دانلود پایان نامه

٢ و ١٢). شهر تهران که در سال ١٣٨٩ انجام داده اند. در این مقاله از رویکردهای بی سازمانی اجتماعی، رویکرد بزه دیدگی یا قربانی شدن، آسیب پذیری، دیدگاه تاثیر رسانه ای استفاده شده است که در این مقاله بر اساس رویکرد بی سازمانی اجتماعی به خصوص بی نظمی فیزیکی و اجتماعی دو منطقه تهران از حیث ترس از جرم مطالعه می شوند همچنین بر اساس نظریه بی سازمانی مدل سه گانه یعنی (تنوع خرده فرهنگی، بی نظمی اجتماعی، نگرانی اجتماعی) رابطه متغیر های احساس نگرانی اجتماعی، احساس بی نظمی در اجتماع، پیوندهای محله ای و احساس تعلق خاطر نسبت به محله و …. در سطح تحلیل فردی آزمون می شوند. این مقاله به دنبال دلالت های برای بی نظمی اجتماعی و فیزیکی و ترس از جرم بود به این خاطر دو منطقه را که از لحاظ امنیت در سطح متفاوتی بودند انتخاب شد منطقه ٣به عنوان منطقه پایین آشفتگی انتخاب شده بود. نتایج نشان میدهد احساس بی نظمی، تنوع خرده فرهنگی، و نگرانی اجتماعی در بین منطقه ٣ کمتر از ساکنان منطقه ١٢ است. میزان ترس از جرم در دو منطقه مورد مطالعه و همچنین رابطه ابعاد بی سازمانی با ترس از جرم موید نظریه بی سازمانی اجتماعی است. تنها استثنا روابط محله ای است که رابطه ای با ترس از جرم معکوس داشت.
در تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جرم در زندان زنان که توسط ملکمیان و شریفیان (1388)صورت گرفته است، اطلاعات و نتایجی به دست آمده است ویژگی کلی این تحقیق و نتایج آن در زیر بیان شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که جرایم زنان بیشتر شامل اعتیاد، روسپیگری، سرقت و قتل بوده است این جرایم در فقر اقتصادی، بیکاری، فقدان والدین، والدین معتاد، سطح تحصیلات، سن پایین ازدواج، محیط زندگی نا مناسب، از هم گسیختگی خانواده و تا حدودی کم بودن میزان تعلقات اجتماعی ریشه دارد. افراد مجرم دوران کودکی و نوجوانی خوبی نداشته اند آنها معمولا مورد بی توجهی و بی مهری و تنبیه شدید بدنی قرار داشته اند و برای خلاص شدن از چنین وضعیتی یا دست به فرار زده اند یا تن به ازدواج های زودرس داده اند که در هر صورت با شکست مواجهه شده اند و دست به ارتکاب جرم و جرم زده اند.
تحقیقی تحت عنوان عوامل موثر بر سرقت نوجوانان( مورد مطالعه شهر کرمانشاه). توسط محسنی تبریزی و پروین (1388)صورت گرفته است . این مقاله به بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان در شهر کرمانشاه با رویکردی ترکیبی پرداخته است. مبانی نظری این پژوهش به تئوری های همنشینی افتراقی، کنترل اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و شرایط آنومیک خانواده استوار بوده است. روش این تحقیق پیمایش و از نوع روش علی- مقایسه ای است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه هدایت شده محقق ساخته جمع آوری گردیده است. جمعیت آماری متشکل از دو گروه مستقل تجربی و کنترل است گروه تجربی شامل: کلیه سارقین نوجوان نگهداری شده در زندانها و مراکز اصلاح و تربیت کرمانشاه و گروه کنترل مشتمل بر کلیه دانش آموزان سنین ۱۸-۱۲ سال شاغل به تحصیل در سال ۱۳۸۵ در کرمانشاه می باشد.نتایج تحقیق نشانگر تفاوت معنادار میان دو گروه تجربی و کنترل به لحاظ تحصیل است. همچنین این معنا داری با متغیر های نظیر میزان گسستگی خانواده، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، میزان پیوند اجتماعی، میزان احساس محرومیت نسبی و میزان همنشینی با کجروان وجود داشته است. متغیر های این پژوهش شامل رابطه خانواده گسسته با جرم، رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده با جرم، رابطه پیوندهای اجتماعی با جرم، رابطه احساس محرومیت نسبی با جرم- و رابطه عضویت در گروه های کجرو با جرم است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اکثر سارقین دارای تحصیلات ابتدایی هستند. ۴۳ درصد از مادران،۳۲ درصد از پدران و۳/۸ درصد نوجوانان سارق بی سواد هستند.
تحقیقی تحت عنوان سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری نوجوانان توسط شارع پور و ورزمیار (1387)صورت گرفته است. در این تحقیق با استفاده نظریه سرمایه اجتماعی خانواده کلمن و نظریه پیوند اجتماعی هیرشی به بررسی تجربی فرضیه رابطه بین سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری نوجوانان دختر و پسر پرداخته است. برای بررسی رابطه مزکور از یک نمونه ۴۱۰ نفری از دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر سنندج استفاده شده است که در سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶ مشغول به تحصیل بوده اند. روش تحقیق به صورت پیمایش انجام گرفته است و دانش آموزان به طور خود اجرا به پرسشنامه ها پاسخ داده اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی شناختی درون خانواده در بین پاسخ گویان پسر بیشترین قدرت تبیین کنندگی بزهکاری را داشته است. در صورتی که سرمایه اجتماعی ساختاری درون خانواده بیشترین قدرت تبیین کنندگی بزهکاری را در بین پاسخ گویان دختر داشته است. همچنین در بین مولفه های سرمایه اجتماعی خانواده، صمیمیت اعضای خانواده و حمایت اجتماعی رابطه معنا داری با بزهکاری پسران داشته در حالی که در بین پاسخگویان دختر آگاهی والدین و عضویت والدین در نهاد های اجتماعی با رفتارهای بزهکاری رابطه معنا دار داشته است.
تحقیقی تحت عنوان عوامل خانوادگی و فرهنگی موثر بر فرار دختران از منزل توسط غریبی(1386) صورت گرفته است. هدف این پژوهش مقایسه مولفه های خانوادگی و فرهنگی دختران فراری و عادی است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که دو گروه دختران فراری و دختران عادی از نظر آزار و اذیت جسمی توسط والدین یا سایر اعضای خانواده با یکدیگر متفاوت هستند به ترتیبی که دختران فراری آزار و اذیت بیشتری توسط خانواده خود می بینند.ای یافته ها با یافته های بکن و همکارانش همسو است آنها هم نتیجه گرفته اند که والدین کودکان و نوجوانان فراری از فرزندان خود حمایت عاطفی اندکی به عمل می آورند، بسیار خشن و سرد رفتار می کنند و تنبیه گر هستند. پژوهش ها نشان می دهد والدین نوجوانان فراری غالبا تاریخچه بیماری روانی و سو مصرف مواد مخدر داشته اند و نوجوانان در این خانوادها عشق و علاقه را از طرف والدین به ندرت دریافت می کنند و همچنین پرخاشگری جسمانی بین والدین بسیار شایع است.
تحقیقی تحت عنوان عوامل مرتبط با بزهکاری دانش آموزان دبیرستانی توسط احمدی و نوری و موسوی(1384) در شهر آباده صورت گرفته است. جامعه آماری دانش آموزان، آموزشگاههای متوسطه شهرستان آباده در سال تحصیلی ٨۵-١٣٨۴ بوده است. جمعیت جامعه ٧٢٣٨ نفر و نمونه آماری ۴٩٩ نفر بوده است. شیوه نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی بوده است. از کل دانش آموزان ٢/۵٢ درصد دختر و ١/۴٧ درصد پسر بوده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که رابطه جنسیت و رفتار بزهکارانه بین دو جنس به لحاظ میانگین بزهکاری تفاوت معنی داری آماری وجود دارد آلفای آن برابر با ٠٠١٪ است. بین دو متغیر محل سکونت و رفتار بزهکارانه رابطه وجود د اشته و این رابطه با آلفای ٠٠١٪ معنی دار بوده است. همبسته های رفتار بزهکارانه چنین بیان شده است که: پایگاه اقتصادی- اجتماعی، وابستگی های دوستانه، خانواده و مدرسه، نابسامانی خانواده، تحصیلات والدین، بعد خانواده، سطح دینداری، استفاده از رسانه های جمعی و نظارت خانواده همگی با رفتار بزهکارانه رابطه داشته است این ارتباط گاه در گروه دختران( پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده، تحصیلات مادر، بعد خانواده و نظارت خانواده). گاه نیز در پسران( وابستگی به مدرسه، نابسامانی خانواده، تحصیلات پدر). دیده نمی شود.
مهم ترین متغیرهای مرتبط با بزهکاری دانش آموزان دبیرستان شهر آباده به ترتیب زیر بیان شده است.
الف) وابستگی به دوستان.
ب) سطح دینداری.
ج) رسانه های جمعی.
بر این اساس در این تحقیق می توان به این نتایج دست یافت که گروه همسالان در تقویت رفتار بزهکاری اهمیت زیادی دارد. تقویت هویت مذهبی می تواند به کاهش میزان بزهکاری کمک کند همچنین کاهش میزان محتوای خشونت آمیز رسانه ها و افزایش برنامه های آموزشی می تواند به کاهش بزهکاری کمک کند.
تحقیقی تحت عنوان رابطه تراکم جمعیت و میزان و نوع جرم توسط بیانلو و منصوریان (1384)در شیراز صورت گرفته است. چارچوب نظری این تحقیق استفاده از رویکرد روانشناختی و به خصوص بوم شناختی بوده است و با بهره گرفتن از روش پرسشنامه معکوس از نمونه ای با جمعیت ٢۶۵٣ نفر از مجرمین متغیر های زیر مورد سنجش قرار گرفت. رابطه متغیر های همچون تراکم جمعیت، مساحت جغرافیایی، جمعیت، میزان فعالیت های کلانتری و ….. با جرم. نتایج حاصل نشان میدهد که در مورد رابطه سابقه کیفری ، تحصیلات، سن و نوع جرم بررسی در دو سطح انجام گرفت که در سطح اسمی معنا دار بود ولی در سطح ترتیبی بین سن و جرم رابطه وجود نداشت همچنین بین تراکم جمعیت با متغیر های نرخ قتل، جعل اسناد، کلاهبرداری، و.. معنا دار بود ولی تراکم جمعیت با متغیر نرخ آدم ربایی و سرقت مسلحانه معنا دار نبود.
تحقیقی تحت عنوان ویژگی اجتماعی – اقتصادی زنان خیابانی توسط شرافتی پور(1383) در شهر تهران صورت گرفته است. هدف این تحقیق تعیین رابطه میان این ویژگی ها و خیابانی شدن زنان است. در این تحقیق عواملی چون سن شروع اولین رابطه نامشروع در مقابل وجه نقد، سن شروع فعالیت در خیابان، مدت فعالیت، تعداد مو ارد رابطه جنسی در هفته و میزان استمرار در فعالیت جنسی مورد نظر بوده است. یافته های این تحقیق نشان میدهد که دختران از مقطع سنی ۱۲ تا ۱۷ سالگی در معرض ارتکاب جرم جنسی قرار دارند. بیشتر فراوانی ها در اولین تماس جنسی نامشروع مربوط به سنین ۱۳ و ۱۴ سالگی است. پایین ترین سن اولین تماس جنسی ۱۰ سالگی و بالاترین آن ۲۴ سالگی است. ۶/۷۴درصد از افراد تا قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی اولین تماس جنسی نامشروع را انجام داده اند.بیشترین آمار تماس جنسی در سن ۵/۱۳ سالگی بر می گردد این تماس ها اکثرا در ۷/۵۶ درصد به صورت نا خواسته بوده است. برخی از زنان نیز اولین تماس جنسی را با همسر قانونی خود تجربه کرده اند ولی بعدها به جرگه زنان خیابانی می پیوندند. ۳/۲۳ درصد سن شروع روسپیگری عمدتا مربوط به سن ۵/۱۴ سالگی و بیشتر فراوانی سن شروع فعالیت جنسی در خیابان مربوط به سن ۱۵سالگی است. به تعبیر روشن تر زنان خیابانی به فاصله کمتر از یک سال از شروع فعالیت روسپیگری فعالیت در خیابان را آغاز می کنند. تعداد تماس های جنسی زنان خیابانی متفاوت است و از یک بار در هفته تا ۳۰ بار در هفته در نوسان است. به طور متوسط هر زن خیابانی در هفته ۹ بار تماس جنسی بر قرار می کند. بیشتر زنان خیابانی هنوز ازدواج نکرده اند افراد مجرد با ۶۶ درصد بیشترین فراوانی را دارند افراد مطلقه با۳/۱۷ درصد در ردیف بعدی قرار دارند . پایین ترین سن ازدواج زنان خیابانی ۱۰ سال و بالاترین آن ۲۶ سال بوده است. بیبشترین فراوانی ۱۴و ۱۵سال است. میانگین سن ازدواج زنان ۱۵سال است. ۲/۴۳درصد زنان خیابانی غیر مجرد را کسانی تشکیل می دهند که حداکثر ۳ سال بعد از ازدواج طلاق گرفته اند.
تحقیقی تحت عنوان عوامل خانوادگی موثر در فرار دختران نوجوان بزهکار توسط هاشمیان(1381) صورت گرفته است. این پژوهش که یک مطالعه توصیفی – تحلیلی است به منظور بررسی عوامل خانوادگی موثر در فرار دختران ۱۸-۱۲ ساله که مقیم در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران در سال۱۳۷۹ بوده اند انجام شده است. ۷۵ پرونده از نوجوانان مذکور با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که از دو بخش شامل ۱۳ سوال در ارتباط با مشخصات فردی و ۲۱سوال در ارتباط با مشخصات خانوادگی تشکیل شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته و به منظور ارتباط بین متغیرها از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه تی تست و همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد به جز در مورد ارتباط بین تحصیلات، سابقه مصرف مواد مخدر، شغل پدر، شغل مادر، سابقه اعتیاد در خانواده، تعداد فرزندان خانواده با میانگین سن فرار مدد جویان و ارتباط بین سابقه مصرف مواد مخدر، شغل مادر و دفعات فرار با میانگین سنی دستگیری مدد جویان و ارتباط بین سابقه بین مصرف مواد مخدر، مصرف الکل، وضعیت تاهل و مطرح کردن مشکلات با میانگین طول مدت فرار مدد جویان رابطه معنی داری به دست آمده است.
در تحقیقاتی که توسط زیاری(1388) و شاهیوندی، رییسی وانانی و شیخی(1388) انجام شد به ترتیب نشان داد اغلب مجرمان از گروه های پایین درآمدی و اقشار فقیر بوده اند و بیکاری عامل مؤثر در ارتکاب جرم و سرقت بیست درصد جرایم را تشکیل می دهد همچنین بیشترین نوع جرم از میان تعداد نمونه مورد نظر سرقت بوده است و بین تعداد جرایم و محلات مسکونی رابطه معناداری وجود دارد.

 

مطلب مرتبط :   دیدگاه های جامعه شناختی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-2-2-تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
یافته های تحقیق لارنز (2006) نشان داد، دخترانی که محیط خانوادگی سرد و بی روحی دارند و والدین آنها دارای سبک فرزند پروری قدرت مداری می باشند و در خانواده دچار تبعیض با خواهران و برادران خود هستند، بیشتر به سمت بزهکاری روی می آورند.
نتایج پژوهش شل (2010 ) نشان داد که خانواده هایی که درآمد والدین در آنها کمتر است و میزان تحصیلات والدین زیر دیپلم می باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که فرزندان شان دست به دزدی بزنند و همچنین بین جدایی والدین و از هم گسیختگی خانواده با ارتکاب جرم فرزندان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
تحقیقی تحت عنوان جرم، شرایط اقتصادی و برخوردهای اجتماعی و میراث خانوادگی توسط پائولو و همکارانش (2009)صورت گرفته است. این تحقیق به آزمایش این مساله پرداخته است که آیا آداب و رسوم و شرایط اقتصادی-اجتماعی، می توانند تفاوت بین زندانیان سابقه دار و غیر سابقه دار را توصیف کند؟ طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه بین انگیزه زندانیان محکوم شده و سایر زندانیان تفاوت وجود دارد. در این تحقیق شواهدی وجود داشته که نشان میدهد موضوعات اقتصادی اصلی ترین عامل بروز جرائم غیر جنایی است که عامل مربوط به وراثت خانوادگی برای جلوگیری از جرائم جنایی در این رابطه عمل می کرده است. در این تحقیق ثابت شده است که متغیر برخوردهای اجتماعی در نوع رفتار افراد تاثیر دارد به گونه ای که زندانیانی که در همسایگی افراد خوب، رشد کرده بودند احتمال بروز جرائم مخصوصا جرائم جنایی کمتری داشته اند.

تحقیقی تحت عنوان شناسایی اقتصادی- اجتماعی و آمارگیری مشخص جرائم در استانهای اسپانیا توسط بانانو و همکارانش(2008) صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده است که سطح بیکاری، تحصیلات و نرخ شهرنشینی بر جرائم تاثیر دارد. احتمال بازگشت مجدد به جرائم در شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای کوچک و روستاها است. همچنین مهاجران غیر قانونی بیشتر محتمل درگیری در فعالیت های جنایی هستند.
در تحقیقی که توسط ریگ انجام شد ضعف رابطه پدر

دسته بندی : علمی

پاسخی بگذارید