محاسبه

صد و نوزده = (دوازده + پنج) × هفت
گواهی عالم شریعت بردرستی محاسبه: هفته هفت روز است و در هر روزی هفده رکعت نماز واجب است. تعداد رکعتهای نماز واجب در یک هفته: صدو نوزده رکعت.
4-2- بررسی فصل به فصل تأویلات وجه دین:
4-2-1 گفتار سوم: اندر علم یعنی دانش که چیست؟
علم، اندر یافتن چیزهاست چنانکه آن چیزهاست. و اندریابندۀ چیزها چنانکه هست عقل است. و علم اندر گوهر عقل است و گواهی عقل کلیمۀ باری است سبحانه و تعالی که همۀ روحانیان و جسمانیان زیر اوست. و هرچه زیر علم نیاید مرو را هست نشاید گفتن؛ پس هرچه علم بر وی محیط است همه جز خدایست. و چون روا نیست که خدای تعالی زیر چیزی باشد، و علم آن است که چیزها و هستی ها همه زیر اوست، و نیست نیز هم زیر اوست، روا نباشد که گوییم خدای هست و یا نیست از بهر آن‌که این هر دو زیر علم است و خدای زیر علم نیست. پس گوییم که علم محض خدای است و هرکه از علم نصیب بیش یافته به امر خدای نزدیکتر است و امر خدای بیشتر پذیرفته است و فرمان بردارتر است. و هرکه داناتر شود، خدای را مطیع‌تر شود و هرکه دانای تمام شود به نعمت جاویدی رسد که عاقبت کار دانا رحمت خداست…
توضیح تأویل‌های گفتار سوم :
علم ← خداوند
دانا ← فرد مؤمن و فرمان‌بردار
4-2-2 گفتار پنجم: اندر بهشت و در او و کلید در او
بهشت به حقیقت عقل است، و در بهشت رسول است صلی الله علیه و سلم اندر زمان خویش، و وصی اوست اندر مرتبت خویش و امام روزگار است اندر عصر خود. و کلید در بهشت گفتار لا اله الا الله محمد رسول الله است … و دلیل آریم بر آنکه عقل بهشت است بدانچه گوییم مردم را همه راحت و آسانی و ایمنی از عقل کلی است. نبینی که مردم که از عقل کلی نسیب یافته است چگونه رنج و شدت و نا ایمنی بر ستوران افکنده است که ایشان را عقل نیست و خود بر او سالار گشته است؟ و هرکسی که او داناتر است از دنیا کم رنج ‌تر است… پس چون بر این مقدار عقل جزوی که مردم را از ایزد تعالی نسیب آمد، چندین رنج از او برخاست، دلیل آمد این حال بر آنکه عقل کلی بهشت به حقیقت است که همه نعمتها و راحتها اندر عالم از اثر او پدید همی‌آید…
گوییم در جای آن باشد که اندر آن جای جز از او نتواند شدن و حقیقت است که هیچ‌کس به بهشت نرسد مگر آنکه رسول را طاعت دارد.
توضیح تأویل‌های گفتار پنجم :
بهشت ← عقل
در بهشت ← رسول الله
کلید در بهشت ← گفتار لا اله الا الله محمد رسول الله
وارد شدن به در ← اطاعت از رسول
(در اینجا هنوز خبری از ناطق و تنزیل و ظاهر نیست)
4-2-3 گفتار هفتم: اندر دوزخ و در او
دوزخ اندر حد قوت نادانی‌ است و بهشت اندر حد قوت علم است . از بهر آنکه دانا آن کند که خوشنودی خدا و رسول اندر آن باشد تا بدان طاعت به بهشت جاودانی رسد و نادان نکند آنچه رستگاری او اندر آن باشد تا بدان سبب به دوزخ جاویدی رسد.
اندر هر روزگاری مطابع امام حق، درِ بهشت باشد از بهر آنکه خلق از او به علم رسند و از علم به بهشت رسند و مخالف امام حق در هر زمانی درِ دوزخ است از بهر آنکه مطابعان او به گفتار او از امام حق دور شوند و نادان بمانند و دوزخی شوند.
توضیح تأویل‌های گفتار هفتم :