علمی : مطالعه تنوع ژنتیکی ۲۹ ژنوتیپ مختلف برنج بر اساس صفات گیاهچه ای و آزمایشات …

۱۴- گروهبندی ژنوتیپها برای دادههای مولکولی ژنوتیپها را در دو گروه اصلی قرار داد. گروه اول شامل ژنوتیپهای متحمل و نسبتا متحمل و گروه دوم شامل ژنوتیپهای حساس میباشد.
۱۵- نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی دادههای مولکولی نشان داد که ۱۲ مؤلفه اول قادر به توجیه ۴۰/۸۴ درصد از تغییرات واریانس کل هستند.
۱۶- در مجموع یافتههای حاصل از بکارگیری روشهای مختلف مورفوفیزیولوژیکی و نشانگرهای ریزماهواره، تصویر جامعتری را از ساختار ژنتیکی ارقام و صفات مطلوب آنها به دست میدهد، به ترتیبی که به نظر میرسد ادامه پروژه اصلاحی با تکیه بر این نتایج موفقیتآمیز خواهد بود.

۴-۳-۲- پیشنهادات

۱- با توجه به واکنش تحمل بالای برخی از ژنوتیپها، پیشنهاد میشود ژنوتیپهای مذکور در سطوح شوری بالاتر نیز آزمون شوند.
۲- پیشنهاد میشود ژنوتیپهای مورد مطالعه با تعداد آغازگر بیشتر ریزماهواره به منظور تفکیک بهتر ژنوتیپهای متحمل و نسبتامتحمل و نشانگرهای دیگر DNA به صورت مقایسهای بررسی شوند.
۳- هر چند که با تعداد محدود آغازگر به کار گرفته شده در مقایسه با تعداد آغازگرهای شناخته شده در ژنوم برنج، در این تحقیق، تنوع نسبتا بالایی به دست آمد اما بهتر است در تحقیقات بعدی از آغازگرهای بیشتر و در نقاط مختلف کروموزوم استفاده شود. با توجه به تنوع بالای این نشانگرها در بررسی تنوع ژنتیکی ارقام زراعی، این نشانگرها ایدهآل میباشند.
۴- با توجه به بالا بودن میزان اطلاعات چندشکل (PIC) در برخی از نشانگرها، میتوان از آنها برای تمایز بین ژنوتیپهای با خویشاوندی بسیار نزدیک استفاده نمود.
۵- بهتر است از نشانگرهای مولکولی مختلف استفاده و از نتایج تلفیقی آنها برای تعیین تنوع دقیقتر استفاده کرد. به نظر میرسد که تلفیق این نشانگرها با صفات کمی مثل تحمل به تنشها در برنج راهکار مناسبی برای انتخاب گیاهان با خویشاوندی دور در تولید ارقام پرمحصول باشد.
۶- با توجه به مقایسه گروهبندی ژنوتیپها با استفاده از دادههای مورفوفیزیولوژیک و مولکولی، پیشنهاد میشود که از نشانگرهای مولکولی که قدرت تمایز بالایی دارند، برای بررسی روابط تکاملی ارقام برنج بخصوص در شرایط محیطهای تحت تنش استفاده گردد. بدیهی است نتایج حاصل میتواند در پروژههای بهنژادی برنج برای تنش شوری نیز استفاده گردد.
۷- انجام مطالعات موازی برای ژنوتیپهای مورد مطالعه در شرایط تنش در محیط مزرعه و گلخانه میتواند اطلاعات تکمیلی مفیدی را در عرصه کاربردی فراهم آورد.
۸- از آنجا که نتایج این مطالعه توانست ژنوتیپهای حساس و متحمل را با استفاده از دادههای کمی و مولکولی تفکیک نماید، میتوان با تلاقی ژنوتیپهای متحمل و حساس جمعیتهای نهایی را جهت تجزیه QTL استفاده نمود.
ضمائم
جدول۱- میانگینهای شاخصهای حساسیت و تحمل ژنوتیپها برای طول ریشه در شوری ۸ دسیزیمنس برمتر

رقم
شاخص
IR74099-3R-2-2 IR74099-3R-2-3 IR74095-AC-30 IR74099-3R-5-3 IR74095-AC32 IR54447-3B10-2 IR74095-AC37 IR74095-AC38 IR74095-AC40 IR65195-3B-19-1-1
TOL
SSI
STI
۹/۰
۲۷/۱
۸۶/۰
۹۶/۰
۷۵/۰
۶۴/۰
۸۹/۰
۶۴/۰
۷۹/۰
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.