منابع مقالات علمی : مطالعه تنوع ژنتیکی ۲۹ ژنوتیپ مختلف برنج بر اساس صفات گیاهچه ای و …

۶۱/۰KJ

سپیدرود

۵۷/۷G

۶۵/۲۸IKJ

۰۷۳/۰KJI

۶۰/۰I

۷۲/۹KJ

۰۵۴/۰C

۸۵/۳۰M

۶۷/۰I

۴-۱-۲- شاخصهای تحمل و حساسیت

مقادیر شدت تنش (SI)[69] برای سطح شوری ۸ دسیزیمنسبرمتر در جدول (۴-۶) آمده است. شاخص حساسیت به تنش (SSI)[70] توسط فیشر و مورر (۱۹۷۸) به عنوان یک شاخص استاندارد برای ارزیابی حساسیت به تنش پیشنهاد شد. هر چه مقدار SSI کوچکتر باشد، میزان تحمل به تنش بالاتر است. انتخاب بر اساس SSI سبب گزینش ژنوتیپهایی با پتانسیل عملکرد پایین در شرایط بدون تنش و عملکرد بالا در شرایط تنش میگردد (فرناندز، ۱۹۹۲). شاخص تحمل به تنش شوری (STI)[71] اهمیت زیادی در گزینش ژنوتیپها برای شرایط تنش دارد. شاخصهای تحمل و حساسیت برای نسبت سدیم به پتاسیم در شوری ۸ دسی زیمنسبرمتر، ژنوتیپهای حساس و متحمل را به وضوح از هم متمایز ساختند. تفاوت بین ژنوتیپها از نظر دو شاخص تحمل (TOL) و تحمل به تنش شوری (STI) برای همه صفات در شوری ۸ دسیزیمنس برمتر معنیدار بود (جدول ۴-۷ و ۴-۸). تفاوت بین ژنوتیپها از نظر شاخص حساسیت به تنش برای همه صفات در شوری ۸ دسیزیمنس برمتر معنیدار بود (جدول ۴-۹). ژنوتیپهای متحمل و نسبتا متحمل پایینترین میزان شاخص تحمل و حساسیت به تنش را در شوری ۸ دسیزیمنس برمتر داشتند، در حالی که شاخصهای مذکور برای ژنوتیپهای حساس (جداول ۱ تا ۸ پیوست) بالا بود. در شوری ۸ دسی زیمنس برمتر ژنوتیپهای خزر، سپیدرود، IR28 و IR50 از نظر نسبت سدیم به پتاسیم شاخص تحمل به تنش بالایی را در بین ژنوتیپهای مورد بررسی داشتند، در حالی که ژنوتیپهای متحمل از نظر شاخص مذکور مقادیر پایینتری داشتند، بنابراین هر چه تنش شوری بالاتر باشد، شاخصهای مذکور تفاوت بین ژنوتیپها را بهتر آشکار میسازند.

شوری طول ریشه طول اندام هوایی وزن خشک ریشه وزن خشک اندام هوایی زیست توده نسبت سدیم به پتاسیم سطح برگ کلروفیل
۸ دسیزیمنس برمتر ۱۹۲/۰ ۳۵۳/۰ ۵۹/۰ ۵/۰ ۵۱/۰ ۶/۲۴- ۳۸/۰ ۰۴/۰

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است