دانلود پایان نامه

چند سال یا تمام سالهای زندگی فرد باشد. در واقع مرحلهای است که در آن اطلاعات یادگیری شده یا اطلاعات ورودی میبایست در حافظه، انبار و ذخیره گردد تا موقعیت معین دوباره از آنها استفاده شود (کرمی نوری، 1391). در این مرحله عوامل گوناگونی ذخیرهسازی و نگهداری اطلاعات اثر میگذارد. یکی فاصله بین مرحلهی رمزگردانی و بازیابی است. یعنی هرچه فاصلهی زمانی بیشتر باشند امکان استفاده از اطلاعات ذخیره شده کمتر خواهد بود. عامل موثر دیگر، حوادثی است که طی این مدت رخ میدهد یعنی اطلاعات جدیدی وارد حافظه شده و به عنوان اطلاعات گمراه کننده مانعی برای یادآوری اطلاعات قبلی میشود ( بدلی و همکاران، 2002).
2-3-3- مرحلهی بازیابی
به مرحلهای گفته میشود که در آن اطلاعات یادگیری شده و سپس ذخیره شده قبلی در موقعیت معینی مورد استفاده قرار گیرند. به این مرحله اصطلاحاً اطلاعات برونداد نیز گفته میشود که دلالت بر استخراج و بیرون کشیدن اطلاعات از حافظه دارد (بدلی و همکاران، 2002).
با توجه به انواع اطلاعات و انواع حافظه، بازیابی نیز به شیوه های گوناگونی صورت میگیرد. گاهی بازیابی آشکار و گاهی نا آشکار است. در بازیابی آشکار فرد از به خاطر آوردن اطلاعات کاملاً آگاه بوده و تلاش زیادی دارد که اطلاعات ذخیره شده را فرا بخواند ولی در بازیابی نا آشکار فرد بدون اراده و تلاش اطلاعات ذخیره شده را به خاطر میآورد. یکی از عوامل موثر بازیابی « اثر بافت » نام دارد. یعنی بازیابی وقتی موفقیت بیشتری دارد که بافت زمان رمزگردانی با بافت زمان بازیابی یکسان باشد، مهم ترین دلیل قدرت به خاطر آوری بهتر « اثر بافت » است. عامل دیگری که بر قدرت بازیابی تأثیر دارد « اثر خلق » است. یعنی هر فردی در زمان رمزگردانی ویژگیهای عاطفی خاصی دارد که هرچه این ویژگی ها در زمان رمزگردانی و بازیابی مشابهت بیشتری داشته باشد، امکان بازیابی بهتری وجود دارد ( درودی، 1390).
یک مدل ساده از حافظه، درک عملکرد آن را واضحتر میکند:

درون داده های محیطی
بینایی
شنوایی
ضمنی
حافظه افعال موقت
فرایندهای کنترلی
تمرین
رمزگردانی
تصمیم ها
راهبردهای یادآوری
حافظه ی حسی
حافظه ی کوتاه مدت مدت
ذخیره حافظه مسلط
حافظه دراز مدت
برون داد پاسخ
درون داده های محیطی
بینایی
شنوایی
ضمنی
حافظه افعال موقت
فرایندهای کنترلی
تمرین
رمزگردانی
تصمیم ها
راهبردهای یادآوری
حافظه ی حسی
حافظه ی کوتاه مدت مدت
ذخیره حافظه مسلط
حافظه دراز مدت
برون داد پاسخ

شکل 2 -1مدل نمایی یا مدل هنجاری حافظه اتکینسون و شیفیرین (1968)، برگرفته از بدلی ( 1999).
در ادامه به برخی از ابزارهای معمول در سنجش حافظهی بینایی میپردازیم.

2-4- آزمونهای سنجش حافظهی دیداری
2-4-1- آزمون بینایی بنتون
این آزمون یک وسیلهی تحقیقی و کلینیکی است که برای ارزیابی حافظهی بینایی، درک بینایی و تواناییهای بینایی طراحی شده است. در این آزمون سه فرم موازی وجود دارد (C.D.E) که هر فرم شامل 10 طرح میباشد و هر طرح نیز شامل یک یا چند شکل است. وقت لازم برای اجرای هر فرم نیز 5 دقیقه می باشد ( چان و ناکایاما، 2000) شیوه اجرای مختلف برای بررسی حافظه و ادراک در این آزمون وجود دارد. اجرای A : در این روش هر طرح برای 10 ثانیه به آزمودنی نشان داده میشود و پس از آن بلافاصله با سازهی حافظه توسط فرد صورت میگیرد. اجرای B : هر طرحی برای 5 ثانیه به آزمودنی نشان داده میشود. سپس بازسازی حافظه بلافاصله توسط آزمودنی صورت میگیرد. اجرای C: در این اجرا، آزمودنی باید طرح را تا جایی که امکان دارد عین شکل اصلی ایجاد کند و کارت تا زمانی که آزمودنی مشغول انجام کار است در معرض دید آزمودنی قرار میگیرد. اجرای D: هر طرحی به مدت 10 ثانیه به آزمودنی نشان داده میشود. آزمودنی باید بتواند تا 15 ثانیه بعد از دیدن کارت تصویر را در ذهن خود نگه دارد و پس از این مدت تصویر را از حافظهی خود بازسازی کند. قابل ذکر است که از بین 4 روش اجرای مذکور، روش اجرای C ( کپی برداری ) برای ارزیابی ادراک بینایی است و سایر روش ها ( D.B.A) برای اندازهگیری حافظهی بینایی استفاده میشود. نمره گذاری آزمون به دو روش نمرهگذاری بر حسب شمارش تعداد بازسازیهای صحیح و شمارش تعداد خطاها صورت میگیرد. همخوانی بین نمرات بسیار بالا است (r=095) و انتخاب روش و نوع نمره گذاری بر عهدهی پژوهشگر است زمانیکه مبنای نمره گذاری بر اساس شمارش تعداد خطاها صورت گیرد به طور کلی میتواند شامل 64 خطای ویژه باشد. این خطاها در شش طبقهی اصلی دستهبندی شدهاند که شامل: حذف، تغییر شکل، درجا ماندگی، چرخش، جابجایی و خطای اندازه میباشد ( چمن آباد، معروضی و همکاران، 1392).
2-4-2- آزمون بینایی کیم کاراد
برای جمع آوری داده های مربوط به حافظهی بینایی میتوان از آزمون حافظهی بینایی کیم کاراد استفاده کرد که دارای یک صفحه فلزی 16 خانهای است. در هر خانه، بینایی وجود دارد و بین برخی از آن ها شباهتهایی دیده می شود. در ضمن یک صفحه فلزی 16 خانهای سفید و 16 قطعهی فلزی جداگانه نیز وجود دارد که روی هر یک از آنها یکی از تصاویر صفحهی فلزی مصور، رسم شده است. آزمودنی به مدت یک دقیقه به صفحهی فلزی تصویر نگاه میکند و سپس 16 قطعهی مجزا را در جاهای مناسب قرار میدهد. به آزمودنی بر حسب قطعاتی که درست چیده است، تعداد قطعاتی که جهت آنها غلط است و تعداد قطعاتی که جای آنها غلط است، نمرهای تعلق میگیرد ( خیر الدین ، حکمتی و همکاران، 1389).
2-4-3- آزمون تصاویر درهم ری – استریه
آزمون حافظهی دیداری آندره ری برای نخستینبار توسط ری در سال 1941 ساخته و بعد توسط استریه در سال 1944 گسترش یافت ( استریه،1977؛ ری، 1941). این آزمون برای ارزیابی کژکاری عصب شناختی در حافظهی دیداری و ادراک دیداری به کار میرود. به طور خلاصه در این آزمون از آزمودنی خواسته میشود بینایی درهم و پیچیده را نسخه برداری کند و بعد از مدتی کوتاه دوباره آن را از حفظ رسم کند. از زمان معرفی آزمون تصاویر درهم ری در سال 1941، از آن به طور گسترده در حوزهی سنجش عصب روانشناختی برای ارزیابی حافظهی دیداری، ادراک دیداری، نقاشی و پاراکسی به کار برده شده است ( مویه، 1997) و مسلماً اختلال در حافظهی دیداری یا تواناییهای دیداری- ادراکی یا دیداری- ترسیمی به عملکرد ضعیف در این آزمون منجر خواهد شد. این آزمون شامل یک تصویر متشکل از اشکال و خطوط است. وسایل مورد نیاز برای اجرای آن عبارتند از؛ مداد مشکی یا مداد رنگی، کرونومتر، دو برگ کاغذ سفید بدون خط و پاککن. پس از آماده سازی آزمودنی، اجرای این آزمون در دو مرحله به صورت انفرادی صورت میگیرد ( هایلبرونر، 1992)
مرحلهی نسخه برداری : ترسیم از روی الگو
مرحلهی بازسازی یا یادآوری تصویر : ترسیم تصویر از حس
در خصوص فاصلهی زمانی بین مرحلهی نسخه برداری و بازسازی، اختصاص 3 دقیقه فاصلهی زمانی ابتدا استریه ( کوروین و بیلسما، 1993) مطرح کرد. کوروین و بیلسما این مدت را تا 30 دقیقه نیز افزایش میدهد. قطع نظر از اجراهای مورد استفاده دستور العملهایی که در زمان اجرا ارائه میشود باید استاندارد باشد تا همسانی و کاربرد پذیری هنجارها حفظ شود. دستور العمل اجرای این آزمون به ترتیب زیر است:
« به این تصویر نگاه کن، از شما میخواهم مثل آن را روی این کاغذ سفید بکشید. سعی کن تا جایی که میتوانی بینایی که میکشی همان چیزی باشد که میبینی. حالا، شروع کن».
پس از 3 تا 5 دقیقه استراحت، آزماینده مداد و کاغذ سفید دیگری در اختیار آزمودنی قرار میدهد و میگوید:
«حالا، از شما میخواهم بینایی را که قبلا کشیدهای بار دیگر از حفظ بکشی، آن را روی این کاغذ بکش».
در فاصلهی زمانی استراحت بین دو مرحله بهتر است تکلیف مختصر استاندارد شدهای به آزمودنی ارائه شود، از جمله پر کردن یک پرسشنامهی کوتاه یا مطالعهی یک متن معمولی و ساده از روزنامه . اگر قرار است مرحلهی یادآوری با تأخیر بیش از 3 تا 5 دقیقه صورت گیرد و آزماینده قصد دارد، فاصلهی زمانی بین دو مرحله را تا 30 دقیقه باید تکالیفی را به آزمودنی توصیه کند که به ادراک بینایی و فضایی ارتباطی نداشته باشد. یادآوری همراه با تأخیر زیاد معمولاً با تغییرهایی از 25 تا 45 دقیقه تا 60 دقیقه انجام می پذیرد ( اسپرین و استاروس، 1998). برای نمرهگذاری آزمون تصاویر درهم ری چندین شیوه ارائه شده است، اما روش اصلی و اولیهی استریه که ارائه داده و 18 جزء یا عنصر عمدهی موجود در تصویر آزمون استوار است. این روش، یکی از پرکاربردترین روش های نمره گذاری است و هستهی اصلی اکثر روش ها را تشکیل میدهد ( مارنات، 2000) این شیوهی نمرهگذاری به صورت زیر انجام میشود و حداکثر نمره 36 خواهد بود :
ترسیم درست و سر جای خود هر جزء 2 نمره.
ترسیم نادرست و سر جای خود هر جزء 1 نمره.
ترسیم نادرست و تقریباً سر جای خود هر جزء 5/0 نمره.
رسم نکردن و مشخص نبودن هر جزء صفر نمره ( میرآقایی، مرادی و همکاران،1392 ).
2-4-4- مقیاس حافظهی وکسلر ( WMS)
مقیاس حافطهی وکسلر رایجترین آزمون حافظه مورد استفاده برای بالغین است و به عنوان یک مقیاس عینی برای ارزیابی حافظه به کار برده میشود. نتیجه ی 10 سال تحقیق و بررسی در زمینهی حافظه عملی، ساده و فوری بوده و اطلاعاتی را برای تفکیک اختلالات عضوی و کنشی حافظه به دست میدهد. مقیاس حافظهی وکسلر مرکب از جفت تداعی کلامی، حفظ پاراگراف، حافظهی دیداری برای طرح ها، جهت یابی، فراخونای ارقام، تکرار طوطی وار الفبا و شمارش معکوس میباشد. این مقیاس یک نمرهی بهره حافظه (NQ) به دست میدهد که برای سن اصلاح شده و با بهرهی هوشی WAIS مطابقت میکند ( سادوک و سادوک، 2003؛ سادوک و سادوک، 2005؛ گری گراث، 2003).
2-4-5- آزمون یادگیری جفت ارتباط ( PAL)
این آزمون به ارزیابی حافظهی بینایی و یادگیری جدید میپردازد و به طور اولیه حساس به تغییرات در عملکرد لوب تمپورال مغز است اساس آزمون به این صورت است که: در هر مرحله شش جعبه و در مر حلهی آخر هشت جعبه بر صفحهی نمایشگر نمودار و به طور تصادفی باز و بسته میشود. یک یا چند جعبه حاوی یک الگو میباشد. سپس الگو یک به یک در وسط جعبه نمایش داده میشوند و فرد باید جعبهای را که حاوی آن الگو بوده بر صفحهی نمایشگر لمس نماید. شاخصهای مورد نظر در آزمون PAL شامل موارد زیر است:
تعداد خطاها: زمانی اتفاق میافتد که فرد جعبهای را انتخاب میکند که حاوی شکل مورد نظر نیست.
تعداد کل خطا: مجموع تعداد کل خطاهاست. طبیعی است که اگر شرکت کنندهای در هر یک از مراحل متوقف شود تعداد خطای کمتری از فرد خواهد داشت که آزمون را به پایان برده است. به همین دلیل متغیر دیگری تعریف شد به نام تعداد کل خطاهای انطباق یافته.
برای هر مرحله از آزمون نیز تعداد کل خطاهای مربوط به همان مرحله میتواند محاسبه شود.
تعداد کل تلاشهای PAL ( انطباق یافته ): این مقیاس بیانگر تعداد کل انتخابهای لازم برای رسیدن به پاسخهای صحیح است.
مراحل تکمیل شده: این یک شاخص مهم برای موفقیت کلی فرد است که نشانهی تعداد مراحلی است که با موفقیت به پایان رسانده است. تحلیل سایر مقیاسها باید به این مقیاس ارجاع داده شود (تهرانی دوست، خادمی و همکاران، 1386 ).
2-5- بررسی تحقیقات انجام شده
پارسونز و همکاران (1382) در پژوهشی با عنوان « تفاوتهای جنسی و شناخت » بیان کردند که یافتهها بیشتر در مورد تفاوتهای جنسیتی در عملکرد شناختی برتری زنان نسبت به هماهنگی دیداری – حرکتی و توانایی زبان و برتری مردان در کارهای مکانیکی را نشان میدهد. به طور کلی، نقاط قوت گروه در سالهای اولیه مدرسه بیشتر در دوران نوجوانی آغاز و از طریق بزرگ سالی پایدار باقی میماند. مطالعات حاضر آزمایش کرد که آیا الگوهای آغاز شده در سال های اولیه در میان سی نفر از افراد بالغ باقی مانده و هم چنین تفاوتهای جنسیتی در آزمونهای شناختی بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که اگرچه الگوهای آغازین در سالهای اولیه در طول زمان برای مردان پایدار باقی میماند، الگوهای تعیین شده برای زنان با سن تغییر مییابد. یافته ها در حمایت از یک مزیت مردان در انجام وظایف دیداری – فضایی در میان افراد مسن کامل شده است و در توانایی کلامی در میان افراد سالمند و حافظه ی کلامی زن و مرد تفاوت معناداری مشاهده نشده است.
دادین و همکاران ( 2008) در پژوهشی با عنوان « بررسی رابطه بین چرخهی طبیعی هورمون های جنسی و تفاوتهای جنسی در حافظه » انجام دادند. بدین منظور 39 نفر ( 20 مرد و 19 زن ) مورد آزمون قرار گرفتند. در تحقیقات نشان داده شده است که زنان دارای مزیت در حافظهی بینایی، کلامی و مهارتهای زبانی و مردان دارای مزیت که در استدلال انتزاعی، حل مسائل ریاضی و هم چنین در مهارتهای فضایی هستند. نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش سطوح هورمون توستوسترون عملکرد مردان در مهارتهای فضایی افزایش مییابد. هم چنین نتایج نشان داد که با افزایش سطوح هورمون آندروژن عملکرد زنان در حافظه ی بینایی و کلامی افزایش مییابد.
هورگان، ماست و همکاران ( 2004) در پژوهشی با عنوان « تفاوتهای جنستی در حافظه برای ظاهر دیگران » انجام دادند. بدین منظور در مطالعهی اول 77 نفر ( 41 زن و 36 مرد ) و در مطالعه‌ی دوم 111 نفر ( 65 زن، 46 مرد ) مورد آزمون قرار گرفتند. شرکت کنندگان در هر دو مطالعه میدانستند که حافظهی آنها برای اهداف خاصی مورد آزمایش قرار گرفته است. اما شرکت‌کنندگان در مطالعهی اول نمی دانستند که چه اطلاعات خاصی از ظاهر افراد مورد آزمایش قرار یرد. در حالی که شرکت کنندگان در مطالعهی دوم این اطلاعات را میدانستند. به طور کلی نتایج بدست آمده بیانگر این بود که تفاوتهای جنسیتی عامل موثری جهت تعیین دقت در ظاهر افراد است و زنان اطلاعات مربوط به ظاهر افراد را دقیق تر از مردان به یاد میآورد. بنابراین زنان دارای این مزیت هستند که دقت بیشتری در ظاهر افراد دارند.
ترویان و مک کی(2009 ) در پژوهشی با عنوان « مطالعه اصطلاح حافظه به عنوان متغیری تأثیر گذار بر درمان اضطراب » نشان دادند که حافظه، یک روند فعال ترمیمی است که در آن افکار، احساسات و رفتار تحت تأثیر آن قرار میگیرد. همچنان نشان میدهند که حافظه بخشی از مکانیسم اصلی در اتیولوژی و نگهداری اطلاعات و یادگیری مبتنی بر مداخلات و ایجاد خاطرات جدید است.
والتونن، می و همکاران (2003) در پژوهشی به این نکته دست یافتند که وظیفهی حافظه ایجاد محرک پردازش حسی در قشر شنوایی انسان میباشد، حتی زمانیکه اشیاء جهت تحریف هر محرک شنوایی ساختار مییابند.
رادینگ، گریملی و همکاران (2003) در پژوهشی به این نکته دست یافتند که حافظهی فعال افراد بر عملکرد آنها در موقعیت حل مسئله تأثیر میگذارد.
در مطالعهی مسیو، پاور و همکاران (2002) تفاوتهای حافظهی آشکار و ضمنی در گروه های افسرده، مضطرب و عادی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که افراد افسرده در حافظهی آشکار و افراد مضطرب در حافظهی ضمنی سوگیری آشکاری دارند. افراد افسرده، اطلاعات منفی را به طور آشکار در حافظه ضبط و بسط میدهند و افراد مضطرب از ضبط آگاهانهی این اطلاعات اجتناب میکنند.
رحمان، باکار و همکاران ( 2011) در پژوهشی با عنوان « نبود تفاوتهای جنسیتی در حافظه موقعیت فضایی طرح های انتزاعی » نشان دادند که هیچ تفاوت جنسیتی در آزمون حافظه ی دیداری ( برای یادآوری و بازشناسی ) و حافظهی موقعیت ( شیء ) در بین 30 مرد و 30 زن مقایسه شده، وجود ندارد و یافته ها نشان از یک عدم تفاوت جنسیتی در جنبه های صرفاً دیداری و فضایی حافظهی موقعیت دارد.
گاینوتی (2006) در پژوهشی با عنوان « بررسی عوامل موثر بر اختلالات عملکرد حافظهی معنایی» یک نوع وابستگی متفاوت از مکانیزم های درگیر در ساخت و ساز از حافظهی معنایی و محتوای بازنمودهای معنایی، بیان کرد. اینگونه بیان کرد که یک تداوم وجود دارد:
مکانیسم دستیابی به حافظه اپیزودیک و معنایی

مطلب مرتبط :   کشورهای آسیایی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بازنمودهای معنایی و حسی و حرکتی فرایندهای

دسته بندی : علمی

پاسخی بگذارید