مقاله علمی با منبع : مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۶۹

۳- نرخ تورم درکشور ما دو رقمی بوده ودرعین حال استانداردهایی برای تعدیل صورتهای مالی تاریخی شرکتها وجود ندارد. تورم بالا و پیامدهای احتمالی آن بر اطلاعات مالی، می تواند نتایج تحقیقاتی که براین اطلاعات متکی بوده را خدشه دارکند .
۴- با توجه به محدود بودن جامعه آماری به شرکتهای بورسی از لحاظ دسترسی به اطلاعات وسایر محدودیتهای نمونه گیری، تسری دادن نتایج به سایرشرکت ها بایستی با احتیاط صورت گیرد.
۵-۵- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
با توجه به نتایج بدست آمده هر چه درصد مشارکت سهامدارن عمده و حرفه ای که بطور تخصصی در شرکت سرمایه گذاری نموده اند، افزایش یابد، هزینه های حسابرسی کاهش خواهد یافت. همچنین هرچه درصد استقلال اعضاء هیات مدیره افزایش یابد (تعداد غیر موظف هیات مدیره بیشتر باشد)، هزینه های حسابرسی افزایش خواهد یافت.
پیشنهادهای مبتنی بر متغیر مستقل: با توجه به اینکه مالکیت نهادی و استقلال هیات مدیره با هزینه حسابرسی رابطه نشان می دهد (با توجه به مباحث آماری و در سطح اطمینان مورد قبول علم آمار، رابطه معنادار است و ضریب شیب خط رگرسیون نشانگر رابطه غیر مستقیم بین مالکیت نهادی و رابطه مستقیم بین استقلال اعضاء هیات مدیره)، مطلوب است در خصوص مالکیت نهادی، استقلال هیات مدیره و ترکیب کمیته حسابرسی در شرکت ها توجه بیشتری گردد. چرا که این انتظار می رود رابطه این دو و همبستگی موجود با متغیر وابسته باعث مدیریت بهینه هزینه های حسابرسی خواهد بود.
پیشنهادهای مبتنی بر متغیر های کنترلی: چون متغیر مصنوعی کیفیت حسابرسی و اندازه موسسات حسابرسی در ایران در قالب سازمان حسابرسی و موسسات طبقه بندی می گردد، پیشنهاد می گردد در خصوص طبقه بندی دقیق تر و ارزیابی کیفیت موسسات حسابرسی قدم های موثرتری برداشته شود چرا که متغیر مذکور با توجه به طبقه بندی رایج در تحقیقات مشابه در کشورمان (حساس یگانه، نمازی، کردستانی، نونهال، جبارزاده) که دو گروه سازمان و غیر سازمان، رابطه معنی داری با متغیر وابسته نشان نداده است.
۵-۶- پیشنهادها برای تحقیقات آتی
بررسی رابطه تمرکز مالکیت نهادی، نوع سهامدار نهادی و غیر نهادی (فعال و منفعل)، با هزینه های حسابرسی نیز مورد توجه قرار گیرد.
بررسی رابطه فعال و غیر فعال بودن سهامداران نهادی در ترکیب هیات مدیره با هزینه های حسابرسی نیز مورد توجه قرار گیرد.
بررسی رابطه استفاده از نوع اظهارنظر حسابرس با هزینه های حسابرسی نیز مورد توجه قرار گیرد.
بررسی رابطه درصد مالکیت مدیران اجرایی و اعضای هیأت مدیره با هزینه های حسابرسی نیز مورد توجه قرار گیرد.
نوع صنعت و شرایط خاص جامعه حسابداران رسمی در خصوص کنترل بهتر تاثیرات متغیر مستقل بر متغیر وابسته به مدل مورد استفاده اضافه گردد (برازش مدل Simunic (1980)).
منابع و مأخذ
الف) منابع فارسی
۱- آذر، عادل و منصور مومنی (۱۳۸۳)، آمار وکاربرد آن در مدیریت ،جلد دوم، تحلیل آماری، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت)، تهران
۲- ابراهیمی کردلر، علی و سیدعزیز سیدی(۱۳۸۷)، نقش حسابرسان مستقل در کاهش اقلام تعهدی اختیاری، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره ۱۵، شماره۵۴، زمستان ، ص ۱۶-۳
۳- پورکریم، یعقوب (۱۳۸۹)، رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد بروجرد
۴- تقی زاده، هوشنگ و غفار تاری (۱۳۸۶)، الگوی گرافیکی روش تحقیق در علوم انسانی، نشر حفیظ، تهران
۵- حساس یگانه، یحیی(۱۳۸۴)، فلسفه حسابرسی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران
۶- حساس یگانه، یحیی و رضا قنبریان(۱۳۸۵)، کیفیت حسابرسی از دیدگاه نظری و تحقیقات تجربی، فصلنامه حسابدار رسمی ، بهار و تابستان ، ویژه نامه شماره ۸ و ۹، ص ۴۴-۴
۷- حساس یگانه، یحیی و کاوه آذین فر(۱۳۸۹)،رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی، بررسی هــای حسـابداری و حسـابرسی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره ۱۷، شمـاره ۶۱، پـاییز ، ص ۹۸-۸۵
۸- حساس یگانه،یحیی،و خالقی بایگی، احمد(۱۳۸۳) فاصله انتظارات ی بین حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتبار دهی حسابرسان مستقل. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، (۳۵)، ص ۲۹-۴۴٫
۹- حساس یگانه،یحیی، و قنبریان،رضا (۱۳۸۵) کیفیت حسابرسی از دیدگاه نظری و پژوهش های تجربی. فصلنامه حسابدار رسمی، (۸)، ۴-۳۹٫
۱۰- خاکی،غلامرضا(۱۳۸۴)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب، تهران
۱۱- رایلی، فرانک کی، و کیت سی براون (۱۳۸۶)، تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار، غلامرضا اسلامی بیدگلی، فرشاد هیبتی و فریدون رهنمای رودپشتی، پژوهشکده امور اقتصادی، تهران
۱۲- رسائیان، امیر و وحید حسینی (۱۳۸۷)، رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هـزینه سرمایه در ایران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره ۱۵، شماره ۵۳، پاییز، ص ۸۲-۶۷
۱۳- رضازاده،جواد و کمال زارعی مروج(۱۳۸۶).”عوامل موثر بر تغییر حسابرسان شرکت های ایرانی”،فصلنامه مطالعات حسابداری،شماره ۲۰،ص ۱۰۵-۸۹٫
۱۴- زراعتگری، رامین(۱۳۸۶)، بررسی کاربرد نسبت Qتوبین و مقایسه آن با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شیراز
۱۵- سجادی، سید حسین و مهدی ابراهیمی زند (۱۳۸۴)، عوامل افزاینده ی استقلال حسابرس مستقل، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال دوازدهم، شماره ۴۰، تابستان، ص ۸۰-۶۱
۱۶- شباهنگ،رضا (۱۳۸۱)، تئوری حسابداری، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، تهران، چاپ اول، جلد اول
۱۷- شریعت‌پناهی، سیدمجید و یونس بادآور نهندی(۱۳۸۴)، ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده(REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره ۷، ۹۵-۷۷
۱۸- عزتی، مرتضی (۱۳۷۶)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، چاپ اول
۱۹- کاوسی،علیرضا (۱۳۸۲)، ارتباط بین نسبت Qتوبین و ارزش افزوده اقتصادی(EVA) در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران
۲۰- کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی(۱۳۸۳)، استانداردهای حسابرسی، سازمان حسابرسی، تهران، چاپ پنجم
۲۱- مجتهدزاده، ویدا و پروین آقایی(۱۳۸۳)، عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال یازدهم، شماره ۳۸، زمستان، ص ۷۶-۵۳
۲۲-

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.