متن کامل پایان نامه اضطراب اجتماعی

، بازگشت اضطراب در مرحله پیگیری را در بین بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی پیشبینی میکند (لاند، و است، 2001). بنابراین، یافتههایی اینچنین محققان را به سمت بررسی آزمایشی اینکه آیا کاهش سوگیری توجهی به سمت تهدید (آموزش توجه) میتواند اضطراب اجتماعی را کاهش دهد، سوق داده است.

بنابراین مطالعه حاضر، در گام نخست میتواند به تعیین تأثیر تکنیک آموزش توجه، که به عنوان عنصری از درمانهای وسیعتر محسوب میگردد، بپردازد. این امر زمینهساز بدستآوردن نتایجی میگردد که میتوانند به شکلگیری کاملتر برنامههای درمانی، مبتنی بر شواهد بالینی، یاری رسانند. همچنین امکان مقایسه نتایج این نوع مداخلات را در شرایط بومی-فرهنگی متفاوت فراهم میسازد، و نهایتاً میتواند زمینۀ کاربرد این نوع درمان را در شرایط بومی با توجه به نوع نتایج بدست آمده در عرصه های کار پژوهشی و بالینی، چه به صورت مستقل و چه در چهارچوب ترکیب درمانهای مربوط به اضطراب اجتماعی، فراهم کند.
1-4: اهداف پژوهش
متناسب با مساله اصلی تحقیق، هدفهای زیر شکل گرفتهاند:
الف) هدف کلی:
تعیین اثربخشی تکنیک شناختی رفتاری آموزش توجه (ATT) مبتنی بر الگوی dot-probe در کاهش سوگیری توجهی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی نسبت به محرکهای تهدیدکننده
ب) اهداف اختصاصی:
ب-1: تعیین اثربخشی تکنیک شناختی رفتاری آموزش توجه (ATT) مبتنی بر الگوی dot-probe در کاهش ترس از ارزیابی منفی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی
ب-2: تعیین اثربخشی تکنیک شناختی رفتاری آموزش توجه (ATT) مبتنی بر الگوی dot-probe در کاهش ترس از تعامل اجتماعی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی
ب-3: تعیین اثربخشی تکنیک شناختی رفتاری آموزش توجه (ATT) مبتنی بر الگوی dot-probe در کاهش اجتناب از تعامل اجتماعی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی
ب-4: تعیین اثربخشی تکنیک شناختی رفتاری آموزش توجه (ATT) مبتنی بر الگوی dot-probe در کاهش اضطراب سخنرانی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی
1-5: فرضیه های پژوهش
متناسب با مساله اصلی و هدفهای تحقیق، فرضیه های ذیل تنظیم گردیدهاند:
الف) فرضیه اصلی:
بکارگیری برنامهی آموزش توجه (ATT) مبتنی بر الگوی dot-probe سوگیری توجهی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی نسبت به محرکهای تهدیدکننده را کاهش میدهد.
ب) فرضیه های فرعی:
ب-1: بکارگیری برنامهی آموزش توجه (ATT) مبتنی بر الگوی dot-probe ترس از ارزیابی منفی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی را کاهش میدهد.
ب-2: بکارگیری برنامهی آموزش توجه (ATT) مبتنی بر الگوی dot-probe ترس از تعامل اجتماعی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی را کاهش میدهد.
ب-3: بکارگیری برنامهی آموزش توجه (ATT) مبتنی بر الگوی dot-probe اجتناب از تعامل اجتماعی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی را کاهش میدهد.
ب-4: بکارگیری برنامهی آموزش توجه (ATT) مبتنی بر الگوی dot-probe اضطراب سخنرانی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی را کاهش میدهد.

1-6: تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش
1-6-1)اختلال اضطراب اجتماعی (Social Anxiety Disorder):
الف-تعریف نظری: اختلال اضطراب اجتماعی (SAD) ترسی مشخص و پایدار از شرمندهشدن یا مورد ارزیابی منفی قرارگرفتن در موقعیتهای اجتماعی یا عملکردی است (سادوکوسادوک،1386).
ب-تعریف عملیاتی: اختلال اضطراب اجتماعی در این پژوهش، بر اساس پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN)، و همچنین مصاحبۀ ساختاریافته براساسDSM-IV (SCID-I) (فرست و همکاران، 1996؛ 1389) توسط روانشناس بالینی مورد ارزیابی قرار میگیرد. توضیحات تکمیلی در این مورد در قسمت ابزارهای تحقیق و در فصل سوم ارائه میشود.
1-6-2) برنامه آموزش توجه (ATT):

الف -تعریف نظری: این روش به دنبال هدف قراردادن مستقیم اختلالات اضطرابی از طریق بازسازی سوگیریهای توجهی است (بار-هیم، 2010؛ مهلمان، 2004). ATT برنامهای است که به بیماران کمک میکند از بخشی از محیط که واقعا به سمتش میروند، دور شوند و نتیجۀ آن این است که افکار آنها در مورد موقعیتهای هراسناک مجددا ارزیابی میشود (مولکنس و همکاران، 2001).
ب-تعریف عملیاتی: برنامۀ آموزشی یاد شده، یک برنامۀ مداخلهای 4 جلسهای است که با بهره گرفتن از نسخۀ اصلاحشدۀ الگویdot-probe (مکلوئد، متیوز و تتا، 1986) تنظیم شده است. این برنامه شامل تکالیف آزمایشی میشود که با محرکهای خنثی به عنوان هدف و محرکهای مرتبط با اضطراب به عنوان منحرفکنندۀ حواس طراحی شده است (کوارت و اولندیک،2011). در این تحقیق از این برنامه در جلسات مداخله استفاده شده است. توضیحات تکمیلی در این باره در قسمت ابزارهای تحقیق و در فصل سوم ارائه خواهد شد.

1-6-3) سوگیری توجه (Attention Bias):
الف-تعریف نظری: بر طبق نظریههای شناختی، افراد اضطرابی، توجه خود را به سمت محرکهای تهدیدکنندۀ مربوط به نگرانیهای خاص خود معطوف میکنند (بک، امری، و گرینبرگ، 1985) که این ویژگی سوگیری توجهی نامیده میشود.
ب-تعریف عملیاتی: در این پژوهش، اگر آزمودنی در برنامه مبتنی بر الگوی dot-probe، زمانی که کاوشگر جای تصاویر چهرههای تهدیدکننده ظاهر میشود، با سرعت بیشتری حضور کاوشگر را بازشناسی کند، برای توجه به آن نوع خاص از محرکها سوگیری دارد (بانل و همکاران، 2013). توضیحات تکمیلی در این مورد در قسمت ابزارهای تحقیق و در فصل سوم ارائه میشود.
1-6-4) ترس از ارزیابی منفی
الف-تعریف نظری: بر طبق تعریف واتسون و فرند (1969)، ترس از ارزیابی منفی به معنای نگرانی درباره ارزیابیهای دیگران، آشفتگی مفرط نسبت به ارزیابیهای منفی، اجتناب از موقعیتهای ارزیابی و انتظار تجربه منفی از دیگران میباشد (واتسون و فرند، 1969).
ب-تعریف عملیاتی: در این پژوهش، ترس از ارزیابی منفی توسط فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (BFNE) (لیری، 1983) اندازهگیری شده است و کسب نمره بالاتر در این مقیاس نشانه ترس از ارزیابی منفی بیشتری است. توضیحات تکمیلی در این مورد در قسمت ابزارهای تحقیق و در فصل سوم ارائه میشود.
1-6-5) ترس از تعامل اجتماعی
الف-تعریف نظری: فرد مبتلا به هراس اجتماعی کسی است که جرأت شروع تعامل اجتماعی را ندارد، نسبت به دیگران بیمناک، و فاقد هرگونه اطمینانی در خودش است و از اینکه دیگران را عصبی سازد می‌ترسد و احساس خجالت می‌کند (فیربرودر، 2002 به نقل از بانوپور، 1391). این مؤلفه ها بیانگر ترس از تعامل اجتماعی میباشد.
ب-تعریف عملیاتی: در این پژوهش ترس از تعامل اجتماعی توسط زیرمقیاس ترس مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS) (باکر و همکاران، 2002) اندازهگیری شده است و کسب نمره بالاتر به معنای ترس از تعامل اجتماعی بیشتر است. توضیحات تکمیلی در این مورد در قسمت ابزارهای تحقیق و در فصل سوم ارائه میشود.
1-6-6) اجتناب از تعامل اجتماعی
الف-تعریف نظری: احساس‌های ترس و شرم در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی، فقط در حضور دیگران رخ می‌دهند (در موقعیت‌های اجتماعی)، بنابراین افراد مبتلا به این اختلال از موقعیت‌های اجتماعی اجتناب می‌کنند. این امر اجتناب از تعامل اجتماعی نامیده میشود (فیربرودر، 2002 به نقل از بانوپور، 1391).
ب-تعریف عملیاتی: در این پژوهش اجتناب از تعامل اجتماعی توسط زیرمقیاس اجتناب مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS) (باکر و همکاران، 2002) اندازهگیری شده است و کسب نمره بالاتر به معنای اجتناب بیشتر از تعاملات اجتماعی است. توضیحات تکمیلی در این مورد در قسمت ابزارهای تحقیق و در فصل سوم ارائه میشود.
1-6-7) اضطراب سخنرانی:

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف-تعریف نظری: تعداد زیادی موقعیت‌های ترسناک و مورد اجتناب در اختلال اضطراب اجتماعی وجود دارد. سخنرانیکردن، یکی از شایعترین موقعیت‌های اضطراب‌زا برای عموم مردم و شایعترین موقعیت ترس‌آور برای افراد مبتلا به اختلال هراس اجتماعی می‌باشد (برمن و اشنیر، 2004 به نقل از بانوپور، 1391). افراد مبتلا به این اضطراب، استانداردهای بسیار بالایی را برای خودشان در نظر می‌گیرند. به طور مثال، در خلال یک مطالعه غیررسمی، آنها انتظار دارند که نباید هیچ مکثی بکنند؛ یا در خلال سخنرانی یا ارائه، آنها ممکن است انتظار داشته باشند که هرگز حتی یک کلمه هم تپق نزنند و نیز آنها با توجه به این استانداردها، باورهای مشروطی در مورد خودشان دارند، به طور مثال: اگر من در طی مطالعه مکث کنم، دیگران فکر خواهند کرد من احمق هستم یا اگر من در خلال ارائه‌ام تپق بزنم، شغلم را از دست خواهم داد. این دو نوع فرض منعکسکننده بیشبرآوردکردن احتمال پیامدهای منفی در موقعیت‌های اجتماعی و هم چنین هزینه آنها در صورت وقوع می‌باشد. بدون توجه به رفتاری خاص، آنها ممکن است خودشان را به صورت غیرعادی، یا بازنده و دوست نداشتنی ببینند (روث، 2004 به نقل از بانوپور، 1391).
ب-تعریف عملیاتی: در این پژوهش اضطراب سخنرانی افراد در حین سخنرانی در مقابل دوربین، توسط دو ارزیاب و به وسیله مقیاس ادراک از عملکرد سخنرانی (PSP) (راپی و هیمن، 1996) سنجیده شده است، بدین ترتیب که امتیازهای بالاتر به معنای ادراک مثبتتر از عملکرد و اضطراب کمتر هستند. توضیحات تکمیلی در این مورد در قسمت ابزارهای تحقیق و در فصل سوم ارائه میشود.

فصل دوم
مروری بر پیشینه‌های
نظری و عملی پژوهش
2-1: مقدمه
در این فصل نخست به اضطراب اجتماعی و ابعاد آن به طور کلی با تاکید بر جنبههای تشخیصی پرداخته میشود. در ادامه این فصل رابطه آن با دیگر متغیرها مورد توجه قرار گرفته و سپس به عوامل علی بر حسب نظریههای مطرح پرداخته است. پس از آن مدلهای مرتبط با سببشناسی و درمان اختلال اضطراب اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. در انتهای فصل به شکل خاص ، بحث تکنیک آموزش توجه مورد بحث قرار گرفته و پژوهشهای مرتبط با اختلال اضطراب اجتماعی بر این اساس تنظیم شده است.
2-2: اختلالات اضطرابی
گفته میشود که ما در “عصر اضطراب” زندگی میکنیم (توئنج، 2000). باتوجه به اقتصاد بیثبات، جنگ، تهدیدهای تروریست، و شیوع دوباره بیماریهای مرگآور ممکن است اینطور به نظر آید که احساس امنیت ما کاهش یافته است. بهعلاوه به نظر میرسد که اضطراب یکی از شاخصترین واکنشها در عصر مدرن باشد: سطوح اضطراب در جمعیتهای متولدشده در طول 50 سال گذشته پیوسته در حال افزایش است (توئنج، 2000). این افزایش میزان اضطراب باعث افزایش درک ما از جنبههای سازگارانه و ناسازگارانه آن شده است. به خصوص، مطالعه اشکال روانشناختی اضطراب (اختلالات اضطرابی) در 20 سال گذشته خیلی افزایش یافته است (کاکس و همکاران، 1995؛ نورتون و همکاران، 1995).
نشان داده شده است که اختلالات اضطرابی با ناتواناییهای عملکردی، کیفیت زندگی ضعیف، و افزایش هزینه های مراقبت سلامتی در ارتباط است، و برخی از اشکال آن در بیش از 20% از جمعیت تجربه میشود (کسلر و همکاران، 1994). این یافتهها حاکی از یک نگرانی مهم در باب سلامت عمومی است. در پاسخ به اهمیت بالینی اضطراب، نظریههایی در مورد مکانیسمهای آسیبشناختی آن به وجود آمدهاند و حمایتهای تجربی قابل ملاحظهای برای آنها شرح داده شده است (بارلو، 2002؛ کلارک، 1986؛ راپی و هیمبرگ، 1997). درمانهای نوظهور نیز گسترش یافتهاند که بطور خاص این مشکلات را خطاب قرار میدهند و نشان داده شده است که در درمان اختلالات اضطرابی و کاهش رنج کسانی که به این اختلالات مبتلا هستند، به اندازه کافی موثر هستند (بارلو و همکاران، 2000).
2-3: طبقهبندی اختلالات اضطرابی
فهرست اختلالات اضطرابی در “چهارمین نسخه راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی” (DSM-IV) شامل 12 مورد زیر است: (1) اختلال پانیک با بازار هراسی (آگورافوبیا)، (2) اختلال پانیک بدون بازار هراسی، (3) بازار هراسی بدون سابقه اختلال پانیک، (4) هراس (فوبیا)های معین، (5) هراس اجتماعی، (6) اختلال وسواسی-اجباری، (7) اختلال فشار روانی آسیب زاد، (8) اختلال فشار روانی حاد، (9) اختلال اضطرابی فراگیر، (10) اختلال اضطرابی ناشی از بیماری طبی عمومی، (11) اختلال اضطرابی ناشی از مواد، (12) اختلال اضطرابیای که جای دیگر ذکر نشده باشد (NOS) (سادوک و سادوک، 1387). این طبقه در DSM-V نیز با همین نام قرار دارد. اما تفاوتی که وجود دارد این است که بسیاری از اختلالاتی که در DSM-IV-TR تحت عنوان اختلالات اضطرابی مطرح شده‌اند در راهنمای جدید در بین طبقات مجزای اختلالات اضطرابی، اختلالات وسواسی- عملی و اختلالات مرتبط با آن، و اختلالات مرتبط با سانحه و عوامل تنش‌زا، توزیع شده‌اند.
2-4: اختلال اضطراب اجتماعی (هراس اجتماعی)
هنگامی که اختلال اضطراب یا هراس اجتماعی، برای اولین بار به عنوان یک اختلال روانی در “سومین نسخه راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی” (DSM-III) توسط “انجمن روانپزشکی امریکا” (APA) (APA، 1980) مطرح گردید، ویژگی اصلی آن، ترس از ارزیابی در موقعیتهای عملکردی (یا موقعیتهایی که دربرگیرنده مشاهده و مداقه توسط دیگران هستند) بود و بعد از آن هم در DSM-III-TR و DSM-IV (APA، 1994) تعریف آن به ترس در موقعیتهای تعامل اجتماعی گسترش یافت (سافرن و همکاران، 1999 به نقل از عطریفرد، 1392). لازم به توضیح است که جدیدترین بازنگری این معیارها در سال 2011 بر اساس معیارهای پیشنهادی گروه تحقیقاتی APA برای تدوین DSM-V انجام شده است. البته سازمان بهداشت جهانی (WHO) نیز از اختلال مذکور در طبقهبندیهای بینالمللی بیماریها یاد کرده که آخرین آنها در نسخه 2010 از “دهمین طبقهبندی بینالمللی بیماریها” (ICD-10) (WHO، 2010) آمده است (عطریفرد، 1392). لازم به ذکر است که آنچه در تعاریف موجود در مورد اختلال اضطراب اجتماعی چشمگیر است، تغییرپذیری در وسعت و شدت اختلال است و میتواند با ویژگیهای تحولی، مزمن بودن، و ناتوانی مشخص شود، طوری که بعضی از افراد فقط از موقعیتهای عملکردی معین (مثل صحبت کردن در جمع، خوردن چیزی در رستوران، استفاده از توالت عمومی، نوشتن در حالی که دیگران دارند او را مشاهده میکنند) میترسند؛ در حالی که دیگران گستره وسیعی از ترسها را که ممکن است شامل موقعیتهای عملکردی و ترسهای تعاملی باشد نشان دهند (مثل ملاقات افراد جدید، رفتن به قرار ملاقات، نه گفتن به تقاضاهای غیرمعمول) (هافمن و اوتو، 2008).
2-5: ملاکهای تشخیصی اضطراب اجتماعی در DSM – IV– TR
در ملاکهای تشخیصی DSM – IV– TR در مورد جمعیت هراسی موارد زیر ذکر شده است:
الف) ترس شدید و دائم از حداقل یک موقعیت جمعی یا عملکردی که در آن فرد در برابر چشمان افراد
ی ناآشنا واقع شود یا احتمال آن باشد که دیگران او را موشکافی کنند و در چنین موقعیتی فرد بترسد به گونهای رفتار کند (یا علائم اضطرابی از خود نشان دهد) که تحقیر یا شرمنده گردد.
ب) مواجهه با موقعیت جمعی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*