مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۲۵

۳-۶-۵- آزمون خود همبستگی جملات خطا
همانگونه که در مفروضات رگرسیون گفته شد، در مدلهای رگرسیون فرض بر آن است که جملات خطای  از دوره‌ای به دوره بعد مستقل میباشند. اما در بسیاری از کاربردها، جملات خطا در دوره های مختلف همبسته اند. در چنین مواردی جملات خطا اصطلاحاً دارای خود همبستگی[۱۳۴] یا همبستگی متوالی[۱۳۵] میباشند. خود همبستگی جملات خطا معمولاً در مطالعات سریهای زمانی مشاهده میگردد. برخی از دلایل وجود خود همبستگی در جملات خطا عبارتند از:
۱- متغیرهای توضیحی حذف شده: در چنین حالتی، از آنجایی که اغلب متغیرهای اقتصادی خود‌همبسته میباشند، خطای خودهمبستگی به وجود میآید. قراردادن متغیرهای توضیحی حذف شده در مدل، این مشکل را برطرف مینماید.
۲- مدل‌بندی اشتباه یک الگو: اگر الگویی خاص را خطی فرض نمائیم در حالیکه شکل واقعی آن غیرخطی است، خطاها میتوانند منعکس‌کننده برخی وابستگی‌ها باشند.
۳- تحریف مشاهدات آماری: برخی دادههای سریهای زمانی شامل نوعی از فرآیند هموارسازی[۱۳۶] می‌باشند که توزیع واقعی داده ها در خلال دورههای مورد بررسی به صورت میانگین متحرک در آورده و برای مثال آثار فصلی را در یک سری زمانی از میان میبرند. در نتیجه چنین تغییری مقادیر  میتوانند با یکدیگر همبستگی پیدا کنند.
برای بررسی آنکه در یک مدل رگرسیون جملات خطا خود همبسته میباشند یا خیر، آزمون‌هایی طراحی گردیده است. در این میان آزمونی که بیشتر مورد استفاه قرار میگیرد آزمون دوربین-‌‌واتسون[۱۳۷] (DW) است. آزمون دوربین-واتسون، بر مدل خطای خود همبسته مرتبه اول مبتنی میباشد. در SPSS چنانچه مقدارآماره آزمون در بازه(۵/۱و۵/۲) باشد وجود خودهمبستگی بین خطاها رد می‌شود(مومنی و فعال قیومی،۱۳۸۶، ۱۲۹). در صورت وجود خود همبستگی در جملات خطای یک مدل رگرسیون، باید به نحوی اثر این خودهمبستگی را در این مدل حذف نمود. این کار با تخمین  ، پارامترخود همبستگی و یا تبدیل متغیر انجام میشود.
۳-۷- خلاصه فصل
در این فصل به بحث روش تحقیق، جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است. در ابتدای فصل فرضیه‌ها و تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش توضیح داده شده است. سپس روش تحقیق شامل قلمرو تحقیق، جامعه و نمونه آماری تحقیق، روش و ابزار گردآوری اطلاعات و روش‌های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها بیان شده است. در پایان مدلهای مرتبط با آزمون فرضیه‌ها توضیح داده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل به عنوان مرحله ای از روش علمی ، از پایه های اساسی هر تحقیق می باشد. در این مرحله از تحقیق، کلیه فعالیتها برای رسیدن به نتیجه کنترل و هدایت می شود. به عبارت دیگر، تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق عبارت است از روشی که بوسیله آن کل فرآیند تحقیق و پژوهش از انتخاب مساله تا رسیدن به یک نتیجه مورد کنترل قرار می گیرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط با آزمون فرضیه ها در این فصل ارائه شده است. همچنین سعی گردید است با ارائه نمودارهای فرایند تحقیق، درک جامعی از موضوع به دست آید. با توجه به وجود شرکتهای هم گون (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) سعی می گردد تا در حد امکان و معنی داری آزمون ها، نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها به جامعه تسری داده شود.
در این فصل به ارائه تجزیه وتحلیل یافته‌های تحقیق می پردازیم. محقق پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، دادههای مورد نیاز را برای آزمون فرضیههـــای خود جمعآوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهرهگیری ازتکنیکهای آماری مناسب، که با روش تحقیق، نوع متغیرها و… سازگاری دارد، دادههای جمعآوری شده را دستهبندی و تجزیه و تحلیل نمایند و در نهایت فرضیههایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کردهاند در بوته آزمایش قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخ یا راه حلی برای پرسشی که تحقیق (تلاشی سیستماتیک برای به دست آوردن آن بود) بیابد(خاکی،۳۰۳،۱۳۸۴). دراین تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های جمع‌آوری شده و آزمون فرضیه‌ها ازروش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده می‌شود. در روش‌های توصیفی، تلاش بر آن است تا با ارائه جداول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، به توصیف داده‌های تحقیق پرداخته شود تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند. از روشهای آماری استنباطی نیز جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده می‌کنیم.
۴-۲٫ آمار توصیفی داده ها
در این بخش جهت توصیف متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق از آمار توصیفی؛ با استفاده از شاخص های مرکزی همچون میانگین، میانه و شاخص‌های پراکندگی همچون انحراف معیار، چولگی وکشیدگی جهت توصیف متغیرها و نوع توزیع دادهها استفاده شده است. در جدول (۴- ۱) آمار توصیفی دادههای مورد مطالعه طی سالهای ۸۷ تا ۹۱ به صورت تجمعی آورده شده اند. ارقام این جدول به کمک نرم افزار های Excel و Spss به دست آمده است. متغیرهای موجود در مدل سیمونیک (۱۹۸۰) بشرح زیر تعدیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت :
Lnfee : متغیر وابسته مدل، لگاریتم حق الزحمه حسابرسی سال جاری می باشد.
DS: نشانگر درصد مالکیت مدیران اجرایی و اعضای هیأت مدیره می باشد. به بیان دیگر، حاصل تقسیم تعداد سهام در دست مدیران و اعضای هیأت مدیره بر تعداد کل سهام منتشره می باشد.
BI: این متغیر استقلال هیأت مدیره را نشان می دهد و از حاصل تقسیم تعداد اعضای غیرمؤظف هیأت مدیره بر تعداد کل اعضای هیأت مدیره بدست می آید.
INST: این متغیر نشانگر درصد مالکیت نهادی است و از حاصل تقسیم سهام در دست سهامداران نهادی بر کل سهام منتشره بدست می آید.
Size: این متغیر بعنوان متغیر کنترلی مدل می باشد که از حاصل لگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت بدست می آید.
Recint: نسبت حسابهای دریافتنی به کل داراییها
Invint: نسبت موجودیها به کل داراییها
MBA : ارزش بازار به ارزش دفتری دارائیها
جدول ۴-۱ :آمار توصیفی داده‌های تحقیق

شاخص آماری
متغیرها
مشاهدات حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار دامنه تغییرات چولگی
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.