دانلود پایان نامه

اضطراب و اجتناب از موقعیتهای عملکردی و تعاملی اجتماعی را اندازهگیری میکند. مقیاس شامل 13 آیتم عملکردی و 11 آیتم اجتماعی و زیرمقیاسهای جداگانه ترس یا اضطراب و اجتناب برای امکان ارزیابی تجربه نشانه و محدودیت کارکردی ایجاد شده توسط هر حوزه از مسئله است. مقیاس خودگزارشدهی اضطراب اجتماعی لیبویتز (LSAS-SR) پایایی بازآزمایی (83/0 =r)، ثبات درونی (آلفای کرونباخ 95/0) و اعتبار همگرا و افتراقی خوبی دارد (به طور مثال در بین بیماران مبتلا به SADهمبستگی با مقیاسهای دیگر اضطراب اجتماعی، به طور معناداری نیرومندتر از همبستگی با مقیاسهای افسردگی بود) (باکر و همکاران، 2002 ؛ فرسکو و همکاران، 2001). بررسی ویژگیهای روانسنجی (LSAS-SR) در مطالعه عطریفرد و همکاران (1391) در نمونه ایرانی نیز نشان میدهد که پایایی بازآزمایی LSAS-SRو خرده مقیاسهای آن در دامنه 84/0- 76/0=r قرار دارد و ثبات درونی (آلفای کرونباخ) آنها نیز در دامنه 73/0 تا 93/0 گزارش شده و اعتبار همگرای LSAS-SRبا سایر مقیاسهای اضطراب اجتماعی نیز در حد قابل قبولی ( 94/0-46/0=r ) است. از این مقیاس در مراحل قبل از درمان، پس از درمان و پیگیری برای ارزیابی تغییر در ترس از تعامل اجتماعی شرکتکنندگان شده است.

3-4-4: فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (BFNE) (لیری، 1983)
BFNE یک پرسشنامه 12 مادهای است که ترس افراد را از مورد ارزیابی منفی قرارگرفتن که ویژگی اساسی افراد دارای اضطراب اجتماعی است، میسنجد. نمره های بالا نشان میدهند که فرد سطوح بالای اضطراب و ترس را تجربه میکند. عبارات این مقیاس در یک مقیاس لیکرتی 5 درجهای از 1 (اصلاً مشخصه من نیست) تا 5 (خیلی زیاد مشخصه من است) درجه بندی میشود. لازم به ذکر است که این ابزار، ثبات درونی (آلفای کرونباخ) بالا (90/0) و پایایی بازآزمایی مناسبی را (75/0=r ) در نمونهای از دانشجویان نشان داده است و با نسخه اصلی این مقیاس ( (FNEهمبستگی بالایی دارد (96/0=r ) (لیری، 1983). در ایران نیز، نتایج مطالعه عطری فرد و همکاران (در دست چاپ) نیز بیانگر آن است که این ابزار دارای ثبات درونی (آلفای کرونباخ) مناسب (81/0)، پایایی بازآزمایی (73/0=r) و اعتبار همگرای مناسبی (92/0-52/0=(r با سایر مقیاسهای موجود در حوزه اضطراب اجتماعی در نمونه ایرانی است. از این مقیاس نیز در مراحل قبل از درمان، پس از درمان و پیگیری برای ارزیابی تغییر در ترس از ارزیابی منفی شرکتکنندگان استفاده شده است.
3-4-5: مقیاس ادراک از عملکرد سخنرانی (PSP)
چک لیست ادراک از عملکرد سخنرانی، یک مجموعه 17 آیتمی است که توسط هم آیتمهای عمومی (5 مورد؛ مثل عصبی به نظر رسیدن) و هم خاص (12 مورد مثل لرزیدن صدا) جنبههای عملکرد سخنرانی شرکتکنندگان را ارزیابی میکند. از ارزیاب خواسته میشود که میزان موافقت خود را با عبارتهای گوناگون، درباره عملکرد آزمودنی، از هرگز (0) تا بسیار زیاد (10) درجهبندی کند. در پژوهش حاضر علاوه بر نمره کل، آیتمهای خاص (12 آیتم ابتدایی) و آیتمهای عمومی (5 آیتم انتهایی) جداگانه با یکدیگر جمع شده و دو نمره مجزا در این دو حیطه به دست آمد؛ بدین ترتیب که امتیازهای بالاتر به معنای ادراک مثبتتر از عملکرد بودند (راپی و هیمن، 1996)
در مطالعه اور و مسکوویچ (2010) همسانی درونی نمره کلیبرای ناظران بی طرف از8/0 تا 88/0 تغییر کرده استو در پژوهش بانوپور (1391) همسانی درونی برای ناظران بی طرف 83/0گزارش شده است.
3-4-6: تکلیف تشخیص کاوشگر (probe discrimination task)
این برنامه سوگیری توجه به سمت تهدید را ارزیابی میکند. این تکلیف بر اساس یک برنامه کامپیوتری است و شامل 96 کوشش است که در یک بسته ارائه میشود. هر کوشش با یک علامت ضربدر مرکزی آغاز میشود که برای 500 هزارم ثانیه بر روی مانیتور ظاهر میشود. بلافاصله بعد از ناپدید شدن ضربدر، یک جفت چهره برای 500 هزارم ثانیه بروی مانیتور ظاهر میشود. یکی از چهرهها در سمت چپ مرکز مانیتور و دیگری در سمت راست مرکز مانیتور ظاهر میشود. بلافاصله بعد از ناپدیدشدن جفت چهره، یک کاوشگر (یک پیکان سفید) بالا یا پایین جای یکی از چهرهها را نشان میگذارد. این پیکان تا زمانی که آزمودنی، جهتگیری آن را با فشاردادن یک دکمه نشان دهد، برروی مانیتور باقی میماند. در طی این تکلیف، سرعت آزمودنیها در پاسخدادن به محرکهای (خنثی و تهدیدکننده) اندازهگیری میشود. این تکلیف در سه مرحله مورد استفاده قرار میگیرد: در مرحله خط پایه برای ارزیابی سوگیریهای توجهی، در طول جلسات درمان با تنظیمات خاص برای تغییر سوگیریهای افراد، و مجددا در مرحله ارزیابی پس از درمان برای ارزیابی سوگیری توجهی.
3-5: شیوه انجام تحقیق
مراحل انجام تحقیق حاضر به شرح ذیل بوده است:
فراخوان عمومیجهت همکاری در پژوهش از دانشجویان دانشکدههای مختلف دانشگاه تهران که دارای نشانه های اضطراب اجتماعی بودند.
اجرای مقیاس هراس اجتماعی (SPIN)در بین دانشجویانداوطلب و تعیین آزمودنیهایی که دارای علایم اضطراب اجتماعی هستند (براساس نقطۀمعیار موردنظر).
تایید تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی و وارسی افتراقی آن با سایر اختلالات از طریق مصاحبۀ تشخیصی مبتنی بر DSM-IV .
انتخاب نمونۀ نهایی موردنظر و بررسی میزان آمادگی و رضایت آنها برای شرکت در پژوهش حاضر.
تعیین خط پایه که این مرحله، خود شامل 3 قسمت است:
الف) ابتدا شرکتکنندگان دو پرسشنامۀ اضطراب اجتماعی (BFNE و LSAS) را برای ارزیابی ترس از تعامل اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی تکمیل کردند.
ب) انجام یک تکلیف تشخیص کاوشگر که سوگیری توجه به سمت تهدید را ارزیابی میکند. این تکلیف بر اساس یک برنامۀ کامپیوتری است و شامل 96 کوشش است که در یک بسته ارائه میشود. هر کوشش با یک علامت ضربدر مرکزی آغاز میشود که برای 500 هزارم ثانیه بر روی مانیتور ظاهر میشود. بلافاصله بعد از ناپدید شدن ضربدر، یک جفت چهره برای 500 هزارم ثانیه بروی مانیتور ظاهر میشود. یکی از چهرهها در سمت چپ مرکز مانیتور و دیگری در سمت راست مرکز مانیتور ظاهر میشود. بلافاصله بعد از ناپدیدشدن جفت چهره، یک کاوشگر (یک پیکان سفید) جای یکی از چهرهها را نشان میگذارد. این پیکان تا زمانی که آزمودنی، جهتگیری آن را با فشاردادن یک دکمه نشان دهد، برروی مانیتور باقی میماند. در طی این تکلیف، سرعت آزمودنیها در پاسخدادن به محرکهای (خنثی و تهدیدکننده) اندازهگیری میشود.
ج) سپس آزمودنیها یک تکلیف سخنرانی استرسزا را انجام میدادند که در طول سخنرانی پاسخهای رفتاری افراد اندازه گیری میشد. هر یک از آزمودنیها یک سخنرانی دو دقیقهای در مورد یک تجربۀ هیجانی منفی داشته و عملکرد او با دوربین ضبط میشد. آزمایشگر آزمودنی را به نشستن در یک مکان طراحی شده در جلوی دوربین فیلمبرداری هدایت میکند. البته قبل از سخنرانی، آزمایشگر از آزمودنی میخواست تا سطح اضطراب موقعیتیاش را از 0 تا 100 مشخص کند. سپس آزمودنی در مقابل دوربین سخنرانی مورد نظر را انجام میداد. عملکرد آزمودنی در سخنرانی توسط دو کارشناس که سابقۀ آموزش CBT داشتند و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشتۀ روانشناسی بودند، ارزیابی میشد. برنامۀ ارزیابی نیز بر اساس مقیاس ادراک از عملکرد سخنرانی (PSP) بوده است که شامل 17 مقولۀ ریز (مثل عصبی به نظر رسیدن، و لرزش صدا) است. لازم به ذکر است ارزیابهای مرحلۀ خط پایه از آزمایشگران مرحلۀ اصلی متمایز بودند.
تقسیم افراد در بین 2 گروه بصورت تصادفی:
-این دو گروه شامل آموزش توجه به سمت محرکهای مثبت (AP)، و گروه کنترل است.
-آزمایش بصورت دو سر کور انجام شد و نه شرکت کنندگان و نه آزمایشگران از شرایط گروه ها مطلع نبودند. علت این امر نیز، پیشگیری از سوگیری در ارزیابی آزمایشگران از عملکرد و میزان اضطراب آزمودنیها بوده است. آزمایشگران نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشتۀ روانشناسی بوده و توسط پژوهشگر، برای اجرای پروتکل، تحت آموزش قرار گرفتهاند.
مرحلۀ آموزش توجه (Attention Training):
این مرحله که مرحلۀ اصلی پژوهش است در چهار جلسه در چهار روز متوالی انجام پذیرفت. آموزش توجه شامل تکلیف تشخیص کاوشگر است که در بالا توضیح داده شد. در گروه AP پیکان در 80% کوششها در جایی ظاهر میشود که قبلا توسط چهرۀ مثبت اشغال شده بود اما در گروه کنترل ارتباط خاصی بین مکان چهرهها و مکان پیکان وجود ندارد و کوششها تصادفی است. تکلیف آموزش توجه جمعا حدود 40 دقیقه طول میکشد.
ارزیابی پس از درمان:
این ارزیابی بلافاصله پس از آخرین جلسۀ آموزشی انجام شد و همان ارزیابیهای مرحلۀ خطپایه در آن صورت گرفت. ارزیابیها نیز توسط همان ارزیابهای مرحلۀ خط پایه صورت گرفت.
پیگیری:
این مرحله دو هفته پس از پایان آخرین جلسۀ آموزشی (بر اساس پژوهش هرن و همکاران، (2012) و اسمیت و همکاران (2009)) انجام شد که شامل پرکردن مقیاسهای خودگزارشی اضطراب اجتماعی (BFNE, LSAS) بود.
3-6: شیوه تحلیل داده ها
در این تحقیق، علاوه بر استفاده از آمار توصیفی برای بدست آوردن شاخصهای توصیفی، با توجه به برقرار نبودن مفروضههای استفاده از آمار پارامتریک، برای مقایسه نمرات سه گروه با یکدیگر از آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس و برای مقایسه نمرات دو به دوی گروه های مورد مطالعه از آزمون یومنویتنی استفاده شده است. همچنین از آزمون خی دو برای مقایسه برخی از ویژگیهای جمعیت شناختی سه گروه با یکدیگر استفاده شده است.
فصل چهارم
نتایج پژوهش
4-1: مقدمه
هدف اساسی تحقیق حاضر، تعیین اثربخشی تکنیک شناختی رفتاری آموزش توجه (ATT) مبتنی بر الگوی dot-probe در کاهش نشانه های افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بوده است. بدین منظور، پس از طی مراحل انجام تحقیق، و اتمام مداخلات ،داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. فصل حاضر دربرگیرنده تحلیل نتایج مورد اشاره میباشد. قابل ذکر است که در قسمت اول این فصل، نتایج مربوط به مرحله اول تحقیق که به منظور انتخاب آزمودنیهای مورد نیاز برای مرحله دوم و اجرای مداخله صورت گرفته است، ارائه خواهد شد. در بخش دوم این فصل نتایج مرحله دوم تحقیق حاضر که در برگیرنده شاخصهای توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی و متغیرهای تحقیق در گروه های آزمایشی و گروه کنترل میباشد، ارائه خواهد شد و در انتهای این بخش به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته می شود. همچنین نتایج تکمیلی مربوط به برخی ابعاد این پژوهش در انتهای فصل ارائه میگردد.
4-2: نتایج مربوط به مرحله اول تحقیق:
در مرحله اول پژوهش حاضر، همانطور که پیشتر و در فصل سوم اشاره شد و بر اساس فراخوان افراد مورد نظر به محقق مراجعه کردند؛ برای غربال افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی 43 نفر از دانشجویان به وسیله پرسشنامه هراس اجتماعی(SPIN) مورد بررسی قرار گرفتند. در ذیل نتایج مربوط به این غربالگری ارائه میگردد.
4-2-1: نتایج توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیهای مرحله اول
در این قسمت یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی در گروه دانشجویان مورد مطالعه بر اساس سن و جنسیت و وضعیت تأهل ارائه میگردد.
جدول4- 1 : شاخصهای توصیفی آزمودنیها برحسب سن
شاخص
میانگین
انحراف معیار
میانه
نما
کشیدگی
چولگی
کمینه
بیشینه
سن
28/25
04/2
23
22
37/0
75/0-
18
35
نتایج مندرج در جدول4-1 نشان میدهد میانگین و انحراف معیار سن آزمودنیهای مورد بررسی در این مرحله به ترتیب 28/25 و 04/2 بوده است.
جدول 4- 2 : فراوانی و درصد آزمودنیها برحسب جنسیت
شاخص
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
17
53/39
زن
26
47/60
کل
43
100
نتایج مندرج در جدول 4-2 نشان میدهد که نزدیک به 61 درصد از آزمودنیها مونث و بقیه مذکر بودهاند.

مطلب مرتبط :   فارسی باستان

جدول 4-3 : فراوانی و درصد آزمودنیها برحسب وضعیت تأهل
شاخص
وضعیت تأهل
فراوانی
درصد
مجرد
33
74/76
متأهل
10
26/23
کل
43
100
نتایج مندرج در جدول 4-3 نشان میدهد که نزدیک به 77 درصد از آزمودنیها مجرد و بقیه متأهل بودهاند.
4-2-2: نتایج توصیفی مربوط به پرسشنامه هراس اجتماعی
جدول 4-4: شاخص های توصیفی مربوط به پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN) در آزمودنی های تحقیق
شاخص
متغیر
میانگین
انحراف معیار
میانه
نما
کشیدگی
چولگی
کمینه
بیشینه
ترس
87/4
37/2
4
3
18/1
11/2
2
20
اجتناب
21/4
50/3
4
3
92/0
89/1
1
24
ناراحتی فیزیولوژیکی
55/5
19/3
5
4
37/1
40/1
2
13
کل
14/15
79/7
11
8
51/1
27/2
11
57
نتایج جدول4-4 نشان میدهد که میانگین و انحراف معیار هراس اجتماعی در نمونه اولیه تحقیق به ترتیب برابر 14/15 و 79/7 میباشد.

پس از اجرای پرسشنامه هراس اجتماعی در مرحله اول، در مورد 43 آزمودنی، با توجه به معیارهای از پیش تعیین شده (14/15=X̅ و 79/7=S)، 37 آزمودنی دارای نمره بالاتر از معیار بودند. سپس این آزمودنیها بر اساس مصاحبه ساختاریافته مبتنی بر DSM-IV ( SCID-I) به منظور تشخیص دقیق اضطراب اجتماعی و وارسی جنبههای افتراقی مورد بررسی قرار گرفتند. از این 37 آزمودنی ، 26 نفر بر اساس مصاحبه SCID-I تشخیص اضطراب اجتماعی را دریافت کردند و در نتیجه برای شرکت در پژوهش بالینی برگزیده شدند.
با توجه به رضایت آزمودنیها و همکاری آنها تا انتهای مداخلات، و پس از افت آزمودنیها، نهایتا در مرحله تحلیل داده ها آزمودنیها شامل 23 نفر (8 نفر گروه آزمایش، 9 نفر گروه پلاسیبو، و 6 نفر گروه کنترل) شدند.
4-3: نتایج مربوط به مرحله دوم تحقیق (نتایج مربوط به اجرای مداخله):
در این قسمت نخست به نتایج توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها و سپس به نتایج مرتبط با متغیرهای تحقیق پرداخته میشود.
4-3-1: شاخصهای توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها در گروه های سه گانه و مقایسه آنها با یکدیگر
در این پژوهش 23 فرد مبتلا به اضطراب اجتماعی شرکت داشتند، که در سه گروه پلاسیبو، کنترل و آزمایش جایگزین شده بودند. در زیر در عین ارائه شاخصهای توصیفی به مقایسه آنها در سه گروه نیز پرداخته میشود.
جدول 4-5 در برگیرنده شاخصهای توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها در سه گروه آزمایش، پلاسیبو و کنترل میباشد.

مطلب مرتبط :   پیامدهای اجتماعی

گروه

ویژگی شاخص
آزمایش
N=8
پلاسیبو
9N=
کنترل
N=6
مقایسه سه گروه
دانشکده
فنی مهندسی
فراوانی( درصد)
(25)2
(11/11) 1
(66/16) 1
X2=240/3
P153/0
علوم
فراوانی(درصد)
(5/12)1
(44/44) 4
(33/33) 2
پزشکی
فراوانی(درصد)
(0) 0
(22/22) 2
(0) 0
هنر
فراوانی(درصد)
(5/12)

دسته بندی : علمی

پاسخی بگذارید