منابع تحقیق با موضوع راهبردهای شناختی

دلیل نقص شنوایی بیشتر بر مهارتهای بینایی خود متکی هستند و آنها در تکالیف حافظهی بینایی عملکرد بیشتری نشان میدهند.
سهرابی، عشایری و همکاران ( 1377) در پژوهشی با عنوان « بازیابی از حافظهی بینایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، آسیبدیدگان نیمکرهی راست مغز و افراد بهنجار» نشان دادند که یادآوری مواد کلامی و دیداری در این گروه ها مختل بوده است.
قلی زاده، خیرالدین و همکاران (1389) در پژوهشی با عنوان اثر بخشی نوروفیدبک بر حافظهی بینایی، 30 دانشجو در دو گروه آزمایش و پلاسیپو مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بهدست آمده بیانگر این بود که، آموزش نوروفیدبک باعث بهبود حافظهی بینایی می شود.

بزرگمنش و عبداللهی (1391 ) پژوهشی با عنوان « تأثیر تصویر سازی ذهنی بر عملکرد حافظهی بینایی و کلامی دانشآموزان» انجام دادند. بدین منظور 60 نفر ( 30 دختر و 30 پسر ) از طریق نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند و به صورت تصادفی در چهار گروه 15 نفره کنترل و آزمایشی ( دختر و پسر ) قرار گرفتند. آزمودنیهای گروه آزمایش طی 24 جلسهی 45 دقیقهای به مدت 6 ماه تحت آموزی هنرهای تجسمی قرار گرفتند. نتایج نشان داد:
1) میانگین نمرات حافظهی بینایی گروه های آزموش دیده، بیش از گروه آزمایش ندیده است.
2) تصویر سازی ذهنی در حافظهی بینایی دانشآموزان پسر نسبت گروه آزمایشی دختر تأثیر معنا دار تری داشت. 3) گروه های آزمایشی ( آموزش دیده از یادآوری کلامی بیشتری در مقایسه با گروه کنترل ( آموزش ندیده ) برخوردار بودند. 4) گروه های آزمایشی از بازشناسی کلامی بیشتری در مقایسه با گروه کنترل برخوردار بودند.
مقدم، استکی و همکاران (1390 ) پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش نقاشی و سفالگری بر بهبود مهارتهای ادراک دیداری – فضایی و حافظهی دیداری دانشآموزان با مشکلات حساب انجام دادند، 30 نفر از دانشآموزان با مشکلات حساب را که به صورت نمونهگیری در دسترس انتخاب کرده بودند را مورد آزمون قرار دادند. تحلیل داده های پژوهش نشان داد که تفاوت بین سه گروه نقاشی، سفال و کنترل در زمینهی افزایش ادراک دیداری – فضایی و حافظهی بینایی دانش آموزان با مشکلات حساب موثر بود.
رحمتی، ناظم و همکاران ( 1387 ) در پژوهشی نشان دادند که یک دورهی چهارساله ورزش بوکس آماتور میتواند اثر معناداری بر نقصان ادراک، حافظهی بینایی و جهتیابی فضایی بوکسرها دارد.
نوقابی، شعبانی مقدم و همکاران ( 1387) در پژوهشی با عنوان « بررسی جنبههای نوروسایکولوژیک بوکسورهای آماتور » نشان دادند که ورزش بوکس اثر معناداری بر نقصان حافظهی دیداری بوکسرها دارد.
عبدی، کرمی و همکاران (1391 ) در پژوهشی با عنوان « اثر بخشی تقویت حافظهی دیداری به طریق بازی درمانی بر کاهش خطاهای املایی دانش آموزان دچار اختلال نوشتن » نشان دادند که در دو گروه آزمایشی و گواه در حافظهی دیداری از لحاظ آماری با یکدیگر تفاوت معناداری داشتند. همچنین نتایج نشان داد که تقویت حافظهی دیداری دانشآموزان دارای دچار اختلال نوشتن باعث کاهش خطاهای املایی آنها می شود.
حیدری، زارع و همکاران ( 1391 ) در پژوهشی با عنوان « امیدواری و حافظهی بینایی » نشان دادند که بین حافظهی بینایی و امیدواری رابطه معناداری وجود دارد. در واقع امید به افراد انگیزه میدهد تا بر روی تمرین، تمزکز کنند و تلاش بیشتر برای موفق شدن در فعالیتهای مربوط به حافظهی بینایی انجام دهند.
خیر الدین، حکمتی و همکاران (1389 ) در پژوهشی با عنوان « مقایسهی حافظهی بینایی و کلامی کودکان مبتلا به نقص توجه با کودکان سالم» نشان دادند که بین گروه کنترل با گروه غالب نقص توجه و غالب بیش فعال/ تکانش گر در حافظهی بینایی تفاوت معنا دار وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین گروه کنترل با گروه غالب نقص توجه و بیش فعال / تکانشگر در سه خرده مقیاس ( کنترل ذهنی، حافظهی شنیداری و تداعی ) و نمرهی کل حافظهی وکسلر تفاوت معناداری وجود دارد اما در زمینهی خرده مقیاس حافظهی عددی تنها بین گروه کنترل و گروه غالب بیش فعال / تکانشگر تفاوت معنا داری وجود دارد.
میرآقایی و همکاران ( 1392) در پژوهشی با عنوان « مقایسهی عملکرد افراد مبتلا به اختلال وسواس با اختلال استرس پس از سانحه در حافظهی کلامی و دیداری » تعداد 20 نفر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، 15 نفر مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی و 17 فرد سالم که در متغیرهای جمعیت شناختی همتا شده بودند، به صورت نمونهگیری در دسترس در مطالعه شرکت کردند. تفاوت عملکرد گروه اختلال استرس پس از سانحه با اختلال وسواس فکری- عملی در حافظهی دیداری معنادار بود و بین عملکرد سه گروه در حافظهی دیداری، فوری و شنیداری تفاوت معنادار وجود دارد.
علیزاده (1377) در تحقیقی عنوان نموده است که کودکانی که از نظر حافظهی بینایی ضعف دارند، عملکرد ضعیفتری نسبت به کودکان عادی داشتند.
احدی، بیابانگرد و همکاران ( 1384) در پژوهشی نشان دادند که دانشآموزان مبتلا به اختلال یادگیری دچار اختلال در عملکرد حافظهی بینایی میباشند.
تهرانی دوست و همکاران (1386) پژوهشی با عنوان حافظهی بینایی کودکان مبتلا به بیش فعالی- کم توجهی در مقایسه با افراد طبیعی، 41 کودک 6 تا 11 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی- کمتوجهی با بهرههوشی طبیعی که قبلاً تحتدرمان دارویی نبودند، با 30 کودک سالم که از نظر سن، جنس با بهرهی هوشی با آنها همسان شده بودند را مورد آزمون قرار دادند. هدف این مطالعه بررسی حافظهی بینایی با بهره گرفتن از آزمونهای نوروپسیکولوژیک حساس به عملکرد لوب تمپورال در کودکان مبتلا به اختلال بیشفعالی- کم توجهی بود. نتایج این پژوهش نشان داد که کارکرد بیماران مبتلا به این اختلال بدون دریافت قبلی دارو و در آزمون‌های حساس به عملکرد لوب گیچگاهی به ویژه در زمینهی حافظهی بینایی نسبت به گروه کنترل دارای درجاتی از اختلال میباشد.
بهار لویی، غلامی و همکاران (1389) در پژوهشی نشان دادند که حافظهی بینایی در امر خواندن نقش مهمی را ایفا میکند.
عابدینی و کشاورزی (1391 ) در پژوهشی با عنوان « کارکردهای حافظهی کوتاه مدت
( بینایی – شنوایی ) مقایسه در بچههای عادی و دیرآموز نشان دادند که تفاوت برجستهای در کارکردهای حافظهی بینایی و شن
وایی دو گروه وجود دارد.
اورنگی، عاطف وحید و همکاران (1381) در پژوهشی با عنوان هنجاریابی مقیاس تجدید نظر شده حافظهی وکسلر انجام دادند. بدین منظور 205 آزمودنی بهنجار را در 4 گروه سنی 16 -64 مورد آزمون قرار دادند و پنج شاخص سیاهه حافظهی وکسلر یعنی، حافظهی بینایی، توجه / تمرکز، حافظهی کلامی، حافظهی عمومی و یادآوری تأخیری برای تفاوتهای جنسی اجرا نمودند. تفاوت بین شاخصهای WMS-R در زنان و مردان به جز شاخص حافظهی بینایی معنا دار بود. همچنین خرده آزمون اطلاعات و جهتیابی در زنان و مردان تفاوت معناداری نشان داد. با وجود این یافتهها، این پژوهشگران جهت تفاوت بین دو جنس را گزارش نکردهاند. معنی دار بودن تفاوت میان شاخص های WMS- R در زنان و مردان در این پژوهش، به جز شاخص حافظهی بینایی و تفاوت معنادار میان خرده آزمون اطلاعات و سوالات جهت یابی در زنان و مردان با یافتههای پژوهش وکسلر ( 1987)؛ به نقل از اورنگی، عاطف وحید و عشایری، 1381) که تفاوت معناداری میان شاخصها در زنان و مردان گزارش نکرده است، همسو نیست.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رضایی، راشدی و همکاران ( 1392 ) در پژوهشی با عنوان « مقایسهی درک خواندن و حافظهی کاری در کودکان کم شنوا و عادی » نشان دادند که کودکان کم شنوا به دلیل نقص شنوایی بیشتر بر مهارتهای بینایی خود متکی هستند و آنها در تکالیف حافظهی بینایی عملکرد بهتری نشان میدهند.
رضایی، راشدی و همکاران ( 1391) در تحقیقی با عنوان « بررسی و مقایسه مهارتهای خواندن دانش آموزان شنوا و کم شنوای شدید » نشان دادند که کودکان کمشنوا در تکالیفی که به پردازشهای بینایی نیاز داشته و وابستگی کمتری به مهارتهای زبانی دارند مانند حافظهی بینایی، نامیدن سریع تصویر و خواندن ناکلمات عملکرد مشابهی با افراد شنوا داشتند، ولی در تکالیف مبتنی بر پردازشهای شنیداری و زبانی عملکرد ضعیفتری را نشان میدهد این کودکان در تکالیف و مهارتهای پیش نیاز خواندن نقص چشمگیری نداشته و بیشترین نقص آنها مربوط به تکالیف سطح بالاتر خواندن میباشد.
استکی و علیایی زند ( 1391) پژوهشی با عنوان مقایسهی کارآمدی حافظهی کوتاهمدت دیداری و شنیداری در ریتمهای سیر کادین انجام دادند. نتایج با بهره گرفتن از آزمون کارآمدی حافظهی کوتاه مدت دانش آموزان در ساعات مختلف روز در دو جنس تفاوت معنا دار مشاهده شد و پسران عملکرد بالاتری نسبت به دختران نشان دادند. کارآمدی حافظهی کوتاهمدت دیداری دختران در ساعات 16 و پسران در ساعت 8 و 11 بالاتر از ساعات دیگر بود. بین کارآمدی حافظهی کوتاهمدت شنیداری دختران و پسران در ساعات مختلف روز تفاوتی مشاهده نشد. برخی یافتهها با آن چه در پژوهشهای مشابه در دیگر کشورها بدست آمده، همخوانی دارد. بر اساس یافتههای بدست آمده، توجه به ریتمهای زیستی و زمان – روان شناختی در توزیع فعالیتهای ذهنی از اهمیت بسزایی در امر برنامه ریز برخوردار است.
زارع، علیپور و همکاران ( 1391) پژوهشی با عنوان « بررسی حافظهی دیداری و کلامی بیماران با تشخیص اسکیزوفرنا با توجه به سیر بیماری و سطح هوش عمومی » انجام دادند. در این پژوهش دو گروه 30 نفره شامل گروه اول با علائم خفیف ( گروه با ثبات ) و گروه دوم با علائم شدید ( رو به زوال )، مورد مطالعه قرارگرفتند. نتایج مطالعه نشان داد با شدت گرفتن بیماری اسکیزوفرنیا سیر رو به زوال و وجود علائم منفی نقص در حافظهی بینایی و کلامی افزایش یافته است. همچنین در این بیماران، بین هوش و حافظهی دیداری و کلامی رابطه مثبت وجود داشت.
گرمابی و موللی (1392 ) در پژوهشی نشان دادند که در زمینهی حافظهی دیداری کودکان کمشنوا، ضعیفتر از کودکان عادی میباشند.
جلیلی، خلیل آبادی و همکاران (1382) در بررسی و مقایسه و روند رشد توالی حافظهی بینایی دختران و پسران 5 تا 8 سال به این نتیجه رسیدند که در مقایسه میانگینهای حافظهی بینایی دختران و پسران همسن تفاوت معنا داری مشاهده نشد ولی در مقایسهی بینایی دختران و پسران غیر هم سال در مواقعی تفاوت معنا دار مشاهده میشود. که این تفاوتها در بعضی از آزمونها به نفع دختران و در بعضی دیگر به نفع پسران بوده است.
پرویز و شریفی (1390) در پژوهشی با عنوان « رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان شهری و روستایی مقطع متوسطه» انجام دادند. بدین منظور 278 دانش آموز مناطق شهری و روستایی شهرستان گیلان غرب را مورد آزمایش قرار دادند. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمره دانش آموزان شهری و روستایی در استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی تفاوت معناداری وجود داشت و دانش آموزان شهری از دو راهبرد بیشتر استفاده میکردند. هم چنین نتایج پژوهش نشان داد که هیچ گونه رابطه ای بین جنسیت دانش آموزان و چگونگی استفاده آن ها از راهبردهای شناختی و فراشناختی به دست نیامده است.
جوکار و فرزادی (1380) در پژوهشی با عنوان « مقایسهی بین زن و مرد در برخی از جنبههای شناختی همچون حافظه، یادگیری و سیالی کلمات در گروهی از جمعیت استان فارس » نشان دادند که بین زن و مرد در جنبههای شناختی همچون حافظهی بینایی تأخیری تفاوت معنا داری وجود ندارد.

جمع بندی نهایی :
به طور کلی نتایج نشان داد که تفاوت های جنسی، سطح تحصیلات و سن عامل تأثیر گذار بر عملکرد شناختی ( حافظه، زبان، استدلال انتزاعی، حل مسائل ریاضی و … ) افراد است و می تواند این توانایی را در افراد افزایش یا کاهش دهد. هم چنین نتایج نشان داد که محل اقامت ( شهری / روستایی ) می تواند به عنوان عاملی تأثیر گذار در استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در افراد باشد هم چنین نتایج نشان داد که افرادی که در حافظهی بینایی دچار نقصان میباشند ( به خصوص کودکان)، عملکرد ضعیف تری نسبت به افراد عادی نسبت به خود نشان میدهند.

فصل سوم
روش تحقیق

مقدمه
در این فصل، جامعهی آماری، نمونه و روش نمونهگیری، ابزارهای استفاده شده در پژوهش، طرح پژوهشی، روش اجرا و روش های آماری استفاده شده برای تجزیه و تحلیل داده ها، معرفی خواهند شد.
3-1- طرح کلی پژوهش
طرح پژوهش حاضر با توجه به اهداف تحقیق، ماهیت و موضوع پژوهش، از نوع پژوهشهای علّی – مقایسهای، و به روش مقطعی انجام میشود. هدف از روش علی- مقایسهای، یافتن علتهای احتمالی یک الگوی رفتاری است. بدین منظور آزمودنیهایی که دارای رفتار مورد مطالعه هستند و آزمودنیهایی که این رفتار در آنها مشاهده نمیشود مقایسه میشوند.این روش را غالباً پس رویداد مینامند زیرا به مواردی اشاره دارد که در آنها علت از قبل رخ داده است و مطالعهی آن در حال حاضر اثری که بر متغیر دیگری گذارده که- معلول خوانده میشود- و برجای مانده امکان دارد ( دلاور، 1391 ). هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی عملکرد حافظهی بینایی در دوگروه از جمعیت شهری و روستایی استان فارس میباشد.

3-2- جامعه آماری:
جامعه آماری این پژوهش را کلیهی افراد شهری و روستایی استان فارس در سال 1392تشکیل
میدهند.
3-3- نمونه آماری و روش نمونه گیری:
نمونه این پژوهش شامل 100 نفر از افراد شهری و روستایی ( 25 زن روستایی، 25 زن شهری، 25 مرد روستایی، 25 مرد شهری ) استان فارس میباشد. برای جمع آوری داده های شهری از افراد ساکن در شهر شیراز استفاده شد و جهت نمونه گیری روستایی از افراد ساکن در روستاهای مظفری و طسوج شهرستان کوار و ریچی و کوزرگ واقع در جنوب کهمره سرخی استفاده شد. لازم به ذکر است که با توجه به این که سنهای مختلف بر روی عملکرد حافظه تأثیر میگذارد دامنهی سنی را به 20 تا 50 سال محدود کردیم. برای نمونهگیری در این پژوهش از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شده است.
3-4- ابزارهای تحقیق:
برای جمعآوری داده ها و اطلاعات از مقیاس تجدید نظر شدهی حافظهی وکسلر بزرگسالان ( WMS-R)، آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی(MMSE )، پرسشنامهی سلامتعمومی(GHQ) گلدبرگ و آزمون حافظهی چهرهها استفاده شد و از آنجایی که ممکن است وضعیت شناختی و سلامتروانی در حافظه افراد تأثیرگذار باشد لذا از MMSE و GHQ گلدبرگ برای کنترل سلامت شناختی و روانی آزمودنیها استفاده شد تا تأثیرگذاری این مسئله در نتایج پژوهش کنترل شود.
3-4-1- مقیاس تجدید نظر شده حافظهی وکسلر
هدف این آزمون ارزیابی جنبههای مختلف عملکرد حافظه است ( اسپیرین و استراس، 1998). مقیاس حافظهی وکسلر یک مجموعه آزمون مرکب است که به طور انفرادی اجرا میشود و برای درک بهتر بخشهای مختلف حافظه بهنجار طراحی شده است، به دلیل ویژگیهای بارز، این آزمون معمولاً جزء اصلی هر سنجش کامل شناختی محسوب میشود. به طوری که در رتبهبندی به عنوان سومین آزمونی که توسط نوروسایکولوژیستها استفاده میشود، قرار گرفته است. فرم تجدید نظر شده حافظهی وکسلر پیشرفت چشمگیر محسوب میشود، چرا که مقیاس حافظهی وکسلر فقط یک بهر حافظهی مرکب داشت، در صورتیکه WMS-R دارای 12 خرده آزمون میباشد که از آن 5 نمرهی ترکیبی شامل حافظهی عمومی، توجه / تمرکز، حافظهی کلامی، حافظهی دیداری و یادآوری درنگیده به دست میآید (مارنات، 1384 ). در این پژوهش جهت سنجش حافظهی بینایی از خرده آزمون حافظهی بینایی وکسلر که شامل تداعی زوجی بینایی ( فوری / تأخیری)، بازآفرینی بینایی ( فوری / تأخیری)، فراخنای حافظهی بینایی ( رو به جلو و عقب )، حافظهی تصویری استفاده گردید. این آزمون در ایران توسط اورنگی، عاطف وحید، عشایری (1381). ترجمه و در گروه های سنی 16-74 سال در شهر شیراز هنجاریابی شده است، در این پژوهش داده های به دست آمده از عملکرد آزمودنیها به 5 نمرهی ترکیبی استاندارد و 5 شاخص ترکیبی با بهره گرفتن از روش تبدیل خطی با میانگین 100 و انحراف معیار 15 تبدیل گردیده

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*