منابع تحقیق با موضوع سلامت سازمانی-خرید پایان نامه کامل

د آن ها از اندیشه های خلاق و برای اصلاح ساختار وعملکردشان بهره گرفته اند واز این رو می توانند برای ما سرمشق والگو باشند . بنابراین اهمیت موضوع را می توان تحت دو عنوان کلی بیان نمود:
امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تغییر و تحصل فرایند محیط دشواری های بسیاری بر سرراه سازمانها جهت رسیدن به هدف قرار دارد لذا سازمان ها جهت تداوم حیات بایستی پویا وافراد سازمانی افراد خلاق و نوآور باشند تا بتوانند سازمان را با این تحولات تطبیق وجوابگویی نیازهای جامعه باشند چرا که فلسفه وجودی سازمان برآورده نمودن نیازهای جامعه می باشد، در نتیجه خلاقیت ونوآوری برای بقا هر سازمانی لازم است ودر طی زمان سازمان های غیر خلاق از صحنه محو می شوند .
2- سازمان های موفق و کامیاب امروزه سازمان های دانش آفرین و یادگیرنده هستند که لازمه این امر ایجاد خلاقیت و نوآوری سازمانی است تا بتوانند از طریق آن متناسب با تحولات محیط جوابگوی نیازهای جامعه بود. (الهی، 1378)
لذا با توجه به اهمیت سلامت سازمانی وتاثیری که در فراهم آوردن زمینه خلاقیت و نوآوری مدیر با توجه به رویکرد فزاینده خلاقیت دارد واینکه در نهایت به پیشرفت مدرسه کمک می کند ضرورت دارد که سازمان های آموزشی از سلامت سازمانی که منتهی به خلاقیت می شود برخوردارشوند .
1-3- اهداف تحقیق
1-3-1 – هدف کلی: بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با خلاقیت و نوآوری مدیران و معلمان مدارس متوسطه دخترانه ناحیه 2 شهر کرمان در سال تحصیلی 91-90
1-3-2- اهداف جزیی:
1- بررسی رابطه بین سلامت سازمانی دربعد ساختدهی با خلاقیت ونو آوری در جامعه آماری
2- بررسی رابطه بین سلامت سازمانی دربعد ملاحظه گری با خلاقیت ونوآوری درجامعه آماری
3- بررسی رابطه بین سلامت سازمانی در بعد پشتیبانی منابع با خلاقیت ونوآوری در جامعه آماری
4- بررسی رابطه بین سلامت سازمانی در بعد تاکید علمی با خلاقیت ونوآوری در جامعه آماری
5 – بررسی رابطه بین سلامت سازمانی دربعد روحیه با خلاقیت و نوآوری در جامعه آماری
6- بررسی رابطه بین سلامت سازمانی در بعد یگانگی نهادی با خلاقیت ونوآوری در جامعه آماری
7- بررسی رابطه بین سلامت سازمانی در بعد نفوذ مدیر با خلاقیت ونوآوری در جامعه آماری
1-4-سوالات تحقیق
1-4-1-سوال کلی: 1-آیا بین سلامت سازمانی با خلاقیت نوآوری در جامعه آماری رابطه ای وجود دارد؟
1-4-2-سوالات جزیی:
1-آیا بین سلامت سازمانی در بعد ساختدهی با خلاقیت در جامعه آماری رابطه ای وجود دارد ؟
آیا بین سلامت سازمانی در بعد ملاحظه گری با خلاقیت درجامعه آماری رابطه ای وجود دارد؟
3-آیا بین سلامت سازمانی در بعد پشتیبانی منابع با خلاقیت در جامعه آماری رابطه ای وجود دارد؟
4-آیا بین سلامت سازمانی در بعد تاکید علمی با خلاقیت درجامعه آماری رابطه ای وجود دارد؟
5-آیا بین سلامت سازمانی در بعد روحیه با خلاقیت در جامعه آماری رابطه ای وجوددارد؟
6-آیا بین سلامت سازمانی دربعد یگانگی نهادی با خلاقیت در جامعه آماری رابطه ای وجود دارد؟
7-آیا بین سلامت سازمانی در بعد نفوذ مدیر با خلاقیت در جامعه آماری رابطه ای وجود دارد؟
1-5-تعاریف نظری وعملیاتی پژوهش

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-5-1-تعاریف نظری
سلامت سازمانی :سلامت سازمانی توانایی سازمان برای بقا ونیز دشتن رشد وتوسعه در برخورد با عوامل گوناگون محیطی به منظور کسب هدف های اصلی خودمی باشد و متشکل از هفت بعد می باشد :نفوذ مدیر در مافوق ، ساختدهی، مراعات ،حمایت منابع، تاکید علمی، روحیه و یگانگی نهادی. ( هوی وفوریست، 1986 )
تاکیدعلمی: به تاکید سازمان برای ارتقا سطح تخصص ومهارت های فنی کارکنان اشاره دارد. بدین معنا که در سازمان اهداف علمی سطح بالا و قابل حصول برای کارکنان در نظر گرفته شده و کارکنان نیز سخت در تلاش هستند که از نظر فنی وتخصصی یادگیری های فکری پیشرفت خوبی داشته باشد.(هوی و میسکل ،1989)
روحیه: روحیه به احساس اطمینان ، اعتماد همدردی ودوستی که در بین کارکنان وجوددارد اشاره می نماید کارکنان احساس خوبی نسبت به یکدیگر داشته و در عین حال احساس می کنند که وظیفه خود را به خوبی انجام می دهند . ( همان)
حمایت منابع : به سازمانی اشاره دارد که دارای مواد وسایل لازم وتجهیزات کافی وحتی اضافی بوده و این مواد وسایل به راحتی قابل حصول می باشد (همان )
ساختدهی:به رفتاری از مدیر اشاره دارد که کارگر او هدف گراست، مدیرانتظارات خود را برای کارکنان روشن کرده و استاندارد های دقیق عملکرد را حفظ می کند.(همان)
ملاحظه گری:رفتاری است که مدیر را دوست، جامی وهمکار کارکنان نشان می دهد چنین مدیری به نتایج کارکنان توجه دارد و پذیرای پیشنهادات آنها می باشد.(همان)
نفوذ مدیر: به توانایی مدیر در تحت تاثیر قراردادن عملی فرا دستان خود اشاره دارد مدیر با نفوذ، ترغیب کننده بوده واز طریق تحت تاثیر قراردادن فکر وعمل رئیس ناحیه آموزشی، می تواند به طور اثر بخشی با وی کار کند .( همان )
یگانگی نهادی: عبارتست از توانایی سازمان برای تطابق با محیط و سازش با روش هایی است که سلامت برنامه آموزشی را حفظ کند و در برابر تقاضای غیرمعقول مراجعین و محیط در امان باشد .
خلاقیت: رضائیان ( 1373) معتقد است که خلاقیت عبارتست از بکارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدیدی.
تیلور معتقد است که خلاقیت شکل دادن تجربه ها در سازمان بندی های تازه است .(حسینی ، 1378)
نوآوری : تغییرات عمومی را نوآوری گویند.
1-5-2-تعاریف عملیاتی
سلامت سازمانی:به لحاظ عملی برای سنجش سلامت سازمانی از مدل توسعه یافته سیستم های اجتماعی پارسونز و مدل مایلز وهمچنین از ابزار اندازه گیری سلامت سازمانی فهرست اصلاح شده توسط هوی و فیلدمن 1996 استفاده شده است. حدمتوسط سلامت در این پرسشنامه (2.5) میباشد که بالاتر از این حد سلامت سازمانی را نشان میدهد.
تأکید علمی: به لحاظ عملی این بعد بوسیله 9 سؤال ابزار اندازه گیری سلامت سازمانی مورد سنجش قرار گرفت. حدمتوسط در این پرسشنامه 2.5 میباشد که نمره بالاتر از این حد سلامت سازمانی در این بعد را نشان میدهد.
روحیه: به حاظ عملی این بعد بوسیله 10 سؤال ابزار اندازه گیری سلامت سازمانی مورد سنجش قرار گرفت . حد متوسط در این پرسشنامه 2.5 میباشد که نمره بالاتر از این حد سلامت سازمانی در این بعد را نشان میدهد.
حمایت منابع:به لحاظ عملی این بعد بوسیله 5 سؤال ابزار اندازه گیری سلامت سازمانی مورد سنجش قرار گرفت .حد متوسط در این پرسشنامه 2.5 میباشدکه بالاتر از این حد سلامت سازمانی را در این بعد را نشان میدهد.
ساختدهی:به لحاظ عملی این بعد بوسیله 5 سؤال ابزار اندازه گیری سلامت سازمانی مورد سنجش قرار گرفت. حد متوسط در این پرسشنامه 2.5 میباشد که نمره بالاتر از این حد سلامت سازمانی در این بعدرا نشان میدهد.
ملاحظه گری: به لحاظ عملی این بعد بوسیله 6 سؤال ابزار اندازه گیری سلامت سازمانی مورد سنجش قرار گرفت. حد متوسط در این پرسشنامه 2.5 میباشد که نمره بالاتر از این حد سلامت سازمانی در این بعدرا نشان میدهد.
نفوذ مدیر: به لحاظ عملی این بعد بوسیله 5 سؤال ابزار اندازه گیری سلامت سازمانی مورد سنجش قرار گرفت. حد متوسط در این پرسشنامه 2.5 میباشد که نمره بالاتر از این حد سلامت سازمانی در این بعدرا نشان میدهد.
یگانگی نهادی: به لحاظ عملی این بعد بوسیله 4 سؤال ابزار اندازه گیری سلامت سازمانی مورد سنجش قرار گرفت. حد متوسط در این پرسشنامه 2.5 میباشد که نمره بالاتر از این حد سلامت سازمانی در این بعدرا نشان میدهد.
خلاقیت و نوآوری: از لحاظ عملی نمره ای که فرد از 50 ماده آزمون خلاقیت و نوآوری رندسیپ بدست می آورد میزان خلاقیت و نوآوری خودرا نشان میدهد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
قسمت اول :بیان نظری تحقیق
2-1- مفهوم سلامت:
سلامت به معنای فقدان بیماری ونارسایی در یک ارگانیسم (موجود زنده) است، بروز یک بیماری جدی ممکن است به آسیب دیدگی جبران ناپذیری در ارگانیسم و یا حتی به مرگ آن منتهی شود. از سوی دیگر فارغ بودن از بیماری نیز بدان معنا نیست که ارگانیسم بهینه عمل می کند ،زیرا که ارگانیسم ممکن است سالم باشد ولی به وظیفه و کارکردهای خویش عمل نکند. از این رو قلمروهای پزشکی و بهداشتی روانی مفهوم سلامت کامل یا سلامت مثبت مورد توجه قرار گرفته است.
در حالت سلامت مثبت، ارگانیسم ضمن انجام وظیفه به رشد و شکوفایی خود ادامه می دهد. قریب به این مفهوم خودیابی (تحقق ذات) است که در روان درمانی و آموزش روابط انسانی بدان اشاره می شود. به زعم مزلو(1954) خودیابی میل رسیدن به حد کمالی است که شخص شکوفا شده، فعلیت می یابد .هر دو مفهوم سلامت مثبت و خودیابی، جذابیت ویژه ای در قلمرو علوم
رفتاری پیدا کرده ا ند.
آیا می توان مفهوم سلامت را که مربوط به موجودات زنده است در مورد سازمانها به کاربرد؟ مایلز معتقد است که صرف نظر از مشکلاتی که (ارگانیسم پنداری سازمان) ونوع آرمانی بودن مفهوم سلامت کامل به بار می آورند ،رویداد سلامت سازمان از لحاظ مفهوم پویایی های سازمان ها و پژوهش و کوشش جهت بهسازی آنها مزایای علمی قابل ملاحظه ای دارد. (فندرسکی، 1381)
چکیده آرا صاحب نظران را درباره سلامت و بالندگی انسانی می توان در تعریفی به این شرح گردآورد «انسان بالنده و سالم پرورده و متعادل است که در کلیت هستی و ابعاد وجودی خویش به صورت خود فرمان عمل می کند.» زمانی که انسان بتواند در همه ابعاد هستی چنان پرورده شود که عنان عقل، عاطفه، اخلاق و جسم خود را در دست داشته باشد و در برخورد با راه چاره های گوناگون زندگی با تکیه بر توانایی ها و دانش و تجربه خویش بهترین یا مناسب ترین راه چاره را برگزیند ،آن گاه می توان وی را انسانی سالم و بالنده به شمار آورد. انسان سالم وبالنده نیاز به پشتیبانی دیگران ندارد و از ضرورت سرپرستی و نگهبانی دیگران هم بی نیاز است. او چنان در هستی شکفتگی یافته است که با استقلال عمل، گذر زندگی را آسان و آسایش بخش می سازد.
بی گمان باید یادآور شد که انسان بالنده در بستر سازمان بالنده و پرورده می شود و هم خود به بالنده کردن و سالم سازی سازمان یاری می دهد .سازمان سالم و بالند نیز مانند انسان سالم دارای ویژگی هایی نیز می باشد. (طوسی، 1382)
به عبارتی سازمان نیز موجودی است که برای تأمین هدف و اهدافی ایجاد می شود که مانند هر موجودی دیگر برای وصول به اهداف مطلوب و حفظ بقای خود باید از سلامت لازم برخوردار بوده و با مشکلات موجود چه در ارتباط با محیط و چه در درون سازمان مبارزه کند. بنابراین همانطور که فرد سالم و بیمار داریم ،سازمان و اجتماع سالم و بیمار نیز داریم. سازمان نیز همانند فرد و اجتماع همواره باید برای بقای خود با مشکلات موجود چه در ارتباط با محیط ،و چه در ارتباط با درون سازمان مبارزه کند ،اما لازمه مبارزه با مشکلات، شناختن مشکلات و ابعاد مختلف آن می باشد. برای شناختن مشکلات قبل از هر چیز باید دانست که مفهوم سلامت سازمانی چیست. (حسینی، 1350)

2-2 -سلامت سازمانی
سلامت سازمانی مفهوم بی نظیری است که به ما اجازه می دهد تصویر بزرگی از سلامت سازمان داشته باشیم. در سازمان های سالم، کارمندان متعهد و وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه بالایی برخوردارند. سازمان سالم جایی است که افراد با علاقه به محل کارشان می آیند و به کارکردن در این محل افتخار می کنند. در حقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیکی، روانی، امنیتی، تعلق شایسته سالاری و ارزش گذاری به دانایی و تخصص و شخصیت ذی نفعان ، و رشد دادن به قابلیت های آن ها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستم های خود در اثر بخشی رفتار هر سیستمی تأثیر بسزایی داد. (علاقه بند، 1378)
سلامت سازمانی اشاره به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقاء و گسترش توانایی خود برای سازگاری بیشتر دارد . (مایلز، 1969)
سلامت سازمانی مفهوم تقریباً تازه ای است که تنها شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف به طور موثر نیست، بلکه شامل توانایی سازمان برای رشد و بهبود به طور موثر می باشد. ناظران در سازمان های سالم کارکنانی متعهد وظیفه شناس با روحیه و عملکرد بالا و کانال های ارتباطی باز و با موفقیت بالا می یابند و یک سازمان سالم جایی است که افراد می خواهند در آنجا بمانند و کار کنند و به آن افتخار کنند و خود افرادی سودمند و موثر هستند .(لایدن و کینگل، 2000)
سازمان سالم دارای اندام های حسی نیرومند است که وظیفه آن ها دریافت اطلاعات زنده از کلیه اجزا نظام و تعامل با آنهاست، در تشخیص هدف تواناست ،مدیریت آن در جهت رسیدن به چشم انداز آینده سازمان فعالیت می کند. سازمان سالم بر پایه اصل «اولویت محتوا بر شکل» فعالیت
می- کند. ساختار و سازوکار سازمان متأثر از هدف ما و وظایف آن است . از این رو از ساختارهای چند بعدی استفاده می کند ، یعنی ساختار رسمی هرمی شکل، تیم ها و ساختارهای افقی، ساختارهای پروژه ای و ساختارهای موقت .(مثلاً ساختار لازم برای انجام یک تغیر عمده). (بکهارد، 1380)
از دیدگاه کیت دیوس زمانی سازمان سالم است که کارکنان احساس کنند کاری سودمند به جای می آورند و به احساس رشد و پرورش شخصی دست می یابند آنها بیشتر کاری شوق انگیز را که خشنودی درونی فراهم می آورد دوست دارند و می پذیرند.
بنیس نیز موازین سه گانه زیر را برای سلامت سازمانی پیشنهاد می کند:
1- سازش پذیری: توانایی حل مسأله و نشان دادن واکنش با نرمش کامل به نیازهای متغیر و محیط.
2- حس تشخیص : دانش و بصیرت لازم از طرف سازمان برای تشخیص وجود خودش و هدف هایی که باید دنبال کند و کارهایی که باید انجام دهد.نپرسشهای مربوط عبارتند از: هدف ما چقدر توسط اعضا تشکیل دهنده سازمان درک شده و سهم هریک چقدر است؟و اینکه تصور و احساس اعضا تشکیل دهنده سازمان تا چه اندازه با قضاوتهای دیگران درباره سازمان مطابقت دارد؟
3- ظرفیت آزمون واقعیت: توانایی کشف، درک دقیق و تفسیر صحیح صفات و ویژگی های حقیقی محیط به ویژه آن دسته از خصوصیات محیطی که به انجام وظایف سازمانی ذیربط می باشد. (ادگارشاین، 1989)
استانلی دیویس در مورد سلامت سازمانی می گوید: در سازمان هایی که به واقع سالم هستند، همه اعم از کارکنان، مشتریان، سهام داران، رقبا، دولت و مردم به طور کلی می دانند هدف سازمان چیست؟ کارکنان به طور اخص باورهای راهنما (فرهنگ) را در ذهن خود دارند و می- توانند به راحتی آن ها را در رفتار روزمره خود بکار ببندند.(دیویس، 1373)
مدیریت در کنارمفهوم سلامت سازمانی مطلب دیگری است که توجه به آن حائز اهمیت است .نقش مدیریت به عنوان عامل اصلی ایجاد و ارتقای سطح سلامت در سازمان است. در سازمان ها مدیران وظایفی دارند که برای انجام آن بایستی نقش های سازمانی و روابط بین فردی و اهداف سازمان را به طور روشن بفهمند و در جهت تأمین نیازهای کارکنان و ارباب رجوع تلاش کنند. و سازمان را قادر به برخورد موفقیت آمیز با نیروهای داخلی و خارجی کرده تا بتوانند نیروهای مخرب را نیز در جهت هدف اصلی سازمان هدایت کرده و با تأمین اهداف سازمان، سودمندی و ادامه حیات آن را تضمین کنند. (علاقه بند، 1378)
مدیریت سازمانی که از سلامت کافی برخوردار است، از نوع دسته جمعی و تیمی است. تیم مدیریت در رأس سازمان قرار دارد. تیم ها، مدیریت بخش ها، تخصص ها و پروژه ها را بر عهده دارند و در سازمان سالم، شورای ارتباطی (برای ایجاد ارتباط بین تخصص های مختلف) فعال هستند . تیم های پیشرفته حرفه ایی این سازمان ها، در بر گیرنده هر دو طرف یعنی متخصصان و کاربران خدمات است. (بکهارد، 1380)
با توجه به مطالب مندرج در مقالات و کتب، پژوهشگران راه کارهای متعددی جهت برقراری سلامت نظام سازمانی ارائه نموده اند. یکی از این راه کارهای مدیریت از راه ارزش ها می باشد ، که بلانچارد و اوکانر اینگونه بیان می کنند: مدیریت از راه ارزش ها، سازمان های سنتی و بوروکرانسی و گسیخته را

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*