهداتشان را از رهبری مدیران برنامه هایشان از طریق پرسشنامه رفتار رهبری بررسی کرده اند. نتایج این تحقیق نشان داد که بین شایستگی های رهبری و سلامت سازمانی ارتباط قوی وجود دارد.
4- راسفرم (1999 )طی تحقیقاتی تحت عنوان (مطالعه و بررسی رابطه بین عوامل مدیریت مشارکتی و سلامت سازمانی ) به این نتیجه دست یافت که مدارسی که دارای ساختار مساعد برای تصمیم گیری مشارکتی میباشند از مدارسی که دارای چنین ساختاری نیستند جو سالم تری را ارائه میدهند.(جاهد،1384 )
5- لایدن و کینگل (2000) باتوجه به یافته های تحقیق آماری که در مورد ارزیابی سلامت سازمانی دانشگاه و آموزش عالی انجام داده اند. برای سلامت سازمانی در قرن حاضر 11 مؤلفه ارائه کرده اند:اول:ارتباط بعد دوم :مشارکت و در گیر بودن در سازمان ،بعد سوم :وفاداری و تعهد، بعد چهارم :اعتبار یا شهرت مؤسسه ،بعد پنجم:روحیه ،بعد ششم :اخلاقیات ،بعد هفتم :شناسایی یا بازشناسی عملکرد،بعد هشتم :مسیر هدف ، بعد نهم :رهبری ، بعد دهم :بهبود یا توسعه کارایی کارکنان ،بعد یازدهم :کاربرد منابع .
6- بنیس و شاین (2002) در تحقیقی تحت عنوان رابطه سلامت سازمانی و اثر بخشی یک سیستم، سازمانها را به عنوان ساختمانهای سازش پذیر ، حلال مشکلات و دارای انگیزه مورد توجه قرار دادند. به عقیده او اشتباهات مربوط به اثر بخشی باید براساس فعل و انفعالاتی صورت گیردکه سازمان با اتخاذ آنها مشکلات را بررسی و حل میکند نه از اندازه گیری های جامع و استاتیک بازار کار ،پس سلامت سازمانی به عنوان معیاری برای تعیین اثربخشی سازمانی نیز بکار میرود. هر سازمانی برای اینکه اثربخش باشد قبل از هرچیز باید بتواند در موارد بحرانی ضمن انطباق و سازش با محیط متغیر ، و مقابله با هر مشکلی بهترین منابع خود را بکار گرفته و با نیرو های تهدید کننده خارجی به طور موفقیت آمیزی برخورد کرده و نیروی آنها را در جهت هدف اصلی سازمان هدایت کند و همواره با حفظ توانایی های بقا خود ،آن را رشد و توسعه دهد و به تعبیری دیگر از سلامت سازمانی برخوردار باشد.
7- کابوت درایو در سال 2004با ارائه یک تحقیق در دانشگاه میشیگان سلامت سازمانی را تحت عنوان برنامه کامل و جامع سه گانه سلامت سازمانی مورد بررسی قرار داد. اصول اساسی استقرار سلامت سازمانی عبارت است از:1- احترام گذاشتن 2- عدالت اجتماعی 3- توجه به کارکنان عادی و کم درآمد.
8- ماولین (2004) تحقیقی با عنوان رابطه بین درک مدیران مدارس ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان ایالت نیویورک ازاستراتژی های ارتباطی و ادراک آنها از سلامت سازمانی مدارس انجام دادو به این نتایج رسید:
الف-مدیران مدارس ابتدایی در رابطه با ادراکات مربوط به سلامت سازمانی همبستگی بالایی را نشان دادند.
ب- مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه در رابطه با ادراکات سازمان نمرات بالایی گزارش دادند.
ج –اثرات کلی و نوع مدرسه ، تعداد کارکنان و تعداد دانش آموزان مقدار قابل توجهی از واریانس ادراک سلامت سازمانی را توضیح دادند.
د- اثرات تداخلی دو جانبه در رابطه با جنسیت و سن مدیران مدارس پیرامون سلامت سازمانی وجود داشت. (ماولین،2004 )
9-شیکدار در سال (2005) تحقیقی را انجام داد و به این نتیجه رسید که ایمنی و سلامتی در کار ،بهره وری کارکنان را بالاتر میبرد. همچنین او به این نتیجه رسید که نبود آموزش، ارتباطات،عدالت و منابع بر بهره وری تأثیر منفی دارد.
2-12-3- تحقیقات داخلی انجام شده پیرامون خلاقیت
1-خدایاری (1376) در بررسی رابطه بین خلاقیت مدیران آموزشی و توانایی آنان در حل برخی از مشکلات در دبیرستان های دخترانه شهر تهران ز دیدگاه دبیران به نتایجی دست یافته است در این نتایج تحقیق نشان داد که بین خلاقیت مدیران و توانایی آنان در حل برخی از مسائل کلاس درس ربطه متقابل و معنی داری وجود دارد هر چه میانگین خلاقیت مدیران بیشتر می باشد و براساس یافته ها میتوان گفت مدیرانی که از ذهنیت خلاق برخوردارند دارای بصیرت , عمق و وسعت نظر و انعطاف می باشند و در برخورد با مسائل شتابزده عمل نمی کنند و برای مسائل راه های متعددد در نظر می گیرند .
2-عباسی(1379)در تحقیق خود به بررسی عوامل مؤثر بر خلاقیت مدیران پرداخته است این تحقیق با اهداف شناخت عوامل مؤثر بر بالندگی هرچه بیشتر توانایی ذهنی ونیز بالا بردن میزان نوآوری به منظور بهبود کیفیت تصمیم گیری از طریق تأکید مستمر بر ارتقای سطح تفکر خلاق در میان مدیران آموزش و پرورش انجام گرفت نتیجه بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که در گروه مورد پژوهش سن ،میزان تحصیلات ،جنس و شیوه تصمیم گیری مشارکتی بر خلاقیت مدیران مؤثر بوده وسابقه مدیریت در رشته تحصیلی بر خلاقیت تأثیر نداشته است.
3- صمدانی(1385)تحقیقی با عنوان “بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیت با خلاقیت در مدیران ناحیه 1 آموزش و پرورش کرمان انجام داده است .یافته ها حاکی از آن است که بین ویژگی های شخصیتی و خلاقیت رابطه معنی داری وجود ندارد.
4- جوکار،منیر و البرزی(1388)در مطالعه خود دریافته اند که از میان سبک های تنظیمی انگیزش (بیرونی، درون فکنی،همانند سازی و درونی ) سبک تنظیمی درون فکنی که حاکی از انگی
زش بیرونی است پیش بینی کننده منفی و معنا دار خلاقیت است و سبک تنظیمی همانند سازی که در ابتدای پیوستار انگیزش درونی قرار دارد ،پیش بینی کننده ،مثبت و معنا دار خلاقیت میباشد.
5- صباغیان (1388) در تحقیقی به بررسی رابطه بین خلاقیت و ویژگی های دموگرافیک معلمان مدارس ابتدایی شهر سمنان پرداخته است. نتایج تحقیق نشان میدهد، که خلاقیت معلمان مدارس ابتدایی شهر سمنان در سطح پایین قرار دارد . جنسیت با خلاقیدات رابطه معنی داری ندارد. ولی خلاقیت با سن،وضعیت تأهل ،سابقه کار و میزان تحصیلات معلمان رابطه معنی داری دارد.
6-مرتضوی(1389) در تحقیقی به بررسی رابطه بین هوش هیجانی ،خود باوری ،اضطراب با خلاقیت معلمان مدارس مقطع متوسطه شهر کرمان در سال تحصیلی 89-88 پرداخته است ویافته ها حاکی از آن است که بین هوش هیجانی ،خودباوری و اضطراب پایین با خلاقیت معلمان رابطه معنی داری وجود دارد. و بین اضطراب بالا و خلاقیت رابطه ای معنی داری وجود ندارد. همچنین مشخص شد که میزان هوش هیجانی ،خود باوری و خلاقیت در معلمان بالاست. ومیزان اضطراب این معلمان در سطح متوسط میباشد.
2-12-4- تحقیقات خارجی انجام شده پیرامون خلاقیت
1-تحقیقات مک کینون و بارون در دانشگاه برکلی نشان داد که افراد فوق العاده خلاق بیش از همتایان کمتر خلاق در وفق دادن خود با تضاد های درونی شان موفق بوده اند .آنان در آن واحد دارای ویژگی های مذکر و مؤنث،مستقل و دارای خودکاری بیشتر و نیز پذیراتر وبارزتر نسبت به ایده های دیگران ،همرنگ جماعت تر و خود رأی تر هستند.
2- شلدون(1995) در پژوهشی با عنوان “خلاقیت و خود تصمیم گیری در خلاقیت “نشان داد که دانش آموزانی که در مقیاس خلاقیت نمره های بالایی بدست می آورند ،دارای خود تصمیم گیری بیشتری میباشند و جهت گیری انگیزشی درونی دارند. وی همچنین دریافت که آزمودنی های خلاق والدین خود را بیشتر مؤید استقلال میدانند. از دیدگاه وی خود استقلالی ویژگی اساسی در افراد خلاق است .
3-کیم و میکائیل)1995 ) در پژوهشی به بررسی رابطه میان خلاقیت ،عملکرد تحصیلی و جنسیت پرداخته اند . این پژوهش بر روی تعدادی از دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی انجام گرفت، نتایج نشان داد که پسران نسبت به دختران خلاق تر میباشند.
4- خلیفا و همکاران (1996) به بررسی تفاوت های جنسی مردان و زنان بر میزان خلاقیت پرداخته اند ،نتایج نشان داد بین زنان و مردان در مورد میزان خلاقیت تفاوت معنی داری وجود دارد به طوریکه مردان نمره بیشتری نسبت به زنان کسب کردند.
5- پژوهشی توسط فورد(1998 )در رابطه با دیدگاه مدیران درباره عوامل مهم خلاقیت در سازمان های آموزشی آمریکا انجام شده است. نتیجه پژوهش نشان دادکه بین مدرک تحصیلی مدیران و خلاقیت آنها رابطه وجود دارد. یعنی هرچه مدرک تحصیلی مدیران بالاتر میرفت، خلاقیت آنها بیشتر میشود. این ارتباط مستقیم را ناشی از آموزش های پرورش خلاقیت در کنار تحصیلات میدانند.(مرسلی ،1384 )
6- ریان و دسی(2000 )در تحقیقی به بررسی نقش انگیزش بیرونی و درونی بر خلاقیت پرداخته اند نتایج نشان داد که انگیزش درونی نقش مثبتی بر خلاقیت میگزاردولی انگیزش بیرونی نقش مخربی بر خلاقیت دارد.
7- چارلز لارسون(2001) در پژوهشی تحت عنوان مدیریت برای چالش جدید (تغییر برای تغییر) نقش رهبران در بروز خلاقیت را ،رهبری در تکنولوژی تغییر و ایجاد آن میداند. وی رهبری را مهمترین عامل برای پرورش خلاقیت و پیشرفت محیط میداند. همچنین عامل انگیزش جهت پیشرفت و ایجاد توسعه اساسی، مطرح شده است . وی مدیریت را به تفکر دقیقو در نظر گرفتن ضرورت خلاقیت رهنمون مینماید تا راه برای توسعه خلاق ایجاد نماید. (لارسون،2001 )

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول شماره 2-2-خلاصه تحقیقات داخلی انجام شده پیرامون سلامت سازمانی
ردیف
موضوع
نتایج
محققین
تاریخ ارائه پژوهش
1
رابطه بین سلامت سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه مشکین شهر
میان سلامت سازمانی وابعاد عملکرد مدیران رابطه مثبت وجود دارد.
اسکندری
1378
2
بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و روحیه دبیران
میان سلامت سازمانی و روحیه دبیران همبستگی بالایی وجود دارد.
طاهری
1381
3
مطالعه و مقایسه سلامت سازمانی مدارس متوسطه دخترانه و پسرانه شهر سنندج
بین سلامت سازمانی دبیرستان های دخترانه و پسرانه تفاوت معنا دار وجود دارد.مدارس دخترانه ازسلامت بالاتری برخوردارند.
قدسی
1385
4
بررسی مقایسه سلامت سازمانی مدارسی که مدیران آن ها دارای کانون کنترل بیرونی هستند و مدارسی که مدیران آن ها دارای کانون کنترل درونی هستند
بین این دو دسته در سطوح مختلف تفاوت معنا دار وجود دارد و سلامت سازمانی درونیها بیشتر است.
عزیزی مقدم
1385
5
بررسی رابطه مهارت های مدیران با سلامت سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد
میان این دو متغیر رابطه معنی دار وجود دارد.
آهنچیان – حیدری
1384
6
بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان
بین این دو متغیر رابطه معنی دار وجود دارد.
ذوالفقار نسب
1384
7
بررسی رابطه سلامت سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دبیرستان های پسرانه اردبیل
بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی همبستگی مثبت وجود دارد.
زاهد بابلان و همکاران
1387
8
بررسی رابطه جو سازمانی و سلامت سازمانی

بین انواع جو سازمانی و سلامت سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد.
محمودی
1388
9
بررسی رابطه بین سلامت سازمان و فرسودگی شغلی در بین معلمان دبستان های ناحیه 2 شهر کرمان
بین این دو متغیر رابطه معنی دار وجود دارد.
سینایی
1390
10
بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و سلامت سازمانی مدارس متوسطه دخترانه شهر کرمان
بین این دو متغیر رابطه معنی دار وجود دارد.
محمدی
1390
جدول شماره 2-3 – خلاصه تحقیقات خارجی انجام شده پیرامون سلامت سازمانی
ردیف
موضوع
نتایج
محققین
دوره ارائه پژوهش
1
دوره مشترک سلامت سازمانی وجو
سازمان در توصیف رضایت شغلی معلمان
فقط جو سازمان و سلامت سازمانی دررضایت شغلی معلمان مؤثر میباشد.
اسکات
1995
2
بررسی رابطه بین سلامت سازمانی
و تعهد سازمانی در بین کارمندان صنعتی
بین این دو متغیر رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد.
پاتل
1996
3
رابطه بین شایستگی های رهبری مدیران
برنامه های بخشی درمان شغلی و سلامت سازمانی
بین شایستگی های رهبری وسلامت سازمانی ارتباط قوی وجود دارد.
دارک
1997
4
مطالعه و بررسی رابطه بین عوامل
مدیریت مشارکتی و سلامت سازمانی
مدارسی که دارای ساختار مدیریت مشارکتی میباشندجو سالم تری دارند.
راسفرم
1999
5
ارزیابی سلامت سازمانی دانشگاه
و آموزش عالی
11 مؤلفه برای سلامت سازمانی ارائه شد.
لایدن و کینگل
2000
6
رابطه سلامت سازمانی و اثر بخش یک سیستم
سلامت سازمانی به عنوان معیاری برای اثربخشی سازمانی نیز بکار میرود.
بنیس و شاین
2002
7
بررسی سلامت سازمانی تحت عنوان
برنامه کامل و جامع سه گانه سلامت سازمانی
اصول اساسی استقرار سلامت سازمانی ارائه شد.
درایو
2004
8
رابطه بین درک مدیران مدارس
ابتدایی ، راهنمایی دبیرستان ایالت
نیویورک از استراتژی های ارتباطی
و ادراک آن ها از سلامت سازمانی مدارس
بین درک مدیران مدارس مقاطع مختلف و ادراکات مربوط به سلامت سازمانی همبستگی بالایی وجود دارد.
ماولین
2004
9
بررسی رابطه بین و سلامتی در کار
با بهره وری کارکنان
ایمنی و سلامت درکار، بهره وری کارکنان را بالا میبرد .
شیکدار
2005
ردیف
موضوع
نتایج
محققین
دوره ارائه پژوهش
1
بررسی عوامل مؤثر بر خلاقیت مدیران
سن ،میزان تحصیلات،جنس و..بر خلاقیت مدیران مؤثر است.
عباسی
1379
2
بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی
با خلاقیت در مدیران ناحیه 1 شهر کرمان
بین ویژگی های شخصیتی با خلاقیت رابطه معنی دار وجود دارد.
صمدانی
1385
3
بررسی تأثیر سبک های تنظیمی انگیزش بر خلاقیت
سبک تنظیمی همانند سازی که در ابتدای پیوستار انگیزش درونی قرار دارد،پیش بینی کننده مثبت و معنا دار خلاقیت میباشد.
جوکار ، منیر ،البرزی
1388
4
بررسی رابطه بین خلاقیت و ویژگی های
دموگرافیک معلمان مدارس ابتدایی شهر سمنان
خلاقیت با سن ،وضعیت تأهل ،سابقه کارومیزان تحصیلات رابطه معنی داری وجود دارد.
صباغیان
1388
5
بررسی رابطه بین هوش هیجانی ، خود باوری، اضطراب با خلاقیت معلمان مدارس متوسطه شهر کرمان
بین هوش هیجانی وخودباوری و اضطراب پایین با خلاقیت رابطه و جود دارد.
مرتضوی
1389
6
بررسی رابطه بین خلاقیت مدیران آموزشی وتوانایی آنان در حل برخی از مشکلات دبیرستان های دخترانه تهران
بین خلاقیت مدیران و توانایی آطهنان در حل برخی از مسائل رابطه متقابل وجود دارد.
خدایاری
1376
جدول شماره 2-4 – خلاصه تحقیقات داخلی انجام شده پیرامون خلاقیت و نوآوری

جدول شماره 2-5 – خلاصه تحقیقات خارجی انجام شده محققین پیرامون خلاقیت
ردیف
موضوع
نتایج
محققین
دوره ارائه پژوهش
1
بررسی ویژگی های افراد فوق العاده
خلاق نسبت به همتایان کمتر خلاق خود
افراد فو ق العاده خلاق بیش از همتایان کمتر خلاق خوددر وفق دادن خود با تضاد های درونی شان موفق بودند.
مک کینون و بارون

2
خلاقیت و خود تصمیم گیری در خلاقیت
دانش اموزانی که خلاقیت بیشتری دارند دارای خود تصمیم گیری بیشتری میباشند.
شلدرن
1995
3
بررسی رابطه میان خلاقیت ، عملکرد
تحصیلی و جنسیت
پسران نسبت به دختران خلاق تر میباشند.
کیم و میکائیل
1995
4
بررسی تفاوت های جنسی مردان
و زنان بر میزان خلاقیت
مردان نسبت به زنان نمره بیشتری کسب کردند.
خلیفا و همکاران
1996
5
دیدگاه مدیران درباره عوامل
خلاقیت در سازمان های آموزشی آمریکا
بین مدرک تحصیلی مدیران و خلاقیت آنها رابطه وجود دارد.
فورد
1998
6
بررسی نقش انگیزش

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*