دانلود پایان نامه

این پدیده در سطح جامعه و در بین گروه ها و اقشار مختلف و کاربرد روش های عملی جهت ریشه یابی آن بر کسی پوشیده نیست. روشن است عوامل مؤثر در ارتکاب جرم اجتماعی گوناگون و متنوع می باشد.از جمله وضعیت اقتصادی خانواده، تعارضات و کشمکش های خانوادگی، طلاق، سوابق والدین در بزهکاری، معاشرت با افراد ناصالح، شغل و میزان درآمد، محیط زیست نامناسب و…

تاکنون نظریاتی متفاوت از موروثی بودن و تأثیر عوامل کروموزوم ها و نیازهای جسمی مجرم تا تأثیر مسایل اجتماعی بر ارتکاب جرمات از سوی صاحبنظران ارائه شده است. با توجه به پیچیدگی رفتار آدمی نمی توان یک عامل را به عنوان عامل مسلط رفتار ارتکاب جرمی تلقی کرد. بلکه عوامل متعدد منجر به پیدایش رفتار ارتکاب جرمی می گردد که شناخت این عوامل نباز به تحقیق و بررسی دارد. ( ربیعی ، 1387: 43)
مسأله جرم و ارتکاب جرم اجتماعی تنها منحصر به مردان نمی باشد و زنان نیز از صدمات این معضل اجتماعی در امان نیستند و به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی-اجتماعی، گرایش روز افزون برای ارتکاب به جرایم به چشم می خورد. با توجه به اینکه مسایل و مشکلات زنان به دلیل برخی مخطورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی اهمیت کمتری یافته، لذا این تحقیق در پی بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر بروز جرم در بین زنان زندانی است. به امید اینکه تحقیق حاضر در روشن ساختن بخش کوچک از مسایل اجتماعی امروز سهمی پیدا نماید .

1-2-بیان مساله
یکی از مسائل پیچیده و ناراحت کننده فعلی که توجه بسیاری از محققین، جامعه شناسان و روانشناسان و متخصصین امروز را به خود معطوف داشته موضوع جرم و ارتکاب جرم می باشد. اما در همه این حوزه ها زنان که نیمی از جمعیت جامعه می باشند عملا کمتر مورد توجه بوده و در واقع بیشتر نظریه های کجروی زنان را تقریبا مورد بی اعتنایی قرار داده اند. شاید این مسئله به این دلیل باشد که میزان تبهکاری و ارتکاب جرم زنان نسبت به مردان اندک بوده و یا به نظر می رسد که اندک باشد. برای پاسخ به این که چرا زنان در مقایسه با مردان کمتر مرتکب جرم می شوند، نظرات مختلفی وجود دارد. عده ای از نظریه پردازان این مسئله را ناشی از عوامل درونی و بیولوژیکی می دانند. عده ای نیز معتقدند که زنان فاقد نیروی کار لازم برای ارتکاب جرم هستند و بیشتر مفعولانه عمل می کنند .عده ای دیگر دیدگاهی کاملا متفاوت دارند. به نظر آنها کم بودن جرایم زنان به فقدان نیرو، خوبی ذاتی یا مسایل بیولوژیکی مربوط نمی شود. آنان معتقدند که زنان موجوداتی مکار و حیله گرند و خوب می دانند که چطور در دام قانون گرفتار نشوند. در نتیجه جرایم آنها کمتر از جرایم مردان علنی می شود.( خاکپور ،1384: 79 )
پدیده های اجتماعی بایکدیگر رابطه متقابل و تنگاتنگ دارند. برای پدیده جرم و بزهکاری نیز نمی توان تنها یک عامل را عامل وقوع جرم دانست. گرچه در تبیین علل وقوع ارتکاب جرم عوامل شخصی و محیطی هر دو مورد توجه می باشد لیکن فرض کلی بر این است که عوامل محیطی نیروی غالب است و عوامل شخصی را تحت تأثیر قرار می دهد از بررسی ها چنین بر می آید که هر چند هنوز میزان جرایم زنان نسبت به مردان پایین است اما روند رو به رشد جرایم زنان محسوس است. (ماکوبی ، 1979 : 112) .بالا بودن جرایم زنان آثار و عواقب نامطلوب دارد که جبران آن مشکل می باشد. متلاشی شدن خانواده ها، تزلزل در ارزشها و هنجارهای اجتماعی که جامعه بر پایه آن استوار است از پیامدها و آثار نامطلوب جرایم می باشد.در پاسخ به این سوال که آیا از هم گسیختگی خانواده خانواده در بروز جرم زنان موثر است با ید گفت که خانواده نخستین «نظام نهادی» عمومی است ، که برای رفع نیازمندیهای حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورت تام دارد. جامعه پذیری ناقص موجب بروز رفتارهای خلاف هنجار اجتماعی را فراهم می آورد. روانشناسان نشان می دهند که محیط خانواده رابطه مستقیمی با بروز رفتار ارتکاب جرمی و ارتکاب جرم دارد. طرز تفکر والدین با سایر اعضای خانواده به هر شکلی که باشد، در رفتار فرزندان آنها تأثیر می گذارد. اگر خانواده کانون خشونت و تنش باشد، فرزندان به بیرون از خانه پناه می برند و دختران به علت ویژگی های جنسی خود در خطر آسیب قرار می گیرند. ( ماکوبی ،1979 : 81 )
ساترلند می نویسد غالبا شرایط زیر در خانواده موجب ارتکاب بزه فرزندان می شود :
1ـ بزهکاری سایر افراد خانواده یا فساد اخلاقی و الکلی بودن سایرین.
2ـ فقدان والدین در اثر فوت یا طلاق یا ترک یکدیگر.
3ـ عدم کنترل والدین در اثر غفلت یا علل دیگر.
4ـ ناسازگاری موجود در منزل نظیر تحکم یکی از اعضای خانواده، حمایت زیاد از بعضی از فرزندان یا اشتیاق زیاد نسبت به آنها، سختگیری بیش از حد معمول، حسادت بعضی از افراد نسبت به دیگران، شلوغی وضع خانواده و دخالت بستگان و غیره.
علاوه بر این زنان به علت حاکم بودن فرهنگ سنتی بر جامعه و اکثر خانواده ها، فرصت های تحصیلی و شغلی محدودتر و تبعیض جنسیتی، همواره در معرض محرومیت های اقتصادی و اجتماعی می باشند که جواب گوی این سوال است که آیا پایگاه اجتماعی و اقتصادی و میزان تحصیلات زنان در بروز جرم آنان موثراست، که این امر زمینه ساز آسیب پذیری زنان می باشد، به طوریکه جمعیت فعال زنان هنوز در مقایسه با مردان ناچیز است. ساترلند از نظر برابری یا عدم برابری زنان با مردان می نویسد؛«شاید بتوان مهمترین اختلاف بین زن و مرد را در این دانست که زن ها سخت مراقبت می شوند و اعمال آنها سخت تحت کنترل قرار می گیرند .( کی نیا ، 1380 : 599)
به علاوه زنان شاغل در مقایسه با مردان، از مزایای برابری برخوردار نیستند. بی سوادی زنان به دلیل پایین بودن میزان سواد، فاقد زمینه لازم برای کسب مهارتهای شغلی هستند. بی سوادی زنان نه تنها عامل بازدارنده زنان در عرصه نیروی کار آنها در حیطه فعالیتهای اقتصادی، بلکه آنان را نسبت به حقوق و مسئولیتهای اجتماعی و خانوادگی آسیب پذیر می گرداند.همچنین نظام هنجاری سنتی، زن را از لحاظ اقتصادی، وابسته و تابع مرد تربیت می کند و این وابستگی در میان قشرهای اجتماعی که از نظر میزان سواد و آگاهی های اجتماعی در سطح نازلتر هستند بیشتر به چشم می خورد. از سوی دیگر باید به پاسخ صحیح به این سوال که آیا محیط زندگی فرد از لحاظ وجود افراد شرور و ناباب در بروز جرم موثر است برسیم. پس از هم پاشیدگی خانواده، از دست دادن پدر یا همسر به عنوان سرپرست و نان آور خانواده زن را در شرایطی که استقلال اقتصادی یا تکیه گاهی نداشته باشد، با مشکل روبرو می سازد. اگر به دلایلی، چون بی سوادی یا کم سوادی و ناآگاهی اجتماعی و نداشتن منبعی برای تأمین معاش و فقدان مرجعی برای تأمین نیازهای مادی و فرار از فشارهای زندگی و وجود محیط های ناسالم زندگی به راه های خارج از هنجارهای مرسوم اجتماعی متوسل می شوند .( کی نیا ، 1380 : 93) . در این مطالعه سعی بر این است به این سوال اساسی تحقیق پاسخ داده شود که: چه عوامل جامعه شناختی در بروز انواع جرم در بین زنان زندانی موثر اند ؟ پژوهش حاضر که به زمینه های اجتماعی مؤثر در ارتکاب جرم زنان توجه دارد بی تردید وقوع جرم و نوسانات کمی و کیفی آن را معلول عللی می داند که در جامعه ایجاد شده است. ابتدا باید توجه داشت که در وقوع ارتکاب جرم عوامل شخصی و محیطی هر دو مؤثر می باشند . پس با توجه به اهمیت متغیرها و سوالات ذکر شده برانیم تا به بررسی رابطه بین عوامل جامعه شناختی بر بروز انواع جرم در بین زنان زندانی شهر کرمان بپردازیم.

1-2-1-تحقیقات انجام شده در ایران
گلچین، (1385) در تحقیقی با عنوان “ارتکاب جرم اجتماعی جوانان در آیینه پژوهش ها” که محقق درپی پاسخ دادن به این سوال بوده است که رفتار ارتکاب جرمی و کجروی اجتماعی نوجوانان و جوانان تابع و مرتبط با چه عوامل و شرایطی است؟ پژوهش های مذکور پس از غربال گری لازم به تعداد ۵٧ پژوهش محدود شدند و براساس ملاک های شکلی و محتوایی از پیش تعیین شده ای ، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و در مجمو ع ١٢ پژوهش برای ارزیابی نهایی انتخاب شد. در این پژوهش ها در مجموع ٩۶۵ دختر و 2459 پسر و بر رو ی هم جمعیتی بالغ بر ٣۴٢۴ نفر مورد مطالعه قرار گرفته اند. این امر، ارزش این مطالعه و نتا یج حاصل از پژوهش های مزبور را بیشتر معلوم می سازد. نتایج نشان می دهد: کجروی و بزهکار ی نوجوانان تحت تاثیر یا در رابطه با عواملی همچون جنس، سن، پایگاه اجتماعی خانواده، درجه مذهبی بودن والدین، میزان تماس افراد با دوستان کجرو، عضو یت در گرو ه های بزهکاری، وضعیت تحصیلی، میزان تعلق به مدرسه، میزان شرکت والد ین در جلسات انجمن اولیاء و مربیان است. و متغیرهایی که بیشترین تکرار و تأیید را در ارتباط با ایجاد، زمینه سازی و تقو یت رفتار ارتکاب جرمی وبزهکاری نوجوانان داشته اند به ترتیب عبارتند از: پایگاه اقتصادی اجتماعی، میزان ارتباط نوجوان با گروه دوستان ناهمنوا و تمایل و عضویت در آن گروه ها، نوع و میزان نظارت و کنترل والدین بر رفتار نوجوانان و میزان گسیختگی و نابساما نی خانواده. و نتایج دیگر تحقیق حاکی از آن است که تقریبًا در همه انواع کجروی، پسران بیش از دختران مرتکب رفتار ارتکاب جرمی شده اند.
صالحی و حجازی (1385) در پژوهشی با هدف تحلیل دیدگاه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در زمینه عوامل موثر در بروز ارتکاب جرمات اجتماعی انجام شده است. که نمونه پژوهشی آن شامل ۱۲۰ دانشجوی پسر و دختر تحت پوشش کمیته امداد بوده و با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی گزینش شده اند. یافته ها نشان می دهند که از کل واریانس تبیین شده، 05/24 درصد را عامل خانواده و گروه همگنان؛ 21/22 درصد را عامل اعمال کنترل شدید؛ 16/22 درصد را عامل وضعیت اقتصادی و 47/21 درصد را عامل امور فرهنگی آموزشی تبیین می کند. بنابراین نتایج این تحقیق حاکی از آن است که عامل خانواده و گروه همگنان؛ اعمال کنترل شدید؛ وضعیت اقتصادی و امور فرهنگی – آموزشی 89/89 درصد واریانس عوامل موثر در بروز ارتکاب جرمات اجتماعی تبیین می کند. و بین این چهار عامل، عامل خانواده و گروه همگنان بالاترین میزان تبیین واریانس ارتکاب جرمات اجتماعی را دارد.
عابدینی (1387) در تحقیقی با عنوان ویژگی های شخصیتی مجرمین خطرناک؛ اظهار می کند: جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی عمده مسئولیت جرم و جنایت را ناشی از روابط اجتماعی، اقتصادی و… می دانند. و صاحبنظران متعدد در خصوص تأثیر عوامل ژنتیکی، روانی و اجتماعی در ارتکاب جرائم و شکل گیری شخصیت مجرمان با هم اتفاق نظر دارند.
عارفی، مرضیه (1389) در تحقیقی با عنوان” مقایسه مکان کنترل، عزّت نفس، و اختلالات شخصیتی میان زنان زندانی (با تأکید بر زنان با مجرمیت منکرات) و زنان عادی” به این نتیجه رسید که تفاوتهای معناداری را در متغیرهای عزّت نفس، افسردگی، رفتار ضد اجتماعی، پارانوئید، خستگی روانی و خود بیمارانگاری زنان زندانی با زنان عادی وجود دارد ،اما امکان کنترل زنان زندانی با زنان عادی تفاوتی ندارد.
حجازی (1384) در مطالعه ای باعنوان ” بررسی جرایم زن در ایران” درتحقیق تئوریکی خود ضمن پرداخت به کلیاتی درباره جرم از دیدگاه حقوقی به مسأله ی جرایم زنان نیز توجه نموده است.و متذکر شده ضمن افزایش جرم در بین زنان بیشترین سهم به شهر تهران تعلق داشته و انواع جرایم به ترتیب کثرت موارد عبارتند از: اعمال منافی عفت، سرقت، قتل، ضرب و شتم و جرح، مصرف و فروش مواد مخدر، از نظر نویسنده بیشتر جرایمی که زنان مرتکب می شوند علل اقتصادی دارند.و اعمال منافی عفت علاوه بر علت اقتصادی علل اجتماعی دارد.سرقت در بین زنان کمتر از فحشا است و این جرم علت اقتصادی دارد و قتل و ضرب و جرح در درجه سوم قرار دارد.جرایم مربوط به مصرف یا فروش مواد مخدر در درجه چهارم قرار می گیرد.نویسنده دوام و استحکام بنیان خانواده را عامل مهمی در پایین بودن میزان جرایم زنان می شمارد و معتقد است بین ازدواج و جرایم نسبت معکوس وجود دارد.وی اعتقادات و قیود دینی را یکی از عوامل بازدارنده در گرایش به ارتکاب جرم شمرده است.
خاک پور (1385) در تحقیق میدانی که در رابطه با بزهکاری زنان انجام داده با عنوان علل بزهکاری زنان در ایران ،عنوان نموده که عوامل بزهکاری عبارتند از:فقر، برخی مشکلات و اوضاع نا بهنجار خانوادگی، وراثت، و برخی عوارض روانی، این عوامل را به تنهایی نباید پدید آورنده ی بزهکاری دانست و عوامل بسیاری باید با هم جمع و بر یکدیگر تأثیر گذارند.نویسنده عواملی که بیش از همه در گرایش به ارتکاب جرم زنان مؤثرند به این شرح برمی شمرد:
1-ازدواج زودرس در سنین پایین دختران که به اجبار والدین یا به دلیل استیصال خانواده و مشکلات اقتصادی یا تبعیت از آداب و رسوم صورت می گیرد.
2-تعدد زوجات که با جواز فرهنگی و اعتقادی، در جامعه ها رایج می باشد.هم چنین به عواملی از قبیل نیازهای عاطفی یا اقتصادی، کمبود فرهنگی یا وجود مشکلات خانوادگی اشاره می کند.
فرمانیان (1385) در تحقیق با عنوان “روسپیگری در شهر تهران” با هدف شناسایی زندگی روسپیان قبل از سقوط آنان بود به این نتیجه رسید که که روسپیگری پدیده ای شهری می باشد.و بیشتر روسپیان در دوران کودکی تحت سرپرستی پدر و مادر و یا یکی از آنها بوده، بیشتر آنان در خانواده های بی سواد و کم درآمد بودند.و اکثر آنان در سنین 15-16 سالگی خانواده را ترک کرده اند، و علت عمده ازدواج نامناسب، فریب و فرار از خانواده بوده است.
ستوده (1388) در مطالعه ای با عنوان “مقدمه ای بر آسیب شناسی خانواده”به علل و انگیزه روسپیگری و ارتکاب جرمات جنسی پرداخته و آن را به شرح زیر تقسیم نموده:
1-وابستگی شدید به مادر و فقدان روابط محبت آمیز با پدر.
2-عوامل درونی مانند تنبلی، عدم مهارت در کار یا کم هوشی و ضعف مبانی عقل و یا کمی سطح فکر و دانش عمومی.
3-فقر مادی و نیاز اقتصادی و نداشتن کار و شغل مناسب.
4-مهار شدن رشد مردانگی توسط مادر و برگشت به مرحله خودشیفتگی.
5-سرکشی و عصیان انتقام جویی از پدر و مادر و شوهر و کینه توزی نسبت به اجتماع و نظام های تربیتی و اخلاقی.
6-جاه طلبی ، داشتن رویاهای شهرت ، ثروت ، قدرت ، عشق ، تجمل.
7-جنون یا عقده روسپیگری.

 

مطلب مرتبط :   پایان نامه دربارهوظیفه شناسی، نوع دوستی، زیبایی شناسی، اختلال شخصیت

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

8-دارا بودن منش ناثابت و کودکانه و سرد مزاجی از نظر جنسی.
9-خشونت والدین و بدرفتاری آنان و دارا بودن خانواده های از هم پاشیده.
10-قرار گرفتن در معرض تجاوز جنسی در دوران کودکی.
علاوه بر موارد فوق عوامل جانبی دیگر نیز مطرح شده مانند:سرکوبی جنسی، بلوغ زودرس، نداشتن محیط خانوادگی مناسب، اختلاف سنی زوجین، وجود محلهای فاسد و فقر و بیکاری.
سراج زاده و گیلانی (1389) تحقیقی تحت عنوان بی سازمانی اجتماعی و ترس از جرم (مطالعه و مقایسه مناطق

دسته بندی : علمی

پاسخی بگذارید