مقایسه اثربخشی روش‌های درمان رفتاری، رفتاری – شناختی- قسمت ۳۲

بی‌علاقگی به امورجنسی

۰- تغییر تازه‌ای در علاقه من به امور جنسی پدید نیامده است.

۱- علاقه‌ام به امور جنسی کم‌تر از گذشته شده است.

۲- علاقه‌ام به امور جنسی در حال حاضر خیلی کمتر شده است.

۳- علاقه به امور جنسی را کاملاً از دست داده‌ام.

منابع و ماخذ
آزاد، ج.، دلاور، ع.، و آتش‌پور، س. ح.(۱۳۸۲). مقایسه‌ی شیوه‌های رفتار درمانی و دارودرمانی در کاهش علایم وسواس فکری و عملی و میزان بهبود مراجعه کنندگان به مراکز درمانی. دانش و پژوهش در روان‌شناسی، شماره ۱۷، صص ۷۶-۵۷٫
ابراهیمی، ا. ا. (۱۳۸۶).مقایسه‌ی اثربخشی روان درمانی یکپارچه‌گرای دینی، درمان شناختی – رفتاری و دارویی برمیزان افسردگی ونگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلا به افسرده خویی. پایان‌نامه دکترای روان شناسی، چاپ نشده، دانشگاه اصفهان.
استال، اس. ام.(۱۳۸۸). ضروریات پسیکوفارماکولوژی، مبانی عصب شناختی ، زیست شیمیایی و کاربردی(ترجمه کریم عسگری). اصفهان: انتشارات جهاددانشگاهی.
استکتی، جی. اس. (۱۳۷۶). درمان رفتاری وسواس.(ترجمه عباس بخشی پور رودسری و مجید محمد علیلو). تبریز: انتشارات پویا.
استکتی، جی. اس.، و فوآ، ای، بی. (۱۳۷۳). وسواس، برداشت‌ها و درمان رفتاری. (ترجمه امیرهوشنگ مهریار). تهران: انتشارات رشد.
اندوز، ز.(۱۳۸۵). کارآیی و اثربخشی الگوی فراشناختی ولز دردرمان یک مورد اختلال وسواسی – اجباری. اندیشه و رفتار، سال ۱۲، شماره ۱، صص ۶۱-۵۹٫
پاکروان، م. قلعه‌بندی، م. ف.، علوی، ک.، و ابراهیمی، ا.(۱۳۸۶). مقایسه آزمون وسواسی – اجباری مادزلی و مصاحبه بالینی ساختاریافته مبتنی برDSM-IV برای تشخیص اختلال وسواسی – اجباری در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا. مجله روانپزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، سال ۱۳، شماره۲، صص ۱۰۳ -۹۷٫
پورافکاری، ن. ، نابدل، ی.، و داداش‌زاده، ج.(۱۳۸۲). مقایسه‌ی کارآیی فلئوکزتین و کلومی پرامین در درمان اختلال وسواسی – جبری. مجله‌ی پزشکی ارومیه، سال ۱۴، شماره ۴، صص ۲۹۴-۲۸۶٫
توزنده‌جانی، ج. ، احدی، ح.، آزاد، ح.، و دلاور، ع.(۱۳۸۴). مقایسه اثربخشی فنون شناختی – رفتاری، دارو درمانی و ترکیب آنها(دارو درمانی و شناختی – رفتاری) در درمان اختلال وسواس فکری و عملی. مجله‌ی پژوهش‌های تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، شماره ۲، صص ۹-۱٫
توکلی، س.، و قاسم‌زاده، ح.ا. (۱۳۸۵). نظریه‌ها و درمان‌های شناختی – رفتاری وسواس. تازه‌های علوم شناختی، سال ۸، شماره ۱، صص۷۶-۵۴٫
حسنی، ج.، بیگدلی، ا.ا.، و قوشچیان، س. (۱۳۸۶). مقایسه سیستم‌های مغزی – رفتاری بیماران مبتلا به اختلال وسواس و افراد بهنجار. تازه‌های علوم شناختی، سال نهم، شماره ۴، صص ۲۵-۱۶٫
حشتمی، پ.، واسدی نوقابی، ا. ع. (۱۳۸۶). فرهنگ جامع داروهای ژنریک و گیاهی ایران. تهران: انتشارات اندیشه رقیع.
حمیدی، آ.، دادفر.، جهانگیری، ب.، نصراصفهانی، م. ، و دادفر، ف.(۱۳۸۵). بررسی نالترکسون برکاهش علایم اختلال وسواسی – جبری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، شماره ۱۱، صص ۸۵-۷۸٫
خدایاری فرد، م . ، و عابدینی، ی. (۱۳۸۰). مقایسه‌ی کارآیی روش‌های شناخت – رفتار درمانگری و شناخت- رفتار درمانگری توام با دارو درمانی – در مبتلایان به اختلال وسواس فکری – عملی. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، سال ششم، شماره ۱، صص ۱۷۹-۱۴۵٫
دابسون، ک. ا.، و محمدخانی، پ.(۱۳۸۶). مختصات روا‌ن‌سنجی پرسشنامه افسردگی بک-۲ در یک نمونه بزرگ مبتلا به اختلال افسردگی اساسی. ویژه‌نامه توان‌بخشی در بیماری‌ها و اختلالات روانی. دوره‌ی هشتم، شماره ۳۹، صص ۸۶-۸۰٫
دادستان، پ. (۱۳۸۰). روان‌شناسی مرضی تحولی، ازکودکی تا بزرگسالی. (جلد اول). تهران: انتشارات سمت.
دادفر، م.(۱۳۷۶). بررسی همبودی اختلالات شخصیت در بیماران وسواسی – جبری و مقایسه آنها با افراد بهنجار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی چاپ نشده، انستیتو روانپزشکی تهران.
روزنهان، دی. ال. ، و سلیگمن . ام. ای . پی. (۱۳۸۸). آسیب‌شناسی روانی.(جلد اول). (ترجمه یحیی سیدمحمدی). تهران: انتشارات ساوالان.
سادوک، پی.، و سادوک، وی. ا.(۱۳۸۸). خلاصه روانپزشکی.(جلد دوم) . (ترجمه نصرت‌الله پورافکاری). تهران: انتشارات شهرآب.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.