مرتبه

شهادت سه حرف دارد

عدد چهار
انسان از چهار طبع ترکیب شده : صفرا و سودا و خون و بلغم
کلمۀ الله از چهار حرف الف و لام و لام و ها ترکیب شده

عدد هفت
انسان هفت عضو اصلی دارد
چهار حرف الله با سه فاصلۀ بین آن حروف جمعاً هفت می‌شود

عدد دوازده
انسان دوازده مجرا دارد
معادل عددی کلمۀ الله دوازده است
(الف :1 ) + (دو بار لام : 60) + (ها:5) = 66
66 شش عقد است یعنی (شش بار ده) + 1 + (ها:5) = 12
4-1-5 اثبات کلام بسم الله ارحمن الرحیم:
این آیت مر جملگی عدد را گرد گرفته است چنانکه گوئیم. این آیت که او بسم‌الله‌الرحمن الرحیم است چهار کلیمه است و از ده حرفست چون: ب، س، م، ا، ل، هـ، ر، ح، ن، ی، و به نه پاره است بدین وجه: اول بسم دوم الف سیم‌‌لله چهارم الف پنجم لر شش حمن هفتم الف هشتم لر نهم حیم، و جمله نوزده حرفست. و از جمله ده حرف که بنای این آیت بر آنست پنج حرف بر یک حالست و نه مکرر است چون ب، س، هـ، ن، ی، و ازو پنج بر یک حالست و مکرر است چون م، ا، ل، ر، ح؛ پس گوئیم که چهار کلیمه ازو دلیل است بر چهار اصل دین دو روحانی و دو جسمانی. و نه پاره ازو دلیل است بر دو حد جسمانی و هفت خداوندان ادوار بزرگ. و پنج حرف که اندر هر یکی یک پاره بیش نیست دلیلست بر پنج حد روحانی که ایشان هرگز از حال برنگردند و باقی‌اند چون اول و ثانی و جد و فتح و خیال. و پنج حرف که اندرو بتکرار باز آمده است دلیل است بر پنج حد جسمانی که اندر هر دوری مرتبه ایشان روانست، چون ناطق و اساس و امام و حجت ولاحق. و سه حرف بسم پیش از چهار حرف الله است دلیل است که از راه سه فرع چون لاحق و حجت و امام مرچهار اصل را بتوان شناخت… و پس از بسم‌الله، الرحمن الرحیم دوازده حرفست دلیلست بر دوازده حجت جزایر پس از هفت امامان… و بجملگی نوزده حرفست دلیل بر هفت خداوندان دور بزرگ که ناطق اول است تا ناطق آخر و دوازده حجت ایشان و بر هفت امامان که خداوندان دور کهین‌اند و حجتان جزایر… بدین آیت قوله تعالیک علیها تسعه عشرو این هفت و دوازده مو کلانند از ایزد تعالی بر بیرون آوردن مرنفسهای خلق را از حد قوت بحد فعل تا به نعمت باقی رسند، همچنان که هفت ستاره رونده و دوازده برج مو کلند بر پرورش جسدهای خلق تا به نعمت نافی این جهان برسند، و مردمان ازین چهار کلیمه مر دو کلیمه بسم الله را بیشتر گویند اندرکارها و سبب آن از دو رویست یکی آنست که این دو کلیمه نخستین دلیل است بر دو حد جسمانی و مردم را رسیدن بروحانی از راه جسمانیست… و دیگر آنست که این هفت حروف که این دو کلیمه ازوست دلیل بر هفت خداوندان ادوار بزرگ که ایشان آشکارا اند و حجتان ایشان پوشیده‌اند مگر از مؤمنان؛ پس مردم مرین هفت تن را بیشتر شناسند که آن دوازده تن را، همچنانکه مر ستارگان رونده را هر کس بشناسد و ببیند و مر دوازده برج را جز کسانیکه علم نجوم آموخته‌اند توانندن دیدن و شناختن.
توضیح:
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار کلمه : (بسم – الله – الرحمن – الرحیم) ← چهار اصل دین ( دو روحانی و دو جسمانی).
از ده حرف ساخته شده : (ب – سین – میم – الف – لام – ها – ر – ح – نون – یاء)