ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی

جدول5-23: ماتریس داده های بی مقیاس سازی شده…………………………………………………………………………………………..238
جدول 5-24: انتروپی، انحراف معیار و وزن شاخص های ابعاد پایداری…………………………………………………………………238
جدول5-25: چهارچوب جامع تدوین استراتژی…………………………………………………………………………………………………..240
جدول5-26: فهرست SWOT(نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید)شهرهای کوچک در استان مازندران…………………….244
جدول 5-27: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) و عوامل داخلی(IFE)………………………………………………………….245
جدول5-28: امتیازات نهایی به دست آمده برای عوامل داخلی و خارجی………………………………………………………………..253
جدول(5-29): سناریوهای تعیین شده مربوط به شهرهای کوچک استان مازندران…………………………………………………….255
جدول5-30: ماتریس SWOT شهرهای کوچک استان مازندران……………………………………………………………………………257
جدول6-1: نتایج سهم هر یک از ابعاد در پایداری شهرهای کوچک استان…………………………………………………………… 266
جدول 6-2: انتروپی، انحراف معیار و وزن ابعاد پایداری شهرهای کوچک استان مازندران……………………………………….268
جدول6-3: امتیازات نهایی به دست آمده برای عوامل داخلی و خارجی…………………………………………………………………269
جدول(6-4). ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM) شهرهای کوچک کوهپایه ای (عوامل خارجی)……………271
جدول(6-5). ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM) شهرهای کوچک کوهپایه ای (عوامل داخلی)……………..272
جدول6-6: ارزیابی جذابیت استراتژی های پایداری شهرهای کوهپایه ای نسبت به عوامل داخلی و خارجی……………..273
جدول6-7: اولویت بندی استراتژی های پایداری شهرهای کوچک کوهپایه ای استان مازندران………………………………..273
جدول(6-8). ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM) شهرهای کوچک جلگه ای (عوامل خارجی……………….275
جدول(6-9). ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM) شهرهای کوچک جلگه ای (عوامل داخلی)………………..276
جدول6-10: ارزیابی جذابیت استراتژی ها نسبت به عوامل داخلی و خارجی………………………………………………………..277
جدول6-11: اولویت بندی استراتژی های پایداری شهرهای کوچک جلگه ای استان مازندران………………………………..277
جدول(6-12). ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM) شهرهای کوچک ساحلی (عوامل داخلی)………………..279
جدول(6-13). ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM) شهرهای کوچک ساحلی (عوامل خارجی)………………280
جدول6-14: ارزیابی جذابیت استراتژی ها نسبت به عوامل داخلی و خارجی برای شهرهای کوچک ساحلی……………280

یک مطلب دیگر:
فرهنگ اصطلاحات