متن کامل پایان نامه 1

) 1
(11/11) 1
(0) 0
حقوق
فراوانی(درصد)
(5/12) 1
(11/11) 1
(66/16) 1
ادبیات
فراوانی(درصد)
(5/37) 3
(0) 0
(33/33) 2
وضعیت تأهل
مجرد
فراوانی (درصد)
(50) 4
(78/77) 7
(50) 3
X2=284/2
P<103>متأهل
فراوانی (درصد)
(50) 4
(22/22)2
(50) 3
جنسیت
مرد
فراوانی (درصد)
(50) 4
(33/33) 3
(33/33) 2
X2=564/2
P<109>زن
فراوانی (درصد)
(50) 4
(66/66) 6
(66/66) 4
سن
کل آزمودنیها
میانگین (انحراف معیار)
(64/3) 87/22
(66/3) 22/23
(81/3) 83/28
308/2- Z=
P<018>جدول 4-5 : فراوانی و درصد مربوط به سن، جنسیت، دانشکده، و وضعیت تأهل آزمودنی های سه گروه
نتایج مندرج در جدول 4-5 نشان میدهد که میانگین سن آزمودنیهای گروه آزمایش 87/22 سال (انحراف معیار 64/3) و آزمودنیهای گروه پلاسیبو 22/23 سال ( انحراف معیار 66/3) و آزمودنیهای گروه کنترل 83/28 (انحراف معیار 81/3) بوده است. قابل ذکر است که مقایسه ویژگیهای جمعیت شناختی سه گروه کنترل و آزمایش و پلاسیبو، در مورد متغیرهایدانشکده ( 240/3X2= و153/0 P<)، وضعیت تأهل( 284/2X2= و 103/0P< ) و سن( 308/2Z= و 018/0 P<)، نشانگر تفاوت معناداری بین سه گروه در شاخصهای یاد شده نبوده است.
4-3-2: شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
در این بخش، شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش (سوگیری توجهی، ترس از ارزیابی منفی، ترس و اجتناب از تعامل اجتماعی، و عملکرد سخنرانی) در سه گروه مورد مطالعه (آزمایش، پلاسیبو و کنترل) در جداول 4-6 الی 4-14 ارائه میگردد.
جدول 4-6 : شاخص های توصیفی مربوط به سوگیری توجهی به محرک های خنثی (V1) آزمودنی های پژوهش در مراحل پیش آزمون و پس آزمون
شاخص
مقیاس گروه آزمون
میانگین
انحراف معیار
تفاضل نمرات پیش-پس آزمون
میانگین
انحراف معیار
V1
آزمایش
پیش آزمون
41/1
20/0
06/0
07/0
پس آزمون
34/1
18/0
پلایسبو
پیش آزمون
41/1
14/0
10/0
15/0
پس آزمون
31/1
10/0
کنترل
پیش آزمون
67/1
27/0
39/0
23/0
پس آزمون
27/1
09/0
نتایج مندرج در جدول 4-6 نشان میدهد که میانگین سوگیری توجهی به محرکهای خنثی در آزمودنیهای سه گروه، چه در پیشآزمون و چه در پسآزمون تفاوت چندانی با هم ندارد؛ البته معناداری یا عدم معناداری بین آنها در مراحل بعدی بررسی خواهد شد.
جدول 4-7 : شاخص های توصیفی مربوط به سوگیری توجهی به محرک های تهدیدکننده (V2) در آزمودنی های پژوهش در مراحل پیش آزمون و پس آزمون
شاخص
مقیاس گروه آزمون
میانگین
انحراف معیار
تفاضل نمرات پیش-پس آزمون
میانگین
انحراف معیار
V2
آزمایش
پیش آزمون
04/1
21/0
03/0-
06/0
پس آزمون
08/1
22/0
پلایسبو
پیش آزمون
12/1
09/0
07/0
14/0
پس آزمون
04/1
19/0
کنترل
پیش آزمون
16/1
11/0
07/0
06/0
پس آزمون
09/1
06/0
نتایج مندرج در جدول 4-7 نشان میدهد که میانگین سوگیری توجهی به محرکهای تهدیدکننده، در گروه های آزمایش، پلاسیبو و کنترل در پس آزمون نسبت به پیش آزمون تغییراتی نشان داده اما در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل و پلاسیبو، این تغییر در جهت کاهش سوگیری توجهی به محرکهای تهدیدکننده، بوده است. با این حال معناداری یا عدم معناداری این تفاوتها در قسمتهای بعدی این فصل پی گرفته خواهد شد.
جدول 4-8 : شاخص های توصیفی مربوط به مقیاس ترس از ارزیابی منفی (BFNE) در آزمودنی های گروه های سه گانه
شاخص
مقیاس گروه آزمون
میانگین
انحراف معیار
تفاضل نمرات پیش-پس آزمون
تفاضل نمرات پس آزمون-پیگیری
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
BFNE
آزمایش
پیش آزمون
50
61/2
12/10
27/3
75/0-
55/4
پس آزمون
87/39
90/2
پیگیری
62/40
97/2
پلایسبو
پیش آزمون
44/47
55/2
0
94/4
33/1-
45/5
پس آزمون
44/47
67/3
پیگیری
77/48
30/3
کنترل
پیش آزمون
33/49
42/2
83/2
99/6
16/2-
85/2
پس آزمون
50/46
43/5
پیگیری
66/48
88/4
نتایج مندرج در جدول 4-8 نشان میدهد که میانگین نمرات ترس از ارزیابی منفی در آزمودنیهای سه گروه، در مرحله پیشآزمون تفاوت چندانی با هم ندارد؛ اما در پس آزمون و پیگیری، در گروه آزمایش با دو گروه دیگر متفاوت است. نیز، همان گونه که در جدول مشاهده میشود، در میانگین نمرات ترس از ارزیابی منفی، در پس آزمون نسبت به پیش آزمون، در گروه پلاسیبو تغییری ایجاد نشده، در گروه کنترل این تغییر ناچیز است، اما در گروه آزمایش تغییر چشمگیر است. همچنین میانگین نمرات، در پیگیری نسبت به پس آزمون، در هر سه گروه تغییر کرده است اما میزان این تغییرات در گروه آزمایش نسبت به دو گروه دیگر، و در گروه پلاسیبو نسبت به گروه کنترل کمتر بوده است. با این حال معناداری یا عدم معناداری این تفاوتها در قسمتهای بعدی این فصل پی گرفته خواهد شد.
جدول 4-9 : شاخص های توصیفی مربوط به زیرمقیاس “ترس” آزمون ترس از تعامل اجتماعی (LSASa) در آزمودنی های پژوهش در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری
شاخص
مقیاس گروه آزمون
میانگین
انحراف معیار
تفاضل نمرات پیش-پس آزمون
تفاضل نمرات پس آزمون-پیگیری
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
LSASa
آزمایش
پیش آزمون
87/42
05/4
75/5
02/4
62/2-
59/4
پس آزمون
12/37
29/4
پیگیری
75/39
23/5
پلایسبو
پیش آزمون
02/46
57/4
12/2-
88/4
18/0-
49/4
پس آزمون
15/48
53/5
پیگیری
33/48
59/2
کنترل
پیش آزمون
43
72/5

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*