Comments: 0 Posted by: Posted on:

۲-۸-۵ توصیف سیستم­های مغزی – رفتاری:

توصیف هر کدوم از سیستما لازمه تمایزهاییه که دست کم در سه سطح صورت میگیره.:

 

۱- بعد رفتاری (تحلیل درون شد وبرون شد سیستم)

۲- در سطح شناختی

۳- از دید عصب شناختی

۲-۸-۵-۱ بعد رفتاری:

رفتارهایی که با این محرکها برانگیخته می شوندعبار تند از: جلوگیری رفتاری (دچار اختلال شدن رفتار جاری )افزایش سطح تشکیل طوریکه رفتارای بعدی با قدرت و/یا سرعت بیشتری انجام شن. بایدتوجه داشت که سیستم جلوگیری نمایانگر یه سیستم واحداست، نمیشه توقع داشت که تعدادی رابطه جدا از هم بین هر کدوم از درو نشده ها و برونشدها وجود داشته باشه و در واقع هر درو نشدی همه برونشدها رو تحریک می کنه. هم اینکه مطالعاتی که تاثیر داروها و ایجاد ضایعه در مغز حیوانات رو پیگیری کردن به این یافته رسیدن که میشه با این مداخله ها، همه برونشدهای این سیستم رو دچار اختلال کرد، بدون اینکه درسایرسیستمها اثری بر جای گذاشته شه .

بنزودیاز پینها، باربیتوراتها و الکل سه دسته مهم از داروها یی هستندکه اضطراب رو کاهش میدن.در واقع بررسی آثار این داروها نقش مهمی در تشکیل معنی سیستم جلوگیری ‏داشته. به سخن دیگر آثار انتخابی دار وهای ضدا ضطراب بر عمل وری سیستم جلوگیری، در پذیرش این فرض که فعالیت این سیستم با اضطراب درآمیخته، نقش مهمی رو اجرا کرده، بر این پایه، میشه به صورت نظری، حالت ذهنی خاصی رو که همراه فعالیت سیستم جلوگیری هست، به عنوان اضطراب به حساب آورد. اگه بخوایم با در نظر گرفتن درونشدها و برونشدهای این سیستم به ارائه تعریفی عملیاتی از اضطراب مبادرت ورزیم، باید بگیم حالتیه که در اون فرد به یه تهدید (محرکهایی که با تنبیه یا از دست دادن جایزه همخوانی دارن) یا ابهام (موقعیتهای نامعلوم و جدید) با عکس العمل توقف، خیره شدن،گوش دادن و آمادگی واسه عمل، جواب میده(فلاح و اژه ای، ۱۳۸۵).

اضطراب

۲-۸-۵-۲سطح شناختی

در سطح شناختی، معنی کلیدی سیستم جلوگیری در مقایسه گر خلاصه می شه« یعنی سیستمی که لحظه به لحظه اتفاق احتمالی بعدی رو پیش بینی و این پیش بینی رو با اتفاق واقعی مقایسه می کنه.

در واقع این سیستم:

ا) اطلاعاتی رو که بیانگرحالت الان جهان ادراکی هستن،در نظر میگیره.

۱ ‏) به این اطلاعات، اطلاعات دیگری رو اضافه می کنه که مربوط به برنامه حرکتی الان فرده

۳ ‏) از اطلاعات ذخیره شده حافظه که نمایانگر نظم جوییهای گذشته در ایجاد رابطه بین رویدادهای محرک هستن،استفاده می کنه.

۴ ‏) به همین ترتیب، از اطلاعات ذخیره شده در حافظه که نمایانگر نظم جوییهای گذشته در ایجاد رابطه بین جوابا و رویدادهای محرک بعدی هستن، سود می جوید.

۵) بر مبنای این منابع اطلاعات، حالت بعدی مورد انتظار در جهان ادراکی رو پیش بینی می کنه.

۶) این پیش بینی رو با حالت واقعی جهان ادراکی مقایسه می کنه.

۷) در مورد اینکه بین این پیش بینی و حالت واقعی، توافق یا نبود توافق هست، تصمیم میگیره.

توافق

۸ ‏) اگه بین این دو وضعیت توافق موجود باشه« منو حل یک تا هفت از نو جریان پیدا میکنن.

۹ ‏) اگه بین پیش بینی و حالت واقعی نبود توافق باشه، برنامه حرکتی جاری رو متوقف می سازه و برونشدهای سیستم جلوگیری رو بوجود می آورد تا اطلاعات بیشتری رو دریافت کنه و مشکلی رو که موجب مشکل در این برنامه شده، حل کنه. باید توجه داشت که کاربرد این الگو واسه معنی اضطراب، متمرکز بر قدم شماره ۹ ‏و نتیجه های بعدی اون هستش (فلاح و اژه ای، ۱۳۸۵).

مشکلی

۲-۸-۵-۳بعد عصب شناختی

از دید عصب شناختی، مجموعه ساختهایی که کنشهای سیستم جلوگیری رو برعهده دارن، در سیستم جداری هیپوکمپی قرار دارن. سه بخش اصلی ساختمانی این سیستم عبارتند از: سازمان هیپوکمپی و ناحیه جداری و مدار پاپز(فلاح و اژه ای، ۱۳۸۵).

۲-۹ آسیب شناسی روانی وویژگیای شخصیتی مربوط به وابستگی به مواد

بعضی از نظریه پردازان فکر می کنند که خیلی از آدما به دلیل داشتن شخصیت اعتیاد گرا وخصوصیات روانی –شخصیتی، بیشتر درمعرض خطر وابستگی به مواد قرار دارن . اشخاصی که بیشتر درمعرض خطر هستن، بیشتر نارساییای روانی شخصیتی بسیار زیاد های رو نشون میدن که شاید دارای یه شالوده زیست شناختیه واثر غیر مستقیم بر ایجاد خطر میذاره . در این رابطه کلونینجر ،مطرح کرد که تعامل سه نظام جداگونه ژنتیکی ،عصبی وزیست شناخت در CNS(سیستمای فعال سازی رفتاری ،جلوگیری رفتاری ونگهداری )،زمینه الگوهای منحصر به فرد جواب رفتاری به تجربه نو،جایزه وتنبیهه. این الگویای جواب ،موجب اختلاف شخصیت بهنجار وبه همون اندازه ،ایجاد مشکل  شخصیتی ورفتاری ،از جمله الکلیسم وسایر سوءمصرفای مواد می شه (برگرفته از کاویانی ،۱۳۸۲). هم اینکه،فعال سازی رفتاری یعنی فراخوانی رفتار در جواب به پدیده های نو ونشانهای جایزه یا خلاص شدن از تنبیه . براین پایه ،افراد درچنین فعالیتای رفتاری که نوجویی نامیده می شه.پس ،ادما از نظر توانایی جلوگیری رفتاری ،که آسیبپرهیز نامیده می شه،با همدیگه فرق دارن . رفتاری که در گذشته تقویت دریافت کرده ،حتی در شرایطی که تقویت ادامه نداشته باشه، هم تکرار می شه وافراد در اندازه این این موندگاری رفتاری که پس از قطع تقویت هست وپاداش وابستگی نامیده می شه، هم با هم فرق دارن (کلونینجر ،۱۹۹۱).هم اینکه کلونینجر(۱۹۷۸)برشخصیت به عنوان عامل مستعد کنندهی اعتیاد تمرکز داره. طبق نظریه سه بعدی اساسی چون نوجویی، دوری ازآسیب و وابستگی به تقویت وآسیب پذیری نسبت به اعتیاد دخالت مستقیم دارن(برگرفته از کاویانی،۱۳۸۲)

اعتیاد

۲-۱۰سبک­های هویت

یکی از بحرانای رشدی،بحران نوجوانیه که برابر نظریه اپی ژنتیک اریکسون ،تکلیف بیشتر دوران نوجوونی شکست دادن پریشونی و گیجی نقش وایجاد هویته .در محیطی که غنی وحمایت کننده س ،نوجوون این مرحله رو به سلامت طی می کنه،اما در خونواده های مشکل دار(مهم ترین ازنظر اجتماعی وهم جسمی وروانی )نوجوون بجای اثبات هویت خودبه مصرف مواد کشانده می شه که بدین وسیله هویت کاذب به دست آورد .(بزمی ،۱۳۹۱)

اریکسون[۱] هویت رو تعادلی بین تعهد و پریشونی و گیجی نقش(نقشی که فرد در جامعه بردوش می­گیرد) می­دونه. الگوی پایگاه هویت مارسیا بیشتر براساس نظریه اریکسون و در مورد تشکیل هویت در نوجوانانه. مارسیا[۲] (۱۹۹۶)، معنی هویت من اریکسون رو به عنوان پایگاه هویت، عملیاتی کرده. پایگاه هویت نتیجه دوران بحران هویته که در اواخر نوجوونی، فرد به یه پایگاه هویت جداگونه می­رسد. خود وصفی­های منظم و احساس اعتماد­بنفس جدا شده افراد، شالوده شناختی رو واسه تشکیل هویت جفت و جور می­بیارن (لورابرگ[۳]، ۲۰۰۷؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۹). هم اینکه برزونسکی و کوک[۴] (۲۰۰۵) سه نوع سبک­ هویت رو معرفی می­ کنن : سبک هویت اطلاعاتی که با نیاز به شناخت، هشیاری و تمرکز واسه حل مسئله و پیچیدگی شناختی مشخصه. هویتی شناختی و خودکاوشگره ؛ سبک هویت هنجاری که یه جور هویت زودرس و روبرو شدن خودکاره که در اون ارزشای بقیهِ مهم، داخلی می­شه. و در آخر سبک هویت سردرگم/ اجتنابی که در این سبک هویت، اندازه تعهد به خود و بقیه پایینه، اکثراً دست دست کردن در کارا مشاهده می­شه؛ تصمیمات وابسته به موقعیت، ناقص و تحت اثر هیجانات قر ار داره. از حل مسئله دوری می­شه؛ خویشتنداری پایین و کانون کنترل بیرونیه.

مطالعه هویت در رابطه با سوء مصرف مواد، می تونه به ادبیات مربوط به بخش اعتیاد کمک کنه و باعث شناخت بهتر افراد وابسته به مواد شه .خیلی از روان شناسا فکر می کنند که مهمترین موضوعی که ذهن نوجوون و جوونی رو به خود مشغول می کنه مسئله هویت یابی و جواب به سوالات “من کیستم، جایگاه من کجاس، در زندگی چه اهدافی دارم، و واسه رسیدن به اهدافم کدوم راه رو، باید انتخاب کنم” است. عوامل مختلفی در رشد وشکل گیری هویت نوجوون موثره رشد شناختی، فرضیه های فرهنگی، هوش، تجارب اجتماعی خارج از منزل و جنسیت.

۲-۱۰-۱ نظریه های هویت

برزونسکی (۱۹۸۹-۱۹۹۰) به نقل از فرتاش (۱۳۸۴)الگوی رو مطرح کرده که به فرق در فرایندهای شناختی-اجتماعی[۵]جوانان درساخت[۶]،نگهداری[۷]وانطباق[۸]هویت خودشون تاکیددارد.(برزونسکی ۱۹۹۲،۱۹۹۰،،۱۹۸۹،برزونسکی ،نامی ونورمی[۹] ،۱۹۹۹؛به نقل از فرتاش،۱۳۸۴).الگوی برزونسکی برآن دسته از فرایندهای اجتماعی –شناختی مبتنیه که طی اون افرادبراساس روش ترجیحی پردازش اطلاعات مربوط به خود ، گفتگو دربارهی موضوعات مربوط به هویت وتصمیمات فردی ، در وضعیتای متفاوتقرار می گیرن (برزونسکی ،۱۹۹۰؛به نقل از شکری ،۱۳۸۶). فرایندهای متفاوت فرض شده ،دست کم درسه سطح (اطلاعاتی،هنجاری وسردرگم/اجتنابی)بکار میره.بیشتر اجزا اساسی اونا شامل پاسخهای شناختی–رفتاری خاصیه که افراد در زندگی روزمره خود بکار می بره (برزونسکی وفراری [۱۰]،۱۹۹۶،برزونسکی ،۱۹۹۰،۲۰۰۰،۱۹۸۹؛به نقل از برزونسکی ،۲۰۰۴).

مدل پردازش شناختی اجتماعی هویت (برزونسکی،۱۹۸۹)به مطالعه راهبردها وفرایندهایی می پردازه که افراد واسه ساخت واصلاح هویت خود به اون می پردازه یا از اون دوری می کنن. براساس این دیدگاه ،هویت یه ساختار شناختی وچارچوب ارجاعی شخصیه که واسه تفسیر تجارب واطلاعات مربوط به خود وپاسخ به پرسشای  درباره معنی معناداری ومقصود زندگی استفاده کرده می شه مدل شناختی اجتماعی  هویت برمفروضه سازندگی مبتنیه .یعنی افراد نقش فعالی رو در ساختن تفکر خود نسبت به اینکه کی هستن ونسبت به واقعیتی که در اون زندگی می کنن ،اجرا می کنن (برزونسکی ،۱۹۹۳).وقتی که تلاشای سازگارنه موفقیت آمیز نباشه بازخورد منفی، نیاز به باز بینی واصلاح جنبه های از ساختار هویت رو بوجود میاره . براین پایه ؛رشد هویت مبادله دیالکتیکی مداومیه بین فرایندهای جذب که به وسیله ساختار هویت اداره می شه وفرایندای برابری که به وسیله بافتای فیزیکی و اجتماعی که نوجوانان در آنزندگی ورشد می کنه ،هدایت می شه (برزونسکی ،۱۹۹۰و۱۹۹۳) .

اریکسون (۱۹۹۵،به نقل از آدامز ،۱۹۹۸)تعاریف زیادی رو واسه هویت  اریه داده که ناراحت ارتفکر روان تحلیل گری ایشون با تاکید بررشد من  بوده وبراین عقیده استواره که “من”یه شخصیت پیوسته رو سازماندهی کرده ونوعی برابری وپیوستگی ، که به وسیله بقیه درک می شه ، به اون می بخشه اومعتقداست واژه هویت هم بریکسان خود وهم برنزدیکی دائمی بعضی از ویژگیای  اساسی با دیگان دلالت داره. اریکسون (۱۹۶۸،به نقل از آدامز ،۱۹۹۸)نظریه رشدی “من” رو واسه تشریح تعامل بین عوامل روانشناختی ، تاریخی ورشدی در تشکیل شخصیت مطرح می کنه.اریکسون مرحله نوجوونی رو به عنوان فرصتی واسه دوباره هویت از راه ترکیب که یکی سازی شده وتعالی بخش تموم همانندسازیای گذشته س ؛می دونه. این یکی سازی جهت ایجاد یه کل جدید بوده که براساس اون چیز هایه که قبلا وجود داشته (کروگر[۱۱] ،۱۹۹۶؛به نقل از فرتاش ،۱۳۸۴).

بر اساس گفته اریکسون(۱۹۶۸؛به نقل از برزونسکی ونیمییر[۱۲]،۱۹۸۸)وظیفه اصلی نوجوونی ایجاد حس روشن وپایداری از هویته .هویتی که نه فقط با گذشته (کودکی )هماننده بلکه در آینده (بزرگسالی) هم پایدار وبی هماننده (مارسیا،۱۹۸۰)

جمیز مارسیا [۱۳](۱۹۸۷)به نقل از نصرتی (۱۳۸۳)معنی اریکسون در مورد هویت رو از راه گسترش پایگاه های هویت به عنوان وسیله ای واسه مطالعه تجربی هویت پیشرفت داد.اون هویت رو با استفاده دو معنی توضیح داد: تعهد[۱۴]،جستجو[۱۵] .جستجو مربوط به بحران می شه .اون تمایزای شناختی ورفتاری رو نشون میده. تعهد ، یعنی دیگه ، یه فرایندتصمیم گیریه(مارسیا ،۱۹۸۹،به نقل از چلن وکوشدیل،۲۰۰۴)

۲-۱۰-۲ شکل های جور واجور سبکای هویت

براساس نظریه برزونسکی سه سبک پردازش اطلاعات مشخص شده:

۱-سبک هویت اطلاعاتی :هویت اطلاعاتی افراد با این سبک، به صورت فعال وآگاهانه به جستجوی اطلاعات وارزیابی اونا  می پردازن وسپس اطلاعات مناسب رو مورد استفاده قرار میدن (برزونسکی ،۱۹۸۹،۱۹۹۰،۱۹۹۲؛برزونسکی وسالیوان ،۱۹۹۲).ک سازگارانه ترین سبک وسازکارکنار اومدن با موقعیتای روزانه س.نوجوانانی که از این سبک استفاده می کنن، بطور فعال به جستجو وارزیابی اطلاعات مربوط به خود می پردازن اونا تمایل دارن به بررسیای راه حلای  چند گانه وجستجوی درباره نقشه های گونا گون بپردازند ، ، نگاه اونا به ساختار خود همرا ه با تردیده

این سبک شامل مواد زیر می شه:

جستجوی اطلاعات ومقابله متمرکز برمساله (برزونسکی ،۱۹۹۲)جستجوی فعال وتعهد انعطاف پذیر(برزونسکی ونورمی ،۱۹۹۴)نیاز به شناخت ،وسطح بالای عزت نفس ،نورمی،برزونسکی،تومی ،کینی ،۱۹۹۷).خود باز خورد دهندخ،وظیفه شناس ،پذیرای تجارب، مسئله مدار ووقت شناس ووقت شناس وبه اراده کردن حساس هستن برزونسکی ،۱۹۹۰؛برزونسکی وفراری ،۱۹۹۶برزونسکی ۲۰۰۵).خود کاوشی فعال، منبع کنترل داخلی ،نیاز بالا واسه شناخت، پیچیدگی شناختی واضطراب آسون کننده ،همبستهه .  ۲-سبک هنجاری : نوجوانان  با سبک هویت هنجاری ،نسبت به موضوعات هویتی وتصمیم گیریا به همنوایی [۱۶]با انتظارات ودستورای افراد مهم و گروه های منبع می پردازن،اونا به طور خود کار، ارزش هاوعقاید رو بدون آزمایش  آگاهانه قبول می کنن ودرونی ،تحمل کمی واسه مواجه با موقعیتای جدید ومبهم دارندونیازبالایی واسه بسته نگه داشتن ساختار خود نشون میدن(برزونسکی ،۱۹۹۰،۱۹۹۷،۱۹۹۸؛برزونسکی وکینی[۱۷]،۱۹۹۵،برزونسکی وسالیوان ۱۹۹۲).از راه عقب انداختن واجتناب فعلانه از اراده کردن ،شکل دادن تعهد ومذاکره هویت مشخص می شه .اونا وظیفه شناس وهدفمند، اما بسیار ساختار مند هستن ودر برابر اطلاعاتی که ممکنه با ارزشها وعقاید شخص شون در اختلاف باشن ، بسته هستن(برزونسکی وکینی،۱۹۹۵،برزونسکی و کوک ،۲۰۰۰، برزونسکی وسالیوان ،۱۹۹۹، دالینگر،۱۹۹۵؛به نقل از برزونسکی،۲۰۰۶).

این سبک  برپایه تقلید وپیروی از افراد مهم در زندگی فرد نباشه ومعرف تقلید وهمنوایه که عبارت از هدفی با تصور بسته  ، تعهد متعصبا نه وشدید (برزونسکی ۱۹۹۴،نورمی )، خود فکر باثبات (نورمی ،۱۹۹۷)وسرکوب جستجوگری(شوارتز[۱۸]،۱۹۹۶) است این سبک به دلیل تصور بسته وشدت اون با وضعیت زودرس متناظره ، هر چند با هویت موفق هم رابطه داره(برزونسکی،۱۹۸۹). افراد هنجاری وقتی با تصمیمات مهم روبه رو می شن ، به جستجوی مشورت با منابع قدرت وافرادمهم ودیگران می پردازن که بیشتر وقتا این افراد دارای قدرت ، همون کسائی هستن که فرد هنجاری خود فکر اش رو برمبنای استاندارداشون استوار کرده ، بدین تربیت ، شخصی که از سبک هنجاری استفاده می کنه از روبرو شدن با اطلاعاتی که با خود فکر اوتعارض داره، خود داری می کنه در برابر تغییر از خود مقاومت نشون بده.(سلیمانیان،۱۳۹۲).

یت مشخص می شه .اونا  کننده ،همبستهه .اری ،۱۹۹۶برزونسکی ۲۰۰۵).خود کاوشی فعال، منبع کنترل داخلی ،نیاز بالا واسه ۳-سبک هویت سردرگم/اجتنابی: دست دست کردن ودرنگ می کنن وتاحد ممکن تلاش در دوری از پرداختن به موضوعات هویت وتصمیم گیری دارن (برزونسکی ،۱۹۸۹،۱۹۹۹،۱۹۹۹۲؛برزونسکی ونیمیر [۱۹]،۱۹۹۴)در موقعیتای اراده کردن ،اونا ضمن اطمینان کمی که به توانایی شناختی خود دارن،معمولا قبل از اراده کردن ،احساس ترس واضطراب هم دارن ودر اراده کردن معمولا از راهبردهای اراده کردن ناجور مانند دوری کردن ،بهونه آوردن ودلیل تراشی استفاده  می کنن (برزونسکی وفراری ،۱۹۹۶).

افراد سردرگم- اجتنابی همیشه تلاش می کنن که از روبرو شدن با مسایل فردی ، اختلافات وتصمیمات دوری کنن، انتظارات کنترل خارجی ،راهبردهای اراده کردن غیر انطباقی ،تغییر پذیری مقطعی ،روان ناراحتی خویی و واکنشای دپرس گون رابطه مثبت وبا وظیفه شناسی رابطه منفی نشون می ده(برزونسکی ،۱۹۹۰؛به نقل از برزونسکی وفراری ،۱۹۹۶).این سبک با سطوح پایین تعهد (نیومر،۱۹۹۴)هم اینکه عزت نفس پایین وخودپنداره بی ثبات در ارتباطه (نورمی،۱۹۹۷).این افراد کلا ،به آینده یا پیامدای دراز مدت انتخابای خود زیاد توجه نمی کنن ،این افرا دبا روش های مقابله ای هیجان مدار ، خود آگاهی محدود جهت دهی به وسیله دیگری ، راهبردهای ضعیف اسنادی وشناختی ، واکنشای اضطراب ضعیف کننده وکنترل خارجی ، عکس العمل نشون میدن . این افراد بدون اهداف تحصیلی وشغلی ثابت وروشن هستن واز سطح پایین مهارتهای تحصیلی ، خویشتنداری وخود مختاری تحصیلی بهره مند هستن .در وضعیت خطر پذیری بالایی از مشکلات تحصیلی وسازگاری قرار دارن و معمولا انتظار شکست وناکامی دارن . ( احمدی ،۱۳۸۸)افراد سردرگم

۲-۱۰-۳ تعهد :

یه چارچوب ارجاعی از ارزشها وباور هاست که ممکنه خود ساخته یا تجویز شده از طرف بقیه باشه(برزونسکی،۲۰۰۳).تعهد ،درجاتی از سرمایه گذاری شخصیه که فرد نسبت به شغل یا اعتقادات خود میگه (مارسیا ،۱۹۶۶).تعهد برمبنای روند اراده کردن ،شامل اتحاذ نظر،انتخاب ورد کردنقراره.تعهد عبارتست از اثبات واتخاذ تصمیمهای تقریبا بادوام وسرمایه گذاری شخصی روی این تصمیما .به بیان  دیگه تعهدعبارتنداز ایجاد انتخاب به نسبت محکم تو یه بخش هویتی ودرگیر شدن در فعالیتای مهمی که در جهت انجام اون صورت میگیره (کروستی[۲۰]،۲۰۰۹).آدمایی که برسبک هویت اطلاعاتی وسبک هویت قانون تکیه می کنن،تعهدات هویت قوی تر وروشن تری نسبت به افراد مغشوش /اجتنابی به دست آوردن . کمبود تعهدات استوار در افراد مغشوش/اجتنابی، اونا رو در موقعیت آسیب پذیری قرار میده.

[۱] – Erikson

۲- Marcia

[۳]- Laura Berk

[۴] – Berzonsky & Kuk

[۵] -social-cognitiveprosess

[۶]- Construct

[۷]- conserve

[۸]-accommodate

[۹] -Tummi&Nurmi

[۱۰] -Ferrari

[۱۱]- kroger

[۱۲] -Brzonsky&Neymeyer

[۱۳]- jamesMarcia

[۱۴] -commitment

[۱۵] – exploration

[۱۶] -comforming

[۱۷] -Kinney

[۱۸] – Showartz

[۱۹] Neimeyer

[۲۰] -crocetti