مقایسه اثربخشی روش‌های درمان رفتاری، رفتاری – شناختی- قسمت ۳۳

ساراسون، ای. جی.، و ساراسون، بی. آر.(۱۳۸۳). روان‌شناسی مرضی. (جلد اول).(ترجمه بهمن نجاریان، محمدعلی اصغری مقدم و محسن دهقانی). تهران: انتشارات رشد.
سجادیان، ا. (۱۳۸۵). تأثیرآموزش روش ذهن آگاهی برمیزان علایم اختلال وسواس – اجبار در زنان شهراصفهان. پایان ‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی چاپ نشده، دانشگاه اصفهان.
شعبانی، م.، قریشی، ا.، و موسوی نسب، ن.(۱۳۸۸). بررسی اثرتقویت دارویی با الانزپین در اختلال وسواس جبری مقاوم به درمان. مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. دوره‌‌ی ۱۷، شماره ۶۶، صص ۲۸-۲۱٫
شمس، گ.، کرم قدیری، ن.، اسماعیلی ترکانبوری، ی.، امینی، ه.، ابراهیم‌خانی، ن.، ناصری بفرونی، ع.، و پایه‌دار اردکانی، ح. (۱۳۸۶). شیوع علایم وسواس فکری – عملی در نوجوانان و میزان هم ابتلایی آن با سایر علایم روان‌پزشکی. تازه‌های علوم شناختی، سال ۹، شماره ۲، صص ۵۹-۵۰٫
شمس، گ.، کرم قدیری، ن.، اسماعیلی ترکانبوری، ی.، رحیمی نژاد، ف.، و ابراهیم‌خانی، ن.(۱۳۸۵). مقایسه باورهای وسواسی در بیماران مبتلا به وسواس و سایر اختلالات اضطرابی با گروه شاهد. تازه‌های علوم شناختی. سال ۸، شماره ۲، صص ۶۵-۵۳٫
شمس، گ.، و صادقی، م.(۱۳۸۵). تازه‌های حوزه شناخت در اختلال وسواس فکری – عملی. تازه‌های علوم شناختی، سال هشتم، شماره ۴، صص ۸۵-۷۱٫
شیرازی، م.ع.(۱۳۷۳). بررسی اثرات سه دارو در درمان بیماری وسواس فکری – عملی. مجله اندیشه و رفتار. سال اول، شماره ۲ و ۳، صص ۲۰-۱۴٫
شیرین‌زاده دستگیری، ص.، گودرزی، م.ع.، رحیمی، چ.، و نظیری، ق. (۱۳۸۷). بررسی ساختارعاملی، روایی و اعتبار پرسشنامه فراشناخت- ۳۰٫ مجله‌ی روان‌شناسی، سال ۱۲، شماره ۴، صص ۴۶۱ -۴۴۵٫
صبوری، ش.، مهریار، ا.ه، و قریب، ع.(۱۳۷۷). مقایسه اثربخشی تکنیک‌های شناختی – رفتاری، کلومی پرامین و ترکیب آنها در بهبود مبتلایان به اختلال وسواس فکری – عملی. اندیشه و رفتار. سال چهارم، شماره ۱، صص ۳۴-۲۵٫
عابدی، م.ر.(۱۳۸۹). مشاوره شناختی وسواس.(زیرچاپ).
علیلو، م. م.، ایمانی، م.، بخشی‌پور، ع. ، و فرنام، ع.(۱۳۸۸). تأثیرروش‌های درمانی رفتار درمانی شناختی، مواجهه‌سازی و جلوگیری از پاسخ در اختلال وسواسی – اجباری. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. دوره ۳۱، شماره ۳، صص ۷۷-۷۱٫
فتی، ل. (۱۳۷۶). کاربرد شناخت – رفتار درمانی در درمان بیماران مبتلا به وسواس فکری – عملی مقاوم به درمان (گزارش موردی). اندیشه و رفتار، سال سوم، شماره ۱و ۲ ، صص ۵۹-۵۲٫
فراهانی، ح. ا.، و عریضی، ح. ر.(۱۳۸۴). روش‌های پیشرفته‌ی پژوهش در علوم انسانی (رویکردی کاربردی). اصفهان: انتشارات جهاددانشگاهی.
فرنام، ع.، ایمانی، م.، علیلو، م، م.، و بخشی‌پور، ع. (۱۳۸۸). مقایسه‌ی اثربخشی درمان‌های رفتار درمانی شناختی و فلئوکزتین در بهبود مبتلایان به اختلال وسواسی – جبری. مجله‌ی مطالعات تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی. دوره‌ی دهم، شماره ۱، صص ۷۷-۶۳٫
قریشی‌زاده، م. ع.، و فرنام، ع.(۱۳۸۴). بررسی پاسخ درمانی انواع مختلف اختلال وسواسی – جبری به فلوکستین. مجله دانشگاه علوم پزشکی تبریز. شماره ۲۷(۲)، صص ۶۲-۵۹٫
کاپلان، اچ.، و سادوک، بی. (۱۳۷۶). چکیده روان‌پزشکی بالینی. (ترجمه نصرت‌الله پورافکاری). تهران: انتشارات آزاده.
کلارک، دی. ام.، و فربورن، ک.ج.(۱۳۸۰). رفتار درمانی شناختی.(جلددوم) (ترجمه حسین کاویانی). تهران: انتشارات سنا.
لیهی، ار. ال.، وهالند، اس. جی.(۱۳۸۵). راهنمای گام به گام درمان اختلالات اضطرابی.(ترجمه اکرم دهقانی). اراک: انتشارات نوای دانش.
محبوبی، ط.، و مصطفایی، ع.(۱۳۸۸). تفکر و فراشناخت. آبادان: انتشارات پرسش.
محمدخانی، ش.، و فرجاد، م.(۱۳۸۸). رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر با علایم وسواسی در جمعیت غیربالینی. مجله روان‌شناسی بالینی. سال اول، شماره ۳، صص ۵۱-۳۵٫
محمدی، م.، و داودیان، هـ. (۱۳۸۰). بررسی همه‌گیری‌شناسی اختلالات روانپزشکی در ایران. مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور.
مکملی، ز.، مرتضوی، س.م.، و عابدی، م.(۱۳۸۷). اثربخشی آموزش خوددرمانی به شیوه شناختی – رفتاری برکاهش علایم اختلال وسواسی – اجباری. تازه‌های علوم شناختی. سال ۱۰، شماره ۱، صص ۳۶-۲۹٫
مکملی، ز.، نشاط دوست، ح. ط. ، و عابدی، م.(۱۳۸۴). اثربخشی درمان شناختی – رفتاری گروهی در اختلال وسواسی – اجباری. تازه‌های علوم شناختی، سال ۷، شماره ۴، صص ۱۳-۸٫
مونتگمری، ا.، و زوهر، ج.(۱۳۸۲). وسواس: شناخت و درمان.(ترجمه محسن معروفی و اکبرفرشیدنژاد). اصفهان: انتشارات کنکاش.
میرسپاسی، غ.، و سالیانی، ا.(۱۳۸۲). مقایسه کارآیی ترکیب فلوکستین – هالوپریدول با فلوکستین- دارونما در بیماران اختلال وسواسی – جبری. مجله‌ی اندیشه و رفتار. سال هشتم، شماره ۴، صص ۱۰-۴٫
ولز، ا.(۱۳۸۵). اختلالات هیجانی و فراشناخت: بدعت در درمان‌های شناختی.(ترجمه فاطمه بهرامی و شیوا رضوان). اصفهان: انتشارات مانی.
هاتون، ک.، کرک، ژ.، سالکوفسکیس، پی.، ام.، و کلارک، دی. ام.(۱۳۸۰). رفتار درمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلال‌های روانی. (جلد اول). (ترجمه دکتر حبیب‌الله قاسم‌زاده). تهران: انتشارات ارجمند.
American Psychiatric Association(APA).(2000). Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders. (4ed,TR.). Washington, DC:APA.
Beck, A. T.(2006). Depression: Causes and treatment. Philadelphia: University of Pennsylvania press.
Beck, A. T.& Steer, R. A.(1993). Manual for the Beck Depression Inventory. San Antonio, TX:The Psychological corporation.
Beck, A. T., Steer, R. A., Ball. R., & Ranieri, W. (1996). Comparison of Beck Depression Inventories –IA and –II in psychiatric outpatients . Journal of Personality Assessment, 67(3), 588-597.
Beck, A. T. & Steer, R. A.& Brown, G. K. (1996). Manual for The Beck Depression Inventory, (2nd ed). San Antonio, TX: The Psychological Corporation.
Bellodi, L.(2000). The heterogeneity of obsessive –compulsive disorder and its implications for treatment. In M. Maj, N. Sartorius, A. Okasha & J. Zohar(Eds), obsessive compulsive disorder,(1sted. pp. 76-78). Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.
Bouvard, M.(2002). Cognitive effects of cognitive – behavior therapy for obsessive compulsive disorder. In R. O. Frost & G. steketee(Eds), Cognitive approaches to obsessions and compulsions: theory , assessment and treatment, (1sted. pp. 403 -410). New York: Pergamon Press.
Chosak, A., Marques, L., Fama, J., Renaud , S., & Wilhelm, S. (2009). Cognitive therapy for obsessive – compulsive disorders: a case example . Cognitive and Behavioral Practice, 16, 7-17.
Cilli, A.S. Telciglu, M., Askin , R., Kaya, N., Bodur, S., & Kucur, R. (2004). Twelve –month prevalence of obsessive- Compulsive disorder in konya , Turkey. Comprehensive Psychiatry, 45(5), 367-374.
Clare, T.S.(2003). Assessment Procedures. In R. G.Menzies & P. De Silva(Eds), obsessive compulsive disorder: theory research and treatment . New York: Pergamon Press.
Clark,D.A.(2002).A cognitive perspective on obsessive compulsive disorder and depression:distinct and related